Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Mistä projektissa oli kysymys?

Tampere yhdessä -projekti on Tampereen kaupungin palvelu tamperelaisille yhdistyksille ja yhteisöille. Projekti on hallinnollisesti sijoitettu kaupungin kulttuuripalveluihin.

Tampere yhdessä -toiminnan tavoitteena on ollut edistää yhteisöllisyyttä lisäävää hanketoimintaa Tampereen kaupunginosissa. Mukaan ovat voineet hakeutua yhdistykset ja yhteisöt, jotka haluavat toteuttaa pienimuotoisen hankkeen Hervannassa, Kaukajärvellä, Lentävänniemessä, Lielahdessa, Nekalassa, Multisillassa, Peltolammilla, Tesomalla tai Viinikassa.

Tampere yhdessä -projektin avulla yhteisöllisille pienhankkeille on haettu EU-rahoitusta suomalaisilta EU-rahoittajaviranomaisilta. Tampere yhdessä -projekti on vastannut yhteydenpidosta rahoittajaviranomaisiin, projektihakemuksen laatimisesta, väli-, seuranta- ja loppuraportoinnista ja maksatushakemuksen laatimisesta. Näin hanketoteuttajat ovat vapautuneet toteuttamaan hankkeensa varsinaista sisältöä.

Tampere yhdessä -projektin avulla toteutetut pienhankkeet ovat tulleet toteuttajilleen edullisiksi. Hanketoteuttajien omarahoitusosuudeksi jää vain 10 % hankkeen kuluista.

Millainen toiminta on saanut avustusta?

Tampere yhdessä -projektilla on tuettu pienhankkeita eli kokonaiskustannuksiltaan pieneksi jääviä hankkeita. Tukea on voinut saada korkeintaan 8 000 €:n suuruiseen hankkeeseen. Hankkeen toteuttajan omarahoitusosuus on ollut 10 % hankkeen kokonaiskuluista.

Pienhankkeen on pitänyt olla toteuttajansa tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa toimintaa. Hankkeen on tullut olla ajallisesti määritelty ja sisällöltään rajattu toimintakokonaisuus, jolla on selkeä tavoite.

Pienhankkeiden on pitänyt olla luonteeltaan yhteisöllisyyttä lisääviä ja taloudellista voittoa tavoittelemattomia. Tampere yhdessä -pienhankkeiden on odotettu toteuttavan jotakin seuraavista teemoista:

  1. Osallistumista ja aktiivisuutta lisäävä toiminta
  2. Syrjäytymistä ehkäisevä toiminta
  3. Ympäristöä parantava toiminta

Pienhankkeet ovat voineet olla:

  • kulttuuritapahtumia, esimerkiksi konsertteja, näytelmiä, näyttelyjä, sanataidetapahtumia
    kerhoja ja kursseja, esimerkiksi alueen kulttuuria ja luontoa tutuksi tekevää retkitoimintaa, tietokonekursseja, teatteritoimintaa
  • julkaisuja ja tallenteita, esimerkiksi alueen asukkaille tarkoitettuja lehtiä, kirjoja, esitteitä, videotallenteita, historiikkeja
  • ympäristön parannus- ja kehittämistoimia, esimerkiksi yhteisten alueiden valaistuksen tai leikkipaikkojen kunnostamista, graffitien poistamista, ympäristötaideteosten tekemistä
  • harrastustilojen kunnostusta ja luontia, esimerkiksi ulkoilureittien viitoittamista, luistelukentän aitojen uusimista

Projekti päättyi vuoden 2013 lopussa

Syyskuusta 2008 lähtien toiminut Tampere yhdessä päättyi vuoden 2013 lopussa. Projektissa syntyi seitsemän pienhankekokonaisuutta, joissa on toiminut yhteensä 25 pienhanketta. Pienhankkeissa budjetit ovat olleet 2000–8000 euroa, joiden kustannukset ovat jakautuneet 63 % EAKR-rahoitukselle, 27 % Tampereen kaupungin kuntarahalle ja 10 % pienhanketoteuttajan omavastuulle.

Liite projektihallinnon taloudesta:

Budjetit ja toteumat [pdf, 97 KB]

Tampere yhdessä -seminaari pidettiin perjantaina 15.11.2013

Tampere yhdessä -projektin koordinaatiohankkeita sekä niiden alaisuudessa toimineiden pienhankkeiden tuloksia esiteltiin perjantaina 15.11.2013 Vapriikin auditoriossa. Kotoisen lämpöisessä seminaarissa kuultiin ja nähtiin esitelmiä Yhdessä Selviytymisen Tuki ry:n Juttelutorista, Flamencoyhdistys ry:n/Oiva-ryhmän Tesoman kiertävistä tarinoista, Sopimusvuori ry:n Kaarisillan toimikeskuksen Valon etsijät -kiertueesta, Kotipirtti ry:n Papparyhmä Ponnistuksesta ja Tervetuloa meille!, Setlementti Naapuri ry:n Biriani-hankkeesta ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän Nekalan yhteisöpuutarhatoiminnasta ja Viinikan hiljaisesta polusta.

Loppupäätelminä todettiin, että tämänkaltaisella rahoitustoiminnalla on onnistuttu saamaan juuri ne tavoitteet (yhteisöllisyys, syrjäytymisen ehkäisy, ympäristön kehittäminen) läpi, mihin on hankevalinnoissa pyritty. Rahoitusmallin vaikeus on nostanut kritiikkiä yhdistystasolla, ja tämä kritiikki on viety eteenpäin. Pääasiassa toiminta on saanut positiivista palautetta sekä suullisissa että kirjallisissa palautteissa, sillä projektia on kiitelty koordinaatiopalveluna ja rahoituskanavana.

Suuret kiitokset vielä kaikille seminaariin osallistuneille!

Tampere yhdessä -seminaari perjantaina 15.11.2013

Tampereen seudulla Hervannan, Kaukajärven, Lentävänniemen, Lielahden, Multisillan, Nekalan, Peltolammin, Tesoman ja Viinikan kaupunginosissa yhteisöllisyyttä kehittänyt projekti Tampere yhdessä päättyy vuoden vaihteessa. On aika koota yhteen 2009–2013 välillä syntyneitä hyviä käytäntöjä viiden esimerkkipienhankkeen avulla.

Seminaarin ilmoittautuminen oli käynnissä 6.11. saakka.


12:15 Tervetuliaissanat
12:20 Tampereen kaupunki, Miika Saari: Projektin toiminnasta yleisesti
12:50 Yhdessä Selviytymisen Tuki ry, Katja Kekki: Juttelutori
13:15 Flamencoyhdistys ry, Anne Hyvärinen: Tesoman kiertävät tarinat
13:40 Tauko 15 min
13:55 Sopimusvuori ry/Kaarisillan toimintakeskus, Pirjo Hovi: Valon etsijät
14:20 Kotipirtti ry, Kaija Kallinen: Papparyhmä Ponnistus ja Tervetuloa meille!
14:45 Setlementti Naapuri ja Naistari, Merja Pösö: Biriani
15:10 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Ilkka Hjerppe: Hiljainen polku Viinikan puistoissa ja Nekalan Yhteisöpuutarha
15:35 Vapaa sana, muuta ohjelmaa
16:00 Seminaarin päättyminen

Fighting poverty and social exclusion: what role for regions and cities? -konferenssi 29.5.2013

Tampere yhdessä esittäytyi ständimateriaalein yhtenä hyvänä alueellisena käytäntönä Brysselissä 29.5.2013 pidetyssä konferenssissa. Konferenssi itsessään käsitteli Euroopan Unionin alueella olevaa köyhyyttä ja syrjäytymistä, EU:n asettamaa sosiaalisen investoinnin pakettia (2020 strategia), miten köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä torjutaan viranomaisyhteistyöllä ja hyviä käytäntöjä muista kaupungeista.

Kuvassa Tampere yhdessä -projektin ständi konferenssissa

Tampere yhdessä 50 mielenkiintoisimman joukossa

Tampere yhdessä -pienhankkeet -projekti on nostettu Euroopan unionin alueella yhdeksi 50 mielenkiintoisimman hankkeen joukkoon. L'Association Européenne pour l'Information sur le Développement Local (AEIDL) on julkaissut vuoden 2013 alkupuolella hyvistä käytännöistä raportin "Good practice in urban development: projects and approaches supported by the ERDF during the 2007–2013 programming period".

Oheisen linkin kautta löydät koko raportin: AEIDL:n raportti Tampere yhdessä -pienhankkeista