Käsityön taiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle.

Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Opiskelijoita innostetaan käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä. Aikuisten opintojen tarkoituksena on syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta käsityöhön, muotoiluun ja taiteeseen sekä tukea hänen identiteettiään aktiivisena, osaavana ja luovana toimijana.

Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Opiskelijoita rohkaistaan asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta. Opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen taitoja. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan taiteenalaa historiallisena, yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä sekä rakentamaan toiminnassaan yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille.

Käsityön laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa opiskelijan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa opiskelijaa oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle.

Opinnot harjaannuttavat ja opintojen edetessä syventävät opiskelijan käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin. Opiskelijaa ohjataan tutkivaan, elämykselliseen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä.

Käsityön taiteen perusopetuksen verkkonäyttelyt Peda.netissä

Käsityön taiteen perusopetuksen ryhmät järjestävät vuodessa useita näyttelyitä. Voit tutustua näyttelyihin kätevästi Peda.netin galleriassa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/kasityontaiteenperusopetus

Päivitetty 30.9.2022