Hyppää sivuvalikkoon

Opintojen arviointi

Hatanpaan lukio arviointi

Opintojakson arviointi 

Arvioinnin perusteet käydään opiskelijoiden kanssa läpi joka opintojakson alussa. On tärkeää tietää, millaisia osaamisen näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi ja mitkä ovat opintojakson vähimmäisvaatimukset. Opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. 

Arviointi on monipuolista ja perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin - se ei siis perustu ainoastaan perinteisissä kokeissa annettuihin näyttöihin. Myös opiskelijan oma itsearviointi otetaan huomioon käyttäen hyväksi muun muassa opintojakson arviointikeskusteluja. 

Pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä S. Lukiokohtaisista valinnaisista opinnoista annetaan arvosanaksi numeroarvosana tai suoritusmerkintä sen mukaan, miten lukion opetussuunnitelmaan on kirjattu. Opintojaksojen numeroarvostelussa käytetään perinteistä asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Myös arvosana 4 edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät riittävästi. 

Numeroarvosanojen lisäksi käytetään merkintöjä S (suoritettu opintojakso), H (hylätty opintojakso), T (täydennettävä opintojakso) ja K (keskeytetty opintojakso). H, T ja K eivät kerrytä opiskelijan opintojaksokertymää. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen opintojakso lasketaan opintokertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttävästi. Lukiokohtaisista valinnaisista opintojaksoista lasketaan mukaan lukion opintokertymään hyväksytysti suoritetut opinnot. 

T-arvosana tarkoittaa, että opintojaksoa ei ole kyetty arvioimaan vähäisten ja puuttuvien opintosuoritusten takia. Puuttuvat opintosuoritukset merkitään Wilmaan lisätietoihin. Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana. Jos täydennyksiä ei saada, T-arvosana muutetaan joko alennetuksi arvosanaksi tai hylätyksi opintosuoritukseksi (H), koska arvioinnin edellytykset eivät ole täyttyneet annettuun määräaikaan mennessä. 

K-arvosana tarkoittaa, että opintojakso on keskeytynyt. Opiskelija voi itse keskeyttää opintojakson opiskelun perustellusta syystä sovittuaan asiasta aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen arvosanan saamiseksi. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan opintojakson runsaiden poissaolojen vuoksi opiskelijaa kuultuaan. Poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita-kenttään merkitään varoitus ja perustelu opintojakson keskeytymisvaarasta. Opintojaksoa ei keskeytetä, mikäli opiskelija toimittaa poissaoloistaan lääkärintodistuksen ja sopii täydennettävistä suorituksista opettajan kanssa. Opintojakson suorittaminen loppuun on sovittava näissä tapauksissa aina tapauskohtaisesti. 

Vilppi opintojen suorittamisessa, esimerkiksi plagiointi tai lunttaus, johtaa seuraamuksiin, joita (teon törkeys ja toistuvuus huomioiden), ovat rehtorin puhuttelu, opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kuuleminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Lisäksi seuraamuksena voi olla hylätty opintojakson osasuoritus tai opintojakson hylkäys. 

Päättöarvosana 

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen keskiarvona. 

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin voi jäädä hylättyjä 4-arvosanoja enintään seuraavasti: 

Pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja … joista voi olla hylättyjä arvosanoja enintään: 

2–5 opintopistettä ... 0 opintopistettä 

6–11 opintopistettä ... 2 opintopistettä 

12–17 opintopistettä ... 4 opintopistettä 

18 opintopistettä tai enemmän ... 6 opintopistettä 

Oppiaineen päättöarvosanaa voi yrittää korottaa erillisessä korotustentissä opintojen lopulla. Menettelytavoista tiedotetaan vuosittain abi-infoissa. 

Päivitetty 9.5.2023