Hyppää sivuvalikkoon

Matematiikka ja luonnontieteet

Hatanpään lukio luonnontiede

Tällä sivulla

Hatanpään lukiossa opiskelemme matematiikkaa monipuolisesti. Käytössämme on tavallisen tauluopetuksen lisäksi myös yksilölliseen oppimiseen perustuvia menetelmiä. Koska ylioppilaskirjoitukset myös matematiikassa ovat sähköisiä, harjoittelemme myös sähköisten apuvälineiden käyttöä ensimmäiseltä luokalta alkaen.

Luonnontieteiden opinnoissa perehdymme luonnontieteellisiin ilmiöihin eri oppiaineiden näkökulmista hyödyntäen monipuolisesti teknologiaa. Kokeellisen ja opiskelijalähtöisen työskentelyn lisäksi mielenkiintoiset opintokäynnit ja asiantuntijat auttavat opiskelijaryhmiä liittämään hankkimaansa tietoa myös käytännön elämään.

Opinnoissa hyödynnetään digimateriaaleja ja harjoitellaan uudistuvaa digitaalista ylioppilaskirjoitusten reaalikoetta varten.

Biologiassa meillä on tarjolla valtakunnallisten viiden opintojakson lisäksi viisi koulukohtaista syventävää opintojaksoa, yhteensä 10 opintojaksoa.

Fysiikassa on valittavana seitsemän valtakunnallisen opintojakson lisäksi neljä syventävää koulukohtaista opintojaksoa (yhteensä 11 opintojaksoa) ja kemiassa viiden valtakunnallisen opintojakson lisäksi kaksi syventävää koulukohtaista opintojaksoa (yhteensä 7 opintojaksoa).

 

Matematiikan yhteinen (MAY) opintojakso (LOPS2021)

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojakson aikana voidaan keskittyä perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Opintojakson aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien opintojaksojen opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Pitkän matematiikan (MAA) opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot:
MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)

Vahvistetaan yhtälönratkaisuun ja funktion tarkasteluun liittyviä taitoja. Tutustutaan polynomi-, rationaali- ja juurifunktioihin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Opitaan ratkaisemaan funktioihin liittyviä yhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja yhtälöiden ratkaisemisessa ja funktioiden tutkimisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA3 Geometria (2 op)
Harjoitellaan erilaisiin kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien tilanteiden hahmottamista. Opitaan käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaistaan erilaisia geometrisia ongelmia. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja geometrian ongelmien ratkaisemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)
Perehdytään geometriaan tasokoordinaatistossa. Tutkitaan erilaisia käyriä ja niiden yhtälöitä. Opitaan vektorin käsite ja vektorilaskennan perusteet. Opitaan ratkaisemaan tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa ja niihin liittyvissä sovelluksissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
Tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Harjaannutaan käyttämään ohjelmistoja funktioiden kuvaajien hahmottamisessa, mallintamisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA6 Derivaatta (3 op)
Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen. Opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana ja määrittämään erilaisten funktioiden derivaatat. Harjaannutaan käyttämään derivaattaa funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja derivoimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA7 Integraalilaskenta (2 op)
Tutustutaan integraalilaskennan peruskäsitteisiin kuten integraalifunktio ja määrätty integraali ja opitaan määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämisessä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja integroimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
Tutustutaan diskreettiin jakaumaan tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Perehdytään kombinatorisiin menetelmiin ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA9 Talousmatematiikka (1 op)
Opitaan hyödyntämään matemaattisia valmiuksia resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Sovelletaan lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa. Opitaan sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niiden rajoitukset. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:
MAA10 3D-geometria (2 op)

Syvennetään vektorilaskennan tuntemusta ja opitaan käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa. Opitaan tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla. Vahvistetaan avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten yhteydessä sekä tutustutaan kahden muuttujan funktioon. Opitaan käyttämään ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamissa sekä vektorilaskennassa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
Opitaan tuntemaan algoritmin käsite sekä tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat. Opitaan toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Perehdytään logiikan ja lukuteorian käsitteisiin, alkulukujen ominaisuuksiin sekä osataan tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelu

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)
Syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä. Osataan muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita. Täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Opitaan käyttämään ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
MAA13 Pitkän matematiikan kokonaiskuva I (2 op)

Kerrataan oppimäärän keskeiset sisällöt ja harjoitellaan opittujen menetelmien monipuolista soveltamista erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MAA14 Pitkän matematiikan kokonaiskuva II (2 op)
Kerrataan oppimäärän keskeiset sisällöt ja harjoitellaan opittujen menetelmien soveltamista vanhoihin ylioppilastutkinnon tehtäviin. Käydään läpi myös syventävien opintojaksojen aihealueita. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MAA15 Algebralliset ja geometriset menetelmät (2op)
Kerrataan opintojaksojen MAY1-MAA4 keskeisimmät sisällöt. Opitaan hyödyntämään teknisiä apuvälineitä ongelmien ratkaisussa ja ratkaisujen tarkistamisessa. Opintojaksolla voi korottaa yhtä opintojakson arvosanaansa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MAA16 Matematiikan opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Lyhyen matematiikan (MAB) opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot:
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Annettujen ongelmien ratkaisemisessa käytetään hyväksi lausekkeita, yhtälöitä ja lukujonoja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö. Lisäksi opitaan käyttämään ohjelmistoja polynomifunktioiden tutkimisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB3 Geometria (2 op)
Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Opitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden tutkimista ohjelmistoilla. Osataan määrittää kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB4 Matemaattisia malleja (2 op)
Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä algebrallisesti että teknisillä apuvälineillä. Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.  Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja tilastollisten tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Kurssilla hyödynnetään ohjelmistoja. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op)
Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot. Opetellaan indeksit, koron käsite, verotus ja valuutanmuutokset. Lisäksi syvennetään prosenttilaskennan taitoja. Osataan hyödyntää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB7 Talousmatematiikka (1 op)
Opitaan soveltamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niitä. Sovelletaan lukujonoja ja niiden summia talouteen liittyvissä ongelmissa. Käsitellään korkolaskuja, talletuksia ja lainoja. Lisäksi opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemiseen. Opintojakso antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:
MAB8 Matemaattinen analyysi (2 op)

Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua. Määritetään polynomifunktioista ääriarvoja ja suurin ja pienin arvo suljetulla välillä sekä analyyttisesti että ohjelmallisesti. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)
Tutustutaan normaali - ja binomijakaumaan sekä määritetään niihin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä. Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Tutustutaan luottamusväleihin ja virhemarginaaleihin. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
MAB10 Lyhyen matematiikan kokonaiskuva (2 op)

Kerrataan oppimäärän keskeiset sisällöt ja harjoitellaan opittujen menetelmien monipuolista soveltamista erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MAB11 Algebra (2 op)
Syvennetään kaikenlaisten lyhyen matematiikan oppimäärään liittyvien lausekkeiden, yhtälöiden, epäyhtälöiden ja lukujonojen käsittelemisen taitoa kirjoituksia silmällä pitäen. Syvennetään sähköisten apuvälineiden osaamista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MAB12 Matematiikan opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Biologian opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot
BI1 Elämä ja evoluutio (2op)

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI2 Ekologian perusteet (1op)
Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan monimuotoisuuden merkitystä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.
BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1op)
Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
BI4 Solu ja perinnöllisyys (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Opintojaksolla pyritään käyttämään myös kokeellisia työtapoja. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI5 Ihmisen biologia (2op)
Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi aineenvaihdunta, elimistön säätely, liikkuminen ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja pysyä terveenä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2op)
Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä ja ympäristönsuojelussa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
BI7 Mikrobiologia (2 op)

Opintojaksolla perehdytään mikrobiologiaan tieteenä ja syvennetään tietoja mikrobeista monipuolisesti sekä evoluution, ekologian, patologian ja bioteknologian näkökulmasta. Tavoitteena on monitieteinen ja luova osaaminen. Ajankohtaisten aiheiden käsittely, tutustumiskäynnit ja käytännön harjoitukset esim. mikrobiviljely, mikroskooppitutkimukset voivat sisältyä toteutukseen. Opintojaksoa arvioidaan suoritusmerkinnällä esim. sovellutustehtävien ja tutkielman avulla.

BI8 Ihmisen anatomia ja fysiologia (2 op)
Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. tuki- ja liikuntaelimistö, verenkierto ja elimistön säätelyjärjestelmät. Tavoitteena on hyvinvointiosaaminen, syventää ja soveltaa tietoja ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta ja valmentaa mm. biologian- lääketieteen-, farmasian-, hoitoalan- ja liikunnan opintoihin pyrkiviä opiskelijoita. Työtapoihin voi sisältyä sekä kirjallisia että käytännön harjoituksia. Opintojaksoa arvioidaan suoritusmerkinnällä esim. testeillä ja soveltavalla kokeella.

BI9 Kohti kestävämpää ympäristöä (2 op)
Opintojaksolla perehdytään siihen, miten kestävää kehitystä voidaan edistää ekologisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta sekä lähiympäristössä että globaalisesti. Tavoitteena on eettisyys ja ympäristöosaaminen. Käytännönläheinen toteutus, johon liittyy mm. retkeilyä, tutustumiskäyntejä ja asiantuntijoiden vierailuja pyrkii vahvistamaan jokaisen omia elämäntapoja ympäristöystävälliseen suuntaan. Opintojakson arviointi tapahtuu suoritusmerkinnällä ja voi perustua esim. opintokäyntiraportteihin, tutkielmaan tai projektiin. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parillisena vuonna).

BI10 Biologian opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Fysiikan opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot:
FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys tieteellisessä maailmankuvassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat suureet, yksiköt, kokeellisuus ja ilmiöiden mallintaminen.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti.

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat energian käsitteen ymmärtäminen ja energiantuotantotapoihin tutustuminen. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan sisällyttää esimerkiksi opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai -esitykset.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:
FY3 Energia ja lämpö (2 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä tutustua termodynamiikan käsitteisiin. Opintojakso antaa valmiuksia osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Opintojakson aikana voidaan teettää esimerkiksi jokin kokeellinen työ, ryhmätyö, erilaisia palautustehtäviä tai useampia laajempia tehtäviä.

FY4 Voima ja liike (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Opintojaksolla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja ja törmäyksiä.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)
Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan mekaanisten aaltojen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY6 Sähkö (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)
Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
FY9 Sähkön jatko ja elektroniikka (2 op)

Opintojaksolla opitaan mm. ratkaisemaan haarautuvien virtapiirien suureyhtälöryhmiä tietotekniikan avustuksella (tietokoneen laskinohjelmilla, Geoebralla tms.) ja tutkitaan mittaamalla sähköön liittyviä ilmiöitä. Lasketaan sähköön liittyviä laskuja. Lisäksi tutustutaan elektronisten piirien peruskomponentteihin ja tutkitaan niiden toimintaa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parillisena vuonna).

FY10 Mekaniikan jatko (2 op)
Opintojaksolla opiskellaan mm. voiman vaikutusta kappaleen liikkeeseen, heittoliikettä, kappaleiden kaksiulotteisia törmäyksiä, kappaleen tasapainoehtoja ja pyörimisliikettä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso toteutuu joka toinen vuosi (lukuvuoden alku parittomana vuonna).

FY11 Kokeellinen fysiikka ja fysiikan kokonaiskuva (2 op)
Opintojaksolla kerrataan ja kootaan yhteen fysiikan eri osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva lukion fysiikan sisällöstä. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista laskennallisella tasolla ja kehitetään ongelmanratkaisutaitoja fysiikan mittauksien ja mittaustulosten analysoinnin kautta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY12 Fysiikan opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Kemian opintojaksot (LOPS2021)

Pakolliset opintojaksot:
KE1 Kemia ja minä (1 op)

Opinnoissa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä ja jatko-opinnoissa. Tavoitteena on saada valmiuksia kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohtia tietolähteiden luotettavuutta. Kokeellisissa töissä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: aine, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, erotusmenetelmät sekä ainemäärä ja konsentraatio. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida vapaasti netistä saatavilla olevan artikkelin analysointia ja pohdintaa.

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)
Opinnoissa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: hilarakenteet, yhdisteiden kaavat, kemialliset sidokset ja poolisuus. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida kokeellisten töiden raportteja.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:
KE3 Molekyylit ja mallit (2 op)

Opinnoissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: liuosten valmistus ja laimentaminen, hiiliyhdisteiden funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet sekä rakenteiden mallintaminen ja isomeria. Lisäksi tutustutaan spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta ja kvanttimekaaniseen atomimalliin. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida digitaalisesti tuotettuja mallinnuksia.

KE4 Kemiallinen reaktio (2 op)
Opinnoissa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion kvantitatiivisessa tarkastelussa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: reaktioyhtälön kirjoittaminen ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden saanto ja rajoittava tekijä, ideaalikaasun tilanyhtälö ja erilaiset kemialliset reaktiot, myös polymeroitumisreaktiot ja polymeerien ominaisuudet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida pienryhmätyöskentelyn tuotoksia.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)
Opinnoissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja. Perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun sekä tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: kemiallisen reaktion energiamuutokset, reaktiosarja- ja seoslaskut, hapetusluvut, metallien ominaisuudet ja käyttökohteet sekä riittävyys ja kierrätettävyys ja sähkökemian keskeisimmät periaatteet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida luonnontieteellisen tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua.

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op)
Opinnoissa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät teemoja: reaktionopeus, homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely, hapot ja emäkset, puskuriliuosten toimintaperiaate. Opinnoissa tutustutaan myös kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisuissa. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida graafisesti tuotetun tutkimuksen tuloksia ja tulkintaa.

Lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot:
KE7 Kokeellista kemiaa (2 op)

Opintojaksolla tehdään kemiallisia, eri ilmiöissä havaittavia kokeita ja laaditaan niihin työselostukset. Selostuksissa on tärkeää perustella ja kirjoittaa auki havaintoihin liittyvä teoria käsitteineen. Käytetään kemian keskeisiä työmenetelmiä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE8 Kohti kemian ylioppilastutkintoa (1-2 op)
Opintojakso kertaa ja syventää lukion kemian oppimäärää. Tehdään paljon harjoituksia tavoitteena osaaminen kemian ylioppilastutkinnossa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE9 Kemian opintoprojekti (1-2 op)
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi muualla suoritetuista opinnoista tai osallistumisesta projektiin.

Laskin- ja ohjelmainfo

Tässä on infoa tarvittavista sähköisistä apuvälineistä matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelua varten. Kaikki muut näistä ovat ilmaisia, paitsi TI-Nspire CX CAS -laskinohjelma. Kaikki käyttämämme sähköiset työvälineet löytyvät YO-koejärjestelmästä (Abitti). 

YO-koejärjestelmän ohjelmat

Tässä matematiikan kursseja varten tarvittavat ohjelmat ja mistä ne voi hankkia.
Opiskelija hankkii kaikki nämä ohjelmat. 

Ilmaisohjelmat: 

GeoGebra Classic 6 (dynaamisen matematiikan ohjelma, piirtämistä ja laskemista)

LibreOffice (vastaa Microsoft Officea) 

InkScape (piirto-ohjelma) 

Kaupallinen ohjelma:  TI-Nspire CX CAS –ohjelmalisenssi jatkuva (tehokas CAS-laskinohjelma, hinta n. 60-70 euroa) 

kaupoille.fi 

Jos haluaa ostaa omaan käyttöön myös kämmenlaitteen (tämän hankkimista emme vaadi), eikä pelkkää tietokoneohjelmaa, niin sen ostaja saa ohjelmalisenssin kaupan päälle. Hinta on tällöin n. 180-190 euroa. 

Nettisivut:

Seuraavilla nettisivuilla voi harjoitella koejärjestelmän (Abitin) vastauskentän ja kaavaeditorin käyttöä. Ensimmäinen on MAFY-valmennuksen tuottama, jossa on tallennusmahdollisuus ja jälkimmäinen on YO-tutkintolautakunnan tuottama, jossa tallennusmahdollisuuksia ei ole. 

kaava.mafynetti.fi 

math-demo.abitti.fi

Jos luet fysiikkaa tai kemiaa yhtä kurssia enemmän, niin hanki myöskin seuraavat. 

Fysiikka: Fysiikan puolella voit totutella käyttämään Abittia tunneilla, jossa kaikki ohjelmat ovat jo valmiina tai sitten voit asentaa tarvittavat ohjelmat Windowsiin ja laskea sähköisiä tehtäviä sitä kautta. Käytämme muutoin samoja ohjelmia, kuin matematiikassa, mutta TI-Nspireen löytyy yksi ilmainen fysiikan piirtotehtäviä helpottava lisäosa, joka on ilmainen ja kannattaa ehdottomasti ladata. 

Ilmainen lisäosa kaupalliseen ohjelmaan: TI-Nspire laskimen lisäosa Fysiikan piirto 

Kemia: Ilmaisohjelma MarvinSketch (kemian rakennekaavojen piirtäminen) 

Ohjeita laskinohjelmien käyttöön:

TI-Nspire CX CAS -aiheisia ohjekirjoja

TI-Nspire CX CAS Reference Guide (pdf-linkki)

Linkki GeoGebra-sivuille

GeoGebra6 ohjeita YouTubessa hakusanoilla “Geogebra 6 ohjeet"

LibreOffice Calc ohjeita YouTubessa hakusanoilla “libreoffice calc ohjeet"

TI Nspire CX CAS ohjeita YouTubessa hakusanoilla “ti nspire cx cas ohjeet"

Päivitetty 26.5.2023