Hyppää sivuvalikkoon

Itsenäisesti asuvat nuoret

Nuori heittää lunta ilmaan talvisessa maisemassa

Projektin tavoitteena on edistää itsenäisesti asuvien nuorten mielenterveyttä parantamalla palvelujärjestelmän toimivuutta sekä ammattilaisten kykyä vastata nuorten tarpeisiin. Haluamme saada nuoret mukaan kehittämään hyvinvointiaan, joten projektissa toimii nuorten ryhmä. Sen kautta nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan.

Projektin kohderyhmään kuuluvat Tampereella itsenäisesti asuvat 16–18-vuotiaat nuoret (noin 2000) sekä heitä oppilaitosympäristössä tukevat aikuiset. Kohderyhmän nuorille suunnatuista palveluista ja erityistarpeista muodostetaan tilannekuva. Sen pohjalta rakennetaan ekosysteemiä ja kootaan tietoa nuorten palveluista sähköiselle palvelualustalle. Ekosysteemin rakentumisessa korostuu nuorten kasvuympäristöistä tulevien toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö.

Mielenterveyspalvelujen ruuhkista johtuen moni nuorten arkiympäristöjen toimijoista joutuu keskittymään kannattelevaan työhön ja resurssit ohjautuvat pois ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Tästä syystä tässä projektissa keskitytään vahvistamaan kohderyhmän nuorten kokonaishyvinvointia tukevia matalan kynnyksen palveluja. Toisen asteen oppilaitoksessa toteutettavilla piloteilla pyritään tukemaan nuorten kykyä vastata arkielämän haasteisiin.

Itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten mielenterveyden edistäminen -projekti on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama. Projekti alkoi syksyllä 2021 ja jatkui vuoden 2022 loppuun saakka. Se on osa Mielenterveysstrategian 2020 - 2030 toteutusta.

Katso itsenäisesti asuvien nuorten arjen haasteita ja projektin tuotoksia esittelevä video (Oivallusvideo: Videotiiviste Oy |videotiiviste.fi):

Tuotokset ja tulokset

Ekosysteemin rakentamisella tuetaan nuorten sujuvaa arkea ja mielen hyvinvointia. Se kokoaa yhteen nuoria tukevat toimijat ja mielen hyvinvointia edistävät ennalta ehkäisevät palvelut ja tuen muodot. Ekosysteemin toiminta ja pilottikokeilut rakentuvat yhteisen vision ja tavoitteiden ympärille. Projektissa kehitetyt toimintamallit olemme koonneet kehittämisalusta Innokylään.

  • Ilmiökartta havainnollistaa itsenäisesti asuvien nuorten elämänvaiheen keskeisiä ilmiöitä.
  • Ekosysteemikartan on tarkoitus auttaa nuoria tukevia ammattilaisia ohjaamaan nuoria olemassa oleviin palveluihin sekä jakamaan toisilleen tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä.​
  • Syksyn 2022 aikana toteutettuja pilottikokeiluja olivat Ryhmämuotoinen tuen mallinnus, Oikea-aikainen jalkautuminen oppilaitokseen ja Nuoren kuntoustusrahan hakuprosessin sujuvoittaminen. Niistä kertyneet kokemukset ja opit on koottu toimintamallityökirjaan.
  • Ryhmämuotoisen tuen mallinnus -kokeilussa kehitettiin toisen asteen oppilaitoksessa toteutettavaa vertaistukea tarjoavaa yhteisöllistä toimintaa ja laadittiin ryhmämuotoisen tuen malli. Se tarjoaa valmiita sisältöjä ryhmätapaamisten toteuttamiseen.
  • Ekosysteemin toimintamallityökirja kokoaa projektin vaiheet ja niiden aikana syntyneet tuotokset sekä kehittämistyöstä kertyneet kokemukset ja opit. Työkirjan erillisissä luvuissa käsitellään nuorten osallisuutta, ilmiön kuvausta, yhteisen tavoitteen muodostamista, kokeilujen ideointia, kokeilujen toteutusta ja ekosysteemikartan piirtämistä. Työkirja tarjoaa käytännön esimerkkejä ja työvälineitä ilmiölähtöiseen yhteiskehittämiseen.

Ilmiökartan kehittämisessä teimme yhteistyötä Synesis Oy:n ja Hahmota Oy:n kanssa. Ekosysteemikartan ja ekosysteemin toimintamallityökirjan kehittämisessä yhteistyökumppanimme oli Kolmas Persoona Oy. Hankkeesta tehty oivallusvideo ja tuotoksissa käytetty kuvitus on Videotiiviste Oy:n tuottamaa.

Projektin vaiheet

Yhteystiedot

Johanna Pyymäki
Projektisuunnittelija
Puhelin:
041 730 7248
Lauri Ikola
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 8673 988

Sivun pääkuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Päivitetty 22.3.2023