Puistot, metsät ja rannat ovat tamperelaisten lempipaikkoja

Tamperelaiset kokevat hyvinvointinsa aikaisempaa paremmaksi ja haluavat asua nykyisellä asuinalueellaan myös tulevaisuudessa, selviää Tamperelaisten hyvinvointi -kyselystä. Kaupunki kartoittaa kahden vuoden välein asukkaiden elintapoja, vapaa-ajanviettoa ja kokemuksia omasta asuinalueesta. Helmikuun 2023 kyselyn mukaan metsät, puistot, rannat ja muut lähiulkoilupaikat ovat kaupunkilaisille tärkeitä. Yksinäisyys ei ole vähentynyt koronavuosista.

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyssä selvitetään muun muassa asukkaiden elintapoja, vapaa-ajan viettoon liittyviä asioita ja kokemusta omasta asuinalueesta. Vastaajat myös merkitsevät kartalle huolta aiheuttavia ja tärkeitä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää huomiota.

Vuonna 2023 kyselyyn vastasi 2 800 henkilöä, joista 72 prosenttia oli naisia ja 25 prosenttia miehiä. Eniten vastauksia saatiin Hervannan, Kalevan ja Vuoreksen asukkailta. Paikkamerkintöjä vastaajat tekivät noin 12 000.

– Kiitos kaikille vastaajille. Saimme kyselyyn runsaasti vastauksia, joista on paljon hyötyä. Asukaskokemustietoa käytetään muun muassa kaupungin strategian toteutumisen seurantaan ja toiminnan kehittämiseen, strategiajohtaja Reija Linnamaa kertoo.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti kaupungin eri palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Esimerkiksi liikennejärjestelmän suunnittelussa on poimittu aineistosta 42 paikkaa, joissa autojen ajonopeudet aiheuttavat haittaa tai turvattomuutta. Näihin paikkoihin viedään nopeusnäyttötauluja loppuvuoden aikana.

Hyvinvointi on kohentunut mutta kokemus on jakautunutta

Hyvinvointikyselyn tulosten mukaan tamperelaiset kokevat elämänlaatunsa, taloudellisen tilanteensa ja terveytensä aikaisempaa paremmaksi. Myös omaa asuinaluetta pidetään turvallisempana ja viihtyisämpänä kuin kaksi vuotta sitten.

– Toisaalta esimerkiksi yksinäisyyden kokeminen ja psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus eivät ole juuri vähentyneet koronavuosista. Alle 30-vuotiaiden aikuisten mielen hyvinvointi on kuitenkin kohentunut selvästi, toteaa analyytikko Katri Heininen.

Noin joka kolmas tamperelainen kokee, että häntä on syrjitty tai kohdeltu epätasa-arvoisesti viime vuoden aikana. Eniten syrjintää on koettu iän, sukupuolen, mielipiteen, taloudellisen tilanteen ja terveydentilan vuoksi.

Kokemus hyvinvoinnista on sosioekonomisesti ja alueellisesti jakautunutta. Pienituloisten, yksinasuvien tai yhden vanhemman perheiden kokemus omasta hyvinvoinnista on monilta osin heikompaa kuin koko kaupungissa keskimäärin.

Suurin osa asukkaista on yhä tyytyväinen kotipaikkansa palveluihin ja liikenneyhteyksiin, vaikka tyytymättömyys liikenneyhteyksiin on lisääntynyt koko kaupungin alueella kahden viime vuoden aikana. Asuinalueiden maine koetaan aikaisempaa myönteisemmäksi, mutta asuinalueiden välillä on edelleen suuria eroja.

Tärkeät paikat sijaitsevat lähellä kotia

Kyselyssä vastaaja pystyi merkitsemään kartalle omia lempipaikkoja, hyvinvointia tukevia viheralueita sekä turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja.

Tamperelaisten lempipaikat ovat useimmiten viheralueita tai vesistöjä, jotka sijaitsevat pääosin kahden kilometrin säteellä kotoa. Niitä arvostetaan erityisesti kauneuden, luontoarvojen, rauhallisuuden ja liikuntamahdollisuuksien takia. Noin 20 prosenttia lempipaikkamerkinnöistä oli kohtaamis- ja käyntipaikkoja sekä kulttuurikohteita, kuten kirjastoja, toreja, teattereita ja kahviloita. Lempipaikoissa myönteiset tunteet ja ajatukset lisääntyvät, ja niissä palaudutaan arjen kiireistä ja vaatimuksista.

– Hyvinvointikysely paljastaa tänäkin vuonna, miten Pyynikki, Sorsapuisto ja Hatanpään arboretum ovat tamperelaisille rakkaita. Vastaajista yli 18 prosenttia on merkinnyt yhden tai useamman niistä lempipaikakseen, kertoo analyytikko Joonas Nieminen.

Yli 60 prosenttia aikuisista käy vähintään kerran viikossa hyvinvointia tukevilla viheralueilla, kuten ulkoilureiteillä, puistoissa tai metsissä. Viheralueet sijaitsevat lähempänä kuin lempipaikat, sillä puolet kyselyn merkinnöistä sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä kotoa. Viheralueet koetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi, ja ne ovat tärkeitä erityisesti keskellä tiiviisti rakennettua keskusta-aluetta.

Huolta herättävät paikkamerkinnät liittyvät useimmiten liikenteeseen. Liikennehaittoja koetaan oman kodin lähialueiden lisäksi Tampereen keskustassa. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna liikennehaitan syynä on useammin autoilijoiden käyttäytyminen.

– Liikennehaittamerkinnät ovat vähentyneet eniten Hervannan alueella ja ydinkeskustan länsipuolella ja lisääntyneet Tammerkosken itäpuolella sekä Tammelassa ja Etu-Kalevassa, Nieminen jatkaa.

Kyselyn mukaan monet turvattomiksi koetut paikat sijaitsevat edelleen ydinkeskustassa ja muualla pääasiassa liikekeskittymien läheisyydessä. Kuitenkin Keskustorilla Hämeenkadun eteläpuolella turvattomuuden kokemukset ovat vähentyneet merkittävästi edelliseen hyvinvointikyselyyn verrattuna.

Ympäristön viihtyisyyttä haittaa eniten epäsiisteys tai hoitamattomuus sekä häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset. Monet viihtyisyyttä haittaavat paikat koetaan myös turvattomiksi.

Vastauksilla on merkitystä

Hyvinvointikysely on toteutettu kaupungin eri yksiköiden yhteisvoimin. Kyselyn tuloksia on esitelty kaupungin henkilöstölle, ja ne on jaettu yksiköille, jotka jatkavat aineiston käsittelyä ja hyödyntämistä.

– Osa kyselyn vastaajista kertoi avovastauksessa epäilevänsä, onko hänen vastauksillaan mitään merkitystä. Kyllä niillä on. Kaikki vastaukset luetaan tarkkaan ja saatu palaute otetaan huomioon. Asukkaiden esittämiin epäkohtiin voidaan tehdä nopeitakin korjauksia, ja palaute voi vaikuttaa esimerkiksi suunnitelmiin, joita laaditaan lähivuosina. Jotkin palautteet vaativat toki hieman enemmän selvittelyä ja aikaa, toteaa kaupunkitietopäällikkö Johanna Ahlgren-Holappa.

Lisätietoja

Katri Heininen
Analyytikko
Puhelin:
040 806 3920
Joonas Nieminen
Analyytikko
Puhelin:
044 486 3066
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa