Hyppää sivuvalikkoon

Äidinkieli ja kirjallisuus sekä S2 Suomi toisena kielenä

Hatanpään lukio Äidinkieli

Äidinkieli ja kirjallisuus

HaLun äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu on toiminnallista ja osallistavaa. Meillä on käytössämme modernit laitteet, ja kodikkaat luokkamme sekä neuvotteluhuone tarjoavat hyvän ja viihtyisän opiskeluympäristön. Uusia, kiinnostavia kirjoja voi lainata mediateekista ja päästä luontevasti osalliseksi lukemisen sivistävästä ja hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta. Oppiminen ja opiskelu ei kuitenkaan aina tapahdu luokissa tai edes koulurakennuksen sisällä, vaan välillä lähdemme esimerkiksi läheiseen Arboretumin puutarhaan tai vaikkapa kaupungille työskentelemään.

Myös luovan kirjoittamisen ja käsikirjoittamisen opetusta on tarjolla. Esiintymishaluiset voivat poimia ilmaisukursseja runsaasta tarjonnasta ja osallistua muutenkin erilaisiin tapahtumiin, kuten musikaaleihin sekä perinteiseen ja suosittuun väittelykisaan. Melkein puolet opiskelijoista suorittaa käytännönläheisen ja hyödyllisen vuorovaikutus-opintojakson (puhekurssin) toisena tai kolmantena opiskeluvuonna. Opintojakso antaa hyvät valmiudet valtakunnallisen puheviestintätaitojen päättökokeen suorittamiseen ja tietysti valmentaa myös aikuiselämän viestintätilanteisiin. Päättökokeen suorittajia on Hatanpään lukiossa vuosittain huippumäärä muihin maan lukioihin verrattuna!

Käymme joka vuosi teatterissa ainakin kerran ja tarjoamme opiskelijoille monenlaisia kiinnostavia vierailuja ja retkiä sekä yhteistyömahdollisuuksia taiteen ja viestinnän ammattilaisten kanssa. Kannattaa liittyä porukkaan!

S2 Suomi toisena kielenä

Meillä Hatanpään lukiossa voi suorittaa kaikki pakolliset ja kaikki syventävät Suomi toisena kielenä -kurssit sekä soveltavia kursseja tarpeen mukaan. Halun S2-opiskelijat muodostavat yhtenäisen porukan, jossa huumori kukkii ja ilmapiiri on kannustava. Tältä joukolta luonnistuvat monenlaiset projektit, ja keskustelu tunneilla on värikästä ja antoisaa. Eri kulttuurien kohtaaminen on luontevaa ja suvaitsevaista. S2-kursseilla saa apua ja vertaistukea vaativiin lukio-opintoihin.

Suomi toisena kielenä -oppimäärä on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Opiskelijan koti on tällöin yleensä kaksi- tai monikielinen, tai hän on käynyt koulua ulkomailla, vaikka koti olisikin suomenkielinen.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä. Opiskelijan tekstitietoisuus syventyy keskeisiä tekstilajeja analysoimalla. Opiskelija kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjoittamisprosessin hallintaan.

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan.
ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan viestijäkuvaa, ryhmäviestintätaitoja ja viestintärohkeutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii kehittämään vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan omien vuorovaikutustaitojen hallintaan.

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taitoihin.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Monimuotoisia tekstejä tutkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä suullisia että kirjallisia kantaa ottavia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan.

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)
Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kirjoittamisen taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kirjoittamisen prosessina ja harjoittelee tekstin tuottamisen eri vaiheita. Rohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.
ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)
Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esiintymistaitoja lisäämällä esiintymisrohkeutta. Opiskelija oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Lisäksi opiskelija harjoittelee analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi puheen pitämisen taitoihin.

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta ja ymmärrystä kontekstien merkityksestä. Opiskelija tutustuu keskeisiin Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden teemoihin ja teksteihin. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjallisuuden kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjoittelee ja oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään monipuolisiin vuorovaikutustaitoihin.

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän tekstin rakentamisen taitojaan. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitustaidon harjoituksia.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on valmentaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan lukutaidon harjoituksia.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
ÄI12 Kielenhuollon ja kirjoittamisen tehojakso (2 op)
Opintojakso antaa välttämättömiä valmiuksia eri aineissa vaadittavaan kirjalliseen taitoon. Tavoitteena on oman kirjoittamisen kehittäminen lukiotasoiseksi ja jatko-opintokelpoiseksi sisällön, rakenteen ja erityisesti kielen osalta. Lisäksi opintojaksolla voidaan perehtyä oman tekstin suunnittelun ja muokkaamisen toimivuuteen, kieliasun huoltamiseen ja esimerkiksi kymmensormijärjestelmään. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI13 Hyötyä ja hyvinvointia lukemalla (2 op)
Opintojakso auttaa realisoimaan kirjallisuuden lukemisesta koituvat hyödyt esimerkiksi tarjoamalla tilaisuuksia dokumentoida omaa lukuharrastusta ohjatusti. Harjoitetaan lukutaidon osa-alueita ja perehdytään lukemisen luovuutta sekä hyvinvointia lisääviin vaikutuksiin. Tutkitaan lukemisen merkitystä inhimillisen vuorovaikutuksen eri konteksteissa. Lukemisesta tehdään näkyvää ja arvostettua toimintaa kouluyhteisössä järjestämällä erilaisia kirjallisuuteen liittyviä aktiviteetteja: lavarunoustapahtumia, lukupiirejä, kirjavinkkausta, kulttuurifestivaaleja ja muita messutapahtumia. Valmentaudutaan toimimaan lukututoreina tai -agentteina kouluyhteisössä. Kurssilla voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi Historia kirjallisuudessa ja elokuvissa -opintojakson sekä Luovan kirjoittamisen opintojakson kanssa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI14 Luova kirjoittaminen (2 op)
Opiskelija tutustuu erilaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin (kuten runo-, proosa- ja draamateksteihin) ja soveltaa tietoa omaan kirjoittamiseensa. Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden sepitteelliseen kirjoittamiseen, jollaista muissa äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa harjoitellaan vain vähän ja joka auttaa kaikessa tekstin tuottamisessa. Kirjoittajaa autetaan löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa, rohkaistaan etsimään luovia ratkaisuja ja rakentamaan omaa hyvinvointia. Jakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä erityisesti fiktion kirjoittajina, eikä osallistuminen edellytä aikaisempaa luovan kirjoittamisen kokemusta. Opintojakson voi valita useamman kerran: toisella ja kolmannella kerralla voi työstää esimerkiksi omaa laajempaa kirjoitusprojektia. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI15 Äidinkielen ja kirjallisuuden opintoprojekti (1-2 op)
ÄI16 Äidinkielen ja kirjallisuuden opintoprojekti II (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Opiskelija voi valita lisää kirjoittamisen, viestinnän, ilmaisun ja teatterityön opintojaksoja erityisen koulutustehtävän tarjonnasta. Lue lisää kohdasta Musiikki ja musiikkiteatteri.

S2 - Suomi toisena kielenä -opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä esimerkiksi havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamisen prosessia ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kirjoittamisprosessin hallintaa.

S22 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta tai eri kielenkäyttötilanteiden hallintaa.
S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)
Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa arvioidaan lukio-opinnoissa tarvittavia viestintätaitoja.

S24 Kirjallisuus 1 (2 op)
Opintojaksossa perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden erittelyn taitoja sekä kirjallisesti että suullisesti. Tutustutaan esittävän taiteen ominaispiirteisiin ja ilmaisukeinoihin esimerkiksi teatteri- ja elokuvakäynnillä. Luetaan vähintään yksi suomenkielinen kokonaisteos, jonka avulla kehitetään kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa. Opintojaksossa arvioidaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin. Opintojakson aikana luetaan kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti vaikuttamisen ja argumentoinnin keinojen hallintaa.

S26 Kirjoittaminen (1 op)
Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.
S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)
Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita, kirjoitetaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekstejä ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin. Opintojaksossa arvioidaan tavoitteellisen vuorovaikutuksen taitoja.

S28 Kirjallisuus 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kirjallisuutta eri konteksteissa ja ymmärtää kontekstin merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa. Opintojaksossa perehdytään suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin osana maailmankirjallisuutta ja tarkastellaan eri aikakausien kirjallisuutta eri näkökulmista. Opiskelija tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin ja oppii arvioimaan niiden merkitystä. Opintojakson aikana luetaan merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta syntykontekstissaan.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
S29 Vuorovaikutus 3 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppii arvioimaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä niin ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä kuin yhteiskunnassakin. Keskeistä on oppia analysoimaan vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä sekä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kykyä analysoida vuorovaikutusta eri näkökulmista. Opintojakson päätteeksi on mahdollista osallistua toisen asteen puheviestinnän päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. Koe järjestetään ja arvioidaan valtakunnallisten kriteerien mukaan.

S210 Kirjoittaminen 2 (2op)
Opiskelija kehittää opintojakson aikana kirjoitustaitoaan ja koko kirjoittamisprosessiansa aineiston käytöstä kielenhuollollisiin yksityiskohtiin. Opintojaksossa luetaan ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan monipuolisesti kirjoitustaitoja.

S211 Tekstien tulkinta 2 (2op)
Opintojaksossa harjoitellaan tekstien tulkintaa ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Asia- ja mediatekstien analyysi- ja tulkintaharjoitusten lisäksi perehdytään fiktiivisiin teksteihin lukemalla näytelmäteksti tai runokokoelma. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kykyä tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
S212 Kielitaito kuntoon (1-2 op)
Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa monipuolisesti kielitaitoaan ja kehittää valmiuksiaan opiskella lukiossa. Kerrataan suomen kielen perusasioita opiskelijoiden tarpeen mukaan sekä harjoitellaan tekstin ymmärtämisessä tarvittavia strategioita ja tekstin tuottamista. Lisäksi voidaan syventää kirjoitusprosessin hallintaa ja perehtyä eri aineissa tarvittaviin tekstitaitoihin. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

S213 Keskustelua ajankohtaisista aiheista (1 op)
Opintojakso rohkaisee vuorovaikutukseen ja osallisuuteen niin lukio-opinnoissa kuin yhteiskunnassakin. Perehdytään ajankohtaisiin aiheisiin ja oppiaineiden sisällöistä nouseviin keskustelunaiheisiin. Sanavarasto kasvaa, asiasisällöt tulevat tutummiksi ja vuorovaikutustaidot karttuvat yhdessä jutellen rennossa ilmapiirissä. Opiskelija rohkaistuu itseilmaisuun ja mielipiteiden esittämiseen. Opintojakson aikana voidaan myös esimerkiksi lukea ajankohtaisia tekstejä, laatia mielipidekirjoituksia tai osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parillisena vuonna).

S214 Kulttuurifestarit (1 op)
Opintojakson tavoitteena on tuoda kulttuurien moninaisuus näkyväksi lukiossa. Opiskelija osallistuu kulttuuritapahtuman tai -tempauksen suunnitteluun ja järjestämiseen. Opintojakso kannustaa opiskelijaa tuomaan esille omaa kulttuuri- tai kielitaustaansa, kiinnostuksen kohteitaan tai vaikkapa kokemuksiaan vaihto-opiskelusta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parittomana vuonna).

S215 S2:n opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Päivitetty 9.6.2022