Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelu

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa kaikkea koulun toimintaa. Siinä määritellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset asiat kuten perusopetuksen arvoperusta ja tehtävä sekä opetuksen rakenne, työtä ohjaavat oppimiskäsitykseen, oppimisympäristöön, toimintakulttuuriin ja työtapoihin liittyvät periaatteet, oppiaineiden keskeiset sisällöt, ja oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja arviointiin sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat.

Opetushallitus on julkaissut uudet opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppimisen iloa ja oppilaiden aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa elokuussa 2016.

Koulumme opetussuunnitelman löydät täältä:

 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Nämä järjestyssäännöt koskevat Tampereen perusopetuksen kaikkia kouluja.

 

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 

Järjestyssäännöillä edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Suomen lainsäädäntö ja nämä järjestyssäännöt velvoittavat kaikkia koulussa opiskelevia oppilaita kouluaikana ja ne koskevat kaikkia opetuksen järjestämispaikkoja.

 

Kouluaikaan sisältyy lukujärjestyksen mukainen koulupäivä, kouluruokailu, välitunnit, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun järjestämät retket ja muut tilaisuudet. Koulualueena pidetään koulurakennuksia ja piha-alueita sekä muita tiloja ja paikkoja, joissa opetusta annetaan.

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 

Kaikilla oppilailla on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen asema, sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Jokainen oppilas on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta aikuiselle. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

3.1.  Hyvä käyttäytyminen

Jokainen oppilas ottaa toiset huomioon, käyttää asiallista kieltä ja noudattaa hyviä tapoja sekä antaa muille opiskelu- ja työskentelyrauhan. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Oppilas ei saa julkaista toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kielletty. Oppilaan tulee ilmoittaa aiheutuneesta vahingosta koulun henkilökunnalle. Aiheuttamansa vahingon oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

 

​​​​​​​3.2. Oppitunnit, välitunnit ja koulualue

Oppilas viettää välitunnit välituntialueella ja noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita. Oppilaan tulee pyytää tarvittaessa apua välituntivalvojalta. Oppilaan tulee saapua oppitunneille täsmällisesti ja siirtyä välitunneille viivyttelemättä. Oppilas ei saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa.

 

​​​​​​​3.3. Siisteys, ympäristö ja vastuu omaisuudesta

Jokainen oppilas huolehtii omalta osaltaan ympäristöstä sekä koulun ja koulun pihan siisteydestä. Jokaisen oppilaan tulee pitää hyvää huolta koulun omaisuudesta ja oppimateriaaleista.

 

​​​​​​​3.4. Turvallisuus

Oppilaan tulee noudattaa koulun järjestys- ja välituntisääntöjä edistääkseen turvallisuutta koulussa. Turvallisuussyistä kulkuvälineet tulee jättää niille varatuille paikoille koulupäivän ajaksi.

 

​​​​​​​​​​​​​​3.5. Tietotekniset laitteet (tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet)

Oppilas ei saa käyttää tietoteknisiä laitteita luvatta tai pitää esillä oppituntien, muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ruokailun aikana. Oppilas pitää huolen siitä, etteivät ko. laitteet häiritse koulupäivän aikana.

 

​​​​​​​​​​​​​​3.6. Päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä. Teräaseita, tulentekovälineitä, laserosoittimia tai muita vaarallisia taikka toisen tai omaisuuden vahingoittamiseen suunniteltuja esineitä ei oppilas saa tuoda kouluun.

 

​​​​​​​​​​​​​​3.7. Kurinpito

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata keskustelu oppilaan kanssa, tiedotus huoltajalle, määrääminen poistumaan luokasta tai muusta tilasta, jossa opetusta järjestetään, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen epääminen, kotitehtävien teettäminen työpäivän jälkeen, siivousvelvoite, kiellettyjen esineiden ja aineiden tarkastaminen sekä haltuunotto ja erottaminen koulusta määräajaksi.

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 

Nämä ovat Tampereen kaupungin perusopetuksen koulujen järjestyssäännöt, jotka ovat voimassa 1.8.2023 alkaen. Järjestyssäännöt ohjaavat käyttäytymisen arviointia. Ne ovat nähtävissä koulujen kotisivuilla sekä sisätiloissa.

 

Järjestyssäännöt käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuosittain ja niistä tiedotetaan huoltajia. Järjestyssäännöt tarkistetaan säännöllisesti.

 

 

 

 

 

Päivitetty 28.8.2023