Liikennemäärät

Tampereen kaupunki seuraa liikennemäärien kehitystä siirrettävillä ja kiinteillä liikennelaskimilla ja ilmaisimilla. Kerättyjä tietoja julkaistaan kaupungin karttapalvelussa ja avoimessa rajapinnassa. Aineistoihin on mahdollista tutustua paikkatietomuodossa alla olevien karttojen kautta.

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärät

Iltapäivän huipputunnin liikennemäärät (Oskari karttapalvelussa on mahdollista tutustua myös vuorokausiliikennemääriin ja ajonopeustietoihin aineiston tyylitiedostoa vaihtamalla )

Jalankulun ja pyöräliikenteen liikennemäärät

Iltapäivän huipputunnin liikennemäärät (Oskari karttapalvelussa on mahdollista tutustua myös vuorokausiliikennemääriin ja suojatielaskentojen tietoihin aineiston tyylitiedostoa vaihtamalla

Liikennemäärien kehitys Tampereella

Moottoriajoneuvoliikenne

Vuoden 2021 lopussa Tampereella oli rekisteröitynä yhteensä 134 922 ajoneuvoa. Näistä liikennekäytössä oli yhteensä 108 340 ajoneuvoa, joista henkilöautoja oli 98 220.

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärän kehitystä katuverkolla kuvaa liikennesuorite eli päätie‐ ja pääkatuverkon yhteenlaskettu ajoneuvokilometrien määrä.  Alla olevassa  kuvassa on esitetty Tampereen pääkatu- ja päätieverkon liikennesuoritteiden suhteellinen kehitys vuosina 2011–2021.

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennesuoritteen suhteellinen kehitys päätie- ja pääkatuverkolla vuosina 2011-2021 kaaviona esitettynä
Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärien suhteellinen kehitys vuosina 2011-2021

Jalankulku ja pyöräliikenne

Pyöräliikenteen kehitystä seurataan kiinteiden automaattilaskimien ja liikennevaloilmaisimien avulla. Mittauspisteistä saatujen tulosten perusteella on laskettu pyöräliikenteen määrien suhteellista kehitystä kuvaava indeksi. Pyöräilyindeksistä on havaittavissa, että pyöräilymäärien kasvu on 2000-luvun aikana ollut jonkin verran kaupungin väkiluvun kasvua nopeampaa.

Pyöräilyindeksi 1.1-31.12 vuosilta 2001-2021 esitettynä kaaviona.
Pyöräliikenteen liikennemäärien suhteellinen kehitys vuosina 2001-2021

Kaupungin katuverkolle asennetuista automaattilaskimista 11 kerää
pyöräliikenteen tietojen lisäksi myös jalankulkijoiden liikennemäärätietoa. Näistä
liikennemääristä on koostettu alla oleva jalankulkijoiden liikkumista kuvaava kehitysindeksi.

Jalankulkuindeksi 1.1-31.12 vuosilta 2017-2021 esitetty kaaviona.
Jalankulun liikennemäärien suhteellinen kehitys vuosina 2017-2021

Liikennemääräraportti

Liikennemäärien kehityksestä koostetaan vuosittain yhteenvetoraportti, johon pääsee tutustumaan alla olevan linkin kautta. Raportti sisältää tietoja mm. väyläkohtaisista liikennemääristä, liikennesuoritteista sekä katuverkon ajonopeuksista.

Tampereen kaupungin liikennetilastot sivustolle on koottu liikennemäärä- ja lähtötietoaineistoja erilaisten selvitysten lähtötiedoiksi.
Tampereen kaupungin liikennetilastot

Päivitetty 19.4.2023