Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelijan opas

Hatanpaan Lukio Suoritusohjeet.jpg

Opintopisteet, opintojaksot, periodit, päättöviikko 

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Kukin periodi kestää 7-8 viikkoa, ja se päättyy seitsemänpäiväiseen päättöviikkoon. Lukujärjestyskoodeilla 1-7 on oma päättöpäivänsä. 

Opiskelija valitsee jokaiseen periodiin oman opiskelusuunnitelmansa mukaisia opintojaksoja. Opintojaksojen pituus on yleensä kaksi opintopistettä. Jokaiselle lukujärjestyskoodille 1-8 voi valita kahden opintopisteen opintojakson tai joissakin poikkeustapauksissa kaksi yhden opintopisteen opintojaksoa. 

Opiskelijan työmäärä 

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Enimmäislaajuutta ei ole. Opintopisteistä 94-102op (riippuen valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan) on pakollisia opintoja. Lisäksi on suoritettava vähintään 20op valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Loput opintopisteet voivat kertyä joko valtakunnallisista tai lukiokohtaisista valinnaisista opinnoista. 

Opiskeluajan pituus 

Opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä ja osallistua ylioppilastutkintoon vähintään kahdessa ja enintään neljässä vuodessa. Viides opintovuosi voidaan myöntää anomuksesta vain erityisen painavin perustein. Opinnot voi perustellun anomuksen perusteella keskeyttää enintään yhdeksi lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä (esim. vaihto-opiskelu). 

Kolmessa vuodessa valmistuva suorittaa lukuvuodessa yleensä noin 60 opintopistettä (30 kahden opintopisteen opintojaksoa). Minimissään opiskelijan on tehtävä oma opiskelusuunnitelmansa siten, että hän suorittaa lukuvuoden aikana 30 opintopistettä (15 kahden opintopisteen opintojaksoa). Opiskelijan opintojen määrä tulee kussakin periodissa olla vähintään kuusi opintopistettä. 

Opintojaksojen valitseminen ja muutokset 

Opiskelija tekee oman opiskelusuunnitelmansa yleensä koko lukuvuodeksi kerrallaan valiten tarvitsemansa ja haluamansa opintojaksot Wilman opintojaksotarjottimelta. Muutoksista sovitaan opinto-ohjaajan tai oman ryhmänohjaajan kanssa. Wilman opintojaksotarjotin avataan opiskelijan omille valinnoille aina ennen päättöviikkoa. 

Musiikin erityinen koulutustehtävä 

Hatanpään lukio toimii musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) valtakunnallisen erityisen koulutustehtävän lukiona Pirkanmaalla. Jos erityiseen koulutustehtävään valittu opiskelija suorittaa vähintään 24 Musiikin ja musiikkiteatterin opintopistettä (yleensä 12 kahden opintopisteen opintojaksoa), hän saa oikeuden jättää pois 16:n opintopisteen laajuiset pakolliset opinnot (yleensä 8 kahden opintopisteen opintojaksoa) omasta lukiotutkinnostaan. Kustakin aineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista opinnoista. Opiskelija suorittaa kaikki pakolliset opintojaksot ylioppilastutkintoon valitsemistaan oppiaineista. 

Opintojaksojen suorittaminen 

Yksi kahden opintopisteen opintojakso koostuu keskimäärin 23:sta 75 minuutin oppitunnista. 75-minuuttisista oppitunneista yleensä 19 mahtuu lukujärjestyksen tavallisille työviikoille ja päättöviikon päivälle jää noin neljän 75-minuuttisen eli kuuden tunnin työskentely.  

Opintojakso suoritetaan osallistumalla oppitunneille ja kurssin päättöpäivän työskentelyyn sekä tekemällä opintojakson aikana annetut tehtävät.  

Poissaolot  

Opiskelijalla on lukiolain mukainen läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Mikäli opiskelijalla on runsaasti poissaoloja, on opintojakso käytävä uudelleen. Vain lääkärintodistus tai muu erityinen syy voi antaa oikeuden opintojakson suorittamiseen ilman sen uudelleen käymistä.  

Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että kaikki poissaolot tulevat selvitettyä heti. Alaikäisen opiskelijan poissaolot selvittää huoltaja, täysi-ikäinen opiskelija antaa itse poissaoloselvityksensä. Poissaolot kirjataan ja selvitetään Wilmassa. 

Jos sairaus tai muu syy estää kouluun tulon useamman päivän ajan, opiskelija on velvollinen ilmoittamaan asiasta ryhmänohjaajalleen viimeistään kolmantena päivänä. Jos poissaolo koskee kokeeseen osallistumista tai oppitunnille sovittua opiskelijan esitystä, opiskelijan on ilmoitettava poissaolostaan Wilma-viestillä tai sähköpostilla opettajalle viimeistään kyseisen päivän aamuna. 

Jos opiskelijan selvittämättömien poissaolojen määrä ylittää 10 oppituntia tai 3 oppituntia tiettyyn opintojaksoon kohdistuen, opiskelijan ryhmänohjaaja on heti yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan tai 18-vuotta täyttäneeseen opiskelijaan. 

Edeltä käsin tiedossa olevat poissaolot tulee anoa etukäteen. Anomuksen tekee Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset” alaikäisen opiskelijan huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Ryhmänohjaaja myöntää anomuksesta 1-5 päivän poissaolon. Rehtori myöntää pidemmät poissaolot perustellusta anomuksesta. 

Opiskelijan vastuulla on selvittää läksyt ja muut tehtävät poissaolonsa ajalta. Opiskelija saa osallistua uusintakokeeseen, mikäli hän ilmoittaa etukäteen mahdollisesta esteestään koepäivänä tai osakokeen päivänä. Koulun tapahtuma- ja teemapäivien tilaisuuksista voi olla poissa ainoastaan ryhmänohjaajan tai rehtorin luvalla. 

Opintojen suorittaminen verkkotarjottimelta 

Tampereen kaupungin lukioissa voi suorittaa opintoja myös verkossa. Verkkotarjottimella on lukuvuonna 2022–2023 tarjolla kursseja ja opintojaksoja lähes jokaisesta oppiaineesta viidessä eri verkkoperiodissa. Verkkokursseja ja -opintojaksoja voi valita kuhunkin verkkoperiodiin enintään kaksi ja niihin ilmoittaudutaan vain opinto-ohjaajan kautta. Verkkoperiodien aikataulu: 1) 26.8.-7.10, 2) 10.10.-28.11, 3) 29.11.-14.2, 4) 15.2.-26.4. ja 5) 2.5.-28.8. 2023. 

Verkko-opintotarjotin on Wilmassa siellä, missä muutkin opintojaksotarjottimet ovat. Pääasialliset työskentelyalustat verkko-opinnoissa ovat Moodle ja Teams, mutta myös esimerkiksi kustantajien omia verkkoalustoja voidaan käyttää. Opintojakson alkaessa opettaja ottaa yhteyttä opiskelijoihin Wilman kautta ja opintojen suorittaminen tulee aloittaa heti. 

Opintojakson itsenäinen suorittaminen 

Jos et löydä tarvitsemaasi opintojaksoa verkkotarjottimelta etkä voi osallistua luokkaopetukseen, voi opintojakson itsenäinen opiskelu olla mahdollista. Keskustele ensin itsenäisestä suorituksesta opettajan kanssa. Itsenäisestä opiskelusta tehdään anomus Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset”. Alle 18-vuotiaan lukiolaisen anomus tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla. Opettaja puoltaa hakemusta ja antaa opintojakson suorittamiseen liittyvät ohjeet ja tehtävät. Aikataulu sovitaan yhdessä. Opettaja ohjaa itsenäisen suorituksen anomuksen rehtorille, joka myöntää luvan. Itsenäisiä suorituksia voi yleensä suorittaa vain yhden kerrallaan. 

Itsenäisesti opiskeltavan opintojakson tavoitteet ovat samat kuin normaalisti suoritetun. Arviointikriteerit voivat kuitenkin poiketa normaalista, koska esimerkiksi tuntityöskentelyä ei voida arvioida. Opettajan tulee selvittää arviointikriteerit opiskelijalle. Itsenäinen suoritus on suoritettava hyväksytysti. 

Muualla suoritettavat opinnot, osaamisen tunnustaminen, opintojen hyväksiluku 

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman lukion ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.  

Lukio-opintoihin voidaan tunnustaa aiemmin hankittua lukiotason osaamista ja hyväksilukea myös muita suoritettuja opintoja ja taitoja, esimerkiksi musiikkioppilaitosten opintoja, ajokortti, ensiapukurssi ja paljon muuta. Tuo osaamisesi ja taitojesi todistukset tai muut selkeät selvitykset kansliaan koulusihteerille. Pyydämme tarvittaessa tarkennuksia. 

Opintorekisteri ja lukion oppimäärän suorittaminen 

Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista opintorekisteriä, josta ilmenevät suoritetut opintojaksot ja niiden arvosanat. Opiskelija ja huoltaja voivat itse seurata opintomenestystä ja opintojaksokertymää Wilman kautta. 

Eri aineiden pakolliset, valtakunnalliset valinnaiset ja lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot voi tarkistaa esimerkiksi tämän oppaan opiskelusuunnitelma-kohdasta. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja kokonaisopintopistemäärä on 150 op. 

Periodin päättöviikko & uusinnat 

Kullakin koodien 1-7 opintojaksoista on 7-päiväisellä päättöviikolla koko päivä työskentelyaikaa. Läsnäolo on pakollista. Päättöpäivään voi kuulua opintojakson kirjallinen koe, mutta yhtä lailla esitelmiä, ryhmätöitä, opintoretkiä, kirjallisia ja suullisia näyttöjä, kurssin arviointia ja palautetta. Kirjallista ja suullista näyttöä osaamisesta kerätään tietysti myös ennen päättöviikkoa. Koodin 8 opintojaksoilla ei ole erillistä päättöpäivää, näyttö osaamisesta kerätään ja mahdolliset kokeet pidetään opintojakson aikana.  

Opiskelijan on ilmoitettava opintojakson opettajalle, mikäli hän ei voi sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi osallistua päättöviikon työskentelyyn. Vain ilmoittamalla poissaolostaan opiskelija säilyttää oikeutensa täydentää suoritustaan esimerkiksi uusintakoetilaisuudessa, muutoin poissaolo tulkitaan epäonnistuneeksi suorituskerraksi. 

Uusinta & hylätyn opintojakson suorittaminen 

Jos opiskelija on ollut poissa päättöpäivästä tai hän on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan, hän osallistuu uusintaan. Uusintamahdollisuus on jokaisen periodin jälkeen. Kutakin hylättyä arvosanaa saa uusia kerran. Erityisestä syystä voidaan opiskelijalle myöntää oikeus osallistua toisen kerran uusintaan. Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa suorittamalla opintojakso uudelleen. Arvosanoista huomioidaan aina parempi. 

Kaikkiin uusintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa ”tentit”. Uusinnat ja viimeiset ilmoittautumispäivät periodeittain ovat lukion www-sivujen Opiskelijalle-kohdan tapahtumakalenterissa. Elokuussa lukuvuoden alkaessa voi suorittaa edellisen lukuvuoden viimeisen jakson uusintoja sekä kesäajan itsenäisten opintojaksosuoritusten kokeita.  

Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla uusintapäivinä. Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintaan eikä ilmoita syytä poisjäämiseen, on uusintaoikeus käytetty. Jos opiskelijalle jää periodista useampi uusinta, hänen täytyy sopia suorittamisesta opintojaksojen opettajien sekä opiskelijan tukea koordinoivan apulaisrehtorin kanssa. 

Päivitetty 19.2.2024