Kohti luovaa Hiedanrantaa

Havainnekuva Hiedanrannan Tehtaasta, näkymä raitiotipysäkiltä
Hiedanrannan tehdasalueelle on kehittymässä elämystalouskeskittymä, jonka osaksi suunnitellaan tiloja kulttuuritoiminnalle. Monipuoliset kulttuuritilat parantavat taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta sekä luovien alojen toimijoiden työskentelymahdollisuuksia. Kohti luovaa Hiedanrantaa -hankkeessa rakennetaan kulttuuritilakonsepti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Samalla luodaan myös yleistettäviä yhteistyömalleja kulttuuritilojen kehittämiseen. Hiedanrannan kulttuuritilat ovat osa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymää Kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaa. Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään hankesuunnitelman valmistuessa vuosien 2024-2025 vaihteessa. Kohti luovaa Hiedanrantaa -hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto AKKE-rahoituksella ja Tampereen kaupunki.

Kulttuurilähtöinen kaupunkikehityshanke

Hiedanranta on historiallinen tehdasalue Länsi-Tampereella, jonne tavoitellaan koteja 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle. Hiedanrannan Kehitys Oy omistaa Hiedanrannan maa-alueet ja rakennukset, joiden kehittäminen on yhtiön tavoite, mukaan lukien Tehtaan saattaminen uuteen käyttöön.

Tulevaisuuden kestävän ja fiksun kaupunginosan vetovoimatekijänä on vanhan teollisuuskiinteistön, kartanon, järvenrantamaiseman ja puistojen muodostama maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Alueelle halutaan kehittää tapahtumien, kulttuurin ja palvelujen keskittymä. Alueen rakentamisen tavoitteissa korostuu kestävän kaupunkirakentamisen osana myös yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Kohti luovaa Hiedanrantaa -hankkeella toteutetaan kulttuurilähtöistä kaupunkikehittämistä. Kulttuuritilojen kehittämisen lähtökohtana on tehdasalueen historia ja luonne, rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen, kulttuurin tuottajien ja yleisön tarpeet sekä koko kaupunginosaa leimaava luovuus, innovatiivisuus ja osallisuus. Kulttuuri nähdään merkittävänä identiteettitekijänä koko alueen kehittämisessä.

Osa laajempaa kehittämistä

Tampereen kulttuuritilatarpeita on kartoitettu laajasti osana kulttuurin palveluverkon kehittämistyötä. Selvityksen mukaan toimitilojen puute vaikeuttaa merkittävästi erityisesti esittävän taiteen toiminnan kehittymistä ja yleisöpohjan laajentamista. Hiedanrannan kulttuuritilakonsepti tarjoaisi ratkaisumallin tilahaasteisiin ja tukee samalla monia kaupungin omia ja laajempia alueellisia tavoitteita. 

Kulttuurialojen tekijöiden ja yrittäjien työtilojen mahdollistaminen on kirjattu Tampereen pormestariohjelmaan ja Tampereen elämystalouden kehittämisohjelmaan. Tapahtumien ja kulttuuritilojen käytäntöjen laatimien sekä rahoituksen suunnittelu on sisällytetty Hiedanrannan kehitysohjelmaan. 

Tilahanke tukee myös Tampereen kaupungin strategisia tavoitteita, joiden mukaan Tampere tunnetaan kansainvälisen tason tapahtumien ja kulttuurin keskittymänä. Samalla toteutettaisiin osaltaan myös Pirkanmaan maakuntaohjelmaa parantamalla kulttuurin toimintaedellytyksiä, taiteen ja kulttuurin saatavuutta sekä kulttuuriperinnön vaalimista.

  • Tampereen kulttuuritilat, nykytila ja tulevaisuuden tarpeet, 26.1.2021, 8576

    Tampereen kulttuuritilat - Nykytila ja tulevaisuuden tarpeet -selvitys

Konseptin suunnittelu on käynnissä

Hiedanrannan elämystalouskeskittymää suunnitellaan tehdasrakennuksiin ja kartanoon, joissa on tilaa yhteensä noin 30 000 m2. Kulttuuritilakonsepti olisi osa laajempaa kokonaisuutta, joka muodostuu private-public -mallilla, yhdistämällä julkisesti rahoitettua kulttuuria ja markkinaehtoisesti toimivia kulttuuri- ja oheispalveluita.

Kuvaaja private-public-mallista
Luovan Tehtaan ekosysteemi: Private-public-malli

Tehdasalueen toimintakonsepti perustuu julkisen ja yksityisen kulttuuritoiminnan yhteen liittämiseen niin, että kokonaisuudesta muodostuu kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminnallinen ekosysteemi. Keskittämisestä hyötyvät sekä yleisö että palveluntarjoajat. Yleisölle keskittymä tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia kulttuuripalveluja saman katon alla. Luovan alan toimijoille ekosysteemi tarjoaa mahdollisuuden sisältöjen ja liiketoiminnan sekä yleisöpohjan ja yhteistuotantojen kehittämiseen.

Kestävyysajatteluun perustuen kulttuuritilakonseptissa korostuu myös radikaalin jakamisen periaate. Monen eri toimijan keskittäminen samaan kiinteistöön mahdollistaa resurssien eli yhteiskäyttöisten tilojen, tekniikan ja osaamisen jakamisen tavalla, joka tuo toimintaan säästöjä ja tehokkuutta. 

Kulttuuritilakonseptin suunnittelu on keskittynyt alkuvaiheessa esittävien taiteiden, kaupungin suurempien avustusyhteisöjen ja kaupungin oman kulttuuritoiminnan paketointiin. Suunnittelu on käynnistynyt tilatarvekyselyllä jo vuonna 2021. Tarvekartoitusta ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia on syvennetty hankkeen työpajoissa kevään 2023 aikana. Toimijoiden kanssa yhdessä laadittu Hiedanrannan kulttuuritilakonsepti on hyväksytty osana Kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaa. Seuraavaksi käynnistyy hankesuunnittelu. Varsinainen tilasuunnittelu ja siihen liittyvä päätöksenteko ajoittuu lähivuosille. Valmistuessaan konsepti mahdollistaa päätöksenteon tilahankkeesta ja sen eri osa-alueista. Samalla Hiedanrannan kulttuuritilat voidaan liittää osaksi kulttuurin palveluverkkoa ja sen kehittämistä.

Hiedanrannan tehdasalueen rakentumisen aikatauluun vaikuttaa alueen asemakaavoituksen valmistuminen ja mahdollisten poikkeuslupien saaminen. Kulttuuritilojen toteutumisaikatauluun vaikuttaa palveluverkkoon liittyvä kaupungin päätöksenteko. Alustavien tavoitteiden mukaan tehtaan vaiheittainen toteutus lähtisi liikkeelle arviolta vuonna 2027, jolloin kulttuuritilat voitaisiin saada käyttöön vuosikymmenen taitteessa.

Tulokset hyödynnettävissä muissakin kunnissa

Kohti Luovaa Hiedanrantaa -projektin tuloksena syntyy tilakonsepti, kumppanuudet alueen keskeisten toimijoiden välillä, rahoitusmalli ja kehittämisverkosto sekä EU-rahoitushakemus myöhemmin käynnistyvään laajempaan toteutushankkeeseen.

Jatkossa Hiedanranta voi toimia luovien alojen toimintamahdollisuuksien kehittämisessä kansainvälisen tason referenssi- ja pilottikohteena, joka tarjoaa oppimis-, yhteiskehittämis- ja yhteistyömallin myös Pirkanmaan muiden kuntien kulttuuritoiminnan ja -tilojen kehittämiseen sekä siihen liittyvään maakunnalliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja

Anna Vesén
Kohti luovaa Hiedanrantaa -hanke Projektipäällikkö
Puhelin:
040 571 8456
Jaakko Laurila
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
044 430 9014