Hyppää sivuvalikkoon

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Lukion suoritusaika

Lukio suoritetaan tavallisesti kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidennyksestä tulee keskustella opinto-ohjaajan kanssa ja täyttää lomake, jonka allekirjoittavat opiskelija, huoltaja (alle 18-vuotiaan kohdalla), opinto-ohjaaja ja rehtori. Perusteita opiskeluajan pidennykselle ovat esim. vaativa urheiluvalmennus, laajat ainevalinnat, esim. pitkä matematiikka ja useita kieliä/ luonnontieteitä ja oppimisvaikeudet. Suunnitelma opiskeluajan pidennyksestä tulee tehdä viimeistään 2. vuoden keväällä.

 

Lukion oppimäärä ja tuntijako

Koko lukioajan vähimmäisopintopistemäärä on 150, joista valtakunnallisia valinnaisia opintoja on oltava vähintään 20. Pakollisia opintoja on oltava 94-102 opintopistettä matematiikan oppimäärästä riippuen.

Lukion oppiaineiden sisällöt jakautuvat moduleihin, joista muodostuu opintojaksoja. Lukion opintojaksot ovat joko valtakunnallisia pakollisia tai valinnaisia tai koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Ainekohtaiset opintojen määrät ilmenevät tuntijaosta.

Ennen syksyä 2021 aloittaneet opiskelijat: Koko lukioajan vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, joista valtakunnallisia syventäviä kursseja on oltava vähintään 10. Pakollisia kursseja on suoritettava 47-51 kurssia opinto-ohjelmasta (matematiikan taso) riippuen. Lukion oppiaineet jaetaan kursseihin. Lukion kurssit ovat joko valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä tai koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja. Ainekohtaiset kurssien määrät ilmenevät tuntijaosta.

Opiskelusuunnitelma ja lukujärjestys

Ensimmäisenä vuonna opinto-ohjauksen tunneilla opiskelija laatii alustavan opiskelusuunnitelman koko lukioajalle. Opiskelusuunnitelmaa voi täydentää ja muokata opintojen kuluessa. Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat avustavat opintojen suunnittelussa.

Opiskelija valitsee haluamansa opintojaksot periodeittain Wilman opintotarjottimelta. Lukujärjestys muodostuu automaattisesti valintojen pohjalta ja näkyy Wilmassa opiskelijan työjärjestys –välilehdellä.

Kolmen vuoden lukio-opinnot edellyttävät opiskeltavan n. 6 opintojaksoa (12 opintopistettä) / periodi. Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kolmen opintojakson suorittamista joka periodissa ja vähintään 40 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa.

Ennen syksyä 2021 aloittaneet opiskelijat: Kolmen vuoden lukio-opinnot edellyttävät opiskeltavan n. 6 kurssia/jakso. Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kolmen kurssin suorittamista joka jaksossa ja vähintään 20 kurssin suorittamista lukuvuodessa.

Opinto-ohjelman merkittävistä muutoksista (esim. matematiikan/vieraan kielen tason vaihtaminen) tulee keskustella aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Lukuvuoden aikana voidaan koulun opintotarjottimeen joutua tekemään muutoksia ryhmien poisjäännin tai uusien perustamisen vuoksi. Kaikkia valinnaisia opintoja ei esim. voida toteuttaa joka vuosi. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Wilmassa.

Opintojen ohjaus

Lukio-opintojen alkuvaiheessa ohjaus keskittyy lukion eri käytänteiden ja toimintakulttuurin tuntemiseen, lukio-opinnoissa vaadittavien taitojen harjaannuttamiseen ja lukio-opiskelijaksi kasvamiseen.

Opintojen edetessä ohjauksessa painottuu lukio-opintojen suunnitelmallinen eteenpäin vieminen ja ylioppilastutkintoon valmistautuminen.

Opintojen loppuvaiheessa keskitytään lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon vaatimien suoritusten saamiseen sekä tutustutaan lukion jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Opinto-ohjaajat antavat luokka-, pienryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta ja auttavat opiskelijaa lukio-opintojen ja jatko-opintojen suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä. Sammon keskuslukiossa on neljä päätoimista opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajien vastaanotolle on sähköinen ajanvaraus Wilmassa, mutta pienemmissä asioissa voi tulla ilman ajanvaraustakin.

Ryhmänohjaajat ovat ohjausryhmänsä lähiohjaajia ja toimivat ensisijaisena yhdyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Ryhmänohjaajat pitävät ryhmänohjaustuokiot torstaisin klo 10.55-11.15. Tuokioissa käsitellään ajankohtaisia kouluun ja opiskeluun liittyviä aiheita sekä keskustellaan ryhmää koskevista asioista. Opiskelijan läsnäolo on niissä pakollinen.

Aineenopettajat antavat ohjausta omaan oppiaineeseensa liittyvissä kysymyksissä.

Päivitetty 7.11.2022