Hyppää sivuvalikkoon

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 19.3.2024 aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut, jotka tulevat voimaan 1.8.2024. Taulukosta näkyvät valittavissa olevat palveluntarpeet, sekä tuntiperusteiset kuukausimaksut.

!

Maksuvapautusta apip-toiminnan asiakasmaksuihin ei voi enää hakea taloudellisin perustein lukuvuodelle 2024-2025. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen
PALVELUN TARVE KUUKAUSIMAKSU osallistuminen yli 10 päivänä/kk KUUKAUSIMAKSU osallistuminen enintään 10 päivänä/kk
Aamutoiminta 70 € 35 €
Iltapäivätoiminta 1-4 h/päivä 70 € 35 €
Iltapäivätoiminta yli 4 h/päivä 140 € 70 €
Aamu- ja iltapäivätoiminta 140 € 70 €

Asiakasmaksun sisarusalennus on 10 euroa vanhimman sisaruksen asiakasmaksusta, mikäli oppilaalla on saman perheen sisarus aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Maksuvapautusta voidaan myöntää lastensuojelun tukitoimena sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.

Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

 

Palveluntarpeen muuttaminen

Palveluntarvetta voi muuttaa pienemmäksi kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Syyskauden osalta muutokset on tehtävä elokuun loppuun mennessä ja kevätkauden osalta tammikuun loppuun mennessä.

Palveluntarpeen muuttaminen suuremmaksi on mahdollista koko toimintavuoden ajan. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Palvelutarpeen muutokset ilmoitetaan Wilma-järjestelmässä. Lomake löytyy Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä.

 

!

Lukuvuonna 2023-2024 käytössä ovat alla olevan taulukon mukaiset aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut. Asiakasmaksut ovat voimassa 30.6.2024 asti ja uudet asiaksmaksut tulevat voimaan 1.8.2024. Maksuvapautus lukuvuodelle 2024-2025 voidaan myöntää ainoastaan sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen perusteella määräajaksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut lukuvuonna 2023-2024.
Vaihtoehto nro Hoidon määrä Kuukausimaksu Vanhemman sisaruksen maksu
1. 1 - 3 h /pv 70 € 60 €
2. 3 - 4,5 h /pv 120 € 110€
3. 4,5 - 6 h /pv 140 € 120€

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat. Perheiden tulee hakea maksuvapautusta maksuttomuutta varten.                                                                  

!

Alla olevan taulukon mukaiset maksuvapautuksen hakemista koskevat tulorajat ovat voimassa 30.6.2024 asti. Maksuvapautusta apip-toiminnan asiakasmaksuihin ei voi enää hakea taloudellisin perustein lukuvuodelle 2024-2025. 

Taulukko kuvaa maksuvapautuksen tulorajoja.
Perheen koko Tulorajat voimassa 30.6.2024 asti.
2 3050
3 3862
4 4351
5 4840
6 5327

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitysvammaiselle oppilaalle maksutonta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §). Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16- vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta.

Kehitysvammaisen oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuutta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään Vammaispalvelujen myöntämä erityishuolto- ohjelma. Erityishuolto-ohjelman perusteella myönnettyä maksuttomuutta ei tarvitse hakea vuosittain uudestaan.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Puhelin:
040 1808476 soittoaika ma–to klo 9–11
Päivitetty 10.4.2024