Hyppää sivuvalikkoon

Rakennetun ympäristön valvontaa koskeva ilmoitus

Rakennusvalvonnan asiakasohje 1.4.2022: Rakennetun ympäristön valvonta-asiaa koskevan ilmoituksen tekeminen

1. Mitä rakennusvalvonnan suorittamalla rakennetun ympäristön valvonnalla tarkoitetaan, ja millaisia asioita valvonnan piiriin kuuluu?

Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa yleisen edun näkökulmasta. Rakennetun ympäristön valvonnan piiriin kuuluu muun ohella luvattoman rakentamisen sekä rakennuksiin sijoitettujen mainoslaitteiden ja valomainosten valvonta. Lisäksi valvotaan esimerkiksi luvattomia maisematöitä. 

Valvonta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.
 

2. Mitkä asiat jäävät rakennusvalvonnan suorittaman rakennetun ympäristön valvonnan ulkopuolelle?

2.1 Yksityisoikeudelliset riita-asiat

Rakennusvalvonnan suorittamaan rakennetun ympäristön valvontaan eivät kuulu yksityisoikeudelliset riita-asiat, joita ovat muun ohessa:

 • taloyhtiön sisäiset erimielisyydet esimerkiksi piha-alueen käytöstä, puista tai muusta kasvillisuudesta
 • naapurin puolelta kasvavat puiden ja pensaiden oksat
 • pihakalusteiden tai -rakennelmien käyttämisestä koettu haitta
 • rasitteiden taikka hallinta-alueiden käyttöä koskevat riita-asiat

Edellä mainitut asiat on syytä hoitaa taloyhtiössä sisäisesti tai naapureiden kesken. 
 

2.2 Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito

Rakennusvalvonnan suorittamaan rakennetun ympäristön valvontaan eivät kuulu myöskään kadun ja yleisten alueiden kunnossa- tai puhtaanapitoon liittyvät epäkohdat. 

Katuja ja yleisiä alueita koskeviin kunnossapitokyselyihin vastataan Tampereen palvelupisteessä.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

2.3 Jätteet ja roskaaminen

Rakennusvalvonnan suorittamaan rakennetun ympäristön valvontaan eivät kuulu myöskään jäte- ja roskaamisasiat. Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista, sekä ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon ja roskaamiseen liittyvissä kysymyksissä ja valitusasioissa. Ympäristönsuojelun puhelinasiakaspalvelu ja yleisneuvonta hoidetaan Tampereen palvelupisteessä:

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Ympäristönsuojeluyksikkö
[email protected]

2.4 Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvojen siirrot yleisillä alueilla

Myöskään pysäköintiin liittyvät asiat katu- tai muilla yleisillä alueilla eivät kuulu rakennusvalvonnan toimivaltaan. Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvojen siirtotoiminnan järjestämisestä vastaa Tampereen kaupungissa katutilavalvonta. Pysäköinninvalvonnalle väärin pysäköidystä ajoneuvosta voi ilmoittaa sivulla Pysäköinninvalvonta ja hylätyksi epäilystä ajoneuvosta voi ilmoittaa sivulla Ajoneuvojen siirrot.

3. Ilmoituksen tekeminen rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvasta, rakennettua ympäristöä koskevasta epäkohdasta ilmoitetaan sähköisen lomakkeen kautta. Apua sähköisen lomakkeen täyttämiseen saa tarvittaessa Tampereen palvelupisteestä. 

Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä ilmoituksia (1). Myöskään kaupungin toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvontaan, ei tutkita.

Rakennusvalvonnalle tehty ilmoitus on julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan (2). Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, kopio ilmoituksesta liitetään mukaan valvottavalle toimitettavaan kehotukseen/tarkastuslausuntoon.

  Ilmoitukset luokitellaan valvottavien intressien merkittävyyden mukaan. Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän ilmoituksen perusteella ja luonnollisesti myös rakennusvalvonnan omien havaintojen perusteella, vaikka kukaan ei olisi asiasta erikseen ilmoittanut. Jos kyseessä sen sijaan on naapuriasia, joka tyypillisesti haittaa vain yhtä naapuria, valvontatoimenpiteet käynnistetään vain sellaisen tahon ilmoituksesta, jolla olisi valitusoikeus tontille myönnettävästä rakennus- tai toimenpideluvasta (3)

   

  Sovellettava lainsäädäntö

   

  1) Hallintolaki (HL, 434/2003)

  16 § Asiakirjan sisältö

  Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

  19 § Asian vireillepano

  Asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti.

  20 § Asian vireilletulo

  Hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu.

   

  2) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

  7.1 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen

  Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä.

   

  3) Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

  192.1 § Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

  Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

  viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
  sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
  sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
  kunnalla; sekä
  toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.  

  Päivitetty 6.11.2023