ASEMAKAAVA NO 7629. TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TONTIN MUUTTAMINEN KERROSTALO-
TONTIKSI JA TONTIN OSAN MUUTTAMINEN KATUALUEEKSI. YLEISKAAVASTA POIKKEAMINEN.
EPILÄ, PISPALAN VALTATIE 143-145


Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 27. päivänä syyskuuta 2001 päivättyä ja 29. päivänä lokakuuta 2001 tarkistettua asemakaavakarttaa
no 7629. Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

1 TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos laaditaan tontinomistajan, Kiint.Oy Pispalan valtatie 145:n aloitteesta. Kuulutus vireilletulosta on ollut kuulutusleh-
dissä 18.5.2000. Aluerajaus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vaihtoehtoluonnokset ovat olleet nähtävillä 18.5. - 8.6.2000.

Kaavamuutoksella muutetaan teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialuetta oleva, ns. Uuden Kivipainon tontti Epilä-1145-10 asuinker-
rostalojen korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus pienenee 17631 kem2:stä 9900 kem2:n. Tontin nykyinen rakennuskanta puretaan ja alueelle
osoitetaan kuusi erillistä rakennusalaa pistetalotyyppisille asuinrakennuksille. Viereisestä tontista nro 8 erotetaan osa katualueeksi, jol-
loin vanha kulkurasite poistuu. Alueen uudet autopaikat osoitetaan erilliselle LPA-tontille rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Asemakaa-
vassa vahvistetaan tonttijako. Kaavan toteutumiseksi tehdään maankäyttösopimus.

Rakentamisen on arvioitu alkavan keväällä 2002.

2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

2.1 Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos koskee:
Tampereen kaupungin Epilän kaupunginosan
korttelin 1145 tontteja 8 ja 10
puisto- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja tonttijaolla muodostuu:
Tampereen kaupungin Epilän kaupunginosan
korttelin 1145 tontit 11, 12, 13, 14 ja 15 sekä
katualuetta.

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, ympäristötoimi, kaavoitusyksikkö, Ilkka Soini

2.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee n. 5 km kaupungin keskustasta länteen. Alue rajoittuu pohjoisessa Pispalan valtatiehen ja etelässä Vaakonpuistoon.

2.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaava nro 7629. Asemakaava laaditaan asuinkerrostalojen sijoittamiseksi alueelle.

2.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
- asemakaavakartta
- seurantalomake
- havainnekuva

2.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
- melutilannearvio, Suunnittelukeskus Oy, 1999
- näytteenottoraportti, Geotesti Oy, 1997, 1998
- käytettävyysarviot: Kiinteistötoimisto Heikki Nuutila lkv; Rakennuttajapalvelu Heikki Pöntinen Ky, 1990; Huoneistokeskus, 1994
- vaihtoehtosuunnitelmat, Viiva-Arkkitehtuuria Oy ja Arkkitehtitoimisto Sigge Oy.
- sosiaalisten vaikutusten arviointi, Tampereen aluekehitys

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Tontti 1145-10 on vanha teollisuustontti, jossa on ollut mm. nahkateollisuus- ja painotoimintaa. Tontti rajoittuu pohjois- ja luoteispuo-
lilta Pispalan valtatiehen, etelä- ja lounaissivuilta Vaakonpuistoon ja itäpuolelta kerrostalotontteihin. Tontin länsipuolella on vanha
Winterin tehdasalue, joka on muuttunut asuinalueeksi. Poriin menevä rautatie on n. 40 m tontin pohjoispuolella.

Alueeseen rajoittuva Vaakonpuisto on osoitettu yleiskaavassa merkittäväksi viheralueeksi.

3.1.2 Luonnonympäristö

Tontilla 10 oleva luonnonympäristö sijoittuu lähinnä sen eteläosaan, jossa on luonnonmukaista, tiheää puustoa. Tontin keskiosat ovat voi-
makkaasti muokattuja ja pääosin sora/hiekkapintaisia.
Tontin pohjois- ja länsirajoilla on voimakkaasti etelään/kaakkoon viettävät rinteet ja tontti viettää muiltakin osin etelään. Korkeuseroa on
yhteensä n. 23 m.

Kaava-alue on pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella. Tontin pohjoisosa on aluetta, jossa radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3.

Maaperä on hiekkaa/soraa. Tontin 1145-10 alueella on lisäksi runsaasti täyttömaita.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Tontilla on tiilirakenteinen, vuosina 1940-60 rakennettu teollisuusrakennus ja siihen liittyvä, 1-kerroksinen rakennus sekä matala savupiippu.

Winterin mutkan seudulla on viime vuosikymmenen aikana tapahtunut yhdyskuntarakenteen muuttumista, kun teollisuustoiminta on väistynyt ja
alue on rakentunut asuntopainotteiseksi. Tontin ympäristössä itä- ja länsipuolella on kerrostalotontteja. Niiden takana asutus on pientalovaltaista.

Tontti rajoittuu etelässä laajaan Vaakonpuiston virkistysalueeseen.

Lähialueella on päiväkoteja ja koulut. Muita palveluja on Pispalan valtatien varrella sekä Tesomalla ja Haapalinnankylässä.

Tontin 1145-10 kautta menee useita kaupungin kunnallisteknisiä johtoja. Kaukolämpöputki, 1000 mm jätevesiviemäri ja Tohlopinjärvestä
tuleva 300 mm pääsadevesiviemäri kulkevat tontin läpi.

3.1.4 Maanomistus

Tontin 1145-10 omistaa Kiint.Oy Pispalan valtatie 145. Tontin 1145-8 omistaa As.Oy Totentalot. Katu- ja puistoalueen omistaa Tampereen
kaupunki.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

6.6.1997 vahvistettu Pirkanmaan 3. seutukaava: taajamatoimintojen aluetta, jolla osoitetaan asumisen, kaupan, hallinnon, palveluiden tai pienehköjä
teollisuuden rakentamisalueita.

12.12.2000 vahvistettu Tampereen kantakaupungin yleiskaava: Tontti 1145-10 on palveluvaltaisen yritystoiminnan aluetta PK-3. Tontti 1145-8 on
kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Yleiskaavasta tehdyt valitukset eivät koske asemakaava-aluetta.

Asemakaavat:
Tontti 1145-10: 17.11.1966 vahvistettu asemakaava nro 2490, jossa se on osoitettu teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialueeksi.
Tontin pinta-ala on 14693 m2 ja tonttitehokkuus et= 1,20, mikä vastaa 17632 kem2:n rakennusoikeutta.

Tontille on vahvistettu tonttijako 30.5.1977 ja tontti on merkitty tonttirekisteriin 9.9.1977.

Tontti 1145-8: myös asemakaava nro 2490. Tontti on osoitettu asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Tontin pinta-ala on 5897 m2
ja rakennusoikeus 3630 kem2, mikä vastaa et=0,62:n tonttitehokkuutta. Tontilla on kaksi rakennusalaa, joiden kerrosluvut ovat 1/4 III ja 1/4 II.

Tontille on vahvistettu tonttijako 30.1.1967 ja tontti on merkitty tonttirekisteriin 10.3.1967.

Katualue: pääosin asemakaava nro 2490, mutta pieneltä osalta myös 16.2.1953 vahvistettu asemakaava nro 357.

Puistoalue: Kaava nro 357.

Insinööritoimisto Geotesti Oy on ottanut tontilta 1145-10 maanäytteitä ja tutkituttanut ne Novalab Oy:n laboratoriossa maaperän mahdolli-
sen saastuneisuuden selvittämiseksi. 17.9.1998 päivätyssä raportissa todetaan: "Suhteellisen laajan koekuoppaverkoston ja kahden tiedetyn
ongelma-alueen puhdistamisen jälkeen voidaan todeta, että piha-alueella ei ole odotettavissa suuria saastuneita maa-alueita eikä massamää-
riä. Paikallisia pieniä esiintymiä saattaa löytyä, 100% varmuus edellyttäisi koko tontin maamassojen käsittelyä häiriintymättömään perus-
maahan saakka. Rakennuksen kohdalla ei ole tehty tutkimuksia."

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (v.1997) mainitaan, ettei alueella ennen toimineiden yritysten kaatopaikasta ole tietoa
ja että jätevedet on johdettu Vaakkolampeen. Nykyään rakennuksessa toimivien yritysten ei katsota aiheuttavan riskiä pohjavedelle.

Rakennuksen edellinen omistaja on teettänyt kiinteistöstä kolme lähinnä kiinteistön ja alueen mahdollista käyttötarkoitusta tarkastelevaa
arviota. Sisällöiltään melko samankaltaisissa arviokirjoissa todetaan, että huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen on kannattamatonta ja
alue ympäristönkin kehittymisen myötä sopii parhaiten asuinkäyttöön. Rakennuksesta ei ole tehty varsinaista kuntoarviota tai muuta inventointia.

Museoviraston edustajat kävivät kohteessa 22.8.2000. Todettiin, että Museovirasto tai kaupungin museotoimi eivät vaadi tehdasraken-
nuksen säilyttämistä.

Tonttien 1145-8 ja 10 välillä on sopimus tontin 8 kautta kulkevasta, tonttia 10 hyödyttävästä rasitetiestä.

Pohjakartta on tarkistettu vuonna 2001.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Tontin käyttötarkoituksen muutos teollisuustoiminnoilta asumiseen.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan muutos tehdään tontinomistajan, Kiint.Oy Pispalan valtatie 145:n aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat:
Maanomistaja, naapurikiinteistöt, kaupunginosayhdistys, Pirkanmaan ympäristökeskus, kaupungin hallintokunnat: ympäristövalvonta,
kiinteistötoimi, pelastuslaitos, kaikki tekniset toimialat.

4.3.2 Vireilletulo
Asian vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 18.5.2000.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Hartela Oy järjesti ympäristön taloyhtiöille tilaisuuden 7.9.1999, jossa esiteltiin suunnitelmia tontin 1145-10 muuttamiseksi asuinkäyt-
töön. Kutsuttu oli edustajat Kiint.Oy Winterin Patruunasta (1114-1), As.Oy Vallerinrannasta (1145-9), As.Oy Totentaloista (1145-8) ja
Kiint.Oy Epilän Maustetalosta (1106-1)
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli kuulutuksen jälkeen nähtävänä 18.5 -
8.6.2000 välisen ajan. Nähtävillä oli myös Viiva Arkkitehtuuri Oy:n tekemät kaksi vaihtoehtoluonnosta tontille 1145-10.

Hankkeesta jätettiin nähtävilläoloaikana kolme kirjallista mielipidettä. Mielipiteen esittivät As.Oy Totentalot, Kiint.Oy Winterin patruuna ja
Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys ry. Puhelimitse jätettiin yksi mielipide (Vallerinkatu 19).

Hanketta esiteltiin erikseen As.Oy Vallerinrannan hallitukselle sekä As.Oy Totentalojen hallitukselle 3.4.2001 ja yhtiön asukkaille laa-
jemmin sääntömääräisen yhtiökokouksen yhteydessä 10.5.2001, jossa esillä oli, paitsi hanke yleensä, erityisesti vanhan tontilla 1145-8
olevan rasitetien muuttaminen kaduksi.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on pyydetty kaupungin asianomaisten hallintokuntien lausunnot.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaava-alueen ympäristö on viime vuosina kehittynyt asuntopainotteiseen suuntaan. Teollisuustoiminta tontilla on loppunut ja huono-
kuntoiset rakennukset vaikeasti käytettävissä. Alueen on katsottu sopivan asumiselle ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa teolli-
suusrakennusten tontti asuinkerrostalotontiksi.

Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa tontti 1145-10 on sen perinteisen käytön mukaisesti osoitettu palveluvaltaisen yritystoiminnan alueeksi.

Koska tontin 1145-10 suunniteltu käyttö poikkeaa yleiskaavasta, on hanketta tarkasteltu myös yleiskaavan sisältövaatimuksin, jotka on esi-
tetty MRL 39 §:ssä:

1) Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
Kaava-alue on vanha teollisuustontti, jonka läheisyydessä ennen teollisuuden käytössä olleet alueet ovat kehittyneet voimakkaasti asuntopai-
notteiseksi. Tällainen on esimerkiksi välittömästi kaava-alueen länsipuolella oleva Winterin vanha tehdasalue. Teollisuustoiminta on loppu-
nut tontilta ja alue on nykyisellään vajaakäyttöinen. Tontin muuttaminen asuinkäyttöön ei ole ristiriidassa ympäristön kehityksen kanssa vaan
olisi sen mukainen. Tontin eteläpuolella on laaja Vaakonpuiston virkistysalue ja tontti suuntautuu asumisen kannalta sopiviin ilmansuuntiin.

2) Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Tontille pääsee Vallerinkadun kautta naapuritontin 8 läpi kulkevaa rasitetietä pitkin. Tämä tontin osa on tarkoituksenmukaista muuttaa ka-
duksi. Nykyinen liikenteellisesti hankala tonttiliittymä Pispalan valtatielle jää pois käytöstä. Tontti on helppo liittää olemassa ole-
viin kuntateknisiin verkostoihin. Lisäksi yhteydet virkistysalueille ovat erinomaiset.

3) Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
Alue rajoittuu Vaakonpuistoon. Lähiympäristössä Pispalan valtatien varrella on erilaisia erikoisliikkeitä, palveluyrityksiä ja mm. lääkä-
riasema. N. 1,5 km:n päästä Tesomalla ja Haapalinnankylässä on lisäksi monipuoliset palvelut. Näiden saavutettavuus on julkisin liikennevä-
linein hyvä; tontin läheltä kulkee useita TKL:n ja yksityisten liikennöitsijöiden linjoja. Kävelyetäisyydellä on koulu ja päiväkoteja, tosin
varsinkin ala-asteen koulutilanne on alueella hankala ja pahenee Winterin alueen lasten saavuttaessa kouluiän. Harjun ala-asteen lisära-
kentamista varten on kuitenkin anottu määrärahaa vuosille 2002-2003. Yläasteen tilanne ei ole tällä hetkellä kriittinen.

Sosiaalitoimen mukaan arvioitu asuntomäärä vastaisi n. 20 päiväkoti-ikäistä lasta, eikä näiden sijoittaminen lähialueen päiväkoteihin ole
ongelma. Lähinnä sijoituspaikoiksi tulisivat Winterin ostopalvelupäiväkoti ja Nahkatehtaan päiväkoti.

4) Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukai-
seen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Alue on liikenteellisesti erittäin hyvin saavu-
tettavissa. Tontin ohi kulkee yksi TKL:n linja ja 200 m:n päässä olevaa pysäkkiä käyttää neljä linjaa. Kevyelle liikenteelle on rakennettu
väylä Pispalan valtatielle ja lisäksi Vaakonpuiston kautta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustaan.

Energia-, vesi- ja jätehuolto on järjestettävissä pääosin valmiita verkostoja pitkin kestävällä tavalla. Tontin läpi kulkee myös kauko-
lämpöputki. Rakentaminen edellyttää joidenkin tontilla olevien putkien siirtämistä.

5) Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
Alueelle on mahdollista järjestää hyvä elinympäristö. Tontti suuntautuu edulliseen ilmansuuntaan. Pispalan valtatien aiheuttamat me-
luongelmat on tehtyjen selvitysten mukaan ratkaistavissa. Meluntorjuntaa helpottaa myös suuri korkeusero tontin pääosan ja tien välillä.
Tontilla mahdollisesti oleva saastunut maaperä tulee uudisrakentamisen yhteydessä poistettua. Tontin muuttuminen asuinalueeksi hyödyttää ym-
päröiviä asuintontteja, sillä alue siistiytyy ja asuntojen lisääntyminen tukee ja monipuolistaa alueen palveluja.

6) Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset Alueen muuttuminen asuinalueeksi poistaa mahdollisuuden sijoittaa paikalle palveluvaltaista
yritystoimintaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Toisaalta alue on pieni ja liikennöinti tontille tapahtuu kapeahkojen tonttika-
tujen kautta, joten alueen hyödyntämättä jättämisellä työpaikka- ja palvelualueena ei ole suurta vaikutusta. Alue saattaisi soveltua toi-
mistokäyttöön, mutta vastaavalla etäisyydellä keskustasta on niille riittävästi varantoja. Elinkeinotoimi ei katso alueen muuttamisella
asuinkäyttöön olevan elinkeinotoiminnan kannalta merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen sijainnin ja pienen koon takia, eikä siten vas-
tusta käyttötarkoituksen muuttamista.

Kiinteistötoimi on puoltanut alueen muuttamista esitetyllä tavalla jo luonnosvaiheessa.

7) Ympäristöhaittojen vähentäminen
Yleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan Pispalan valtatie 145:n kiinteistö ei enää nykykäytössä aiheuta saastumisvaaraa. Toi-
saalta alueen muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää maaperän puhdistamista mahdollisista saasteista ja siten pienentää ympäristöriskien
määrää alueella. Alue on varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta.
Rakentaminen lisää autoliikenteen määrää lähikaduilla, etenkin Vallerinkadulla. Tontin 1145-10 liikenteen vähäisen nykymäärän voidaan kat-
soa johtuvat tontin vajaakäyttöisyydestä ja vireillä olevan kaavamuutoksen aiheuttamasta rakennuksen tilapäiskäytöistä. Lisäksi tontin
liikenne ohjautuu tällä hetkellä tonttiliittymänä suoraan Pispalan valtatielle.

8) Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
Asuinrakennusten rakentaminen aloitetaan tontin eteläpäästä, mutta hankkeen edetessä vanha rakennus on purettava.

Tontilla 10 oleva rakennus on rakennettu vuosien 1940-60 välillä ja edustaa Tampereelle tyypillistä, teollisuuden punatiilirakentamista.
Rakennus on myös toiminut eräänlaisena maamerkkinä Winterin mutkassa johon sen kapea pääty työntyy, joten talon purkaminen vaikuttaa mai-
semaan. Rakennuksella ei kuitenkaan ole erityisiä arkkitehtoonisia arvoja, eivätkä Museovirasto tai kaupungin museotoimi edellytä raken-
nuksen säilyttämistä.

Alueen pääkäyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen ei aiheuta yleiskaavassa osoitettuun käyttöön verrattuna suurempaa uhkaa maiseman ja
luonnonarvojen vaalimiselle. Rinne on kuitenkin näkyvällä paikalla ja on suunnittelukohteena vaativa.

9) Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Tonttiin rajoittuva Vaakonpuiston monipuolinen virkistysalue on niin laaja (25 ha), että alueiden riittävyys ei ole ongelma. Vaakonpuiston
kautta on lisäksi erinomaiset yhteydet muille virkistysalueille.

Johtopäätökset

Alueen käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää yleiskaavasta poikkeamista. Alueen poistuminen yritystoimintojen varannosta ei ole niin
merkittävä, että sillä olisi juurikaan vaikutusta yritystoiminnan kokonaisvarannon kannalta. Yleiskaavan sisältövaatimustarkastelun pe-
rusteella alueella on hyvät edellytykset toimia asuntoalueena.

Tampereen kaupungin edellinen strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.3.1997. Strategia sisältää maankäytön osalta päämääränä
tiiviin ja kaupunkimaisen perusrakenteen kantakaupungin aluetta täydentämällä ja tiivistämällä. Yksittäisistä tavoitteista mainitaan mm.
vanhojen teollisuusalueiden muutosten jatkaminen.

Uusi strategia hyväksyttiin valtuustossa 10.10.2001.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Viiva Arkkitehtuuri Oy ja myöhemmin suunnittelua jatkanut Arkkitehtitoimisto Sigge Oy ovat tutkineet kahta erilaista vaihtoehtoa tontin
1145-10 rakentamiseksi. Rakennusoikeudet on määritelty ympäristön asuintonttien mukaan ja molemmissa vaihtoehdoissa kerrosalan, asuntojen
ja autopaikkojen määrä on samaa suuruusluokkaa. Näin ollen maisemallisia vaikutuksia lukuun ottamatta molempien vaihtoehtojen vaikutukset
ovat samankaltaisia.

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Toisessa vaihtoehdossa asunnot on sijoitettu kuuteen pistetaloon ja toisessa pitempiin, tontin pohjois- ja länsirajoille sijoittuviin la-
melleihin. Molemmissa vaihtoehdoissa autopaikat on sijoitettu tontin itärajan tuntumaan, rinteeseen rakennettavaan monitasoiseen, terassoi-
tuvaan pysäköintilaitokseen.

4.5.2 valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

Ks. myös yleiskaavallinen tarkastelu, kohta 4.4.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaava-alue on näkyvällä paikalla ns. Winterin mutkassa. Tiilinen teollisuusrakennus on toiminut eräänlaisena maamerkkinä ja sen purka-
minen muuttaa väistämättä kaupunkikuvaa. Uudisrakennusten sopivuuteen ympäristöönsä korkeussuhteiltaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Tontilla joudutaan tekemään huomattavia maastonmuokkauksia rinteeseen sijoittuvien pysäköintitasojen vuoksi.

Tontin pohjois- ja itärajalla olevat koivut tulevat olemaan enimmäkseen rakennusaloilla. Poistuvien puiden tilalle on osoitettu uudet
lehtipuurivit ja istutettavat alueet. Lisäksi suuri koivu tontin itärajalla lähellä sisääntuloa on määrätty säilytettäväksi.

Muuten puusto tontin rakennettavilla alueilla on vähäistä. Tontin keskiosassa ei ole puustoa tai kasvillisuutta. Tontin länsirinteen runsas
puusto tulee suurimmaksi osaksi säilymään.

Kaava-alue on pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella. Se vaikuttaa mm. tontin pintakäsittelymateriaaleihin ja kuivatusvesien
johtamiseen.

Liikenteelliset vaikutukset

Kaava-alueelle sijoittuu n. 170 autopaikkaa, joista 20 on naapuritonttia 1145-15 varten rakennettavia, uuden katualueen vuoksi tontilta
poistuvia paikkoja. Liikenne tonteille ohjataan kokonaisuudessaan Vallerinkadun kautta, koska tonttiliikenteen ohjaaminen suoraan Pispalan
valtatielle on katsottu liikenneturvallisuutta vaarantavaksi. Tämä aiheuttaa lisääntyvää liikennettä Vallerinkadulla etenkin aamuisin ja iltapäivisin.
Liikenneturvallisuuteen Vallerinkadulla on kiinnitetty huomiota muuttamalla vanha rasitetie katualueeksi, jolloin katu ja paikoitusalue voidaan
rakentaa turvallisuustekijät huomioiden. Paikoitusalueelta siirtyy 20 autopaikkaa uuteen, naapuritontin pysäköintilaitokseen.

Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset

Asumisen lisääntyminen alueella ei ole ristiriidassa ympäristön toimintojen kanssa. Päiväkoti- ja koulutilatarpeen kasvu on maltillinen
ja yleiskaavallisen tarkastelun mukaan ratkaistavissa. Hanke luo edellytyksiä lisäpalveluiden muodostumiselle alueella.

Asemakaavan liitemateriaalina on Tampereen aluekehityksen tekemä sosiaalisten vaikutusten arviointi, joka on sisällytetty yleiskaavalli-
seen tarkasteluun (kohta 4.4).

Kaava-alueella toimii tällä hetkellä Sorin sirkus, joka joutuu etsimään uudet tilat. Aloitustontin rakentaminen ei välttämättä vaikuta sir-
kuksen toimintaan.

4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen: Hankkeesta jätettiin nähtävilläoloaikana kolme kirjallista mielipidettä. Mielipiteen esittivät
As.Oy Totentalot, Kiint.Oy Winterin patruuna ja Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys ry. Puhelimitse jätettiin yksi mielipide (Vallerinkatu 19).

As.Oy Totentalojen mielipiteessä vastustettiin tontin 10 liikenteen ohjaamista rasitetietä pitkin Vallerinkadulle lisääntyvän liikenteen takia.
Kiint.Oy Winterin patruunan mielipiteessä edellytettiin uudisrakennusten korkeusasemien tarkempaa vertailua olemassaolevaan ympäröivien
tonttien rakennuskantaan. Lisäksi siinä oli otettu kantaa lamellivaihtoehdon puolesta. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen mielipi-
teessä vastustettiin tontin käyttötarkoituksen muuttamista ja nykyisen rakennuskannan purkamista.

Puhelimitse tulleessa mielipiteessä kiinnitettiin myös huomiota liikenteen lisääntymiseen kadulla.

Tontin 1145-10 asemakaava päätettiin toteuttaa pistetalotyyppisesti. Tätä puolsivat lähinnä kaupunkikuvalliset seikat; vaihtoehto muodostaa
vähemmän muurimaisen rakenteen Pispalan valtatielle ja mahdollistaa esteettömämmät näkymät etelään ja kaakkoon kohti Vaakkolampea ja edel-
leen Tahmelan suuntaan.

Vanhan teollisuusrakennuksen kunto on heikohko ja se on huonosti hyödynnettävissä. Museovirasto ja kaupungin museotoimi eivät edellytä ra-
kennuksen suojelua.

Liikenteen lisääntyminen Vallerinkadulla ajoittuu lähinnä ruuhka-aikoihin aamulla ja iltapäivällä. As.Oy Totentalojen kanssa käydyissä
neuvotteluissa on sovittu toimenpiteistä, mihin tontilta poistuvat autopaikat sijoitetaan ja miten rakennettava katu saadaan mahdollisimman
turvalliseksi. 20 autopaikkaa siirretään uudelle LPA-tontille rakennettavaan pysäköintilaitokseen ja kadulle tulee erillinen jalkakäytävä.

Kaupunkikuvallisia näkökohtia on painotettu uudessa asemakaavassa. Pispalan valtatien puoleisten rakennusten korkeudet on tarkasti mää-
ritelty kaavassa, jotta ne liittyisivät muuhun rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräyksellä on varmistettu alueen rakentuminen yhtenäisesti
julkisivumateriaaleiltaan ja kattomuodoiltaan. Myös istutettavat alueet lehtipuuriveineen on osoitettu. Nähtävilläolovaiheen jälkeen hank-
keen luonnossuunnitelmat ovat tarkentuneet ja sitä on tutkittu myös pienoismallin avulla.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Mitoitus

Uusia asuntoja alueelle voi arvioida tulevan n. 140 kpl asuntojakautumasta riippuen. Tämä vastaa n. 280 uutta asukasta.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet

Tontti 11 osoitetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Tontin uusi pinta-ala on 5581 m2 ja pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennus-
oikeutta on 3822 kem2, josta liike-, toimistoja palvelutilaa saa olla 573 kem2. Lisäksi tontille saa rakentaa asukkaiden yhteistiloja ta-
lojen 1. kerroksiin 618 kem2 ja autotallitiloja 180 kem2. Kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 4620 kem2, joka vastaa tonttitehokkuutta et=0,83.

Tontit nro 13, 14 ja 15 osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, johon saa rakentaa liike- ja palvelutiloja enintään 600 kem2 niille osoitetuille
rakennusaloille. Tonteilta tulee varata yksi autopaikka jokaista 70 kem2:a kohti. Tonttien autopaikat saa osoittaa viereiselle LPA-tontille.

Uudisrakennukset sijoittuvat kuudelle samankokoiselle rakennusalalle kerroslukujen vaihdellessa IV:n ja VI:n välillä siten että korkeimmat
rakennukset tulevat rinteen viereen.

Uusien tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet:

tontin pinta- rakennus- tontti-
nro ala m2 oikeus kem2 teh. et
13 3944 3550 0,90
14 2903 3350 1,15
15 5145 3000 0,58

Tontti 12 osoitetaan autopaikkojen korttelialueeksi LPA. Tontille saa rakentaa monitasoisen, rinteeseen upotettavan pysäköintilaitoksen,
jonka maanalaisten kerrosten määrä vaihtelee välillä 1-3. Maan päälle saa sijoittaa autopaikkoja yhteen rinnettä myötäilevään tasoon.
Laitokseen saa sijoittaa tonttien 13, 14 ja 15 autopaikkoja sekä 20 kpl tontin 1145-11 autopaikkoja. Tontin pinta-ala on 2566 m2.

5.3.2 Muut alueet
5.3.2.1 Katualueet
Vallerinkatua jatketaan länsipäästään n. 75 m, jotta kulku uusille tonteille on mahdollinen. 34 m2:n kokoinen osa puistoa muutetaan kaduksi
ja 100 m2 katua tontiksi. Katualue kasvaa yhteensä 486 m2. Katualueen pinta-ala on 771 m2.

5.4 Kaavan vaikutukset

Kaavan vaikutukset on selostettu kohdassa 4.5.2.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Pispalan valtatien melutason Winterin mutkan kohdalla arvioidaan vuonna 2010 olevan 69 dBA päivällä ja 61 dBA yöllä. Rautatien melutason
arvioidaan olevan lähimmällä seinälinjalla 58 dBA. Tieliikennemelu ja raideliikennemelu aiheuttavat korttelin seinälinjalla 68 dBA koko-
naismelutason. Porin radan enimmäismelutaso radan puoleisella seinälinjalla on 78 dBA.

Suunnittelukeskus Oy:n tekemien meluselvitysten mukaan melutaso on esitetyssä pistetalovaihtoehdossa korttelin sisäosissa oleskelu- ja
leikkipihoilla jokaisella paikalla alle 55 dBA. Tien ja rautatien puoleisten rakennusten tien puoleisilla seinälinjoilla melutaso maanpinnas-
sa on välillä 47 - 69 dBA, joka tulee ottaa huomioon julkisivurakenteissa.

Kaava-alueen maaperä on mahdollisesti osittain saastunut. Saastunut maa-aines on ennen rakentamista poistettava ympäristöviranomaisten hy-
väksymällä tavalla.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Toteuttaminen on tarkoitus aloittaa keväällä/kesällä 2002 korttelin alimmista osista ja edeten kohti pohjoista. Alkuvaiheessa tontista
1145-8 on erotettava ja rakennettava katualue ja sovittava tontin 10 omistavan kiint.oy:n kanssa tontin 8 pysäköintiin liittyvistä jär-
jestelyistä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavoitussopimuksen tekemistä kaupungin ja maanomistajan välillä.

Vanha teollisuusrakennus voi jäädä paikoilleen kun uusista tonteista ensimmäinen muodostetaan ja sen talot rakennetaan. Kaukolämpöputki on
siirrettävä hankkeen alussa, sillä se on rakennusalalla. Putken siirtäminen kaavassa osoitettuun paikkaan ei edellytä olemassa olevien ra-
kennusten purkamista.