Hyppää sivuvalikkoon

Karttapalvelun käyttöehdot

Karttapalvelu on Tampereen kaupungin ylläpitämä palvelu, joka toimii osoitteessa kartat.tampere.fi/oskari Karttapalvelu ja siitä julkaistut irrotettavat karttaikkunat ovat maksuttomia ja saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti. Näissä käyttöehdoissa mainitaan mm., että karttapalvelussa ja siitä irrotettavissa karttaikkunoissa esitettävä sisältö on voitu suojata tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Käyttäjällä on lupa kopioida ja tulostaa yksityistä käyttöä varten yksittäisiä karttoja.

Osapuolet

Osapuolina ovat käyttöoikeuden haltija (edellä ja myöhemmin Käyttäjä) ja karttapalvelun ylläpitäjänä Tampereen kaupunki (myöhemmin TRE). TRE on tehnyt erilliset sopimukset ulkopuolisten paikkatietoaineistojen tuottajien (edellä ja myöhemmin Tiedontuottajat) kanssa karttakuvien ja paikkatietojen (myöhemmin Tuote) tarjoamisesta selattavaksi karttapalvelun ja sen irrotettavien karttaikkunoiden kautta.

Toiminnot

Karttapalvelu mahdollistaa Käyttäjälle paikkatiedon selailun INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) tarkoittamien paikkatietoinfrastruktuurin katselu- ja latauspalvelujen avulla. Käyttäjä voi karttapalvelun avulla katsella eri mittakaavoissa eri paikkatietoaineistoista tuotettuja Tuotteita erikseen tai päällekkäin ja mahdollisesti saada selattavaksi Tuotteissa esitettyjä kohteita koskevia tietoja sekä tutustua Tuotteita selittäviin tietoihin sekä lähtötietoina olevia paikkatietoaineistoja kuvaileviin metatietoihin. Karttapalvelun edellä kuvattua toiminnallisuutta on voitu eri yhteyksissä ja eri Tuotteiden osalta rajoittaa.

TRE myöntää sopimuksellisia Extranet-tunnuksia, joilla kirjaudutaan Karttapalveluun. Kirjautunut käyttäjä voi tallentaa omia paikkatietoja (pisteitä, viivoja ja alueita ominaisuustietoineen) karttapalvelun tietokantaan omaan käyttöön. Käyttäjä voi jakaa omia paikkatietoja esimerkiksi erilaisten tarjolla olevien yhteisöjen kautta, kuten Facebook, Twitter ja Flickr.

Immateriaalioikeudet

Paikkatietoaineistoihin ja Tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät TRE:lla ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Tuotteiden lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa. Omiin paikkatietoihin liittyvät oikeudet säilyvät oikeuksien alkuperäisillä omistajilla huolimatta tietojen tallentamista Karttapalveluun.

Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Karttapalvelusta ja saattaminen yleisön saataville Karttapalvelusta poikkeavalla tavalla levittämällä tai esittämällä julkisesti tai kappaleiden valmistaminen Tuotteesta tai sen osasta on kielletty. Karttapalvelun käyttö julkisin varoin rahoitetun opetuksen yhteydessä on sallittu. Käyttäjällä on lupa kopioida ja tulostaa Karttapalvelusta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja ja paikkatietoja. Muu kopiointi on kielletty, mikäli paikkatietoaineiston metatiedoista ei muuta käy ilmi.

Vastuu

TRE pyrkii yhteistyössä Tiedontuottajien kanssa tarjoamaan EU:n komission asetuksen (EY/976/2009) mukaisen verkkopalvelujen palvelutason. TRE ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Käyttäjälle paikkatietopalvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja menetyksiä tai vahinkoja. TRE ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Karttapalvelun sisältö esitetään sellaisenaan eikä TRE eivätkä Tiedontuottajat vastaa Tuotteiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. TRE varaa oikeuden muuttaa Karttapalvelua, estää pääsyn Karttapalveluun sekä lopettaa Karttapalvelu.

Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen TRE:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.

Rekisteröityminen

TRE myöntää työntekijöillensä käyttöluvan roolinsa perusteella. Lisäksi Karttapalveluun on mahdollista rekisteröityä anomalla käyttöoikeutta perustellusti. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja TRE:n asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimimerkki ja nimi sekä mahdollinen käyttäjän edustama organisaatio). Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä paikkatietopalvelun kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Nimimerkki voi näkyä Karttapalvelussa muille käyttäjille, mutta muita tietoja TRE ei luovuta ulkopuolisille. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla pyydettäessä.

TRE pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn asiakasrekisterin tietoihin.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjän tunnistamiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Käyttäjän tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi.

TRE voi peruuttaa käyttäjätunnuksen, jos Käyttäjä toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. TRE:lla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy Karttapalveluun, jos se on Karttapalvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Karttapalveluun kuuteen (6) kuukauteen, TRE voi halutessaan estää Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen käytön Karttapalvelussa. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia ja Tuotteiden käyttöä koskevat ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Omia paikkatietoja koskevat säännöt

Karttapalvelun Käyttäjä saa tallentaa vain suomen, ruotsin tai englanninkielistä sisältöä. Käyttäjä saa tallentaa omia paikkatietoja vain Suomen alueelta. Käyttäjän Karttapalveluun tallentaman tiedon tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukaista. Käyttäjällä tulee olla oikeus tallentamansa sisällön käsittelyyn eikä sisältöä saa tallentaa Karttapalveluun, mikäli se loukkaisi jonkin osapuolen oikeuksia.

TRE ei vastaa Käyttäjän tallentaman sisällön säilymisestä Karttapalvelussa. TRE:lla on oikeus katsoa Käyttäjän tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö. TRE ei ole korvausvelvollinen Käyttäjän tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta.

Karttajulkaisutoiminto

Sisäänkirjautuneelle Käyttäjälle on tarjolla Karttajulkaisutoiminto, jonka avulla on mahdollista määritellä ja julkaista muilla verkkosivuilla Karttapalvelusta irrotettu karttaikkuna. Karttajulkaisun käyttö edellyttää Karttajulkaisun käyttöehtojen hyväksymistä.

Evästeiden käyttö

Karttapalvelun käyttöä seurataan mm. evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Karttapalvelun käytöstä sen edelleen kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Karttapalvelun toiminnallisuutta.

Linkittäminen

Käyttäjällä tai muulla osapuolella on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Karttapalveluun tai sen irroitettavaan karttaikkunaan. Linkin yhteydessä pitää näkyä Tampereen karttapalvelu -nimi. Linkin kautta Karttapalvelu tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen ja sisällön irrottaminen on näiden käyttöehtojen puitteissa kielletty.

Päivitetty 2.6.2022