Opiskelu

 

Koulutyö

Koulumme missio on luoda yhdessä sivistyksen ja kulttuurin perustaa tekemisen ja luovuuden keinoin.

Tavoitteena on antaa onnistumisen mahdollisuuksia kaikille oppilaille kunkin omaa lahjakkuutta ja aktiivista oppimista tukien. Koulu antaa perustan oppilaan yleissivistykselle. Se pyrkii tarjoamaan turvallisen opiskelu- ja kasvuympäristön sekä ohjaamaan oppijaa kohti elinikäisen oppimisen halua ja valmiuksia. Toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin arvoihin, jotka ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, turvallisuus ja luottamus.

 

Valmistava opetus

Maahanmuuttajien valmistavalla opetuksella tarkoitetaan pakolaisille, turvapaikanhakijoille, paluumuuttajille ja muillekin maahanmuuttajille annettavaa opetusta ennen yleisopetukseen siirtymistä. Opetusta annetaan yksi lukuvuosi. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy ikä- tai taitotasoaan vastaavalle yleisopetuksen luokalle, jolloin opetuksessa noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa.

Tavoitteet

  • Oppilas pystyy selviämään suomen kielellä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa
  • Oppilas sopeutuu suomalaiseen kouluun ja valmistautuu eri oppiaineiden opiskeluun
  • Oppilas oppii suomen kielen perusrakenteita ja eri aihepiirien perussanastoa
  • Oppilas tutustuu omaan lähiympäristöönsä ja suomalaiseen kulttuuriin

Maahanmuuttajien opetuksessa pyritään samoihin kasvatus- ja opetustyön tavoitteisiin sekä keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuin koulun muussakin opetuksessa. Erityisesti maahanmuuttajien opetuksessa korostuu yksilön erilaisuuden kunnioittaminen sekä optimaaliseen kasvuun tähtäävät yksilölliset opiskeluohjelmat erityisopetuksen tavoitteiden tapaan.

Juhannuskylän koulun valmistavien luokkien oppilaat on integroitu käsityö- ja liikuntatunneilla yleisopetuksen luokkiin. Integraatiota pyritään laajentamaan myös muihin oppiaineisiin. Esimerkiksi osa valmistavien luokkien oppilaista tulee opettajansa kanssa tavallisten luokkien tunneille.

Maahanmuuttajien palvelutLisätietoa Tampereen kaupungin maahanmuuttajapalveluista

Valmistavien luokkien opettajat:

Luokat 1–2, Hanna-Leena Johansson, p. 040 801 2791
Luokat 3–4, Katja Leuku, p. 044 431 4449
Luokat 5–6, Noora Patokoski, p. 040 806 2768
Luokat 7–9, Tuuli Vuolteenaho, p. 0400 758 466

Oppilaanohjaus

Ohjauksen lähtökohtana on oppilaskeskeisyys ja tavoitteena on oppilaan yksilöllisen kasvuprosessin kokonaisvaltainen tukeminen. Ohjaustyö on koko kouluajan jatkuva prosessi, jossa vuorottelevat tiedolliset ja personallisen kasvun sekä päätöksentekotaitojen ohjaamiseen liittyvät aiheet ja ohjausmuodot.

Luokkien 7-9 luokkatunneilla käsitellään ensisijaisesti kaikkia oppilaita koskevia oppilaanohjauksen alueita ja henkilökohtaisen sekä pienryhmäohjauksen avulla tuetaan oppilaan yksilöllistä kasvuprosessia.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa olemme määritelleet seuraavat ohjauksen periaatteet:

  • Turvataan jokaisen oppilaan sujuva koulupolku koko peruskoulun ajan. Ohjaus on jatkuva prosessi, joka tehostuu opinpolun nivelvaiheissa.
  • Arvostetaan aktiivista ja monipuolista tiedottamista ja yhteistyötä vanhempien, oppilaiden, koulun henkilökunnan sekä muiden toimijoiden välillä.
  • Kasvatuksellista ja opetuksellista ohjausta tapahtuu jatkuvasti sekä oppiaineiden opetuksen että muun koulun toiminnan yhteydessä. Koulun toimintakulttuuriin sitouttaminen on tärkeä osa kasvatuksellista ohjausta.

JUHANNUSKYLÄN KOULUN OPINTO-OHJAAJAT JA LUOKAT

Riina Hanhikoski, luokat: 7C, 7E, 7H, 8B, 8E, 8H, 9B, 9C, 9G. 7-9ERAB; p. 040 801 2652

Maria Laine, luokat: 7B, 7F, 7I, 8A, 8F, 8I, 9D, 9E, 9H, 7-9ERAB; p. 040 806 4775

Maria Turunen, luokat: 7A, 7D, 7G, 8C, 8D, 8G, 9A, 9F, 7-9ERC, JOPO; p. 040 801 6591

 

Lisätietoa oppilaanohjauksen asioista löydät Tampereen kaupungin oppilaanohjauksen sivuilta.

Oppilaanohjaus

Päivitetty 8.11.2022