Tamperelaiset vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

Tampereen kaupunki kysyi vuoden 2023 lopussa, millainen kuva asiakasperheiden huoltajilla on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskokemuksesta ja palvelukyvystä. Vanhemmat ovat kyselyjen perusteella tyytyväisiä palveluihin.
Children bouldering and climbing on the wall.
Vanhemmat olivat tyytyväisiä muun muassa siihen, kuinka paljon heidän lapsensa saavat leikkiä varhaiskasvatuksessa.

Asiakaskokemuskyselyyn saatiin kaikkiaan 2699 vastausta (1742 vuonna 2022). Kysely tehtiin lasten vanhemmille 4.–17.12.2023. 

Asiakkaiden antama yleisarvosana palveluista oli hyvä tai erittäin hyvä. Tätä mieltä oli vastanneista 84,8 % ja viisiportaisella asteikolla arvosana oli 4,2. Erittäin huonon arvosanan antoi vanhemmista vain 0,7 %.

Vanhempien toiveita kuullaan herkällä korvalla

Vanhemmat pitivät hyvänä tapoja, joilla henkilöstö ottaa lapset aamuisin vastaan. Yli 90 % vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten lasten saapuminen päiväkotiin ja kotiinlähtö hoidetaan varhaiskasvatuksessa.

Vanhemmista 97 % oli sitä mieltä, että varhaiskasvatuksessa on riittävästi leikkiä. Vanhemmille on myös pyritty aktiivisesti kertomaan leikin merkityksestä lapsen kehitykselle. Vanhemmista 82 % kertoi olevansa tietoisia asiasta.

Vanhemmista 89 % koki, että heidän ideoitaan ja toiveitaan kuunnellaan. Niitä voitiin esittää usealla eri tavalla: päivittäisissä tulo- ja lähtötilanteissa, vanhempainilloissa, muissa tapaamisissa tai eVaka-järjestelmässä. Näistä keskustelut henkilökunnan kanssa, koko perheen tapahtumat ja vanhempainillat nähtiin tärkeimmiksi.

Vastaajista 88 % kertoi, että henkilökunnalla on aikaa keskustella heidän kanssaan lapsen asioista. 

Vanhemmat olivat melko hyvin perillä siitä, miten lasten omat ideat ja toiveet huomioidaan toiminnassa. Keinoina tähän nousivat esiin erityisesti kysyminen, keskustelu ja havaintojen kirjaaminen.

Turvallisuus, leikki ja lapsen kuunteleminen tärkeää

Myös oman lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen sai kiitosta: tyytyväisiä tähän oli 80 % vanhemmista. Vastaajat olivat nyt selvästi tyytyväisempiä suunnitelmasta käytyihin keskusteluihin, kun tulosta verrataan edelliseen kyselyyn. 

Vanhempien mielestä lapsen hyvän varhaiskasvatuspäivän keskeinen tekijä on turvallisuus. Tärkeää olivat myös lapsen huomioiminen ja kuunteleminen, leikki ja liikunta. Vanhempien mielestä myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan hyvin. Palautteen antamisessa suosituimmat tavat olivat eVaka ja keskustelu henkilöstön kanssa.

Tiedonkulussa päiväkodeista koteihin koettiin joissakin asioissa ongelmia. Kaikkiin kaupungin varhaiskasvatusyksiköihin on esimerkiksi laadittu kiusaamisen vastainen ohjelma, mutta vain 32 % kyselyyn vastanneista huoltajista tiesi sen olemassaolosta.

Kiusaaminen on harvinaista

Perheistä 80 % kertoi, että heidän lastaan ei ollut kiusattu ja vain yhdeksän prosenttia ilmoitti tietävänsä, että oma lapsi oli kiusannut toista lasta. Mahdollisista kiusaamistapauksista toivottiin tietoa ja henkilökunnalta vahvaa puuttumista niihin. Vanhemmat myös korostivat haluavansa tietää, mikäli heidän lapsensa osallistuu kiusaamiseen.

Kyselyn avoimissa palautteissa toivottiin lisää tiedottamista perheille ja parannuksia eVakaan. Huolta tunnettiin henkilöstön jaksamisesta, resurssipulasta, palkkauksesta ja sijaisten ammattitaidosta. Pieniä yksiköitä pidettiin suuria parempina. 

Palvelukyvyn kyselyyn vastasivat uudet tai paikkaa vaihtaneet perheet

Palvelukykyä mitannut kysely tehtiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaille 24.11.–8.12.2023. Siinä pyydettiin arvioita vanhemmilta, joiden lapset olivat vasta aloittaneet varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa tai vaihtaneet paikkaa. Esiopetuksessa olevien lasten vanhemmat olivat kyselyssä mukana ensimmäistä kertaa. 

Vastauksia tähän kyselyyn tuli 816 (294 vuonna 2022). Varhaiskasvatuksen asiakkaita vastanneista oli 526, esiopetuksessa olevien lasten vanhempia 289.

Aloitusvaiheessa asiakkaista 92 % oli tyytyväisiä saamaansa palveluun, tietoon ja opastukseen. Asiakkaat olivat myös saaneet mielestään rauhassa tutustua uuteen paikkaan. Tätä mieltä oli varhaiskasvatusasiakkaista 94 % ja esikouluasiakkaista 91 %.

Vanhempien saama tieto ja opastaminen hyvällä tasolla

Palvelukyvyn kyselyssä palvelun, tiedon ja opastuksen tasoon oli varhaiskasvatuksessa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 94 prosenttia ja esiopetuksessa 90 % vastanneista. 

Tietoa haetaan yleensä Tampere.fi-sivustolta (65 % asiakkaista, viime vuonna 76 %), mutta nousussa on kysyminen naapureilta, ystäviltä tai sukulaisilta (29 % asiakkaista, viimeksi 24 %).

 Esiopetuksessa 62 % sai tietoa varhaiskasvatusyksiköstään ja 51 % Tampere.fi-sivustolta. Varhaiskasvatuksen asiakkaista 84 % kertoi löytäneensä tietoa helposti, esiopetuksessa prosenttiluku oli 79.

Aukioloajat sopivia, asiointi sujuvaa

Varhaiskasvatusyksiköt ovat pääsääntöisesti auki kello 6–18. Vastanneista 98 % oli tyytyväisiä aukioloaikoihin.

Vastaajista 11 % ei ollut tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatusyksikköön. Tällöin paikkaa ei yleensä ollut löytynyt lähimmästä yksiköstä. Määrässä oli kuitenkin 8 prosenttiyksikön parannus viime syksyyn verrattuna. Esiopetuspaikkaan tyytyväisiä oli peräti 96 % vastanneista. Asiointia varhaiskasvatuksen kanssa piti sujuvana kaikkiaan kahdeksan asiakasta kymmenestä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaiden avoimet vastaukset olivat pääosin myönteisiä. Tiedottamiseen huoltajat toivoivat parannusta. Suurimmassa osassa vastauksia kiiteltiin varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa. Myös henkilöstö sai kiitoksia.

Lisätietoja

Pia Kuisma
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 806 4774
Katri Mantere
Asiakaspalvelupäällikkö
Puhelin:
040 849 2107
Teksti: Ismo Lehtonen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa