Ohjeet ja luvat tutkijoille

Tältä sivulta löydät tietoa tutkimusluvista ja -sopimuksista sekä ohjeita tutkimusten ja opinnäytteiden tekemisestä Tampereen kaupunkiorganisaatiosta.

Tampereen Kaupungin tutkimussopimusmenettelyä ja tutkimuslupatoimintaa ohjaa kaupungin konsernimääräys (10.4.2019)

Tutkimussopimus

Kaupungin itsensä tilaamissa tutkimuksissa menetellään tutkimusmenettelyn mukaisesti. Tutkimussopimus toimii tutkimuslupana. Tutkimussopimus laaditaan myös silloin, kun Tampereen kaupunki tai sen yksikkö osallistuu tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä esimerkiksi tutkimuslaitoksen kanssa. Kaupungin teettämien maksullisten opinnäytteiden osalta tutkimussopimus solmitaan opiskelijan tai oppilaitoksen kanssa, tai opiskelija palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen työn tekemistä varten.

Tutkimuslupa

Kaupungin organisaatiosta tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytteisiin tarvitaan tutkimuslupa.

Tutkimuslupa tarvitaan pääsääntöisesti, kun tutkimus kohdistuu Tampereen kaupunkiorganisaatioon, sen yksiköiden toimintaan, henkilöstöön tai asiakkaisiin, tai tutkimusaineistona on Tampereen kaupungin ylläpitämien tietojärjestelmien tiedot tai viranomaisasiakirjat. Tutkimuslupalomake täytetään soveltuvin osin myös silloin, kun kyseessä on valtakunnallinen tutkimushanke, jossa tutkitaan Tampereen kaupunkia ja sen toimintaa tai käytetään aineistona esimerkiksi Tampereen kaupungin henkilörekisteriaineistoja. Yllä löytyvässä konsernimääräyksessä määritellään tarkemmin, milloin tutkimuslupa tarvitaan ja milloin ei.

Tutkimuslupa tulee olla hyväksytty ennen kuin aineiston kerääminen kaupungin yksiköissä tai kaupungin tietojärjestelmistä voidaan aloittaa.

Tutkimuslupa on tutkimuskohtainen ja sen hakee tutkimuksesta vastaava henkilö tai päätutkija.

Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija on ollut henkilökohtaisesti yhteydessä siihen yksikköön, johon tutkimus kohdistuu ja tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu yksikön yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilön tiedot merkitään lupahakemukseen ja hän avustaa tarvittaessa tutkimuksen käytännön järjestelyissä kaupungin osalta.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan e-lomakkeella. Lupahakemus tulee täyttää huolellisesti, sillä e-lomakkeen tietoja ei voi muuttaa tai täydentää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Hakemukseen tulee liittää aina tutkimussuunnitelma ja opinnäytteiden osalta sen pitää ohjaajan hyväksymä. Tutkimusluvan myöntäjä voi pyytää hakijalta luvan myöntämisen kannalta tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja.

Tutkimuslupahakemukset käsitellään e-lomakkeella. Hakija saa käsittelyn eri vaiheista automaattisen ilmoituksen hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Myös lupapäätöksestä hakija saa sähköpostiviestin, jonka lopusta löytyvät lupaa koskevat päätösmerkinnät.

Tutkimuslupaa haetaan perustutkimuksen tutkimuslupahakemuksen e-lomakkeella:

!

HUOM! Tutkimuslupahakemusten käsittelyssä on tauko 21.6.-4.8.2024 välisenä aikana. Hakemuksia voi kuitenkin lähettää myös tuona aikana odottamaan käsittelyä.

Perustutkimuksen tutkimuslupahakemus

Käytä tutkimuslupahakemuksen täyttämisessä joko Edge- tai Chrome-selainta.

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

Tutkimusluvan hakemisesta saa tarkempia tietoja oheisesta ohjeesta.

Lisätietoja

Tutkimuslupatoimintaa koordinoi Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut -ryhmän Tietojohtaminen ja asiakkuuksien hallinta -tiimi.

Lisätietoja:
Tutkimus
sähköposti Tutkimus(at)tampere.fi

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tutkimusluvat

Päivitetty 19.6.2024