Arviointi

ARVIOINTI

1. TAVOITTEET

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opintojen päättyessä.

2. KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI

Kurssisuorituksen arviointi on monipuolista. Arviointi ei perustu pelkästään kokeissa annettuihin näyttöihin. Arviointiperusteet eroavat eri kursseilla toisistaan, ja ne kerrotaan kurssin alkaessa. Läsnäolon ja aktiivisen osallistumisen lisäksi perusteina voivat olla muun muassa itse- ja vertaisarviointi sekä pari- ja ryhmätyöt. Osa arviointiperusteista ja niihin liittyvistä näytöistä on edellytyksenä kurssiarvosanan saamiselle. Myös arvosana 4 (hylätty) edellyttää, että opettajan määrittelemät arvioinnin vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjaus- ja teemaopintokursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S=suoritettu, H=hylätty). Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan merkinnällä S/H. Urheilun tai viestinnän erityistehtävästä johtuvat huojennukset arvioidaan merkinnällä E.

Jos jokin kurssisuorituksen arvioinnille välttämätön näyttö puuttuu, kurssista annetaan T-merkintä (T=täydennettävä). Puuttuvien suoritusten täydennykset tehdään TEE-viikolla, joka järjestetään uuden jakson alussa. Jos täydennykset jäävät tekemättä, kurssista annetaan merkintä K (K=keskeytetty). Kurssi voi keskeytyä myös aiemmin esimerkiksi runsaiden poissaolojen vuoksi, mikäli arvioinnin edellytykset eivät täyty. Opettaja ilmoittaa kurssin keskeytymisuhasta opiskelijalle.

Jos opiskelija on saanut kurssista arvosanan 4, on hänellä mahdollisuus antaa lisänäyttöjä hyväksytyn arvosanan (5 tai parempi) saamiseksi. Opettaja määrittelee vaadittavat näytöt. Näyttö voi sisältää vain ne asiat, joiden perusteella opettaja katsoo hyväksytyn kurssisuorituksen vähimmäisvaatimuksen täyttyvän. Täydennystilaisuus järjestetään TEE-viikolla ja siihen ilmoittaudutaan Wilmassa. Muuna aikana tehtävästä suorituksesta on sovittava opettajan kanssa Wilmassa. Hyväksytyn kurssin arvosanaa on mahdollista korottaa vain käymällä kurssi uudestaan, jolloin parempi arvosana jää voimaan.

Poissaolot vähentävät osaamisen näyttöjä. Poissaolot kurssin arvioinnin kannalta välttämättömistä suorituksista ovat erityisen haitallisia, koska suoritukset on tehtävä myöhemmin. Tekemättä olevat suoritukset haittaavat opiskelun etenemistä. Opiskelijan on ilmoitettava Wilmassa ennen oppitunnin tai täydennystilaisuuden alkua poissaolosta arvioinnin kannalta välttämättömästä suorituksesta. Poissaolo katsotaan luvattomaksi, jos siitä ei ole etukäteen ilmoitettu. Jos opiskelija on ilmoittautunut täydentämään arvosanalla 4 arvioitua kurssia hyväksytyksi eikä ilmoita ennen tilaisuuden alkua poissaolostaan, menettää hän täydennysoikeutensa. Tämän jälkeen hyväksytty suoritus on mahdollista saada vain käymällä koko kurssi uudestaan.

Osa kursseista on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Opettaja selvittää itsenäisen suorituksen arviointiperusteet. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija haluaa suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti, on hänen otettava yhteyttä kyseisen aineen opettajaan. Luvan itsenäiseen suoritukseen myöntää rehtori.

3. PÄÄTTÖARVIOINTI

Lukio-opintojen päättövaiheessa annetaan eri oppiaineiden päättöarvosanat. Arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat, voidaan arvosanaa korottaa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua kuulusteluun päättöarvosanan korottamiseksi.

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

1-2 opiskeltua valtakunnallista kurssia: ei saa olla nelosia

3-5 opiskeltua valtakunnallista kurssia: korkeintaan 1 nelonen

6-8 opiskeltua valtakunnallista kurssia: korkeintaan 2 nelosta

yli 8 opiskeltua valtakunnallisia kurssia: korkeintaan 3 nelosta

Opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä (S) liikunnasta ja sellaisesta oppiaineesta, jossa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisesta vieraasta kielestä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.

 

Päivitetty 20.5.2022