Hyppää sivuvalikkoon

Reaaliaineet

Hatanpään lukio reaaliaineet

Reaaliaineissa opiskellaan kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä valtakunnallisia ja lukiokohtaisia valinnaisia opintoja.  Ylioppilastutkinnon reaaliaineiden kokeisiin voi valita itselle sopivan yhdistelmän eri reaaliaineita.

Psykologian opinnoissa on mahdollista pohtia useita nuoren omaan elämään liittyviä kysymyksiä. Opintojaksoja on yhden pakollisen lisäksi neljä valtakunnallista valinnaista ja kaksi Hatanpään lukion omaa lukiokohtaista opintojaksoa kuten ihmissuhdekurssi, johon kuuluu viikonloppuleiri.

Filosofiassa on mahdollista opiskella pakollisten opintojen lisäksi kaikki valtakunnalliset syventävät kurssit (Yhteiskuntafilosofia FI3 ja Totuus FI4). Lukiokohtaisella kurssilla FI5 rakennetaan kokonaiskuva aiempien opintojen sisällöistä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Historiassa on pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen lisäksi monipuolinen valikoima lukiokohtaisia valinnaisia opintoja kuten HI9 Maailma nyt, joka valmistaa hyvin historian ylioppilaskokeeseen. Lisäksi tarjolla on Tampereen kaupunkihistorian opintojakso HI7 sekä historiaa kirjallisuudessa ja elokuvissa käsittelevä Faktaa vai fiktiota-opintojakso Hi8. Historiassa tehdään retkiä niin Tampereen omiin historiallisiin kohteisiin kuin muualle Suomeen. Historia on usein mukana koulun kansainvälisissä projekteissa.

Yhteiskuntaopissa tarjoamme kaikki valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot. Lukiokohtaisella valinnaisella Politiikan ja talouden ajankohtaisia kysymyksiä - opintojaksolla YH5 laajennetaan tuntemusta politiikan tekemisen muodoista alkaen henkilökohtaisista arkipäivän valinnoista ja päättyen vakiintuneisiin poliittisen vaikuttamisen väyliin. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso YH7 on tietysti ehdoton etenkin niille opiskelijoille, jotka harkitsevat yhteiskuntaopin kirjoittamista ylioppilaskokeessa. Valinnaisilla opintojaksoilla tehdään aina vierailuja ajankohtaisiin kohteisiin, muun muassa eduskuntaan, käräjäoikeuteen ja poliisilaitokselle. Myös koululle kutsutaan säännöllisesti vierailijoita.

Uskonnossa on kaksi pakollista ja neljä valtakunnallista valinnaista opintojaksoa. Opinnot käsittelevät monipuolisesti uskontojen ilmenemistä sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan kehittäen näin opiskelijan valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Elämänkatsomustieto koostuu Hatanpään lukiossa pakollisten opintojen lisäksi valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista.  Elämänkatsomustiedossa pohditaan esimerkiksi hyvää elämää, maailmankuvaa ja yhteisöllisyyttä.

Terveystiedossa on valtakunnallisten kolmen opintojakson lisäksi mahdollista suorittaa Ensiapua itselle ja muille TE4, jossa käydään läpi ensiavun antoa erilaisissa sairaustilanteissa sekä harjoitellaan mm. sitomisia ja elvytystä. Lisäksi terveystiedossa on mahdollista suorittaa ylioppilaskokeeseen valmistava TE5, Terveystiedon kokonaiskuva. 

Maantieteen opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
GE1 Maailma muutoksessa (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ilmiöihin geomedian keinoin. Keskeisiä sisältöjä ovat ilmastonmuutos ja sen syyt ja seuraukset sekä ihmiskunnan ja ympäristön muutokset. Opintojaksolla seurataan näihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan ratkaisukeskeisesti kestävää kehitystä. Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
GE2 Sininen planeetta (2 op)

Opintojaksolla syvennetään luonnonmaantieteellisten ilmiöiden ja luonnonmaantieteellisen nimistön tuntemusta. Keskeisiä sisältöjä ovat maan planetaariset liikkeet sekä ilma-, vesi- ja kivikehän toiminnan analysointi. Opintojaksolla harjoitellaan maisemantulkintaa kartta-, valokuva- ja satelliittikuva-aineistoista. Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE3 Yhteinen maailma
Opintojaksolla pohditaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä, kuten väestönkasvua, muuttoliikkeitä, kaupungistumista, luonnonvarojen hyödyntämistä, liikennettä sekä kehittyneisyyseroja. Teemoja tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.  Opintojaksolla pohditaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä, kuten väestönkasvua, muuttoliikkeitä, kaupungistumista, luonnonvarojen hyödyntämistä, liikennettä sekä kehittyneisyyseroja. Teemoja tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.  Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- tai vaikuttamisprojekti.  Opintojakson tavoitteena on oppia havainnoimaan arkiympäristöjä, tulkitsemaan maisemaa ja karttoja, sekä kuvaamaan ja selittämään luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat aluesuunnittelu, osallistavat menetelmät, geomedian käyttö tutkimuksessa, arjessa ja työelämässä. Opintojaksolla laaditaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti, joka arvioidaan. Sen lisäksi voidaan arvioida mm. ryhmätyö, koe, karttakokeen, projekti tai portfolio. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
GE5 Maantieteen aluetutkimus ja kokonaiskuva (2 op)

Opintojaksolla kerrataan maantieteen keskeisimpiä sisältöjä sekä tutustutaan ylioppilastutkinnon kokeen tehtävätyyppeihin ja vastaustekniikkaan. Lisäksi tehdään pienimuotoinen aluetutkimus, jossa harjoitellaan maantieteellisen tiedon soveltamista sekä kerrataan ylioppilaskokeessa tarvittavia tietoteknisiä taitoja. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE6 Maantieteen opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Psykologian opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2op)

Psykologian ensimmäinen opintojakso johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö jostakin hyvinvoinnin ilmiöstä.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
PS2 Kehittyvä ihminen (2op)

Opintojaksolla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkulun aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Opintojakso tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.   Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla elämänkaarityö.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2op)  
Opintojaksolla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, muistin toiminnan ja päätöksenteon periaatteet tulevat tutuiksi. Opintojaksolla suunnitellaan psykologinen tutkimus. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen.

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2op)  
Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt. Opintojaksolla harjoitellaan tiedon soveltamista oman ja muiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö yhdestä mielenterveydenhäiriöstä.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op) 
Opintojaksolla tutustutaan yksilöiden välisiin eroihin persoonallisuuden piirteissä, luovuudessa ja älykkyydessä. Yksilön toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.  Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla prosessiessee.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
PS6 Ihmissuhdetaidot (2 op)

Tutustutaan ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin ja pyritään kehittämään opiskelijan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten rooli- ja sosiodraamaharjoitusten avulla. Tiedollisen pohjan opintojaksolle antaa sosiaali- ja kehityspsykologinen tutkimusaineisto. Osa opintojaksosta voidaan ryhmän päätöksellä suorittaa leirimuotoisena. Jokainen osallistuja saa myös erillisen todistuksen, jota hän voi hyödyntää vaikkapa kesätyöpaikan haussa. Kurssi ei edellytä muiden psykologian kurssien suorittamista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS7 Psykologian kokonaiskuva (1-2 op)
Opintojakso valmentaa psykologian ylioppilaskokeeseen. Tavoitteena on psykologian keskeisten oppisisältöjen kertaaminen ja tiedon soveltamisen harjoitteleminen. Erityistä huomiota kiinnitetään esseevastaustekniikkaan ja sähköiseen ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS8 Psykologian opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Filosofian opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)

Opintojaksolla perehdytään filosofian luonteeseen ja filosofisiin kysymyksiin. Keskiössä ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti filosofian työtapoja hyödyntäen. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofisiin kysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI2 Etiikka (2 op)
Opintojaksolla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Tutustutaan eri etiikan teorioihin sekä soveltavaan etiikkaan, kuten ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Lisäksi harjoitellaan jäsentämään ja perustelemaan sekä omia elämänvalintoja että elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
FI3 Yhteiskuntafilosofia (2op)

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät mm. oikeudenmukaisuutta, demokratiaa, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta, sekä oppia soveltamaan yhteiskuntafilosofista tietämystä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka liittyvät mm. ympäristöongelmiin, kulttuurien kohtaamiseen, teknologian ja tekoälyn vaikutuksiin sekä vallan problematiikkaan. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI4 Totuus (2op)
Opintojaksolla perehdytään filosofisiin teorioihin totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä. Tutustutaan kielen ja merkitysten rooliin todellisuuden hahmottamisessa. Perehdytään tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin, sekä harjoitellaan arvioimaan havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen huomioiden eri tieteiden tavat selittää, ennustaa, ymmärtää ja tulkita tieteellistä tietoa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
FI5 Filosofian kokonaiskuva (1-2 op)

Kertaamme opintojaksojen FI01-FI04 keskeisiä käsitteitä. Ratkomme pienryhmätyöskentelynä vanhoja ylioppilastehtäviä. Opintojaksoon sisältyy myös ylioppilastutkintoon valmentava harjoituskoe. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FI6 Filosofian opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin

Historian opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintoksot
HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen esihistoriasta nykypäivään. Opintojaksolla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on erilaisten aineistojen tulkinta- ja tiedonhankintataidot.

HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja kansainvälistä yhteistyötä 1800-luvun lopusta nykypäivään. Opintojaksolla syvennetään historian taitoja: monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä, ristiriitaisten lähteiden kriittistä arviointia eri aikoina ja historiallisen tiedon tuottamista. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on lähdekritiikki.

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)
Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.  Opintojaksolla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön.  Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on oman historiallisen tulkinnan tuottaminen.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
HI4 eurooppalainen ihminen (2 op)

Opintojaksolla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on taito tulkita erilaisia lähdeaineistoja kontekstistaan käsin sekä muutoksen ja jatkuvuuden tunnistaminen.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)
Opintojakso tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi opintojaksolla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.  Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on historian tutkimusmenetelmien ymmärtäminen.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)
Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään opintojaksolla laajasti ihmisen elämisen tapana. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on kulttuurinen lukutaito.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
HI7 Tampereen kaupunkihistoria (2 op)

Opintojaksolla syvennetään historian tietoja ja taitoja paikallishistorian ja kaupunkituntemuksen avulla. Tutustutaan Tampereen teolliseen perintöön, kulttuurihistoriaan sekä kaupunginosien ja arkielämän historiaan. Opintojaksolla kerrataan Suomen historian eri vaiheita tamperelaisesta näkökulmasta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parillisena vuonna).

HI8 Historia kirjallisuudessa ja elokuvissa – faktaa vai fiktiota (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan historian käyttöön kirjallisuudessa ja elokuvissa: miten historiaa on kuvattu sekä fiktion että dokumenttikerronnan keinoin? Onko elokuvissa ja TV-sarjoissa kerrottu historia erilaista kuin historiankirjojen historia? Opintojaksolla tehdään tutkimustehtäviä ja analysoidaan kaunokirjallisuutta, TV-sarjoja ja elokuvia ja syvennetään aineistotehtävien ja lähdekritiikin taitoja. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parittomana vuonna).

HI9 Maailma nyt (2 op)
Opintojaksolla perehdytään lähihistorian ja oman aikamme maailmanpolitiikan ilmiöihin. Opintojaksolla syvennetään tietoja ja taitoja ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi juuri ennen ylioppilastutkinnon historian koetta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI10 Historian opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Yhteiskuntaopin opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Opintojaksolla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.  Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on informaation kriittinen hallinta, esimerkiksi media-analyysin kautta.

YH2 Taloustieto (2 op)
Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on tilastojen lukutaito.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)
Opintojaksolla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde voi olla opiskelijan kyky tarkastella analyyttisesti henkilökohtaisia ja siitä poikkeavia mielipiteitä.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
YH4 Lakitieto (2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opintojaksolla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen. Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on lakitiedon käsitteet, niiden hallinta sekä kyky etsiä oikeudellista tietoa.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
YH5 Politiikan ja talouden ajankohtaisia kysymyksiä (2 op)

Avaamme ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisen talouden ja politiikan kysymyksiä. Opiskelijat valmistavat mediakatsauksia käsiteltävistä teemoista. Perehdytään pienryhmissä ajankohtaisiin mediateksteihin sekä tulkitaan ja esitellään niitä muulle ryhmälle. Opintojaksoon kuuluu myös vierailukäynnit yritykseen ja eduskuntaan. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parittomana vuonna).

YH6 Tutustuminen työelämään (2 op)
Itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla opiskelija laatii raportin omasta työelämäkokemuksestaan. Raportin runkona on kirjallinen osa, jossa opiskelija kuvaa monipuolisesti omaa työelämäkokemustaan. Raporttiin sisältyy myös muita dokumentteja työpaikasta kuten kuvia sekä työnantajan edustajan haastattelu. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH7 Yhteiskuntaopin kokonaiskuva (1-2 op)
Kertaamme opintojaksojen YH01-YH04 keskeisiä sisältöjä. Ratkomme pienryhmätyöskentelyssä vanhoja ylioppilastutkinnon koetehtäviä. Opintojaksoon sisältyy myös ylioppilastutkintoon valmentava harjoituskoe. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH8 Opiskelijakuntatoiminta (1-2 op)
Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Opintojakson suoritus edellyttää aktiivista vastuutehtävässä toimimista vähintään lukuvuoden ajan opiskelijakunnan hallituksessa tai muussa keskeisissä opiskelijakuntatehtävissä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH9 Valtakunnallinen opiskelijakuntatoiminta (1-2 op)
Opintojakson suoritus edellyttää aktiivista vastuutehtävässä toimimista vähintään lukuvuoden ajan valtakunnallisessa opiskelijatoiminnassa, esimerkiksi Suomen lukiolaisten liitossa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH10 Yhteiskuntaopin opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Uskonnon opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Opintojaksolla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten itse-, ja vertaisarviointi, suullinen tai kirjallinen koe, esseet tai muut kurssitehtävät. Mahdollisia ovat esimerkiksi erilaiset projektit tai esitelmät, joissa tarkastellaan Lähi-idän uskontojen yhdistäviä ja erottavia piirteitä.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Opintojaksolla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan, että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten yksilö-, pari- tai ryhmäkoe, esseet tai muut kirjalliset tuotokset, joissa aiheena voi olla esimerkiksi kristinuskon ilmeneminen eri maanosissa.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)

Opintojaksolla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin. Opintojaksolla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esseet, muut kirjalliset tuotokset tai projektit, joissa tarkastellaan esimerkiksi eri uskontojen ominaispiirteitä tai vertaillaan uskontoja eri näkökulmista.

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen ja merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa sekä suomalaiseen kulttuuriperintöön esimerkiksi vierailuiden kautta. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi itse-, ja vertaisarviointi tai erilaiset projektit kuten vapaaehtoistyön projekti. Opintojaksolla voidaan myös kirjoittaa oppimispäiväkirjaa tai tehdä tutkielmia uskonnon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op)
Opintojaksolla syvennytään monipuolisesti uskontojen vaikutukseen taiteissa ja populaarikulttuurissa. Opintojaksolla perehdytään esimerkiksi uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmaistaan uskonnollisia teemoja. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi yksilö-, pari- tai ryhmäkokeet tai projektityöt, joissa tarkastellaan uskonnon suhdetta taiteeseen tai populaarikulttuuriin.

UE6 Uskonto tiede ja media
Opintojaksolla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojaksolla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Opintojaksolla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä. Opintojaksolla perehdytään myös uskonnon tutkimukseen eri tieteenalojen näkökulmasta ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi mediaan liittyvät yksilö- tai ryhmätyöt kuten media-analyysit, mediaseurannat tai mediasisällön tuottaminen.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
UE7 Uskonnon kokonaiskuva (1-2 op)

Kerrataan uskonnon opintojaksojen keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan uskonnon ylioppilastutkinnon kysymyksiin vastaamista, teksti- ja kuva-analyysia sekä esseemuotoisia vastauksia. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

UE8 Uskonnon opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Elämänkatsomustiedon opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
ET1 Minä ja hyvä elämä (2op)

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin hyvän elämän määritelmiin ja käsitteisiin. Näiden avulla opiskelijaa ohjataan rakentamaan oma merkityksellinen näkökulmansa hyvän elämän edellytyksiin ja tekemään elämänvalintoja muita ihmisiä, eri identiteettejä ja elämänkatsomuksia kunnioittaen. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin maailmankuviin ja ihmiskäsityksiin, jotka perustuvat laaja-alaisesti inhimillisen itseilmaisun muotoihin filosofiasta taiteeseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET2 Minä ja yhteiskunta (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden merkitystä yksilön elämänvalinnoille ja elämänkatsomukselle. Opiskelijaa ohjataan kriittisesti tutkimaan erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden roolia inhimillisen identiteetin rakentajina. Opintojaksolla tutustutaan aktiivisen kansalaisuuden merkitykseen ja pyritään kriittisesti arvioimaan yhteiskunnallisia näkökulmia sekä mielipiteitä mahdollisimman laaja-alaisesti. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
ET3 Kulttuurit (2op)

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja sen moninaiseen rooliin yksilön elämässä. Tutustutaan kulttuurin tutkimukseen ja käytetään tutkimuksen näkemyksiä ja käsitteistöä kulttuurisen moninaisuuden kunnioittavaan analyysiin. Opintojaksolla harjoitellaan kulttuurisen itseilmaisun keinoja ja tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET4 Katsomukset (2 op)
Opintojaksolla perehdytään katsomuksellisiin kysymyksiin, maailmankatsomuksiin sekä niiden muotoutumiseen ja historiaan. Tutustutaan katsomusten ilmenemiseen ihmisten elämäntavoissa. Opitaan jäsentämään ja erittelemään omaan elämänkatsomukseen liittyvien uskomusten perusteita. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op)
Opintojaksolla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn, historiaan ja sisäiseen moninaisuuteen. Opitaan lukemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia maailmankatsomuksia ja vertaamaan niitä omaan elämänkatsomukseen. Harjaannutaan ymmärtämään erilaisten maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisten arkielämään. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET6 Tulevaisuus (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen, tulevaisuusskenaarioihin, utopioihin ja dystopioihin. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä ja saadaan valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Pohditaan tulevaisuuden hyvää elämää ja ymmärretään yhteistyön merkitys. Reflektoidaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana sekä tieteellis-teknologisen vallankumouksen vaikutusta omaan elämänkatsomukseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Terveystiedon opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
TE1 Terveys voimavarana (2 op) 

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä kehon ja mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä elintapojen merkityksestä terveydelle. Opintojaksolla perehdytään keskeisiin terveyttä  ja terveyskäyttäytymistä selittäviin teorioihin, malleihin ja terveyskulttuurin ilmiöihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi uni-, ruoka- tai liikuntapäiväkirjan analysointia. 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
TE2 Terveys ja ympäristö (2 op)

Opintojaksolla perehdytään terveystieteelliseen tutkimusprosessiin, terveysviestintään ja kriittiseen lukutaitoon.  Tarkastellaan psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön merkitystä terveydelle eri näkökulmista ja pohditaan omien valintojen yhteyksiä ympäristön terveellisyydelle.  Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden syntyyn, ehkäisyyn ja haittoihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi media-analyysi- tai haastattelutehtäviä.  

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksolla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisiin kehityslinjoihin sekä yhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.  Ymmärretään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, pohditaan ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä niiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle sekä pohditaan terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja globaaleja terveyshaasteita.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ryhmätöitä. 

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
TE4 Ensiapua itselle ja muille (2 op)

Opintojakson pohjana on Punaisen Ristin ensiapukurssit EA1 Ja EA2: teoriaa ja käytännön harjoituksia erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi perehdytään maailman terveystilanteeseen ja matkailijan terveyteen liittyviin aiheisiin. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TE5 Terveystiedon kokonaiskuva (1-2 op)
Kerrataan opintojaksojen TE1-TE3 keskeisiä sisältöjä. Harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä, teksti- ja kuva-analyysia sekä ylioppilastutkinnon kokeen esseevastauksen muodostamista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TE6 Terveystiedon opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Päivitetty 24.4.2023