Lapsen hoitaminen kotona

Kotona hoitamisen tuet

Lastenhoidon tukimuotoja ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja alle 16-vuotiaan vammaistuen kuntalisä.

Subjektiivisen varhaiskasvatus oikeuden mukaan perheillä on mahdollisuus hakea lapselle kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Lastenhoidon tukien avulla lasta voi hoitaa kotona jompi kumpi vanhemmista tai esim. kotiin palkattu hoitaja.

Kotihoidon tuella kotona olevat lapset voivat osallistua avoimiin varhaiskasvatuskerhoihin.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänestä makseta yksityisen hoidon tukea. Lasta voi hoitaa lapsen kotona jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen).

Lasten kotihoidon tukea haetaan suoraan Kelalta ja siihen kuuluu hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä.

Kelan kotihoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Kun lapsen hoidon järjestää kunnan hyväksymä varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja (yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheen kotiinsa palkkaama hoitaja), voi perhe hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea (WH1-lomake).

Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, kuntalisästä ja mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä. Kela maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle. Perheen maksettavaksi jää palvelun tuottajan määrittelemän päivähoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen erotus.

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa tai kunnan järjestämässä/tukemassa kerhotoiminnassa.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä on 192,28€/kk. Esioppilaan hoitoraha on 70,75€/kk. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2023. Kuntalisää maksetaan, jos lapsen hoitoaika on yli 25h/vk. 

Päiväkotihoito Hoitoaika yli 25 h/vk
Alle 3v 550,00
Yli 3v 450,00
Esioppilas 120,00
Ryhmäperhepäivähoito Hoitoaika yli 25 h/vk
Alle 3v 550,00
Yli 3v 550,00
Esioppilas 120,00
Perhepäivähoito ja kotiin palkattu hoitaja Hoitoaika yli 25 h/vk
Alle 3v 350,00
Yli 3v 350,00
Esioppilas 84,09

Yksityisen hoidon tuki muodostuu

  • hoitorahasta 192,28 €/kk tai 70,75 €/kk,
  • kuntalisästä 84,09 €/kk- 550 €/kk
  • ja mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä enintään 265,85€/kk.

Lisätietoja hoitolisästä Kelan sivuilta.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Kun perhe palkkaa lapselle hoitajan kotiin, se voi saada yksityisen hoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä ja kuntalisä. Tuen saamisen edellytyksenä on kunnan hyväksyntä työsuhteelle.

Perhe etsii itse hoitajan, jonka tulee olla täysi-ikäinen. Hoitaja ei saa olla samassa taloudessa asuva perheenjäsen eikä itse vanhempainrahakaudella.

Tehtyään työsopimuksen hoitajan kanssa, perhe sopii tapaamisen koordinaattorin kanssa. Hoitaja on velvoitettu tulemaan mukaan tapaamiseen ja osoittamaan siinä yhteydessä henkilöllisyytensä ja mahdollisesti rikosrekisteriotteen (yli 3kk työsuhde).

Kaksi tai useampi perhe voi yhdessä palkata hoitajan lapsilleen, jos hoidettavista lapsista enintään neljä on alle kouluikäisiä.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta WH1-lomakkeella. Lisäksi tulee täyttää WH2-lomake, johon koordinaattori merkitsee kunnan hyväksynnän työsopimukselle.

Perheen hakema yksityisen hoidon tuki maksetaan Kelalta suoraan hoitajalle ja Kela perii tästä osuudesta ennakkoveron (WH1).

Perheen tehtävänä on huolehtia palkan loppuosan ennakonpidätyksestä sekä maksaa lakisääteiset työnantajaa koskevat maksut koko palkkasummasta. Näitä ovat TAEL-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus-, ryhmähenkivakuutus-ja sosiaaliturvamaksut.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä

Kela: Yksityisen hoidon tuki

Työsuojelupiirit
Tietoa työsuhdeasioista, työehtolainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Työsuhdetta koskevia lomakkeita.

Työsopimuksen mallipohja

Päivi Pöyhönen
Koordinaattori
Puhelin:
040 175 9052
Puhelin:
040 800 7260 puhelinaika on ma-pe klo 9.00-11.00, [email protected]

Alle 16-vuotiaan vammaistuen kuntalisä

Tampereen kaupunki myöntää kuntalisää alle 3-vuotiasta vammaista, pitkäaikaissairasta lasta kotona hoitavalle huoltajalle. Kuntalisän saamisen ehtona on, että lapsi saa Kelan myöntämää korotettua tai ylintä vammaistukea.

Kuntalisää voidaan maksaa aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Kuntalisä myönnetään määräajaksi siten, että sen maksaminen päättyy, kun Kelan myöntämä lapsen korotettu tai ylin vammaistuki loppuu, kuitenkin viimeistään lapsen täytettyä kolme vuotta.

Kuntalisä voidaan myöntää takautuvasti kuuden kuukauden ajalta alkaen siitä päivästä, kun hakemus on saapunut toimistoomme.

Perheen tulot eivät vaikuta kuntalisän saamiseen eikä kuntalisää myönnetä kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuntalisän suuruus on 252,28 €/kk ja se on verollista tuloa.

Lapsen hoitojärjestelyn ja muista kuntalisän myöntämiseen liittyvien ehtojen muutoksista tulee heti ilmoittaa Varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Liikaa maksettu kuntalisä peritään takaisin.

Raija Viitanen
Taloussihteeri
Puhelin:
040 806 2998

Isyysvapaa ja varhaiskasvatus

Isyysvapaan voi pitää kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata (vanhempainrahakauden jälkeen). Isyysvapaan aikana lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa. Lapsen hoitopaikka säilyy isyysvapaan ajan. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana ja heiltä peritään normaali asiakasmaksu.

Kunnan järjestämässä tai palvelusetelillä tuetussa varhaiskasvatuksessa ei peritä asiakasmaksua isyysvapaan ajalta.

Isyysvapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa varhaiskasvatushoitopaikkaan viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Paluupäivä ilmoitetaan samassa yhteydessä.

Varhaiskasvatus ei voi alkaa isyysvapaan aikana, vaan hoitopaikkaa tulee hakea todellisesta hoidon alkamispäivästä lukien.

Isyysraha (kela.fi) 

 

Päivitetty 21.3.2024