Hyppää sivuvalikkoon

Opetussuunnitelmat ja säännöt

Syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneita lukiolaisia koskee uusi opetussuunnitelma. Kaikki aikaisemmin aloittaneet opiskelijat opiskelevat vielä vanhan eli vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti.

Seudullista opetussuunnitelmaa on päivitetty vielä syksyllä 2022. Pieniä muutoksia ja täsmennyksiä on vielä tulossa myös Samken opetussuunnitelmaan. Nyt löydät alta version, jota on muokattu viimeksi 20.9.2022.

Opiskelijat näkevät opintojaksojen kuvaukset Wilmasta. Opintojaksojen kuvaukset lyhyesti löydät myös tästä alta. 

Samken toimintakulttuuri ja järjestyssäännöt

Kaikissa Tampereen kaupungin lukioissa on voimassa yhteiset järjestyssäännöt.

Tarkoitus ja voimassaolo

Kaikissa Tampereen kaupungin lukioissa on voimassa yhteiset järjestyssäännöt.

Järjestyssäännöt ovat tarpeen kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden, päivittäisen työn onnistumisen ja kaikkien työntekijöiden viihtyvyyden takaamiseksi.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, kerhoissa, retkillä ja opintokäynneillä sekä aina koulun alueella ja koulun välittömässä läheisyydessä.

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan koulun johdon ja opettajien antamia määräyksiä sekä voimassa olevia lukiota koskevia määräyksiä.

Turvallisuus

Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen koulupäivään. Toisia ja itseään kunnioittava ja ystävällinen käyttäytyminen on perusedellytys koulussa viihtymiselle. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee toimia aktiivisesti kaikkien viihtyvyyden lisäämiseksi ja pyrkiä estämään niin fyysinen kuin henkinen kiusaaminen.

Sammon keskuslukiossa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille. Voit kertoa kiusaamiskokemuksestasi tai havainnoistasi kenelle tahansa henkilöstöön kuuluvalle tai ilmoittaa asiasta Wilman linkin välityksellä (linkki löytyy Wilman pysyvistä tiedotteista). Kiusaamisen selvittäminen aloitetaan viipymättä. Kaikki ilmoitukset kiusaamisesta käsitellään luottamuksellisesti.

Tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi koulussa on liikuttava rauhallisesti. Ajoneuvot on säilytettävä niille varatuille paikoilla. Tapaturman sattuessa jokainen on velvollinen ilmoittamaan tapahtumasta henkilökunnalle. Erityisluokissa on noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Jokaisessa luokassa on turvallisuusohjeet. Tutustu turvaohjeisiin huolellisesti.

Siisteys luokkatiloissa ja ruokalassa

Kouluyhteisön jäsenten pitää toimia aktiivisesti koulun ja koulualueen pitämiseksi siistinä. Koulun ja koulutovereiden omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Jokainen on velvollinen korvaamaan koululle tai kouluyhteisön jäsenelle aiheuttamansa vahingon. Ruokailussa noudatetaan erityistä siisteyttä ja hyviä tapoja. Jotta kaikille riittää ruokailupaikkoja, noudatetaan luokkatasoittain määriteltyjä ruokailuaikoja. Ateriaan kuuluva ruoka syödään ruokalassa. Jokainen opiskelija palauttaa itse ruokailuvälineet palautuslinjastolle ja roskat roska-astioihin. Ruokalassa ruokailee välillä myös koulun ulkopuolista väkeä, joten ruokalan pöytiä ja tuoleja ei voi varata minkään ryhmän tai kenenkään yksittäisen henkilön henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökunta voi poistaa ruokasalista sopimattomasti käyttäytyvän ruokailijan. Oikeus ruokailuun tarkistetaan Kelakortin viivakoodin perusteella.

Oppitunnit

Oppitunnit aloitetaan täsmällisesti. Myöhässä saapuva opiskelija tulee luokkaan oppituntia häiritsemättä saatuaan sitä ennen luvan luokkaan tulemiseen tuntia pitävältä opettajalta.

Oppitunneilla jokainen opiskelija on vastuussa työrauhan säilymisestä.

Oppitunneilta ja koulun yhteisistä tilaisuuksista opiskelija voi olla pois vain sairauden takia tai saatuaan etukäteen luvan poissaoloon. Selvitys poissaoloista tehdään heti poissaolon jälkeen niille opettajille, joiden tunneilta on oltu poissa.

Vilppi koulutöissä

Vilppiä on lunttaus koetilanteessa, suoraan internetistä tai muista lähteistä kopioiminen (ilman lähdeviitettä), jossakin koulussa tehtyjen jo arvosteltujen töiden käyttäminen (ilman lähdeviitettä) ja kaupanteko suorituksilla.

Matkapuhelimia ei säilytetä koetilanteissa taskuissa, vaan ne laitetaan opettajan määräämään paikkaan. Matkapuhelimen käyttö kokeen aikana on kielletty ellei opettaja erikseen salli matkapuhelimen käyttöä sähköisen kokeen osana.

Vilppi kurssikokeessa ja itsenäisten suoritusten osien sekä tutkielman kopioiminen johtaa kurssi-suorituksen mitätöimiseen. Kurssi pitää suorittaa uudelleen. Tapauskohtaisesti harkitaan lukiolain mukaisten rangaistusten käyttämistä.

Vilppi yksittäisessä testissä (esim. sanakoe) tai välikokeessa vaikuttaa kurssin arvosanaan aina laskevasti. Opiskelijan on aina suoritettava koko kurssi uudestaan, mikäli hän lunttaa kurssikokeessa tai plagioi kurssityön tai sen osia. Päätäntävalta arvioinnista on kurssin opettajalla.

Opettaja ilmoittaa vilpistä (lunttaus) tai plagioinnista sekä rehtorille että ryhmänohjaajalle. Rehtori päättää mahdollisista hallinnollisista jatkotoimista kuultuaan vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa ja opettajaa. Alaikäisen kohdalla asiasta ilmoitetaan kotiin.

Päihteet ja tupakka

Alkoholin ja erilaisten päihteiden/huumeiden käyttäminen koulussa tai koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointi tai nuuskan käyttö on kielletty koulun sisätiloissa ja koulun käytössä olevilla ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 §/2010). Koulun käytössä ja samalla tupakoinnin kieltoaluetta on koulun tontin lisäksi alue, johon kuuluu osa pääovien edessä olevasta kevyen liikenteen hiekkatiestä ja vastapäinen puistoalue uimahallin vieressä.

Tekijänoikeuksista

Opiskelija laatii lukiossa monenlaisia kirjallisia töitä: aineita, esseitä, kirjoitelmia, referaatteja, kirja- tai elokuva-arvosteluita, portfolioita, esitelmiä ja tutkielmia. Usein kirjallisia töitä tuotetaan lähdemateriaalia käyttäen, joskus taas tekstin tulee olla täysin oma tuotos. Opettajan tehtävänannosta tulisi selvitä, miten tehtävä suoritetaan. Lähteiden käytöstä säädetään tekijänoikeuslaissa (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).

Siteeraus eli suora lainaus

Tekijänoikeuslain mukaan on luvallista lainata sanatarkasti tekstiä julkistetusta teoksesta. Siteeraus merkitään selvästi lainausmerkkeihin ja myös lähde mainitaan. Siteeraamiselle pitää olla hyvä peruste, ja sitaatin täytyy kuulua kiinteästi aiheeseen.

Referointi

Lähdeteosta käytetään useimmiten referoimalla sen ajatuksia eli alkuperäistä tekstiä tiivistetään ja selostetaan omin sanoin. Myös tällainen lähteen käyttö on osoitettava lukijalle lähdeviitemerkinnöin. Internet-lähteet ilmoitetaan samoin.

Kuvamateriaalit Tekijänoikeuslaki säätelee myös kaikenlaisten kuvien käyttöä, esimerkiksi valokuvien, piirroksien, kaavakuvien tai vaikkapa taulukoiden käyttöä. Niiden lainaamisen ehdot on tarkistettava lähdeteoksesta tapauskohtaisesti. Helpoimmin lainattavissa ovat Creative Commons -lisenssillä merkityt materiaalit, joita voi käyttää lisenssin sisällön mukaan (ks. http://creativecommons.fi ).

Plagiointi

Plagiointi tarkoittaa toisen ajatusten tai johtopäätösten käyttämistä omissa nimissään ilman, että lähdettä on mainittu, oli kyseessä sitten referointi tai suora lainaaminen. Tällainen teoksen käyttäminen on vilpillistä, lähteet on aina mainittava sovituilla tavoilla. Joko osittain tai kokonaan plagioitu työ hylätään.

Internet

Samat tekijänoikeudelliset periaatteet koskevat myös Internet-lähteiden käyttöä. Internetistäkään ei ole luvallista lainata tai kopioida mitään ilman lähdetietojen ilmoittamista, joidenkin aineistojen käyttö voi olla kokonaan kiellettyä.

Ohessa linkkejä eri palveluihin joista löytää vapaasti käytettävää materiaalia, esimerkiksi kuvia. Huomaa, että osassa palveluissa on myös materiaalia joka ei ole täysin vapaasti käytettävissä joten lue lisenssit tarkkaan!

Flickr (https://www.flickr.com/ ) on Yahoon ylläpitämä kuvapalvelu jossa on hyvin paljon laadukkaita kuvia. Osa kuvista on julkaistu Creative Commons lisenssin alla (ja osassa ei ole tekijänoikeutta ollenkaan – esimerkiksi jotkin Yhdysvaltain liittovaltion tekemät materiaalit). 28 Flickr:n hakutoiminnossa voit rajoittaa haun kohdistumaan vain kuviin joissa on vapaa lisenssi. Yleensä haku kannattaa rajoittaa "Modifications allowed" lisenssiin joka sallii kuvien tarvittavan muokkauksen. Muista ilmoittaa lähde!

Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu ) on Wikipedian käyttämä materiaalisivusto josta löytyy vapaasti käytettäviä kuvia, videoita ja muita tiedostoja.

Musiikkia löytyy esimerkiksi Creative Commonsin ylläpitämältä linkkilistalta http://creativecommons.org/legalmusicforvideos jossa on listattu useita eri palveluita.

Lähteet ja lisätietoa

Toikkanen, T. & Oksanen, V. 2011: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura. Porvoo. http://creativecommons.org

Päivitetty 4.12.2023