Tampereen kaupunki tukee asukkaiden hyvinvointia edistäviä yhteisöjä

Tampere kaupungin yleisavustuksia myönnetään yhdistyksille, jotka toimivat ikäihmisten hyvinvoinnin, perheitä tukevan työn, nuorisotyön, kaupunginosatoiminnan, ehkäisevän päihdetyön ja kulttuurivähemmistöjen työn edistämiseksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi yleisavustuksia näitä toimintoja edistäville yhdistyksille kokouksessaan 21.3.2023.

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi avustuksia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen 36 yhteisölle yhteensä 183 700 euroa. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille toimintaan, joka tuottaa lisäarvoa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen, yhteisölliseen toimintaan ja vertaistukeen.  Avustusta voi saada yhdistys, jonka toimijoista yli kaksi kolmasosaa on yli 65-vuotiaita tai joiden toiminnasta kaksi kolmasosaa kohdistuu yli 65-vuotiaisiin. 

Nuorisoyhdistyksille 166 500 euroa

Nuorisoyhdistysten yleisavustuksia myönnettiin 16 yhdistykselle yhteensä 166 500 eurolla. Nuorisoyhdistysten yleisavustuskokonaisuudesta kohdistetaan nuorisotoimen kerta-avustuksiin 10 000 euroa. 

Aiemmat avustuskokonaisuudet Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen ja Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistäminen yhdistettiin tämän vuoden alusta lähtien Nuorisoyhdistysten yleisavustuskokonaisuudeksi.  
Nuorisoyhdistysten yleisavustusta myönnetään lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan, yhteiskunnalliseen toimintaan ja nuorisotyöhön. Avustamisen painopiste on lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisessa. Avustusta myönnetään yhdistyksen säännölliseen perustoimintaan, jossa on aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta. Toiminnan tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa.

Perheitä tukevaan työhön 49 400 euroa

Perheitä tukevan työn yleisavustuksia myönnettiin 14 yhteisölle yhteensä 49 400 euroa. Summa on vähemmän kuin edellisenä vuonna johtuen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä. Osa yhteisöistä siirtyi hyvinvointialueen avustusten piiriin.

Perheitä tukevan työn yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille. Avustusta myönnetään tamperelaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemistyöhön sekä ohjattuun vertaistoimintaan perheille. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, mutta sen ei tarvitse olla ammattilaisten tuottamaa. Avustamisen edellytyksenä on, että toiminta tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja.

Perheitä tukevan työn yleisavustusta ei myönnetä liikuntaseuroille tai potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toimintaan eikä toimintaan, joka ei ole kaikille avointa, säännöllistä ja jatkuvaa. Avustusta ei myönnetä uskonnon harjoittamiseen tai uskonnollisen sanoman levittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyön rahoitus sisältyy linjausten mukaan koulun budjettiin kaupungin koulujen osalta. Sama periaate pätee myös yksityisiin kouluihin.

Hyvinvoinnin edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön 47 500 euroa

Hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen tavoite on edistää tamperelaisten hyvinvointia ja päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. Tästä kokonaisuudesta avustusta myönnettiin 10 yhteisölle yhteensä 47 500 euroa. 

Avustusta myönnetään toimintaan, joka tukee päihteettömyyttä sekä lisää päihteisiin, päihdehaittoihin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvää tietoa ja osaamista. Avustusta myönnetään myös mielen voimavaroja vahvistavaan ja mielen hyvinvointia tukevaan toimintaan, ystävätoimintaan, ihmisoikeustyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyä tukevaan toimintaan. Osa hakemuksista siirrettiin Pirkanmaan hyvinvointialueen avustuskäsittelyyn. 

Kulttuurivähemmistöille yleisavustusta 16 500 euroa

Kulttuurivähemmistöjen yleisavustuksia myönnettiin 12 yhteisölle yhteensä 16 500 euroa. Tampereen Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistykselle myönnettiin tila-avustusta 16 173 euroa Kulttuuritalo Laikun vuokraan. 

Kulttuurivähemmistöjen yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää tamperelaisille etnisten vähemmistöjen ja kielivähemmistöjen yhteisöille. Avustuksen tavoitteena on tukea yhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilymistä sekä edistää kotouttavaa toimintaa ja yhteyksiä valtaväestöön. Säännöllisen ja ympärivuotisen toiminnan tulee tavoittaa laajan joukon ihmisiä. Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen. Yleisavustusta voivat hakea yhteisöt, jotka ovat rekisteröityjä ja toimineet vähintään vuoden ajan.

Kaupunginosatoimintaan 5000 euroa

Kaupunginosatoiminnan avustusta myönnettiin 10 yhteisölle yhteensä 5 000 euroa. Tästä avustuskokonaisuudesta myönnetään avustuksia Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen. Avustusta myönnetään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävään säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan kaupunginosatoimintaan, joka tavoittaa laajasti alueen asukkaita. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan. Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä. 

Kaikki avustusten saajat ja avustussummat löytyvät kokouksen pöytäkirjan liitteistä.

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa