Opiskeluhuolto ja erityisopetus

Kaikkien sivulla mainittujen ammattilaisten yhteystiedot löydät Wilmasta sekä sivulta Yhteystiedot.

OPISKELUHUOLTO

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1297/2013) 3§). Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Koulun henkilökunta sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaiselle opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. (Lukiolaki 32 §)

TERVEYDENHUOLTO

Sammon keskuslukion opiskeluterveydenhuollon tilat sijaitsevat lukiolla 3. kerroksessa, E-siivessä.

Ajanvaraus terveydenhoitajien vastaanotolle puhelimitse, tekstiviestitse tai sähköisesti.

Terveydenhoitajien Walk-in neuvonta on tiistaisin ja torstaisin klo 10-11. Opiskelija voi tulla terveydenhoitajan Walk in -neuvontaan tekemään ajanvarauksen, hoidon tarpeen arvioon tai kysymään neuvoa ilman ajanvarausta

Terveystarkastukset toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu myös kiireetön yleislääkäripalvelu. Ajanvaraus lääkärille tapahtuu oman oppilaitoksen terveydenhoitajien kautta. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat 18 vuotta täyttäneille maksullisia lukuun ottamatta mielenterveyskäyntejä. 18 vuotta täyttäneeltä veloitetaan 20,90 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Lasku lähetetään postitse. Ennaltaehkäisevät terveydenhoidon käynnit, lähinnä raskauden ehkäisyyn liittyvät käynnit, ovat maksuttomia. Terveydenhoitajan palvelut ovat opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia.

Opiskeluterveydenhuollossa peritään maksu kaikista lääkäri- ja hoitajakäynnistä, jotka täysi-ikäinen asiakas on jättänyt käyttämättä ja perumatta ilman hyväksyttävää syytä. Peruuttamattoman käynnin maksu on 51,50 euroa. Maksua ei peritä, jos käynti perutaan esteen sattuessa viimeistään 24 tuntia ennen sen alkua.

Opiskelijan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Opiskeluterveydenhuolto on osa koulun opiskelijahuoltoa ja terveydenhoitaja kuuluu koulun yhteisölliseen opiskelijahuoltoryhmään.

Lisätietoja Wilman tiedotteessa ”opiskeluterveydenhuollon palvelut Sammon keskuslukiossa” sekä Opiskeluterveydenhuollon internet-sivuilla:

Tapaturmat

Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijat on tapaturmavakuutettu koulualueella varsinaisella kouluajalla opetuksen aikana, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Koulun toiminnassa sattuneista tapaturmista tulee välittömästi ilmoittaa kurssin opettajalle tai opintomatkan vastuuhenkilölle riippumatta siitä, syntyykö hoitokustannuksia.

Tapaturmat hoidetaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjeiden ja lähetteiden mukaisesti joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimipisteissä.

Tapaturmasta tehdään koululla mahdollisimman pian koulusihteerin kanssa tapaturmailmoitus. Mikäli pystyt käymään koulun kansliassa heti tapaturman satuttua, saat mukaasi vakuutustodistuksen, jolloin hoito on ilmaista. Muussa tapauksessa joudut maksamaan kustannukset ensin itse ja korvaukset haetaan vakuutusyhtiöltä jälkikäteen.

Vakuutuksista korvataan myös lääkärin määräämät ylimääräiset koulukyydit lääkärinlausunnon perusteella. Vakuutus ei kata vaatteita, tavaroita, varusteita eikä välillisiä kuluja.

Matkustajavakuutus on voimassa lukion opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisilla ulkomaan matkoilla. Vakuutus koskee tapaturmia ja sairastumista matkan aikana. Matkatavarat eivät kuulu korvauksen piiriin.

Suun terveydenhuolto

Kehotuskirje varata aikaa lähetetään 17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta ma – pe klo 8.00-17.00, numerosta (03)5657 0100. Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta. Lisätietoja: http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta, puh. (03) 5657 0100. Ajanvaraus on tehtävä itse. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan.

Alle 18-vuotiaille tamperelaisille opiskelijoille suun terveydenhuolto on maksutonta. 18 vuotta täyttäneiltä tamperelaisilta ja ulkopaikkakuntalaisilta opiskelijoilta peritään asetuksen mukaiset terveyskeskusmaksut.

TOISEN ASTEEN KURAATTORI JA -PSYKOLOGIPALVELUT

Kuraattori ja psykologi tarjoavat opiskelijoille hyvinvointia tukevia vastaanottokäyntejä. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta ja annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori ja psykologi toimivat tarpeen mukaan linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille ottamalla itse yhteyttä tai pyytämällä yhteydenottoa esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta. Lähesty rohkeasti kumpaa tahansa asiantuntijaa! Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Kuraattori

Kuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun (esim. motivaatio-ongelmat ja poissaolot), ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ongelmiin (esim. perheongelmat ja päihteiden käyttö) sekä itsenäistymiseen (talous- ja asuntoneuvonta) liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kuraattori tekee myös kriisityötä.

Kuraattori on tavattavissa huoneessa D206. Tapaamisajat sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa. Ajan voi varata puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta.

Psykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia psyykkiseen hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi opiskelustressin, masennuksen, ahdistuneisuuden, jännittämisen tai yleisen pahan olon tunteiden vuoksi. Myös kriisitilanteissa voi kääntyä lukiopsykologin puoleen.

Psykologi on tavattavissa huoneessa D207. Tapaamisajat sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa. Ajan voi varata puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta.

ERITYISOPETUS

Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen pulmissa.

Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista ja yksilöllistä erityisopetusta. Tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua.

Päivitetty 26.8.2022