Climate-4-CAST

Kädet pitävät pientä maapalloa, jonka ympärillä on erilaisia symboleita, kuten sähköauto, CO2 ja kehää kiertävät nuolet.

Tampereen kaupunki on mukana kansainvälisessä Climate-4-CAST-hankkeessa, jossa kehitetään työkaluja ja menetelmiä kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke on rahoitettu Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta, ja siinä on mukana kumppaneita ja kaupunkeja kuudesta Itämerta ympäröivästä maasta: Latviasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Tanskasta. Kaupungilla hankkeen toteutuksesta vastaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö. 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan ilmastotoimenpiteiden vaikutuksia ja päästötavoitteiden toteutumista arvioivaa työkalua kaupungeissa tapahtuvan päätöksenteon, erityisesti ilmastobudjetoinnin, tueksi. Hankkeen keskeinen tuotos tulee olemaan avoimeen lähdekoodiin kehitetty työkalu. Työkalu visualisoi kaupunkien päästöennusteiden ja -tavoitteiden toteutumista sekä kaupunkien toteuttamien ilmastotoimenpiteiden päästö- ja talousvaikutuksia. Työkalun ohella hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja -tapoja, joilla varmistetaan, että työkalun tuottamaa tietoa hyödynnetään paremmin kaupunkien päätöksenteossa ja erityisesti talouden suunnittelussa. 

Työkalun ja toimintamallien pilotointia tehdään hankkeessa kuudessa kaupungissa: Aarhusissa, Bytomissa, Norderstedtissä, Rigassa, Tampereella ja Östersundissa. Yhteistyössä tuotettua tietoa ja keskeisiä tuotoksia levitetään eteenpäin muihin Itämeren sekä Euroopan kaupunkeihin hankkeen loppuvaiheessa järjestettävissä ilmastobudjetoinnin kansainvälisissä huippukokouksissa sekä koulutustilaisuuksissa. 

Tampereen kaupungin rooli ja tavoitteet

Tampereen kaupungilla on keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa, ja se toimii myös edelläkävijä- ja mallikaupunkina työkalun ja ilmastobudjetoinnin toimeenpanossa. Hankkeessa kehitettävä työkalu pohjautuu pitkälti Tampereella käytössä olevaan päästöskenaariotyökaluun, ja toimintamallien kehittämiseen haetaan mallia erityisesti Tampereella käytössä olevasta ilmastobudjetoinnista. Hanke lisää näin Tampereen ja täällä toteutettavan ilmastotyön tunnettuutta.

Climate-4-CAST-hankkeessa Tampere on koordinaatiovastuussa työkalun ja sen toimeenpanon toimintamallien kehittämisestä sekä toimii pilottikaupunkina työkalun testaamisessa ja edelleen kehittämisessä. 

Tampereen kaupungin pilotissa tavoite on parantaa tiedon lisäämistä keskeisistä päästösektoreista sekä kehittää erityisesti liikenteen päästölaskentaa. Tämän lisäksi tavoitteena on kehittää toimenpiteiden kustannus- ja vaikutuslaskentaa. Tarkka kustannus- ja vaikutuslaskenta auttaa ilmastotoimenpiteiden resursointia taloussuunnittelussa, mahdollistaa toimenpiteiden priorisointia sekä lisää ymmärrystä toimenpiteiden pidemmän aikavälin kannattavuudesta ja potentiaalisista kustannussäästöistä.

Keskeiset tiedot:

 • Hankkeen nimi: Climate-4-CAST – A Climate Action Decision Support Tool to accelerate cities' progress towards climate neutrality
 • Rahoitusohjelma: Itämeren alueen Interreg 2021–2027 -ohjelma / Interreg Baltic Sea Region Programme 2021–2027
 • Hankkeen kesto: 1.11.2023–31.10.2026
 • Hankkeen kokonaisbudjetti: 3,77 miljoonaa euroa (EAKR: 3,02 miljoonaa euroa)
 • Hankkeen pääpartneri: HafenCity University Hamburg
 • Hankekumppanit:
  • Tampereen kaupunki (Suomi)
  • Kausal Oy (Suomi)
  • Aarhusin kunta (Tanska)
  • Bytomin kaupunki (Puola)
  • Norderstedtin kaupunki (Saksa)
  • Rigan kaupunki (Latvia)
  • Östersundin kunta (Ruotsi)
  • Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission c/o Turun kaupunki (Suomi)
  • Uppsalan yliopisto (Ruotsi)

Lisätietoja

Hanna Meriläinen
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 182 3073
Emmi Nieminen
Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Elina Seppänen
Energia-ja ilmastoasiantuntija
Puhelin:
040 800 7253