Kantakaupunkia ja keskustaa koskeva vaiheyleiskaavaehdotus nähtäville

Kaupungin kehityksen ja maankäytön ohjaamiseen tarvitaan ajanmukainen yleiskaava. Tampereen kantakaupungin osalta yleiskaavaa tarkistetaan vaiheyleiskaavana, jossa tavoitellaan yleisesti ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämistä. Kaupungin keskusta-alueella on voimassa strateginen yleiskaava, jota täydennetään ja päivitetään.

Vaiheyleiskaavassa esitetään yksityiskohtaiset maankäytön kehittämisperiaatteet Tesoman asemanseudulle, Lielahti-Hiedanrannan alueelle, keskustan osa-alueelle ja Alasjärven itäpuolelle. Tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään asemakaavoilla.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 19.3.2024 asetettavaksi nähtäville valtuustokauden 2021–2025 Kantakaupungin vaiheyleiskaavaehdotuksen ja Keskustan strategisen osayleiskaavan vaiheittaisen muutoksen ehdotuksen palautetta ja lausuntojen antamista varten.

Yhdyskuntalautakunta äänesti asian pöydälle jättämisestä äänin 7–6. Palautusesityksestä äänestettiin 7–5. Käsittely jatkui, ja lautakunta hyväksyi toivomusponsia otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa. Ponnet koskivat Kaupin kampuksen ja Eteläpuiston alueita.

Vaiheyleiskaavan luonnos oli nähtävillä 9.3.–11.4.2023, minkä jälkeen on tehty lisäselvityksiä ja tarkistuksia. Asukkaat ja viranomaiset olivat palautteen perusteella pääosin tyytyväisiä yleiskaavan isoihin teemoihin ja ratkaisuihin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viheralueiden laadun kehittämiseen.

Osa-alueita koskevaa palautetta tuli eniten Alasjärven itäpuolen ratkaisusta, jota ei pidetty hyväksyttävänä. Matkailupalveluiden katsottiin olevan ristiriidassa nykyisen käytön ja luonnonarvojen säilymisen kanssa.

Vesistöjä ja viheralueita turvataan

Yleiskaava ohjaa turvaamaan siniviherrakenteen eli erilaisten vesistöjen ja viherpeitteisten alueiden muodostaman kokonaisuuden, joka on perusta kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä ihmisten terveellisten elinolojen ja elinympäristön säilymisessä.

Olemassa olevat viheralueet on säilytettävä. Lisäksi eri puolille kantakaupunkia on osoitettu 13 kaupunkivihreän kehittämisaluetta, joilla tulee lisätä monimuotoista kasvillisuutta.

Kestävää vesitaloutta ohjataan päivittämällä merkittäviä uomia ja vesireittejä koskevaa kaavamääräystä sekä lisäämällä kaavakartalle uusia uomia pienvesi- ja vesistöselvityksen sekä hulevesiohjelmatyön pohjalta.

Viherympäristöä ja vapaa-ajanpalveluja vahvistetaan keskuspuistoverkoston sekä ohjeellisten ekologisten ja virkistysyhteyksien turvaamisella ja kehittämisellä. Virkistyspalveluiden osalta vaiheyleiskaavan keskeinen teema on rantojen virkistyspalvelut ja satamien kehittäminen.

Alasjärven itäpuolen ratkaisua muutettu

Alajärven itäpuolen kaavaratkaisua on muutettu luonnosvaiheesta merkittävästi. Aluetta on pienennetty ja matkailu- ja majoituspalvelujen aluevaraukset on poistettu yleiskaavaehdotuksesta.

Vaiheyleiskaavassa osoitetaan virkistyspalvelujen ja toimintojen kehittämisen reunaehdot. Yleismääräys edellyttää alueen luontoarvojen ja ekologisten yhteyksien turvaamisen sekä alueen pysäköinnin ratkaisemista kokonaisuutena.

Vaiheyleiskaavassa on osoitettu luonnonympäristölle merkittäviä alueita ja niiden välisiä yhteyksiä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys- tai kehittämistarve -merkinnällä on osoitettu asemakaavoitettavalla alueella Niihamankatu ja Luhtaantie. Tavoitteena on kehittää liikkumisen turvallisuutta sekä virkistys- ja luontomatkailupalveluiden saavutettavuutta.

Tesoman lähijunapysäkin ympäristö

Tesoman osa-alueelle on laadittu vaiheyleiskaavatyön yhteydessä visio lähijunapysäkin ympäristön muuttumisesta asumisen ja liike- sekä palvelutoimintojen alueeksi. Vision pohjalta vaiheyleiskaavassa on esitetty alueen muutoksen ohjaukseen liittyvät tarkemman suunnittelun ohjaus- ja kehittämistavoitteet yhteyksien, viheralueiden ja toimintojen vaiheittaisen kehittymisen osalta. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen osalta alueelle on osoitettu uusi viherkatu.

Lielahti-Hiedanrannan aluekeskus

Lielahti-Hiedanrannan aluekeskuksen kehitystä ohjataan siten, että alue muuttuu nykyisestä hallien ja pysäköintikenttien alueesta viihtyisäksi asumista ja monipuolisia palveluja tarjoavaksi läntiseksi keskukseksi, joka kuitenkin toimii edelleen myös houkuttelevana seudullisen kaupan alueena.

Vaiheyleiskaavassa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin tarkempi ohjaus keskustatoimintojen alueella, uusien ja olemassa olevien viheryhteyksien kehittäminen sekä vaiheittaisen kehittämisen periaatteet. Raitiotiekatu on osoitettu viherkaduksi.

Keskustan alueelle täydennyksiä

Keskustassa jää suurelta osin voimaan vuonna 2016 hyväksytty keskustan strateginen osayleiskaava.Keskustan uudet yleismääräykset ohjaavat viherympäristön kehittämistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä korkean rakentamisen laatua.

Liikennejärjestelmään liittyviä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on päivitetty laadittavana olevan keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta. Hitaan liikkumisen aluetta on laajennettu koskemaan Tammelan stadionin ympäristöä. Linja-autoasema ja Keskustori on osoitettu joukkoliikenteen vaihtoterminaaleiksi ja Pyynikintori vaihtopysäkiksi.

Keskustan kehä on laajennettu Rautatienkadun lisäksi myös Lapintielle, Ratapihankadulle ja Kanslerinrinteelle. Ratinan suvannon itäreunalle ja Tammerkosken Alavoimalan pohjoispuolelle on lisätty uudet jalankulun yhteystarpeet Tammerkosken siltojen selvityksen perusteella.

Amuriin ja Ranta-Tampellaan on osoitettu ohjeelliset lähijuna-asemat vuonna 2019 valmistuneen selvityksen mukaisesti. Lisäksi on yhtenäistetty muun kantakaupungin kanssa joukkoliikenteen laatukäytävien merkinnät sekä päivitetty kulttuuriympäristöä koskevia merkintöjä. Keskustan alueelle on uusina merkintöinä osoitettu paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt.

Elinkeinopoliittinen visiotyö rinnalla

Kaupunginhallitus on linjannut koko yleiskaavatyön jatkovalmistelua saadun palautteen pohjalta 25.9.2023 sekä käsitellyt samaan aikaan tehtyä alueellista elinkeinopoliittista visiotyötä.

Visiotyön pilottikohtena olivat tiivistyvään kaupunkirakenteeseen sijoittuvat, toimijaverkostoiltaan vireät Hankkion ja Nekalan perinteiset yritysalueet. Kehittämisen tahtotilaa on selkeytetty työstämällä kaupungin ja toimijoiden näkemyksiä yhteensovittavat tiiviit aluevisiot, jotka koostuvat suuntaa antavasta kartasta sekä kuvailevasta tekstiosasta.

Yleiskaavatyön eteneminen

Vaiheosayleiskaava on tulossa nähtäville 21.3.2024 alkaen. Yleiskaavan ja muun aineiston nähtävillä olon aikana järjestetään yleisötilaisuuksia. Mahdolliset muistutukset voi jättää kaupungin kirjaamoon. Kaavakarttaan ja selostukseen voidaan tehdä tarkistuksia ennen hyväksymistä.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana eli 2021–2024, ja se valmistuu hyväksymiskäsittelyihin yhdyskuntalautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelija Kaupunkiympäristön kehittäminen Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Pia Hastio
Valmistelija Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Anna-Lotta Kauppila
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 800 7212
Tiina Mikkonen
Puheenjohtaja, vpj
Puhelin:
045 131 4266
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa