Hyvää työtä!

Ajan hermolla! Kirjoituksia työstä, osaamisesta ja yrittäjyydestä.

Kirjoittaja: Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat

Työ- ja yrityspalvelut voivat vaikuttaa vihreään siirtymään

Hankkeen projektipäällikkö hymyilee kasvokuvassa. Tummat lyhyet hiukset, helmet kaulassa.
Riina Hiipakka-Lahti on KIERTO - Kiertotaloudesta kasvua -hankkeen projektipäällikkö.

Vihreä siirtymä muuttaa työelämää ja yritysten liiketoimintamalleja. Tämä haastaa myös työ- ja yrityspalvelut kautta Suomen ennakoimaan näitä muutoksia ja muotoilemaan palveluja vastaamaan asiaan. Vastuu työllisyyden hoidon toteuttamisesta siirtyy mahdollisesti valtiolta kunnille tammikuussa 2025. Työllisyyspalveluissa keskitytään parhaillaan toteuttamaan tätä muutosta. Meneillään olevissa kuntakokeiluissa siirtymää tehdään jo hyvää vauhtia. Myös sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille vaikuttaa työllisyyspalveluihin. Kaikki nämä muutokset ovat suuria.

Meneillään on myös vielä suurempia muutoksia –  ilmastonmuutos ja luontokato. Tätä todellisuutta harvat enää kiistävät. Monet organisaatiot huomioivat nämä muutokset jo nyt strategioissaan ja tavoittelevat hiilineutraaliutta sekä kestävää kehitystä.

Vihreä siirtymä vaatii panostamista uuteen osaamiseen

Kolme vuotta sitten aloimme KIERTO-hankkeessa miettiä, miten Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa voitaisiin vaikuttaa ympäristön tilaan ja vastata kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Maailma on siirtymässä kiertotalouteen ja se vaikuttaa merkittävästi työhön ja työelämään. Työelämässä tarvittaisiin siis uudenlaista osaamista, joka rakentuu entisen osaamisen varaan. Sitran tuore Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä -selvitys vahvistaa tätä ymmärrystä.

Osaaminen onkin reilun vihreän siirtymän keskiössä. Reilu siirtymä kiertotalouteen voidaan varmistaa vain osaamiseen panostamalla ja huolehtimalla, että kansalaisilla on kiertotalousyhteiskunnassa tarvittavat taidot. Näin on todennut myös työministeri Tuula Haatainen kolumnissaan, joka on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla.

Työttömiä työnhakijoita ohjaavassa organisaatiossa tulee tietenkin olla  tietoa siitä, millaista osaamista yritykset tarvitsevat juuri nyt. On tärkeää ymmärtää myös tulevaisuuden osaamistarpeita, jotta työnhakijoiden työllistymispolkuja voidaan vauhdittaa. Osaamisen ennakointifoorumin ja vuonna 2019 julkaistun Osaaminen 2035 -raportin mukaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan erityisesti kestävän kehityksen osaamista, digitaitoja ja jatkuvaa oppimista. Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvän osaamisen on tulevaisuudessa oltava kaikkien hallitsema työelämätaito.

KIERTO-hanke on luonut tapoja lisätä kiertotalousosaamista

KIERTO-hankkeessa lähdimme kehittämään työnhakijoiden osaamista erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla. Uutta kiertotalousosaamista muotoiltiin, kun työnantajien tarpeisiin kehitettiin paikallisia osatutkintoja. Näitä olivat esimerkiksi ruokahävikin torjuminen ravitsemispalveluissa ja kierrätystekstiilien lajittelu tekstiilialalla. Työntekijä saattoi näyttöjen avulla suorittaa osatutkintoja osaksi omaa koulutuspolkuaan.

Kaupungin toimintoihin muotoilimme palkkatukityötä, jossa työnhakijan kestävän kehityksen osaaminen lisääntyy ja samalla kaupungin hiilineutraaliusstrategioita viedään käytäntöön ekotukitoiminnan avulla. Lisäksi hankkeemme verkkosivuille kehitettiin kiertotalouden avoimeksi pohjakoulutukseksi Kiertotalous työelämätaitona -koulutus. Yksi merkittävimmistä toimista on kuitenkin se, että hanke on tuonut työllisyys- ja kasvupalvelujen henkilöstölle uutta tietoa ja näkökulmaa kiertotaloudesta ja sen vaikutuksista työelämään sekä omaan työnkuvaan.

Ohjauspalvelut ovat merkittävässä roolissa kestävän kehityksen juurruttajina

Lapsia, nuoria tai aikuisia koulutus- ja urapolulla ohjaavien tulisi tietää, millaisessa muutoksessa maailma ja työelämä ovat. Ajantasainen tieto auttaa yksilöä tekemään päätöksiä oman osaamisensa kehittämiseksi. Yrityspalveluissa toimivien tulisi tietää, miten lainsäädäntö ja markkinat ohjaavat yrityksiä siirtymään kohti kiertotaloutta. Tällä hetkellä kiertotalous on vielä kilpailuvaltti, kunnes siitä tulee valtavirtaa.

Päättävässä asemassa olevien taas tulisi varmistaa, että kestävän kehityksen ja kiertotalouden strategiset tavoitteet jalkautuvat organisaatoissa käytännön tasolle tiedoksi ja toiminnaksi.

Merkittäviä tiedon solmukohtia ovat ohjaus- ja neuvontapalvelut, joita kehittämällä saadaan aikaan laajoja muutoksia. KIERTO-hanke haastaakin kaikki ohjaustyötä tekevät tahot mukaan tekemään yhä reilumpaa vihreää siirtymää ja saamaan työn iloa arvojensa mukaisesta työstä!

Kirjoittaja on Riina Hiipakka-Lahti. Hän toimii projektipäällikkönä KIERTO - Kiertotaloudesta kasvua -hankkessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti

Liitä teksti muusta lähteestä näppäinyhdistelmällä CTRL+SHIFT + V.