Musiikki- ja musiikkiteatterilinja

Hatanpään lukio Musiikki ja musiikkiteatteri

Musiikki ja musiikkiteatteri, musiikin erityinen koulutustehtävä

Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityisen koulutustehtävän opiskelijat valitaan osaamista ja motivaatiota mittaavan näyttökokeen perusteella.

Opiskelija suorittaa valtakunnalliset opintojaksot MU1 ja MU2 sekä vähintään kuusi Musiikin ja musiikkiteatterin kahden opintopisteen opintojaksoa (=12op). Kaikille yhteisistä opintojaksoista opiskellaan MMP1-MMP5 sekä joko MMP6 tai MMP7.

Jos opiskelija suorittaa MU1:n ja MU2:n lisäksi vähintään kaksitoista Musiikin tai musiikkiteatterin kahden opintopisteen opintojaksoa (24op), hän saa oikeuden jättää kahdeksan valtakunnallista pakollista kahden opintopisteen opintojaksoa (16op) pois henkilökohtaisesta opinto-ohjelmastaan. Kustakin lukioaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista opinnoista. Aineesta, jonka opiskelija suorittaa osana ylioppilastutkintoa, on suoritettava kaikki pakolliset opinnot.

Musiikin ja musiikkiteatterin kaikille yhteiset opinnot

Opintojaksot ainoastaan erityisen koulutustehtävän opiskelijoille.

MMP1 Tutustutaan musiikkiin ja musiikkiteatteriin (2 op)
Opintojakson tavoitteena on esitellä musiikin erityisen koulutustehtävän eri osa-alueita, kuten esimerkiksi musisointia, äänentoistoa, valotekniikkaa, studiotyöskentelyä, musiikkivälineiden huoltoa, liikeilmaisua ja tanssia, ilmaisutaitoa ja luovaa kirjoittamista. Opintojaksolla tehdään mahdollisesti pieni harjoitusprojekti. Suoritetaan 1. opintovuonna. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MMP2 Lauletaan yhdessä (2 op)
Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija innostumaan laulamisesta yhdessä muiden kanssa. Opintojakson aikana opetellaan äänenkäyttöä, laulamisen perusteita ja moniäänistä laulua. Opiskelijat esiintyvät jossakin lukion tapahtumassa tai konsertissa. Suoritetaan 1. opintovuonna. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MMP3 Musiikin ja teatterin teoria (2 op)
Musiikin teorian osuus käsittelee musiikin teoriaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti. Opintojakson aikana opiskellaan perusteoriataitoja (nuotit, tauot, sävellajit), valikoiden eri nuotinnosohjelmien perusteita (esim. Sibelius). Opiskelija oppii musiikin luku- ja kirjoitustaitojen alkeita. Musiikin teorian opiskelun tarkoituksena on tukea soitto- ja laulu- ja sävellystaitoja. Teatterin teorian osuudessa tutustaan draaman peruskäsitteisiin ja ilmaisun perusteisiin käytännönläheisesti esimerkiksi oman henkilöhahmon rakentamisen kautta. Tavoitteena on harjoitella luontevaa ilmaisua, oppia esiintymisjännityksen hallintaa ja tutustua teatterin teoriaan. Suoritetaan 1. opintovuonna. Arviointiperusteena on kiinnostus oman ilmaisun kehittämiseen, yhteistyötaidot ja monipuolinen osallistuminen. Arvioidaan numeroarvioinnilla.

MMP4 Maailmanmusiikki (2 op)
Opintojakson aikana opiskelija pääsee tutustumaan monipuolisin työtavoin eri musiikin tyylilajeihin ja eri maiden musiikkikulttuureihin. Pääasiallisia työtapoja ovat yhteismusisointi, musiikin kuunteleminen ja tiedon hankkiminen ja sen prosessointi. Opintojaksoon saattaa sisältyä konserttikäynti tai muu vierailu. Suoritetaan 2. opintovuonna. Arvioidaan numeroarvioinnilla.

MMP5 Abien projekti (2 op)
Opintojaksolla valmistetaan jokin projekti (esim. konsertti, musiikkivideo) opiskelijoiden ideoiden pohjalta. Opiskelija hyödyntää monipuolisesti lukioaikana oppimiansa musiikillisia ja ilmaisullisia taitojaan. Opintojaksoon kuuluu säännöllisen läsnäolon lisäksi harjoitteleminen ja projektin lopputuotokseen osallistuminen. Suoritetaan abivuonna. Arvioidaan numeroarvioinnilla.

MMP6 Ilmaisun iloa! (2 op)
Ilmaisun iloa! -opintojaksolla harjoitellaan ilmaisun ja liikkumisen perusvalmiuksia. Opintojaksolla tehdään monipuolisesti erilaisia ilmaisu- ja draamaharjoituksia sekä iloitaan improvisaation ja liikkeen voimasta. Kurssille osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja tai -kokemusta. Suoritetaan 1. opintovuonna. Arviointiperusteena on kiinnostus oman ilmaisun kehittämiseen, yhteistyötaidot ja monipuolinen osallistuminen. Arvioidaan numeroarvioinnilla. Vaihtoehtoinen MMP07:n kanssa.

MMP7 Musailmaisu (2 op)
Tällä opintojaksolla opiskelijat harjoittelevat mm. esiintymistaitoja musiikissa, musiikin ja laulutekstin tulkitsemista, tuottavat musiikkia omalla kehollaan, havainnoivat ympäristön äänimaisemia, harjoittelevat ja hyödyntävät musiikin ja draaman työtapoja. Opintojaksolla käsitellään myös esiintymisjännitystä ja keinoja sen lieventämiseksi. Opintojaksoon voi sisältyä konserttikäynti tai muu vierailu. Suoritetaan 2. opintovuonna. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja omien taitojen kehittämiseen ryhmätyössä. Arvioidaan numeroarvioinnilla. Vaihtoehtoinen MMP6:n kanssa.

MLI Liikeilmaisu ja tanssi

Opintojaksot ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille.

MLI8 Liike-ilmaisu ja tanssi (2 op)
Tutustutaan omaan kehoon liikeharjoitusten ja improvisaation avulla. Harjoitellaan perusvalmiuksia liikkua yksin, parin kanssa ja ryhmässä ja tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin sekä tuotetaan liikemateriaalia improvisoimalla ja suunnittelemalla. Opintojaksolle osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja tai -kokemusta. Arviointiperusteena on kiinnostus oman ilmaisun kehittämiseen, yhteistyötaidot ja monipuolinen osallistuminen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MLI9 Musikaalitanssi (2 op)
Tutustutaan tanssiin osana teatteria ja etsitään tapoja tuoda liikettä ja tanssia näyttämöteoksiin. Tehdään ja toteutetaan esim. musikaaliprojekteihin koreografisia ratkaisuja tanssin ja liikeilmaisun kautta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MLI10 Liike- ja tanssi-ilmaisun opintoprojekti I (1-2 op)
MLI11 Liike- ja tanssi-ilmaisun opintoprojekti II (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

MTE Teatterityö

Opintojaksot ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille.

MTE12 Teatteri-ilmaisu (2 op)
Harjoitellaan erilaisia teatteri-ilmaisun ja näyttelijäntyön keinoja. Tavoitteena on syventyä roolityöskentelyyn, äänenkäyttöön sekä oman kehon mahdollisuuksiin ilmaisun välineenä. Tutustutaan teatterin tekemiseen, ja siihen voi liittyä teatterikäynti tai muu vierailu. Aikaisempaa alan harrastuneisuutta ei vaadita, vaan opintojakso sopii kaikille opiskelijoille. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MTE13 Musikaali (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan teatteriestys, tavallisimmin musikaali, joka sisältää teatterin lisäksi laulamista ja soittamista, tanssimista, lavastamista, puvustamista ja valo- ja äänisuunnittelua. Tavoitteena on saada monipuolista kokemusta ison projektin toteuttamisesta. Jotta opintojaksolle voi osallistua, opiskelijalla tulee olla suoritettuna jokin musikaaliin valmistavista aikaisemmista opintojaksoista MTE9, MTE12, MDI57 tai MDI58. Opintojakso toteutetaan yleensä joka toinen vuosi vuorovuosin MPR61:n (Suurproduktio) kanssa. Arviointiperusteena yhteistyötaidot, vastuullinen läsnäolo ja aktiivisuus. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MTE14 Tutustu teatterin ammattilaisiin! (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan teatterin työskentelytapoihin ja teatterin ammattilaisten työnkuvaan sekä esimerkiksi teatterihistoriaan, -kirjallisuuteen sekä teatterialan pääsykokeisiin. Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi ammattiteatterin kanssa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MTE15 Musiikkiteatteriharjoittelu (1-2 op)
Opintojakso koostuu musiikkiteatteriin liittyvästä harjoittelusta ja harjoittelun raportoinnista. Suoritustavoista ja suorittamisaikataulusta sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MTE16 Elokuvatyön opintoprojekti (1-2 op)
Suoritustavat ja -ohjeet ovat hyvin yksilölliset ja sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijoiden kesken. Elokuvatyön projektikurssilla voi toteuttaa esimerkiksi oman elokuvan tai vastaavan produktion. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MTE17 Teatterin opintoprojekti I (1-2 op)
MTE18 Teatterin opintoprojekti II (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

MVI Kirjoittamisen ja viestintä

Opintojaksot ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille.

MVI19 Käsikirjoittaminen I (2 op)
Luovan kirjoittamisen avulla perehdytään käsikirjoittamiseen, kuten tekstin ideointiin, sanomaan, tarinaan ja juoneen, näytelmän ja kohtausten rakentamiseen, henkilöhahmojen luomiseen sekä monologien ja dialogien kirjoittamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kirjoitetaan jonkinlainen käsikirjoitus tai kohtauksia yhteistyönä. Arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen, innostuneisuus ja kyky yhteistyöhön. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MVI20 Käsikirjoittaminen II (2 op)
Opiskelija syventää käsikirjoitustaitojaan. Opintojaksolla voi toteuttaa oman käsikirjoituksen tai teatteridiplomin lopputyön käsikirjoituksen. Opintojakso voi toteutua osin myös vieraskielistä käsikirjoitusta työstäen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MVI21 Tapahtumatuotanto (2 op)
Tälle opintojaksolle osallistuvilta opiskelijoilta vaaditaan oma-aloitteisuutta, yrittäjähenkeä ja motivaatiota tapahtumien tuottamiseen. Opiskelijat toimivat lukuvuoden ajan tuotantoryhmässä, joka hoitaa lukion konserttien, musikaalien ja muiden tapahtumien tuotannollisia tehtäviä yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tuotannon osa-alueita ovat esimerkiksi budjetointi, viestintä, sosiaalinen media, markkinointi ja tekninen tuotanto. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MVI22 Viestinnän opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

MSO Soittaminen

Opintojaksot ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille.

MSO23 Vanhojen päivän tanssiorkesteri (2 op)
Harjoitellaan Vanhojen päivänä tanssittavat kappaleet. Kokoonpano vaihtelee sen mukaan, minkä instrumenttien soittajia on käytettävissä. Orkesteri esiintyy Vanhojen päivän tansseissa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO24 Bändiopetus 1 (2 op)
Bändiopetuksessa opiskellaan yhteissoittoa bändisoittimilla ja laulaen. Bändit muodostetaan 1. lukiovuonna ja sama ryhmä jatkaa opintoja 2. vuonna. Bändiopetus 1 -opintojaksolla tavoitteena on harjoitella omia soitto- ja laulutaitoja, yhteistyö- ja kuuntelu- ja esiintymistaitoja. Bändi pyrkii soittamaan monipuolisesti populaarimusiikin eri genrejä. Bändit esiintyvät lukion konserteissa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO25 Bändiopetus 2 (2 op)
Tällä opintojaksolla opiskelija syventää Bändiopetus 1 -opintojaksolla oppimaansa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO26 Bändiopetus 3 (2 op)
Tällä opintojaksolla opiskelija syventää Bändiopetus 2 -opintojaksolla oppimaansa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO27 Pianon vapaa säestys (2 op)
Pianon vapaan säestyksen opintojaksolla perehdytään ilman nuotteja tapahtuvaan koskettimiston hallintaan. Opintojaksolla opetellaan säestämistä tyylinmukaisesti sointumerkeistä, harjoitellaan improvisointia sekä tutustutaan soinnutuksen pääperiaatteisiin. Opintojakso on tarkoitettu vähän tai ei ollenkaan pianoa soittaneille. Oma instrumentti ei ole välttämätön. Opintojaksolla sivutaan myös musiikin teorian perusteita. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO28 Kitaransoiton alkeet (2 op)
Kitaransoiton alkeissa tutustutaan sointumerkeistä, tabulatuureista ja nuoteista soittamiseen. Tavoitteena on oppia säestämään kitaralla kappaleita yksin ja/tai bändin kanssa. Oma kitara ei ole välttämätön. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kitaransoittotaitoa. Opintojaksolla sivutaan myös musiikin teorian perusteita. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO29 Orkesteri 1 (2 op)
Orkesterissa soitetaan orkesteri- ja bändisoittimilla erilaisia musiikkityylejä esim. klassista- ja populaarimusiikkia. Osallistuakseen orkesteriin opiskelijan tulee hallita hyvin jokin orkesteri- tai bändisoitin. Orkesteri esiintyy lukion eri tilaisuuksissa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
MSO30 Orkesteri 2 (2 op)
MSO31 Orkesteri 3 (2 op)
MSO32 Orkesteri 4 (2 op)


MSO33 Soitinyhtye 1 (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan yhdessä Lauluyhtyeen (MLA41) kanssa musiikillisesti haastava musiikkiprojekti, jonka teema määräytyy soittajien taitotason mukaan. Osallistuakseen opintojaksoon opiskelijan täytyy hallita hyvät bändisoittotaidot omasta pääinstrumentista. Opintojakso on tarkoitettu jo pidemmälle soitinopinnoissaan oleville opiskelijoille. Soitinyhtye esiintyy lukion konserteissa ja lukion ulkopuolella. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
MSO34 Soitinyhtye 2 (2 op)
MSO35 Soitinyhtye 3 (2 op)
MSO36 Soitinyhtye 4 (2 op)


MSO37 Biisipaja (2op)
Opintojaksolla opiskellaan säveltämisen, sanoittamisen ja sovittamisen perusperiaatteita erilaisin työtavoin. Opintojaksolla opitaan myös musiikin teoriaa ja nuotinnosohjelmien hyödyntämistä. Opintojaksolla tuotetaan esimerkiksi vuosittaisen musikaalin tai jonkin muun musiikkiprojektin kappaleet. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MSO38 Musalukiopäivät (1 op)
Joka toinen vuosi järjestetään valtakunnalliset musiikkilukiopäivät jossakin musiikkilukiokaupungissa Suomessa. Tälle opintojaksolle opiskelijat valikoituvat kunkin vuoden musiikkilukioteeman mukaisesti. Arvioidaan suoritusmerkintä.

MSO39 Soiton opintoprojekti (1-2 op)
MSO40 Soiton opintoprojekti (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

MLA Laulu

Opintojaksot ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille.

MLA41 Lauluyhtye 1 (2 op)
Lauluyhtye -opintojaksolla toteutetaan yhdessä Soitinyhtyeen (MSO33) kanssa musiikillisesti haastava musiikkiprojekti, jonka teema määräytyy laulajien taitotason mukaan. Harjoitellaan äänenkäyttöä, soolo- ja stemmalaulua, laulu- ja mikrofonitekniikkaa ja esiintymistaitoja. Opintojakso on tarkoitettu jo pidemmälle laulutaidoissaan oleville opiskelijoille. Lauluyhtye esiintyy lukion konserteissa ja lukion ulkopuolella. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
MLA42 Lauluyhtye 2 (2 op)
MLA43 Lauluyhtye 3 (2 op)
MLA44 Lauluyhtye 4 (2 op)

MLA45 Sekakuoro Samsara 1 (2 op)
Opintojaksolla kehitetään eri musiikkityylien avulla laulutekniikkaa, esiintymis- ja ilmaisutaitoa ja harjoitellaan moniäänistä kuorolaulua. Tavoitteena opintojaksolla on opiskelijan laulutaidon kehittyminen ja sen ylläpitäminen, itsenäisen harjoittelun tukeminen ja yhdessä laulamisen ilon löytäminen. Kuoro toimii lukujärjestyksen puitteissa, mutta esiintymisiä ja kuoroleirejä voi olla joskus myös illalla tai viikonloppuisin. Kuoro edustaa ja esiintyy lukuvuoden aikana useissa eri tilaisuuksissa lukiossa ja lukion ulkopuolella. Uudet laulajat laulatetaan aina syyslukukauden alussa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
MLA46 Sekakuoro Samsara 2 (2 op)
MLA47 Sekakuoro Samsara 3 (2 op)
MLA48 Sekakuoro Samsara 4 (2 op)


MLA49 Kamarikuoro Samsara 1 (2 op)
Kamarikuoro Samsaraan valitaan laulajat sekakuoro Samsarasta. Kuoro on pienempi kokoonpano, jossa opiskelija pääsee harjoittelemaan vaativampaa kuoro-ohjelmistoa. Kamarikuoro Samsara on tarkoitettu jo pidemmällä laulutaidoissaan olevalle opiskelijalle sen haastavamman ohjelmiston vuoksi. Tavoitteena kursseilla on opiskelijan pitkäjänteisen harjoittelun tukeminen ja yksilöllisen laulutaidon ja nuotinlukutaidon kehittyminen, toisaalta taas kuoron yhtenäisen soinnin ja toiminnan kehittäminen. Kuoro toimii lukujärjestyksen puitteissa, mutta esiintymisiä ja kuoroleirejä voi olla joskus myös illalla tai viikonloppuisin. Kuoro edustaa ja esiintyy lukuvuoden aikana useissa eri tilaisuuksissa lukiossa ja lukion ulkopuolella. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
MLA50 Kamarikuoro Samsara 2 (2op)
MLA51 Kamarikuoro Samsara 3 (2op)
MLA52 Kamarikuoro Samsara 4 (2op
)

MLA53 Laulun opintoprojekti (1-2 op)
MLA54 Laulun opintoprojekti (1-2 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

MDI Musiikkiteknologiakurssit

Opintojaksot ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille.

MDI55 Studiotekniikan perusteet (2 op)
Opintojaksolla perehdytään studiotekniikan perusteisiin ja studiossa työskentelemiseen. Opiskellaan äänen perusominaisuuksia, lukion studion sujuvaa käyttöä, erilaisten instrumenttien ja kokoonpanojen äänittämistä sekä editoinnin miksaamisen perusteita. Opintojaksolla tutuiksi tulevat DAW-työskentely, erilaiset mikrofonit, piuhat, ristikytkentä, studiolaitteet, taajuuskorjaus, kompressointi, MIDI ja moni muu mielenkiintoinen asia. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MDI56 Studioprojekti (2 op)
Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä studioprojektin, esimerkiksi äänitteen, podcastin tai live-taltioinnin. Projektit voivat olla joko opiskelijoiden itse suunnitelmia, tai osana jotain muuta koulun produktiota, kuten musikaalia tai albumiprojektia. Projektin yhteydessä opetellaan uusia äänitys- ja miksaustekniikoita sekä haastavampien äänitystilanteiden hallintaa. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on MDI55:n (Studiotekniikan perusteet) suorittaminen tai vastaavat taidot muualta hankittuna. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MDI57 Valotekniikka (2 op)
Opintojaksolla perehdytään teatteri- ja konserttivalaistuksen perusteisiin sekä valopöydän ja valonheittimien sujuvaan käyttämiseen. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat opettajan kanssa valot lukion musikaaliin tai muuhun tapahtumaan ja toimivat esityksissä valopöydän, seuraajaheittimien tai videoprojisointien ohjaajana. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MDI58 Äänentoisto (2 op)
Opintojaksolla perehdytään äänentoiston yleisiin perusteisiin sekä opiskellaan analogi- ja digimiksereiden, erilaisten mikrofonien ja muiden äänentoistolaitteiden käyttöä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä opettajan kanssa musikaalin tai muun musiikkitapahtuman äänentoiston. Työtehtäviin esityksissä voi kuulua esimerkiksi miksaamista, langattomien mikkien hallintaa, lavateknikkona toimimista tai ääniefektien ajamista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MDI59 Tekniikkaryhmä (1-4 op)
Tämä opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on jo aiempia suorituksia tai muuta kokemusta esitystekniikasta tai studiotyöskentelystä. Tekniikkaryhmäläiset suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä opettajien kanssa äänentoistoa, esitysvalaisua ja äänityksiä lukion konserteissa, tapahtumissa, musiikkidiplomeissa ja studioprojekteissa. Opiskelija pitää kirjaa työskentelyyn käyttämistään työtunneista, jonka perusteella työskentelystä annetaan opintopisteitä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MPR Muut musiikin ja musiikkiteatterin opinnot

Opintojaksot ainoastaan erityisen koulutustehtävän opiskelijoille.

MPR60 Musiikki- ja musiikkiteatterimatka (2 op)
Opintojakson teema vaihtelee vuosittain. Teemana yleisesti ottaen on musiikki- ja musiikkiteatterimatka ulkomailla tai kotimaassa. Opiskelijaryhmä kootaan teeman ja innostuksen mukaan. Matkaa pyritään tukemaan taloudellisesti Hatanpään lukion vanhempainyhdistys ry:n opiskelijoiden hankkimilla esiintymiskorvauksilla. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MPR61 Suurproduktio (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan jokin iso tuotanto kuten esimerkiksi suurkonsertti, musiikkivideo tai albumi. Tavoitteena on saada monipuolista kokemusta ison projektin toteuttamisesta. Opintojakso toteutetaan yleensä joka toinen vuosi vuorovuosin MTE13:n (Musikaali) kanssa. Arviointiperusteena yhteistyötaidot, vastuullinen läsnäolo ja aktiivisuus. Suoritusmerkintä.

MPR62 Yhteistyöproduktio (2 op)
Opintojakso on poikkitaiteellinen ja -tieteellinen projekti, jossa yhdistyy musiikki, puhe- ja liikeilmaisu. Kurssiin voi liittää yhteistyötä myös muiden oppiaineiden kanssa. Opintojakso voi olla yhteistyöproduktio paikallisen teatterin, musiikkioppilaitoksen, yrityksen tai yhteisön kanssa. Esimerkiksi Joulutorin esiintymiset toteutetaan tässä opintojaksossa. Opintojaksoon voi sisältyä esiintymisiä koulun ulkopuolella esimerkiksi vanhainkodeissa, kouluissa, lastentarhoissa tai muissa lähialueen yhteisöissä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
MPR63 Yhteistyöproduktio 2 (2 op)
MPR64 Yhteistyöproduktio 3 (2 op)

MPR65 Musiikin tai musiikkiteatterin korkea-asteen opinnot 1 (1-3 op)
MPR66 Musiikin tai musiikkiteatterin korkea-asteen opinnot 2 (1-3 op)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista korkea-asteen opinnoista (ammattikorkeakoulu tai yliopisto).

Päivitetty 15.6.2022