Lukioiden yhteistyötahot

Opiskelijoita luennolla auditoriossa.

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen  

Tampereen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa painotetaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Kaupunkiseudun yhteisessä työelämä- ja yrittäjyysajatushautomossa on koottu elinkeinoelämän, eri teollisuudenalojen, teknologiateollisuuden, Pro akatemian ja kaupunkiseudun lukioiden yhteinen listaus tulevaisuuden työelämäosaamisesta, joita lukio-opintojen tulee harjaannuttaa ja vahvistaa. Työelämätaitoja ja jatko-opintovalmiuksia kartutetaan jokaisessa oppiaineessa kunkin oppiaineen luonteen mukaisesti.  

Tampereen kaupungin lukioissa voi saada opintopisteitä TET-jaksosta, joka voi olla opiskelijan kesätyö, opintojen ohella tehty työ tai muu aktiivinen työelämään tutustuminen. Tampereen lukiokoulutus on mukana Yritteliäs Tampere -verkostossa, joka järjestää mm. vuosittain työelämäviikon yhdessä yrittäjyys- ja työelämätoimijoiden kanssa.  

Työelämäosaaminen vahvistuu myös tutustumalla Tampereella toimiviin kansainvälisiin työpaikkoihin. Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan moninaisissa ympäristöissä paikallisessa ja globaalissa maailmassa. Korkeakouluyhteistyöprojekteissa, -vierailuilla ja integroivilla opintojaksoilla opiskelijat harjoittelevat kieli-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.  

Yrittäjyyskasvatusta tarjotaan joissakin lukioissa lukiokohtaisina opintojaksoina sekä verkko-opintoina. Tampereen lukiokoulutus on ollut osatoteuttajana mukana #rajatontyöelämä ESR-hankkeessa ja hankkeen avulla yrittäjyyskasvatus käynnistettiin Tammerkosken ja Hatanpään lukioissa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa sähköinen alusta yritysten ja oppilaitosten välisten yhteistyöprojektien ja opiskelijoiden työelämätaitojen hallintaan sekä luoda konkreettisia keinoja yrittäjyysajattelun tuomiseksi osaksi lukioarkea. Sovellus otettiin koekäyttöön tammikuussa 2022. Tampereen osahankkeessa on rakennettu verkkokurssitarjottimelle syksyllä 2022 avattavat opintokokonaisuus, joka antaa mahdollisuuden 2–4 opintopisteen laajuisen yrittäjyysteemaisen kokonaisuuden suorittamiseen. 

Tampereen kaupunkiseudun lukioiden opetussuunnitelmaan kirjatut tulevaisuuden työelämätaidot 

Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa 

 • itseohjautuvuus 
 • palveluorientoituneisuus 
 • kieli- ja kulttuuritaidot 
 • vastuullisuus 

Kriittinen ajattelu ja luovuus 

 • päätöksentekokyky 
 • kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan 
 • ongelmanratkaisukyky 
 • motivoituminen uuden oppimiseen 

Sosiaaliset taidot 

 • yhteistyö- ja tiimitaidot 
 • tunneälykkyys ja empatia 
 • sopeutuvaisuus (resilienssi) 
 • neuvottelutaidot 

Vastuullinen kansainvälisyys- ja globaalikasvatus lukioissa

Tampereen lukioissa jokainen opiskelija saa mahdollisuuksia vahvistaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan moninaisissa ympäristöissä lokaalissa ja globaalissa maailmassa. Opiskelija oppii tunnistamaan kansainvälisyyden lähiympäristössään, vierailuilla sekä verkon välityksellä. Lukioiden toimintakulttuurissa näkyy vastuullinen kansainvälisyys, kulttuurisen moninaisuuden arvostaminen ja yhteistyön merkityksellisyys. 

Opiskelijat harjoittelevat kieli-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan lukiossa kaikkien oppiaineiden opintojaksoilla sekä temaattisissa opinnoissa. Nämä taidot vahvistuvat korkeakouluyhteistyö-, kotikansainvälisyys- ja liikkuvuusprojekteissa.   Opiskelijat tutustuvat tulevaisuuden työelämään paikallisissa kansainvälisissä työpaikoissa ja korkeakoulujen oppimisympäristöissä. Korkea-asteen valmiudet, työelämäosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskinäisriippuvia. Opiskelijan tulevaisuustaidot karttuvat näitä kolmea osaamista vahvistamalla. 
 
Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus tarjoaa välineitä opiskelijan vastuulliselle ja aktiiviselle maailmankansalaisuudelle. Opiskelija saa uudenlaisia keinoja ratkaista monimutkaisia ongelmia muuttuvassa maailmassa. Samalla opiskelijan maailmankuva avartuu. Kaikille opiskelijoille on tarjolla Taitava maailmankansalainen verkko-opintojakso, jonka sisällöt läpileikkaavat LOPS2019 laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Opiskelemalla opintojakson opiskelija pääsee tutustumaan omassa ympäristössään kansainvälisyyden eri tasoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuloksiin.

Kielten opintojaksot lisäävät opiskelijan kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Rohkean itseilmaisun, rakentavan vuorovaikutuksen ja ristiriitojen ratkaisun taidot kehittyvät. Kieliprofiili tukee opiskelijan käsitystä itsestään omatoimisesti eri tilanteissa pärjäävänä kielenkäyttäjänä.

Korkeakouluyhteistyö Tampereen kaupungin lukioissa

Tampereen lukioissa tehdään yhteistyötä paikallisten korkeakoulujen eli Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kesäyliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö on hyvin monimuotoista ja sitä tehdään monella eri tasolla. Kurkistuksia korkeakoulumaailmaan järjestetään eri oppiaineiden tunneilla vierailuina ja luentoina, opinto-ohjauksessa tutustutaan korkeakouluihin tarkemmin. Korkeakoulujen opiskelijalähettiläät vierailevat lukioissa säännöllisesti. Tiivistä yhteistyötä tehdään erityisesti toisen asteen opiskelijoille suunnatuissa korkeakouluopinnoissa, joille ilmoittaudutaan KOROTA-tarjottimen kautta. Teknillisessä lukiossa on mahdollista aloittaa myös varsinaiset matematiikan ja tieto- ja viestintätekniikan yliopisto-opinnot lukioaikana näyttöreittiopinnoilla. Näyttöreitin kautta opiskelija voi aloittaa yliopisto-opinnot suoraan lukion jälkeen tietyin kriteerein.

Korkeakouluyhteistyöryhmään kuuluvat edustajat Tampereen yliopistosta, Tampereen ammattikorkeakoulusta, Tampereen kesäyliopistosta, Poliisiammattikorkeakoulusta, yksityisistä lukioista, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiosta ja Tampereen kaupungin lukioista. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa ja sen tarkoituksena on edistää ja kehittää lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

KOROTA-tarjottimen kautta voit osallistua korkeakouluopintoihin myös lukioaikana

Pikkasen parempaa -hanke

Pikkasen parempaa -hanke on Opetushallituksen rahoittama ja osa Opetushallituksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Tampereen kaupungin lukiokoulutus yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa.

Tavoitteena on määrittää lukiokoulutuksen laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja seudullisesti yhdensuuntaiset periaatteet. Lukiokoulutuksen korkea laatu ja tasalaatuisuus sekä koulutuksen järjestäjien jatkuva laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen toteutetaan keskittymällä laatutekijöihin: oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri ja saavutettavuus.

Lisätietoa:

Tuija Leppäharju
Projektipäällikkö
Johanna Riponiemi
Projektikoordinaattori
Puhelin:
040 860 7650

Lukiopaja LUPA

LUPA on ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan Tampereen kaupungin ja Silta-Valmennusyhdistyksen kehittämisyhteistyönä. Hankeaika on 1.1.2022-31.12.2023.

Hankkeessa kehitetään uudenlainen osallisuutta tukeva toimintamalli, jossa toimintakykyä vahvistava, kuntoutuksellinen ja yhteisöllinen toiminta kytketään osaksi lukio-opintoja. Tavoitteena on mahdollistaa opinnoissa eteneminen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja vahvistaa opiskelijoiden toimintakykyä, sekä vähentää koulutuksen negatiivisia keskeytyksiä opintojen nivelvaiheissa, erityisesti lukio-opintojen aloitusvaiheessa. Joustava lukio-opiskelu ja moniammatillinen pienryhmämuotoinen ohjaus tuetussa ympäristössä tukee nuorten elämänhallinnan ylläpitämistä ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tampereen kaupungin lukioissa opiskelevat nuoret, jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan elämänhallinnan haasteiden, jaksamisen tai mielenterveysongelmien vuoksi. Kohderyhmään kuuluvat myös lukio-opinnot keskeyttäneet nuoret, jotka haluavat palata opintojen pariin.

Lisätietoa:

Tanja Portaankorva
Opinto-ohjaaja
Puhelin:
044 749 7807
Minna Soikkeli
Vs. lukion erityisopettaja
Puhelin:
041 730 6417

Ankkuritoiminnasta apua ja tukea toiselle asteelle, nuorten turvalliset polut -hanke

Ankkuritoiminnasta apua ja tukea toiselle astelle, nuorten turvalliset polut -hanke on Opetushallituksen rahoittama. Hankkeen toteutuksesta vastaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredu yhdessä Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen kanssa. Lisäksi hankkeessa ovat mukana kumppanuuslukioina Kangasalan, Lempäälän, Ylöjärven ja Kalevan lukiot.
Hankkeen tavoitteena on poliisin Ankkuritoiminnan tunnettavuuden lisääminen ja laajentaminen toiselle asteelle. Lisäksi tavoitteena on edistää henkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista, sekä kehittää kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevää toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa. Hankkeen avulla pyritään myös kehittämään vuorovaikutuksen rakenteita ja tiedonkulkua turvallisuuden edistämiseksi ja väkivaltaisen käyttäytymisen, jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. 
 

Sirpa Saari
Koulutussuunnittelija
Puhelin:
041 730 5539
Saara Tuomela
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 354 8054

Suunta-hanke

Suunta-hanke on Opetushallituksen rahoittama ja osa Opetushallituksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa. Hankkeen toteutuksesta vastasi Tampereen kaupungin lukiokoulutus ja osatoteuttajina olivat Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, Kalevan lukio, Pirkkalan yhteislukio ja Lempäälän lukio.

Tavoitteena oli varmistaa opiskelijoiden yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset mahdollisuudet uraohjaukseen sekä korkeakouluopintoihin ja työelämään tutustumiseen. Hankkeessa kartoitettiin uraohjauksen käytänteitä sekä kehitettiin seudulle yhdenvertaiset toimintamallit uraohjaukseen sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön, mitkä ottavat huomioon tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityistarpeet. Hanke kartoitti myös mahdollisuuksia toteuttaa ohjausta monikanavaisesti ja digitaalisesti.

Hanke on päättynyt 31.7.2023.

Päivitetty 20.5.2024