Hyppää sivuvalikkoon

Englanti, ruotsi, espanja, saksa, ranska

Hatanpään lukio kielten opetus

Vieraat kielet – askelia maailmalle

Vieraat kielet ovat sijoitus tulevaisuuteen: monipuolinen kielitaito avaa ovia uusiin tuttavuuksiin, harrastuksiin, kansainväliseen opiskelijavaihtoon sekä mielenkiintoisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

HaLussa opiskelet kieliä lämminhenkisessä ja kannustavassa ympäristössä. Meillä voit suorittaa kaikille lukioille yhteiset valtakunnalliset kielten opintojaksot, ja lisäksi tarjoamme arvokasta YO-valmennusta abikursseilla. Matkat, opiskelijavaihdot, ulkomaalaiset vierailijat ja muu kansainvälinen toimintamme vievät sinut maailmalle – tai tuovat virkistäviä tuulahduksia maailmalta sinun luoksesi!

Hatanpään lukiossa me tarjoamme sinulle seuraavia kieliä:

• A-englanti
• A-saksa
• B1-ruotsi
• B2-saksa (peruskoulussa alkanut)
• B3-saksa (lukiossa alkava)
• B2-ranska (peruskoulussa alkanut)
• B3-ranska (lukiossa alkava)
• B2-espanja (peruskoulussa alkanut)
• B3-espanja (lukiossa alkava)

Voit myös kasvattaa kielitaitoasi lisää valitsemalla kursseja muista Tampereen kaupungin lukioista.

Tervetuloa iloiseen, monikieliseen joukkoomme!
Terveisin Hatanpään lukion kieltenopet

You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C. S. Lewis

Ruotsin kielen (B1) opintojaksot (LOPS2021)

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op)
Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan opiskelijan tietämystä hänen kieli- ja kulttuuritaustastaan. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista edistäviä työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioitaan esim. täydentämällä kieliprofiiliaan. Voidaan käyttää itsearviointia auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa taso ja kielitaidon kehittyminen.

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3op)
Opintojaksolla käsitellään ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Aihepiireissä painotetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa eri viestintäkanavia käyttäen ja opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomioita ääntämiseen. Voidaan myös käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijan kyky antaa ja vastaanottaa palautetta kehittyy.

RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Opintojakso laajentaa opiskelijan tuntemusta suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta kulttuurista. Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen. Arvioinnissa voidaan painottaa esimerkiksi erilaisten tekstien tulkintaan.

RUB14 Ympäristömme (2 op) 
Opintojakson aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Opiskelija tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin.  Osana arviointia opiskelija voi kirjoittaa lyhyitä tekstejä opintojakson aihepiireistä, esimerkkinä mielipidekirjoitus.

RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)
Opintojakson teemoina ovat opiskelu ja työelämä sekä kielitaidon merkitys tulevaisuudennäkymissä. Opintojaksossa harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Osana arviointia voidaan laatia esimerkiksi työhakemus ja CV kirjallisena tai suullisena opiskelijan vahvuudet huomioiden. Kieliprofiilia täydennetään tulevaisuuden tarpeita varten.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua ruotsin kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään omaa suullista viestintäänsä opintojakson monipuolisilla harjoituksilla, jotka samalla kertaavat ja vahvistavat aiemmilla opintojaksoilla opittua. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)  
Opintojaksolla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin, kuten kirjalliseen vuorovaikutukseen erilaiset yleisöt huomioiden.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
RUB18 Ruotsin perusteet kuntoon (2 op)
Kertaamme ruotsin perusasioita selkeästi ja monipuolisesti. Tämä opintojakso sopii erityisesti ensimmäisten pakollisten opintojaksojen jälkeen, mutta myös myöhemmin taitojen vahvistamiseen esimerkiksi useamman heikon arvosanan saaneelle. Arvioidaan suoritusmerkinnällä

RUB19 Valmistaudun ruotsin yo-tutkintoon (1-2 op)
Harjoittelemme monipuolisesti ylioppilaskokeessa esiintyviä digitaalisia tehtävätyyppejä, kertaamme kielioppia ja laajennamme sanavarastoa sekä teemme useita erilaisia kirjoitustehtäviä. Kokeena voidaan pitää preliminäärikoe eli ylioppilaskokeen harjoituskoe. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB110 Ruotsin opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Englannin kielen (A) opintojaksot (LOPS2021)


ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 
Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia. 

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) 
Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toisia kuunteleva kielenkäyttäjä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys. 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 
Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta.  Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö. 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 
Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja, joita sovelletaan tuotoksiin.  Opiskelija harjoittelee aktiivista toimijuutta ja kansalaisuutta sekä tutustuu vaikuttamisen keinoihin.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. kantaaottava tuotos. 

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 
Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.  Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin piirteisiin ja harjoittelee tiivistämistä ja raportointia. Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja ja kehitetään lukemisen strategioita. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 
Opintojaksolla aihepiireihin kuuluvat jatko-opinnot ja työelämä, myös kansainvälisessä kontekstissa.  Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) 

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.  Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin.  Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.  

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 
Opintojaksolla harjoitellaan monipuolista suullista kielitaitoa huomioiden vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat.  Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Arviointi on monipuolista.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset.  Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
ENA9 Kirjoitan monipuolisesti (1 op)

Harjoittelemme eri tekstityyppien tuottamista: esimerkiksi tarina, blogi, arvostelu, puhe, kirje eri muodoissaan (valitus, mielipide, yleisönosasto), uutisartikkeli, (aineistopohjainen ja kantaaottava) kirjoitelma. Taitosi kehittyvät niin ylioppilaskoetta kuin tulevaisuuttakin varten. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu kurssitarjottimessa yleensä samalla koodilla parina ENA10:n kanssa.

ENA10 Valmistaudun englannin yo-tutkintoon (1 op)
Tutustumme ylioppilaskokeen erilaisiin digitaalisiin tehtävätyyppeihin, harjoittelemme monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, kertaamme rakenteita ja vankennamme sanavarastoa. Kokeena voidaan pitää preliminäärikoe eli ylioppilaskokeen tyyppinen laaja harjoituskoe. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu kurssitarjottimessa yleensä samalla koodilla parina ENA9:n kanssa.

ENA11 Englannin opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Saksan kielen (SAA) opintojaksot (LOPS2021)

SAA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

SAA2 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)
Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys.

SAA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta. Opintojaksossa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö.

SAA4 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
Opintojakson tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan perustellusti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kohdekielellä. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset.

SAA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

SAA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus ja työpaikkahaastattelu.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
SAA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin. Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan. Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Arviointi on monipuolista. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy joko Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon koe tai erillisen ohjeistuksen mukainen näyttö.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
SAA9 Saksan opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Saksan SA, ranskan RA ja espanjan EA kielen (B2) opintojaksot (LOPS2021)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:
SAB21, RAB21, EAB21 Perustason alkeet 3 (2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä

SAB22, RAB22, EAB22 Perustaso 1 (2 op)
Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä.  Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia. 

SAB23, RAB23, EAB23 Perustaso 2 (2 op)
Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista.  Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa. 

SAB24, RAB24, EAB24 Perustaso 3 (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

SAB25, RAB25, EAB25 Perustaso 4 (2 op)
Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu. 

SAB26, RAB26, EAB26 Perustaso 5 (2 op)
Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen.  Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. 

SAB27, RAB27, EAB27 Perustason jatko 1 (2 op)
Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

SAB28, RAB28, EAB28 Perustason jatko 2 (2 op)
Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
SAB29 Saksan opintoprojekti (1-2 op)
RAB29 Ranskan opintoprojekti (1-2 op)
RAB29 Espanjan opintoprojekti (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Saksan SA, ranskan RA ja espanjan EA kielen (B3) opintojaksot (LOPS2021)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
SAB31, RAB31, EAB3 Perustason alkeet 1 (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Monipuolisella arvioinnilla pyritään kannustamaan ja vahvistamaan opiskelijan motivaatiota vieraan kielen opiskelun alkuvaiheessa.

SAB32, RAB32, EAB32 Perustason alkeet 2 (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arjen kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään kohdekielellä. Kannustetaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa esimerkiksi omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja tukee opiskelijan kehittymistä vieraalla kielellä toimijana.

SAB33, RAB33, EAB33 Perustason alkeet 3 (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä.

SAB34, RAB34, EAB34 Perustaso 1 (2 op)
Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opitaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia.

SAB35, RAB35, EAB35 Perustaso 2 (2 op)
Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista. Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa.

SAB36, RAB36, EAB36 Perustaso 3 (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

SAB37, RAB37, EAB37 Perustaso 4 (2 op)
Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu.

SAB38, RAB38, EAB38 Perustaso 5 (2 op)
Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
SAB39 Saksan opintoprojekti (1-2 op)
RAB39 Ranskan opintoprojekti (1-2 op)
EAB39 Espanjan opintoprojekti (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Päivitetty 11.4.2024