Turvallisuustyö kaupungilla

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustarpeita ja hyvinvoinnin perusta. Tampereen kaupungin strategian, Tekemisen kaupunki 2030, yksi tavoite on tiivistää monialaista yhteistyötä turvallisuuden ja tamperelaisten turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Tavoitteena on, että Tampere on jokaiselle turvallinen paikka asua, työskennellä, vierailla ja harjoittaa elinkeinoja.

Asukkaiden kokemuksen mukaan Tampere on varsin turvallinen paikka asua. Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyssä (2021) 83 prosenttia vastaajista arvioi kotialueensa turvalliseksi. 2021 toteutetussa turvallisuuskyselyssä valtaosa kuntalaisista (79 %) kokee asuinympäristönsä rikokset ja järjestyshäiriöt hyvin pieniksi tai melko pieniksi ongelmiksi.

Turvallisuustyötä tehdään yhdessä

Tampereen kaupunki kehittää turvallisuutta jatkuvasti. Tätä turvallisuustyötä tehdään laajassa yhteistyössä asukkaiden, Sisä-Suomen poliisilaitoksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Pirkanmaan turvallisuusklusterin sekä monien muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunki ja yhteistyökumppanit ovat yhdessä muodostaneet kokonaiskuvan kaupungin turvallisuudesta, ennakoineet turvallisuusriskejä ja keränneet yhteen kaiken toiminnan, jolla pyritään parantamaan turvallisuutta ja varautumaan häiriötilanteisiin. Nämä on koottu turvallisuussuunnitelmaan, jota päivitetään jatkuvasti.

Tampereen asukkaat voivat osallistua turvallisuustyöhön muun muassa vastaamalla turvallisuuskyselyyn, joka toteutetaan muutaman vuoden välein. Turvallisuuskyselyssä selvitetään muun muassa asukkaiden kokemuksia turvallisuudesta omassa asuinympäristössään. Asukkaiden kokemustieto ja kaupungin rikos- ja onnettomuustilastot muodostavat yhdessä kuvan kaupungin turvallisuudesta. Turvallisuuskysely on toteutettu viimeksi elokuussa 2021, ja sen tulokset ovat luettavissa tämän sivun alalaidassa olevien linkkien kautta.

Turvallisuustyö liittyy myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen ovat kaupungin toiminnan keskeisimpiä tavoitteita.

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle. Tampereella yhteistä turvallisuustyötä koordinoi kaupungin riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen tiimi.

Kaupungin turvallisuussuunnitelmaan on koottu yhteen eri toimijoiden suunnitelmat, ohjelmat ja hankkeet, jotka liittyvät kaupungin ja sen asukkaiden turvallisuuteen. Suunnitelmassa keskitytään erityisesti riskeiksi todettuihin paikallisiin turvallisuusongelmiin.

Turvallisuussuunnitelmassa on tunnistettu muun muassa seuraavat tehtävät:

  • asuin- ja elinympäristön turvallisuuden parantaminen
  • liikenneturvallisuuden parantaminen
  • turvallisuuden tunteen vahvistaminen
  • digiturvallisuuden parantaminen
  • huumausaineiden käytön kasvun taittaminen
  • lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten poistaminen
  • lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • (ikääntyneiden ja erityisryhmien) asumisen turvallisuuden parantaminen
  • tapahtumaturvallisuuden kehittäminen
  • väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäiseminen

Turvallisuussuunnitelmaa varten on laadittu arvio väestön turvallisuuden tilanteesta ja sen ennakoidusta kehityksestä. Arviota laadittaessa on otettu huomioon muun muassa vuonna 2017 ja 2021 toteutettujen turvallisuuskyselyjen tulokset ja vuonna 2021 toteutetun hyvinvointikyselyn tulokset, joissa tamperelaiset kertoivat turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvistä tekijöistä eri alueilla.

Sekä turvallisuuskyselyn 2021 kyselyn että hyvinvointikyselyn tulokset löytyvät linkeistä alta.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan, ja että toiminta on tuloksellista. Tehokkaalla riskienhallinnalla varmistetaan myös kaupungin toimintojen ja palvelujen häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta kaikissa tilanteissa. Riskienhallinta kattaa kaupungin toiminnan, hallinnon ja talouden järjestämisen. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kaupungin toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit kaupungin hyväksymälle tasolle. Tampereen kaupungin riskit jaotellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja vaatimustenmukaisuusriskeihin sekä ulkoisiin riskeihin. Riskienhallinnalla on kunnassa lainsäädännölliset perusteet. Kuntalain 14 §:n säännökset velvoittavat kaupunginvaltuuston päättämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Niiden tarkoituksena on ohjata kaupunginhallitusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä.

Varautuminen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017) julkisen sektorin varautuminen määritellään toiminnaksi, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset.

Tampereen kaupungilla varautuminen tarkoittaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Valmiussuunnitelmien avulla varmistetaan kaupungin palvelujärjestelmän toimivuus kaikissa häiriötilanteissa ja toimielinten tuleekin käsitellä alaistaan toimintaa koskevat valmiussuunnitelmat. Esimiesten tulee huolehtia, että kriittisille toiminnoille ja tietojärjestelmille on laadittu jatkuvuussuunnitelmat ja että niitä ylläpidetään.

Varautuminen perustuu valmiuslain (1552/2011), pelastuslain (379/2011) ja muun erityislainsäädännön varautumisvelvollisuuteen. Yhteiskunnan varautumisen tavoitteena on turvata elintärkeät toiminnot oikeusvaltioperiaate huomioon ottaen. Varautumalla normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteiskunnan toimijat varmistavat toimintakykynsä sekä normaalien että mahdollisesti uusien, tavanomaisesta poikkeavien tehtäviensä hoitamisen kaikissa tilanteissa. Jotta Tampereen kaupunki kykenee varautumaan ja varmistamaan tehtävien hoidon häiriötilanteissa, niin se vaatii kunnan sisällä yhteistä suunnittelua ja sopimista sekä yhteistyötä muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa.

Pelastustoimen sivuilta voit lisäksi lukea kotivarasta tai selviäisitkö 72-tunnista.

Turvallisuuskomitean verkkosivuilta pääset lukemaan verkkojulkaisun modernin yhteiskunnan sähköriippuvuudesta: Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa. Valtioneuvoston verkkosivuilla pääset puolestaan tutustumaan siihen, miten voit varautua pitkiin sähkökatkoihin: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin.

Lisätietoa

Jouni Perttula
Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Puhelin:
040 196 6512
Päivitetty 24.1.2023