Työllisyyden ja kotoutumisen lait ja palvelut uudistuvat 

Työllistymisen ja kotoutumisen palveluita uudistetaan parhaillaan. Lakiuudistuksen myötä työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kuntien ja uusien työllisyysalueiden vastuulle 1.1.2025 alkaen. Tuttavallisemmin näistä uudistuksista käytetään nimiä TE24 ja KOTO24.

Uudistukset tuovat palveluita lähemmäs asiakkaita – niin työnhakijoita kuin työnantajiakin. Kunnille siirtyy pääosa nykyisin TE-toimiston vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista. Kun sekä työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut että elinkeinopalvelut ovat saman, paikallisen järjestäjän vastuulla, työllistäminen sujuu tehokkaammin. Näin myös maahanmuuton ja kansainvälisen osaamisen paikalliset tarpeet ovat helpompia huomioida.

Uudistuksella tehostetaan kotoutumista Suomeen 

Uudistukset nopeuttavat työhön ja koulutukseen siirtymistä sekä tehostavat kotoutumista. Tarkoituksena on, että Suomeen muualta muuttaneet tavoitetaan heti alkuvaiheessa. Erityisesti maahan muuttaneita naisia ja muita työvoiman ulkopuolella olevia pyritään saamaan palvelujen piiriin. Esimerkiksi kotona lapsia hoitavan vanhemman pääsy palveluihin edistää koko perheen kotoutumista.

Kaikille maahan muuttaneille tarjotaan jatkossa entistä enemmän matalan kynnyksen neuvontaa ja perustietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Maahan muuttaneelle tullaan laatimaan kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan, mihin kunnan kotoutumisohjelman mukaisiin palveluihin hän osallistuu.

Kotoutumissuunnitelman enimmäiskesto lyhenee ja se tulee olemaan yhä tavoitteellisempi, auttaen kotoutujaa nopeammin työelämään. Työ nähdään kotoutumisen kannalta keskeisenä, koska työn kautta avautuu myös muita ovia suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kotoutumislain uudistus selkeyttää eri toimijoiden vastuita 

Kotoutumislain uudistus selkeyttää maahan muuttaneiden kotoutumisesta vastaavien toimijoiden vastuita. Vastuu TE-palvelujen kotoutuja-asiakkaista ja kotoutumiskoulutuksen tapaisten palvelujen järjestämisestä siirtyvät kunnille.

Kotoutumisohjelmaan sisältyvään kotoutumiskoulutukseen lisätään suomen tai ruotsin kielen taidon päättötestaus. Vaikka kotoutumissuunnitelman enimmäiskesto lyhenee, maahan muuttaneiden koulutusta ja osaamisen kehittämistä tuetaan jatkossakin. Aiemmin hankittua osaamista vahvistetaan sovittamalla kotoutumiskoulutus nykyistä tiiviimmin yhteen muiden työllisyys- ja koulutuspalvelujen kanssa. 

Valmistelua tehdään laajassa yhteistyössä

Pirkanmaan kuntajohto linjasi maaliskuussa 2023, että TE-uudistuksen valmistelua tehdään Pirkanmaalla yhteisen työllisyysalueen mallin pohjalta. Tampereen kaupunki olisi yhteistoiminta-alueen vastuukunta. Kuntien on muun muassa sovittava järjestämisratkaisusta ja mahdollisesta yhteistoiminta-alueen muodostamisesta.

Uudistukset ja palvelujen siirtäminen edellyttävät laajaa valmistelutyötä. Pirkanmaalla siirtymää koordinoi Tampereen kaupungin vetämä Työvoimapalvelujen siirto ja organisointi -projekti. Projekti on laaja kokonaisuus, jonka alla toimii useita osaprojekteja. Osaprojektit koordinoivat palvelujen siirtoa ja organisointia eri osa-alueiden näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi tietojärjestelmät, henkilöstöasiat sekä henkilö- ja työnantajapalvelujen järjestäminen.

Kansainväliseen osaamiseen liittyviä uudistuksia käsitellään Kansainvälisen osaamisen palvelut –osaprojektissa, johon on nimetty edustajia TE-toimistosta, ELY-keskuksesta ja kunnista. Osaprojektissa huomioidaan sekä TE24 että KOTO24 –uudistuksen myötä tapahtuva palvelujen siirto sekä uudenlainen palvelujen organisointi.

Jotta työvoimapalvelut saadaan siirrettyä valtion toimijoilta kunnille ja käyttöön otettua uudet kotoutumispalvelut onnistuneesti, uudistukset valmistellaan yhteistyössä keskeisten toimijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön edustajien kanssa.

Lisätietoja uudistuksista

TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta - TE24 Työmarkkinatori

Teksti: Maija Niskavirta
Kuvat: Timka Seppänen
Jaa sosiaalisessa mediassa