Hyppää sivuvalikkoon

Taito- ja taideaineet

Kajakkeja rannassa.

Liikunta

Hatanpään lukio on luonteva valinta liikunnan harrastajille. Liikuntasalimme on Tampereen tilavimpia ja monipuolisesti varusteltu. Opiskelijoiden on mahdollista käyttää koko opiskelujen ajan koulumme kuntosalia, josta löytyvät monipuoliset peruslaitteet kuntosaliharjoitteluun. Lukion kupeesta lähtee ulkoilumaasto sekä sisäharjoittelupaikka, Pirkkahalli, on vain kiven heiton päässä. Opiskelija voi valita liikunnan opintoja niin palloilusta, tanssi- ja kehonhuollosta, retkeilystä kuin yhdessä suunniteltavista kursseista, joissa opiskelijat itse pääsevät vaikuttamaan kurssien sisältöön. Lajivalikoimaan  voi kuulua esim. seinäkiipeilyä, värikuulasotaa, itsepuolustusta, joogaa, tankotanssia, hyppynaruilua, kuplajalkapalloa… Osalla liikunnan valinnaisista opinnoista voi osana suoritusta harjoitella omaa lajiaan, jota harjoittelee tavoitteellisesti valmennuksen alaisena.

Lasketteluretki-opintojakson kohteena on yleensä ollut Ruotsin Åre mahtavine laskettelurinteineen. Kesäretki-opintojakson kohde ja sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Lukiomme toimii myös Tampereen Urheiluakatemian yhteistyöoppilaitoksena, jolloin oman lajin huipulla olevat tai sinne pyrkivät urheilijat saavat henkilökohtaista opinto-ohjausta, jonka avulla suunnitellaan opintojen eteneminen urheilu-ura huomioiden.

Musiikki

Musiikin opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä monella eri musiikin osa-alueella. Opintojaksoilla mm. soitetaan ja lauletaan yhdessä, harjoitellaan esiintymistä ja hyödynnetään musiikkiteknologiaa. Sisältöihin kuuluu mm. musiikin historiaa, -teoriaa, konsertteja ja esiintymisiä koulussa ja koulun ulkopuolella, projekteja, opintomatkoja, retkiä, konserttivierailuja, taiteilijavierailuita. Meillä on käytössämme useita eri opetus- ja harjoitustiloja. Musiikkiluokka, studio ja Mediateekki ovat erittäin hyvin varusteltuja opetustiloja. Lukiossamme on treenikämppä, jossa opiskelijat voivat harjoitella myös koulun jälkeen. Studiossa voi tehdä esim. oman levyn lukiodiplomityönä.

Kuvataide

Kuvataiteen tunneilla keskitytään oman persoonallisen kädenjäljen löytämiseen eri tekniikoiden avulla. Opintojaksoilla  työskennellään enimmäkseen piirtäen, maalaten ja savitöitä tehden. Valinnaisissa opinnoissa työvälineiden kirjo on laajempi. Päättöviikon antavat mahdollisuuden vierailla taidenäyttelyissä.

Neljä kahden opintopisteen opintojaksoa suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kuvataidediplomi ja vuosittain niitä tehdäänkin useita.

Liikunnan opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
LI1 Oppiva liikkuja (2op) 

Opiskelija oppii soveltamaan liikuntataitojaan ja -tietojaan ja fyysisiä ominaisuuksiaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä.  Liikunnan tuoma ilo ja virkistys vahvistavat liikunnallista pätevyyttä ja myönteistä minäkuvaa.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI2 Aktiivinen elämä (2op) 
Opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen sekä arkisten toimintatapojen havainnointiin myös kestävä tulevaisuus ja terveys huomioiden. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen monipuolisesti ja ergonomisesti.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, liikuntasuunnitelmaa sekä itse- ja vertaisarviointia.  

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
LI3 Uudet mahdollisuudet (2op) 

Opintojakson tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn ja koetun liikunnallisen pätevyyden edistäminen uusien liikuntamuotojen ja –lajien avulla.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia.  

LI4 Yhdessä liikkuen (2op) 
Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI5 Virkistystä liikunnasta (2op)  
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, itse- ja vertaisarviointia sekä opiskelijan suunnitelmaa opiskeluvireyden ylläpitämiseksi.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
LI6 Palloilu (2 op)

Opintojakson keskeisenä tavoitteena on pelitaidon kehittäminen joukkuepelaamisen, taktisen ajattelun ja yhteistyökyvyn kautta. Pelataan eri pallopelejä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI7 Mailapelit (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan mailapelitaitoja. Tutustutaan mailapeleihin taitoa, taktiikkaa ja sääntöjä harjoitellen sekä viitepelejä pelaten. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI8 Lasketteluretki (2 op)
Opintojakson retken kohde on esimerkiksi Ruotsin Åre tai jokin Lapin hiihtokeskuksista. Toteutus 5-7 päivän pituisena retkenä kevätlukukaudella. Tarkoitettu 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Opintojaksolle osallistuvat vastaavat kustannuksista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen lukuvuosi (lukuvuoden alku parillisena vuonna).

LI9 Kesäretki (2 op)
Opiskelijakeskeisesti suunniteltavan opintojakson kohde ja sisältö päätetään yhdessä opettajan kanssa. Opintojakso toteutetaan 3-5 päivän retkenä syyslukukauden alussa. Opintojaksolle osallistuvat vastaavat kustannuksista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen lukuvuosi (lukuvuoden alku parittomana vuonna).

LI10 Vanhat tanssit (2 op)
Tutustutaan vanhoihin salonki- ja juhlatansseihin. Vanhojen päivän tilaisuudet ovat osa opintojaksoa, ja niihin osallistuminen kuuluu opintosuoritukseen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI11 Liikunnan opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

LI12-LI19 Urheiluvalmennus
Opintojakson suoritusmerkinnän saa Urheiluakatemiastatuksen saanut opiskelija Urheiluakatemian sääntöjen mukaisesti.

Opiskelija voi valita lisää liikuntaa erityisen koulutustehtävän opintojaksoista. Lue lisää kohdasta Musiikki ja musiikkiteatteri.
MLI9 Liike-ilmaisu ja tanssi (2 op)
MLI10 Musikaalitanssi (2 op)


LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
Opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa ja pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Musiikin opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op)
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opintojaksolla perehdytään suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin ja analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia musiikillisen ilmaisun tapoja. Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op)
Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten ideoiden työstäminen, vierailut, luennot tai tiedon hankinta ja prosessointi. Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
Opintojaksojen määrittelyt ovat kohdassa Musiikki ja musiikkiteatteri, esimerkiksi:

MSO23 Vanhojen päivän tanssiorkesteri (2 op)
MSO28 Kitaransoiton alkeet (2 op)
MSO29 Orkesteri (2 op)
MLA45 Sekakuoro (2 op)
MSO37 Biisipaja (2 op)

MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op)
Opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa ja osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan.

Keskeiset sisällöt ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto sekä erilaiset toteutustavat ja osa-alueet.

Kuvataiteen opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2op)

Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2op)
Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU4 Taiteen monet maailmat (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
KU5 Keramiikka- ja kuvanveisto (2 op)

Työskennellään savella, kipsillä ja erilaisilla rakennusmateriaaleilla. Tavoitteena on tehdä kolmiulotteisia teoksia, esim. käyttöesineitä tai pienoisveistoksia. Myös kipsivalua savimuottiin harjoitellaan. Opintojakson aikana tutustutaan suomalaiseen muotoiluun ja designin maailmaan. Kolmiulotteisen työskentelyn ohella voidaan tehdä luonnoksia teoksiin piirtäen ja maalaten. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU6 Maalaaminen (2 op)
Perehdytään maalaustaiteen eri tekniikoihin. Aluksi tutkitaan akvarellimaalauksen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen tutustutaan esim. peiteväri-, akryyli- ja öljyväritekniikoihin. Myös sekatekniikkamaalausta on mahdollista kokeilla. Opintojaksolla työskennellään sekä havaintoon pohjautuen, että mielikuvien mukaan. Maalauskokeilujen jälkeen opiskelija valitsee tekniikoista mieluisimman ja toteuttaa tällä tekniikalla teoksen, jonka aihepiirin hän voi itse valita. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU7 Kuvataiteen opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)
Opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa, osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia, osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat, osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan, osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta ja osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan, ja muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Päivitetty 24.4.2023