Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarvio ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginvaltuustossa 13.11.2023. Kasvavassa kaupungissa panostetaan vuonna 2024 hyvinvointiin ja kestäviin avauksiin. Tulevaisuuden rakentajat - lapset ja nuoret ovat keskiössä.
Lapsia käsikädessä istumassa vastakkain lattialla.
Kasvavassa kaupungissa tehdään panostuksia mm. hyvinvointiin. Erityisesti kiinnitetään huomiota lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin. 

Kaupungin toimintamenot ovat vuonna 2024 arviolta 1,1 miljardia euroa. Vuosikate on 115,8 miljoonaa euroa, ja se kattaa 90 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista. Tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on 12,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Tampereen kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,60 (nykyinen 7,61). Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) vähenee kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna noin 9,7 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 447 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloja 109,5 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 87 miljoonaa euroa. 

Hallitus on muuttamassa Suomen kiinteistöverolakia niin, että yleinen kiinteistöveroprosentti määräytyy erikseen maapohjalle ja erikseen rakennuksille. Tämän vuoksi yleinen kiinteistövero nousee maapohjan osalta 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Muut kiinteistöveroprosentit eivät muutu Tampereella ensi vuonna, valtuusto päätti kokouksessaan.

Rakennusten osalta yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,65 ja muiden asuinrakennusten 1,10. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 5,00, yleishyödyllisten yhteisöjen 0,40 ja voimalaitosten 3,00.

Talousarviossa varaudutaan korollisen velan 80,4 miljoonan euron kasvuun. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2024 lopussa 3 594 euroa. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu taloussuunnitelmakaudella.

Investoinneissa satsataan koulutuksen ja osaamisen palveluihin

Kaupungin investointitarpeet ovat korkeat ja pysyvät korkeina vuosikymmenen loppuun asti, mutta tulorahoituksen taso on jäämässä nykyistä tasoa matalammaksi. Investointimenot (netto) ovat ensi vuonna 283,1 miljoonaa euroa, ja ilman Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoimintakaupan vaikutusta 231,3 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kohtuulliseen investointien omarahoitusosuuteen, ja investointien tulorahoitusprosentti on 50 ilman Tampereen Veden liiketoimintakauppaa.

Vuonna 2024 noin 62 prosenttia kaupungin kokonaisinvestointimenoista (netto) kohdistuu talonrakennushankkeisiin ja yhdyskuntarakentamiseen. Talonrakennushankkeiden kokonaisuus on merkittävin investointirahojen käyttökohde (127,9 milj. euroa). Budjetti jakaantuu uudis- ja lisärakentamiseen sekä korjaushankkeisiin. Kokonaisuuteen sisältyy mm. useita koulujen ja päiväkotien uudis- ja lisärakentamista sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden rakennuksia.

Yhdyskuntarakentamisen 48,3 miljoonan euron budjetista käytetään suurin osa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen perusparantamiseen sekä uuden rakentamiseen. Budjetista käytetään varoja mm. raitiotiehen liittyviin hankkeisiin, liikennejärjestelyihin sekä sähköisten järjestelmien ja ulkovalaistuksen led-vaihtoihin.

Tampere investoi kasvavassa kaupungissa koulutuksen ja osaamisen palveluihin. Tulevina vuosina kaupungin tulee tehdä toimia, jotta kasvu on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää. Kaupungin kasvua vauhditetaan kestävillä avauksilla, ja merkittäviä muutoksia viedään eteenpäin kehitysohjelmilla.

Hyvinvointi ja terveyden vahvistaminen keskiössä

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Vuoden 2024 talousarvioon valmistelluissa uusissa tai uudelleen kohdennetuissa tavoitteissa on huomioitu erityisesti tamperelaisten hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnan ja talouden katsauksissa sekä tilinpäätöksessä.

Tavoitteet liittyvät muun muassa lasten ja nuorten koulupäivän aikaiseen koettuun hyvinvointiin, lasten ja nuorten fyysiseen toimintakykyyn, turvallisuudentunteeseen ja kiusaamiseen sekä tamperelaisten liikkumiseen ja harrastamiseen, asuinalueiden yhteisöllisyyteen ja auttamishaluun ja kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksiin. Lisäksi on huomioitu Tampereen kansainvälisyys, työvoiman saatavuus, vihreä ja digitaalinen siirtymä, kaupunginosien kehittäminen sekä kaupungin houkuttelevuus työnantajana.

Valtuusto hyväksyi talousarvioon lisäyksiä

Pormestari Kalervo Kummolan kokouksessa esittämät teksti- ja menolisäykset kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2024 budjettikokonaisuuteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osioon päätettiin tehdä merkittävä menolisäys: köyhyysohjelman toimeenpanoon lisätään 150 000 euroa, ja ikäihmisten matalan kynnyksen palveluihin lisätään 50 000 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta -osiota täydennettiin niin, että talonrakennusinvestointien suunnittelu- ja rakentamisprosessia kehitetään. Tavoitteena on hyvään laatuun tähtäävä, mutta resurssiviisas ja taloudellisesti kestävä toimintatapa.

Yhdyskuntalautakunnan osioon lisättiin painotus siitä, että kaupunki tutkii mahdollisuutta säilyttää viistoparkki Hallituskadulla ja toteuttaa viistoparkki-pysäköintiä myös uusissa kohteissa.

Joukkoliikennelautakunnan osioon tehtiin täydennys, jonka mukaan Teiskon alueen bussiliikennettä kehitetään saatu palaute huomioiden, kustannusneutraalilla tavalla.

Ilmastobudjetin osuuteen tehtiin painotus, että kaupungin ilmastohankkeita kehitetään eteenpäin realistisesti ja kustannustehokkaasti esimerkiksi edistämällä materiaalin uudelleen käyttöä ja kierrätystä.

Investoinnit-osioon tehtiin lisäys, että kaupunki ottaa jatkossa käyttöönsä investointikaton.

Tampereen kaupungin vuoden 2024 talousarviosta poimittuja talouden tunnuslukuja.
Asukasluku 31.12.2024 257 000 asukasta
Tuloveroprosentti 7,60 prosenttia
Henkilöstö 8285 henkilötyövuotta
Vuosikate 115,8 miljoonaa euroa
Tulot 1120 miljoonaa euroa
Menot 1133 miljoonaa euroa
Tulos (ilman satunnaisia eriä) -12,9 miljoonaa euroa
Investoinnit yhteensä (netto) 231,3 miljoonaa euroa
Lainamäärä per asukas 3594 euroa.

Lisätietoja

Jukka Männikkö
Talousjohtaja
Puhelin:
050 576 7539
Kalervo Kummola
Sihteerin kautta yhteydenotot puh. 0400 780 866 Pormestari
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa