Hyppää sivuvalikkoon

Hatanpään lukion järjestyssäännöt

Hatanpään lukio opiskelijat 3

Hatanpään lukiossa noudatetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen yhteisiä järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita


1. Järjestyssääntöjen soveltamisalue
2. Tampereen kaupunkiseudun lukioiden järjestyssäännöt
3. Kurinpitokeinojen menettelytavat ja toimivaltarajat Tampereen lukiokoulutuksessa lukiolakiin 714/2018 perustuen
4. Muuta huomioon otettavaa ja yleisiä ohjeita

Näiden järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toimiville opiskelijoille, henkilökunnalle sekä vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeidenmukaiseen kohteluun. Järjestyssäännöt perustuvat lakiin lukiolakiin (10.8.2018) lukioasetukseen (810/2018). tarkemmat toimintaohjeet ovat oppilaitosten omissa järjestyssäännöissä.

1. Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssäännöt ovat voimassa Tampereen lukiokoulutuksen oppilaitoksien alueilla ja opiskeluun välittömästi liittyvissä tilanteissa. Ne koskevat kaikkia alueilla toimivia tai vierailevia henkilöitä. Oppilaitoksen alueiksi katsotaan toimipisteiden tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat myös oppilaitoksen järjestämät opiskeluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet sekä opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Opetussuunnitelman mukaisessa opiskelussa työpaikoilla opiskelija noudattaa työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja. Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitosten muita toimintaohjeita.

2. Tampereen kaupunkiseudun lukioiden järjestyssäännöt

Mukana olevat koulutuksenjärjestäjät tarkentavat järjestyssääntöjä oppilaitoskohtaisilla toimintaohjeilla.

Kurinpito (Lukiolaki 42§)

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

Koulutuksenjärjestäjällä on erillinen suunnitelma, josta löytyvät toimintaohjeet kurinpitorangaistuksiin:
1. kirjallinen varoitus: opiskelijan ja huoltajien kuuleminen kirjallisesti (rehtori)
2. kolmen (3) päivän opetuksesta epääminen: opiskelijan ja huoltajan kuuleminen kirjallisesti (lomake liitteeksi)
3. määräaikainen erottaminen (erottaminen ja opiskelusta pidättäminen päätettävä monijäsenisessä toimielimessä)

Vilppi opintojen suorittamisessa, kuten esimerkiksi plagiointi tai lunttaus, johtaa seuraamuksiin, joita teon törkeys ja toistuvuus huomioiden, ovat rehtorin puhuttelu, opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kuuleminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Lisäksi seuraamuksena voi olla hylätty kurssin osasuoritus tai kurssin hylkäys.

Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksenalaisena esiintyminen oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa on kielletty ja johtaa aina kirjalliseen varoitukseen. Väkivaltainen käytös johtaa aina vähintään kirjalliseen varoitukseen.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Opettajalla ja rehtorilla on toimivalta tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa haltuun esineitä ja aineet, jotka vaarantavat opiskelijan tai muiden turvallisuuden.

Koulutuksenjärjestäjällä on erillinen suunnitelma, jossa on tarkemmin toimintaohjeet vaarallisen tai kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamisesta.

Kaikissa kurinpitokeinojen käyttötilanteissa noudatetaan hyvää hallintoa ja yleisiä oikeusturvaperiaatteita, joita ovat yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, suhteellisuus ja luottamuksensuoja. Henkilökunnan osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä hoidetaan tiedottamisella ja tarvittavalla koulutuksella.

Koulu tiedottaa järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpitokeinoista. Opiskelijoille tiedottaminen tapahtuu ryhmänohjaajan tai muun opetushenkilöstön toimesta esimerkiksi ryhmänohjaajantunneilla. Koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää kuvauksen yhteistyöstä eri viranomaistahojen ja huoltajien kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on myös menettelytavat suunnitelman seurantaan sekä sen toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten. Kaikki säännöt voimassa kaikissa koulun tapahtumissa myös koulun ulkopuolella.

3. Kurinpitokeinojen menettelytavat ja toimivaltarajat Tampereen lukiokoulutuksessa lukiolakiin 714/2018 perustuen

Kurinpitorangaistuksen päätöksen tekemistä täytyy asiaan johtava teko tai toimenpide yksilöidä, hankittava tarpeellinen selvitys ja kuultava opiskelijaa (lukiolaki 42§). Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle varattava aika tulla kuulluksi.

Kirjallinen varoitus kuuluu rehtorin toimivaltaan. Kirjallinen varoitus annetaan opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti (lukiolaki 41§). Kirjallisen varoituksen lomake on koulun hallinto-ohjelmassa, ja se taltioituu opiskelijaa koskeviin päätöksiin. Alaikäisen opiskelijan kirjallinen varoitus annetaan tiedoksi myös huoltajalle.

Kolmen (3) päivän opetuksesta epääminen kuluu rehtorin toimivaltaan. Opiskelija voidaan evätä opetuksesta enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen käytöksen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan käyttäytymisen vuoksi. Opetuksesta epäämisestä tehdään kirjallinen päätös ja taltioituu koulun hallinto-ohjelmaan opiskelijaa koskeviin päätöksiin.

Oppilaitoksesta erottamien enintään kolmen kuukauden ajaksi kuuluu lukion rehtorin toimivaltaan. Määräaikainen erottaminen on seurausta vakavasta rikkomuksesta tai jos opiskelija jatkaa edellä mainittua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan.

Opiskelijan erottaminen määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi kuuluu koulutuksen järjestäjän monijäsenisen toimielimen toimivaltaan. Määräaikainen erottaminen on seurausta vakavasta rikkomuksesta tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan.

Opiskelijalta voidaan pidättää oikeus opiskeluun tutkinnan ajaksi, jos opiskelija on rikoksesta tutkimuksen alaisena.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija opetustilasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Sama koskee oppilaitoksissa järjestettäviä tilaisuuksia. Jos poistettava opiskelija koettaa tehdä vastarintaa, on rehtorilla ja opettajalla oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle (lukiolaki 43§) Tampereen lukiokoulutuksessa selvitys voimakeinojen käyttöön turvautumisesta toimitetaan kyseisen oppilaitoksen rehtorille ja lukiokoulutuksen johtajalle.

4. Muuta huomioon otettavaa ja yleisiä ohjeita

Oppilaitoksessa noudatetaan lakeja tasa-arvosta (L609/1989) ja yhdenvertaisuudesta (L21/2004).

Tupakkalain (L 698/2010 12 § momentti 2) mukaan tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) käyttö on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

Uhkapelien pelaaminen oppilaitoksessa on kielletty.

Erillisiä tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä on noudatettava.

Teknisiä laitteita, kuten puhelimia ja tietokoneita käytetään opetustilanteissa vain opiskelutarkoituksiin tekijänoikeudet huomioiden. Kuvaaminen / äänittäminen ja levittäminen oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä on kielletty ilman erillistä lupaa.

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Toiminnassa tarvittavia raaka- ja tarveaineita on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää oppilaitoksen omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalle. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain (L 412/74) mukaan. Oppilaitoksen omaisuuden lainaamiseen on saatava aina lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuvista vahingoista.

Kaikissa opiskelutilanteissa on käytettävä oppilaitosten ohjeiden mukaisia työturvallisia työasuja, henkilökohtaisia suojaimia ja asiallista vaatetusta.

Työturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Mikäli opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä, hänen työskentelynsä on estettävä tapaturmalle alttiilla työvälineellä ja -paikalla.

Oppilaitoksen tilat sisällä ja ulkona pidetään siisteinä. Myös toimipisteiden välitön lähiympäristö tulee pitää siistinä.

Kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille. Pelastustiet jätetään avoimiksi.

Päivitetty 8.5.2022