Opiskelu

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa kaikkea koulun toimintaa. Siinä määritellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset asiat kuten perusopetuksen arvoperusta ja tehtävä sekä opetuksen rakenne, työtä ohjaavat oppimiskäsitykseen, oppimisympäristöön, toimintakulttuuriin ja työtapoihin liittyvät periaatteet, oppiaineiden keskeiset sisällöt, ja oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja arviointiin sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat.

Opetushallitus on julkaissut uudet opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppimisen iloa ja oppilaiden aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa elokuussa 2016.

Koulumme opetussuunnitelman löydät täältä.

Vuoreksen koulun järjestyssäännöt

Yleiset järjestyssäännöt

1.Otan toiset huomioon.

2.Noudatan hyviä tapoja.

3.Pukeudun asiallisesti.

4.Käytän ääntä tilanteeseen sopivasti.

5.Noudatan koulun alueella kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.

6.Noudatan tilojen yhteiskäyttöön liittyviä toimintaohjeita (liite 1).

7.Siirryn toimintaympäristöstä toiseen rauhallisesti ja ohjatusti.

8.Käytän omia mobiililaitteita koulussa opettajan ohjeen mukaan osana opiskelua. Muuna aikana pidän ne repussa äänettömällä.

9.Kuljen koulumatkat huoltajien ohjeiden mukaan.

10.Huolehdin oppimisympäristöistä ja koulun välineistä.

11.Kunnioitan toisten omaisuutta.

12. Kerron aikuiselle ongelmista ja vaaratilanteista.

13. En kiusaa.

14. Selvitän ja sovin riitatilanteet.

 

Järjestysääntöjen laatiminen ja tavoitteet

 

Nämä järjestyssäännöt ovat valmistuneet oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja Vuores-talon muiden toimijoiden yhteistyön tuloksena. Järjestyssääntöjen tavoitteena on tehdä koulupäivästä turvallinen jokaiselle opiskelijalle, henkilökunnalle ja Vuores-talossa asioiville. Lisäksi järjestyssäännöillä lisätään viihtyvyyttä ja rakennetaan hyvää yhteishenkeä koko Vuores-taloon. Järjestyssäännöt ohjaavat huolehtimaan kouluympäristöstä ja opetusvälineistöstä.

 

Järjestyssäännöillä tavoitellaan työrauhaa ja eheyttä koulupäivään. Kouluun tullaan annetun aikataulun mukaan. Koulupäivä vietetään koulun alueella tai opettajajohtoisesti koulun ulkopuolella. Välitunnit vietetään valvotusti välituntialueella tai erillisen ohjeen mukaan sisätiloissa. Oppilaat käyttävät kulkemiseen opiskelusiipien ulko-ovia. Koulun alueelle ei saa tuoda päihteitä, tupakkatuotteita eikä energiajuomia.

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun toiminta-aikana koko Vuores-talon alueella sekä koulun ulkopuolella toteutetussa opiskelussa. Lisäksi koulun toiminnassa ovat voimassa yleiseen järjestyksenpitoon ja koululainsäädäntöön liittyvät määräykset (liite 2).

 

 

Liite 1

Toimintaohjeet koulumatkoille:

•Koulu kannustaa oppilaita kulkemaan koulumatkat itse liikkuen

•Polkupyörällä saa kulkea, kun huoltajat katsovat oppilaan taitojen ja liikennekäyttäytymisen olevan riittävät

•Polkupyöriä säilytetään takapihan pyörätelineissä

• Koulumatkan turvallisuudesta huolehditaan noudattamalla liikennesääntöjä sekä kodin ja koulun välisellä viestinnällä

 

Toimintaohjeet välitunneille:

•Siirrymme välitunnille reippaasti ja pukeudumme sään mukaisiin ulkoiluvarusteisiin

•Pysymme välituntialueella

•Noudatamme välituntivalvojan ohjeita

•Noudatamme keinuvuoroja, mäenlaskuvuoroja ja pelivuoroja

•Heittelemme palloja ja lumipalloja sovituilla alueilla

•Leikimme turvallisia leikkejä

•Leikimme sovussa, otamme kaikki mukaan leikkiin

•Selvitämme erimielisyydet keskustelemalla ja riitatilanteissa haemme aikuisen apuun

•Huolehdimme välituntivälineistä

•Välitunnin loputtua kellon soidessa siirrymme välittömästi oppitunnille

(ohjeet sisävälitunneista kirjataan myöhemmin)

 

Toimintaohjeet käytävä- ja aulatilojen käyttöön:

•Tervehdimme toisiamme

•Autamme toisiamme

•Kuljemme rauhallisesti ja käytämme hiljaista ääntä

•Kuljemme ilman ulkokenkiä

•Ripustamme vaatteet niille varatuille säilytyspaikoille

•Opiskellessamme käytävä- ja aulatiloissa noudatamme annettuja ohjeita

•Viemme opiskeluvälineet takaisin paikoilleen

•Emme käytä palloa käytävillä emmekä luokissa

•Huomioimme Vuores-talon eri-ikäiset käyttäjät (päiväkodin hiljainen hetki klo 12-14)

 

Toimintaohjeet ruokalaan:

•Kuljemme ruokalaan rauhallisesti sovitun aikataulun mukaan

•Pidämme linjastohiljaisuuden

•Keskustelemme pöydissä niin, että ruokarauha säilyy koko ruokalassa

•Harjoittelemme ruokailun aikana hyviä pöytätapoja ja monipuolisen aterian kokoamista

•Vältämme ruokahävikkiä

•Bioseriffin tehtävässä toimimme vastuullisesti ja positiivisesti

Päivitetty 18.5.2022