ASEMAKAAVA NO 7536, PYYNIKIN PANIMON VANHAN TEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN PÄÄASIASSA
ASUINKÄYTTÖÖN, KOULUKATU 11,13, TIILIRUUKINKATU 16,18, PAPINKATU 14,16


Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä maaliskuuta 1999 päivättyä, 28.4.2000 ja 6.11.2000 tarkistettua sekä 18.1.2001 muis-
tutusten johdosta tarkistettua asemakaavakarttaa nro 7536. Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asemakaavan muutos koskee:
Tampereen kaupungin VI kaupunginosan
korttelin nro 93 tonttia 39.

Alue sijaitsee n. 0,5 km kaupungin keskustasta lounaaseen. Osoitteet ovat Koulukatu 11 ja 13, Tiiliruukinkatu 16 ja 18 sekä Papinkatu 14 ja
16. Liite 1.


1 PERUSTIEDOT

11 Suunnittelutilanne

11.1 Seutukaava
Pirkanmaan 3. seutukaava on vahvistettu 6.6.1997. Sen mukaan kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta.

11.2 Yleiskaava
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.1.1995 Tampereen keskustan osayleiskaava 1995:n. Sen mukaan kaava-alue on tuotantovaltaisen yritystoi-
minnan aluetta.

11.3 Asemakaava
Tontilla VI-93-39 on voimassa 2.5.1979 vahvistettu asemakaava nro 5390, jonka mukaan tontti on teollisuusrakennusten ja -laitosten kortte-
lialuetta. Rakennusoikeus on tonttitehokkuusluvun e=2,25 mukaisesti 21913 kerrosalaneliömetriä. Tontilla olevien rakennusten enimmäis-
korkeudeksi on määrätty 22.0 metriä.

11.5 Tonttijako ja -rekisteri
Tontille VI-93-39 on vahvistettu tonttijako 25.5.1935. Tontti on merkitty tonttirekisteriin 28.1.1941. Kaava-alueeseen ei sisälly maarekisterialuetta.

11.8 Pohjakartta
Pohjakartta on Tampereen kaupungin kaupunkimittausyksikön laatima ja se on tarkistettu v. 1999.

12 Maanomistus

Tontin VI-93-39 omistaa Oy Sinebrychoff Ab, osoite: PL 87, 04201 Kerava.

13 Väestö ja työpaikat

Tontilta 93-39 on teollisuustoiminta loppunut. Tehtaan tiloista osa on vuokrattu tilapäiseen käyttöön.

14 Rakennettu ympäristö

14.1 Kokonaisrakenne
Kaava-alue on kaupungin keskustassa sijaitseva vanha teollisuustontti. Sen toisena rajanaapurina on kaupungin sosiaalitoimen käytössä oleva
entinen Suomen Trikoon tehdas. Ympäristö on pääasiassa keskustan kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Lähistöllä on lisäksi monia kouluja
ja kulttuurilaitoksia. Pyynikin puisto urheiluja ranta-alueineen ulottuu lounaispuolella tontin välittömään läheisyyteen.

14.2 Maankäyttö
Tontti tunnetaan Pyynikin panimon tonttina. Sillä on eri-ikäisiä, panimotoimintaan liittyneitä rakennuksia, joissa on kerrosalaa yhteen-
sä noin 15700 m2.

Tontin vanhimmat rakennukset, Arthur af Hällströmin suunnittelema panimorakennus Koulukadun ja Tiiliruukinkadun kulmassa sekä Koulukadun
varressa olevan ja Heikki Tiitolan suunnitteleman asuinrakennuksen vanhin osa ovat vuodelta 1897. Asuinrakennusta on laajennettu vuonna
1922. Konttorirakennuksen vanhin osa on vuodelta 1925. Myös sen suunnittelija oli Heikki Tiitola. Konttorirakennusta on korotettu vuonna
1941, laajennettu vuonna 1947 ja korotettu vuonna 1977. Vuoden 1977 korotus koski myös konttorirakennuksen vanhemman osan toista ker-
rosta, jolloin rakennuksen katto ja toisen kerroksen ikkunat muuttuivat. Panimorakennusta on laajennettu jatkamalla rakennusta Tiiliruukin-
kadun varrella vuosina 1934 ja 1950-51 sekä Koulukadun varrella vuonna 1960. Uusin tontin nykyisistä rakennuksista on Tiiliruukinkadun ja
Papinkadun kulmaan vuonna 1984 rakennettu tuotantorakennus. Uudempien rakennusten suunnittelijoina ovat olleet Paavo Tiitola, Jaakko Täh-
tinen ja Ismo Snellman.

14.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Tontti on liitetty kunnallistekniseen verkostoon.

15 Luonnonympäristö

Kaava-alue on vanhaa teollisuusaluetta, jolla ei ole säilynyt alkuperäistä luontoa. Maaperältään alue on hienojen sedimenttien aluetta,
jossa vallitsevina maalajeina ovat savi ja hiesu. Maasto laskee itään siten, että korkeuseroa Koulukadun ja Papinkadun välillä on noin 11
metriä.

16 Erityispiirteet ja suojelukohteet

Entinen Pyynikin panimo on Tampereen teollisuushistorian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä alue, minkä vuoksi se on valittu mukaan
Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurijulkaisuun.

2 TAVOITTEET

Pyynikin panimon tontin asemakaavan muuttaminen sisältyy kaavoitusohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen 1999. Aloitteen asemakaavan muuttami-
seksi on tehnyt tontin omistaja. Tarkoituksena on muuttaa tontti pääosin asuinkäyttöön säilyttäen arvokkaat tehdasrakennukset.

Tampereen kaupungin strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.3.1997. Kaupungin strategia sisältää maankäyttöön liittyvänä kes-
keisenä periaatteena kantakaupungin tiivistämisen ja keskustan kehittämisen keskustan osayleiskaavan ja kantakaupungin yleiskaavan
periaatteiden mukaan. Näistä väestöä koskeviin tavoitteisiin kuuluu mm.keskustan asuntomäärän lisääminen huomioonottaen perheasumisen ja kes-
kusta-asumisen tarpeet. Ympäristöllisiä tavoitteita ovat mm. vanhojen teollisuusalueiden muutosten jatkaminen, kaupunkitilan ja keskustaym-
päristön parantaminen sekä keskustan historian ja kaupunkikuvan huomioon ottaminen eri toimenpiteissä.

Tontille suunniteltu uusi käyttö poikkeaa keskustan osayleiskaavasta. Nykytilanteessa, kun perinteinen panimotoiminta on loppunut tontil-
la, ei tontin varaaminen tuotantotoiminnalle ole enää perusteltua. Asuinkäyttö toteuttaa kaupungin strategiaksi hyväksyttyjä keskustan
osayleiskaavan asuntopoliittisia ja ympäristöllisiä tavoitteita.

3 ASEMAKAAVA JA SEN PERUSTELUT

31 Yleisperustelu ja -kuvaus

Rakennetun ympäristön, kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kannalta on perusteltua muuttaa tontti VI-93-39 käyttötarkoitukseltaan pää-
asiassa asuinkäyttöön ja säilyttää samassa yhteydessä arvokkaat tehdasrakennukset.

34 Rakennettu ympäristö

34.1 Kokonaisrakenne
Koulukadun varren ja Tiiliruukinkadun länsipään vanhat rakennukset samoin kuin tontin sisäosassa oleva konttorirakennus säilyvät. Muilta osin
tontti muuttuu asuinkerrostaloalueeksi täydentäen näin ympäristön toteutunutta kaupunkirakennetta.

34.2 Maankäyttö
34.21 Korttelialueet
Tontti osoitetaan kokonaisuudessaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös liike-, toimisto-, työ-, opetus- ja
palvelutiloja (AK-37). Kolmelle uudisrakennukselle osoitetaan rakennusalat tontin pohjois-, itä- ja eteläreunoille, jolloin ne yhdessä säi-
lyvien rakennusten kanssa antavat tontille umpikorttelin ilmeen. Näiden lisäksi osoitetaan tontin keskelle rakennusala neljännelle uudis-
rakennukselle. Ilmavuutta toteutukseen tuo avoin kaakkoiskulma sekä Papinkadun suuntaisen rakennuksen pohjoispäähän vaadittu aukko, joka
aukeaa korttelipihaan ja istutettavalle tontin osalle. Korttelin sisäosiin ei saa rakentaa tontteja erottavia aitoja. Rakennusalakohtai-
sesti määrättyä, uudisrakennuksissa sallittua kerrosalaa on yhteensä 16270 m2. Asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saadaan rakentaa
varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi yhteistiloja ja varastotiloja 10% em. kerrosalan määrästä. Kun säilyvissä rakennuksissa on ker-
rosalaa yhteensä noin 4200 m2, vastaa tontilla sallittu rakennusoikeus tehokkuuslukua e=2.3. Uudisrakennusten korkeudet on määrätty raken-
nusalakohtaisesti vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemamerkinnöin. Niiden mukaiset kerrosluvut ovat V-VII.

Säilyvistä rakennuksista Koulukadun varrella oleva vanha asuinrakennus siihen kuuluvine taustarakennuksineen on merkitty rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeäksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa.
Rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja. Kerrosalaa siinä on yh-
teensä noin 800 m2.

Konttorirakennus merkitään rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeäk-
si rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi
riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan enimmäiskerrosalasta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus-
ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöillä ei saa
turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Kerrosalaa siinä on noin 900 m2.

Vanha panimorakennus ilman pihan puolelle rakennettuja laajennuksia samoin kuin sen Koulukadun puoleinen jatko-osa on merkitty rakennus-
taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaksi ja kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Kerrosalaa
rakennuksessa on noin 2500 m2. Rakennuksen laajennusosalle annetaan merkintä, jolla osoitetaan rakennuksessa sijaitseva kulttuurihisto-
riallisesti arvokas sisätila ja sen käyttöön oleellisesti kuulunut varustus, jota ei korjaustai muutostöillä saa turmella. Laajennusosan
Koulukadun puoleinen julkisivu tulee säilyttää. Myös laajennusosan räystäskorkeusasemasta annetaan määräys, mikä johtuu siitä, että pihan
puolella rakennuksen yläosassa olevat viljasiilot puretaan, jolloin rakennuksen kattomuoto muuttuu. Vanhan panimon pihaseinustalle osoite-
taan rakennusala kaksikerroksiselle sivukäytävälle, jonka rakentaminen tekee mahdolliseksi useampien uusien käyttäjien asettumisen vanhaan
tehtaaseen ilman, että niiden edellyttämät porraskäytävät haittaisivat rakennuksen sisätilojen käyttöönottoa.

Koko korttelialuetta varten rakennetaan maanalaiset pysäköintitilat yhteensä noin 220 autolle, minkä johdosta osa korttelipihasta on kan-
nella. Kannelle on sijoitettava istutuksia huolehtien kuitenkin tarpeellisista kulkuyhteyksistä. Autopaikkavaatimus on 1 ap/90 m2 asuin-
kerrosalaa, 1 ap/200 m2 palveluasuntotilan kerrosalaa, 1 ap/200 m2 sosiaali- ja terveydenhuoltotilan kerrosalaa ja 1 ap/120 m2 säilyvän
rakennuksen kerrosalaa.

Alueen osa, jolla säilyy luonnollista maanpintaa, osoitetaan istutettavaksi tontin osaksi, jolle on istutettava havu- ja lehtipuita. Li-
säksi Papinkadun puoleiselle osalle korttelialuetta samoin kuin alueen pohjoisrajalle merkitään istutettavaksi puurivit.

35 Luonnonympäristö ja ympäristövaikutukset

35.2 Ympäristövaikutusten tarkastelu
Asemakaavan muutoksella poistuu kaupungin keskusta-alueella rakennetussa ympäristössä toiminut panimo, ja teollisuustontti muutetaan
asuinkorttelialueeksi. Asemakaavan vaikutukset kohdistuvat näin ollen lähinnä kaupunkirakenteeseen, toiminnalliseen ja sosiaaliseen koko-
naisuuteen, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen. Osallistuminen on lisäksi tuonut arvioita vaikutuksista.

VAIKUTUKSET KAUPUNKIRAKENTEESEEN

Kaava-alueen ympäristö on muodostunut kaupunkirakenteeltaan ehyeksi keskustan asuntoalueeksi, toiminnalliseksi ja sosiaaliseksi kokonaisuu-
deksi. Kaikki asumiselle tärkeät palvelut ovat lähettyvillä. Jopa luonnon alueet virkistys- ja maisema-arvoineen ovat osa tätä ympäristöko-
konaisuutta. Alueen muuttumista asuntoalueeksi voidaan pitää kaupunkirakenteen eheytymisenä alueella. Asukasmäärän lisääntyminen tukee hy-
vää toiminnallista ja sosiaalista perustilannetta.

VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN

Teollisuusaluekäytön jatkuminen saattaisi aiheuttaa paitsi toiminnallisia myös rakennettuun ympäristöön vaikuttavia epäkohtia uusien yrit-
täjien asettuessa alueelle uusine tarpeineen.
Asemakaavan muutoksen mukainen asuntorakentaminen, joka noudattaa ympäristön kerrostalojen mittakaavaa, eheyttää alueen kaupunkikuvaa.
Kaupunkikuvan historiallisen kerrostuneisuuden ja kulttuuriperinnön säilymisen kannalta Koulukadun ja Tiiliruukinkadun varsien vanhojen ra-
kennusten säilyminen on tärkeätä.

LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

Teollisuuden huolto-, kuorma- ja työntekijäliikenteen poistuminen merkitsee huomattavaa kevennystä alueen liikenteessä. Uudessa tilan-
teessa korttelialueen liikenne on ensisijaisesti asukasliikennettä. Alueelle rakennettaviin maanalaisiin autohalleihin on yhteys paitsi
Papinkadulta myös Tiiliruukinkadulta.

OSALLISTUMINEN

Asemakaavan muutoshanke esiteltiin alustavasti ympäristölautakunnalle 7.4.1998. Hanketta havainnollisti pienoismalli, joka oli myös ylei-
sesti nähtävänä 23.4.-14.5.1998. Mielipiteitä jätettiin 3 kpl. Näistä kahdessa käsiteltiin Papinkadun puolelle rakennettavan uudisraken-
nuksen sijaintia ja kokoa, kolmannessa vaadittiin panimon konttorirakennuksen säilyttämistä.

Museoviraston lausunto 16.6.2000:

"Vuoden 1897-1992 toiminut Pyynikin panimo oli perustamisvaiheessaan Suomen toiseksi suurin ja myöhemminkin yksi maamme suurpanimoista. Pani-
mokortteli on saanut hahmonsa monessa eri rakennusvaiheessa, joista kuvastuvat hyvin niin omistajavaihdokset kuin koko toimialan kehitys.
Panimorakennus ja Koulukadun asuinrakennus ovat vanhimmilta osiltaan tehtaan perustamisvuodelta. Panimoa on laajennettu 1930-, 1950- ja 1960-
sekä 1980-luvuilla. Asuinrakennusta on jatkettu 1920-luvulla, pihan puolella oleva konttori on samalta ajalta. Konttoriakin on sittemmin
laajennettu ja korotettu. Perustamisvaiheessa arkkitehtina on ollut Arthur af Hällström, laajennusvaiheissa mm. Heikki ja Paavo Tiitola
sekä Jaakko Tähtinen.

Pyynikin panimon kulttuurihistoriallinen, erityisesti teollisuushistoriallinen arvo on erittäin suuri. Tuotanto-, toimisto- ja asuinraken-
nusten historialliset kerrostumat ja kokonaisuus ovat säilyneet poikkeuksellisella tavalla. Panimo on Tampereen kantakaupungin ra-
kennuskulttuuriselvityksen kohteita ja kuuluu ympäristöministeriön julkaisussa "Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuusympäristöt"
luokiteltuihin maamme merkittävimpiin teollisuusympäristöihin.

Panimoteollisuuden muutokset ovat olleet huomattavan rajuja. Maamme eri maakuntiin ja kaupunkeihin sirottuneet vanhat tuotantorakennuk-
set ovat jääneet käytöttä tuotannon päätyttyä tai toiminnan siirryttyä muualle. Suurempien panimoyritysten vanhaa rakennuskantaa on säily-
nyt vain kymmenkunnassa kohteessa, joiden joukossa Pyynikin panimo on kärkikohteita.

Panimotontin rakentamisen ja uudiskäytön on perustuttava nyt esitettyä kattavampaan olemassa olevan rakennuskannan säilymiseen. Eri-
tyisesti perustamisvaiheen tuotantorakennusta on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena ja ulotettava suojelu myös Tiiliruukinkadun siiven piha-
osaan. Sisäpihan konttorin ja sen laajennusosien säilyminen tai häviäminen vaikuttaa olennaisesti panimokokonaisuuden kulttuurihistorialli-
seen arvoon; Museovirasto edellyttää konttoriosankin säilyttämistä. Konttori ja sen 1947 valmistunut laajennus ovat huolella suunnitel-
tua vakaata 1920- ja 1940-luvun arkkitehtuuria.
Laajennusosan hyvin säilynyt ja harvinaisuudeksi luokiteltava toimistointeriööri on sekin suojeltava. Virasto pitää lisäksi kau-
punkikuvallisista syistä tärkeänä Tiiliruukinkadun pitkän tuotantorakennusten ketjun säilymistä kokonaisuutena 1930- ja 1950-lukujen laa-
jennuksin.

Yksityiskohtaisemmista suojelutavoitteista Museovirasto toteaa vielä seuraavaa:

Koulukadun siiven mallasullakon lanterniinillä on teollisuushistoriallista merkitystä ja se on Pyynikin panimon tunnusmerkki katukuvassa. Ase-
makaavamääräystä sr-38 on muutettava siten, että se turvaa lanterniinin ja mallasullakon ullakkoikkunoiden säilymisen. Samoin perustein
asemakaavan muutoksessa on jo keittämön sisustuksen ja varustuksen säilymistä koskeva suojelumääräys.

Asuinrakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ansaitsee tulla painokkaammin esille yhdenmukaistamalla määräyksien sr-7 ja sr-38 korjaus-
ja muutostöitä koskeva osuus (Rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia arvo-
ja.) Keinoja varmistaa rakennuksen sisäänkäynnin ja pohjoisosan kiinteä sisustus on perusteltua vielä tutkia.

Suojelumääräyksiin on liitettävä maininta, että rakennusten muutoksista ja korjauksista on kuultava museoviranomaisia."

Asemakaavan muutosehdotuksessa on Papinkadun varren uudisrakennusta koskevien mielipiteitten vuoksi vedetty rakennusala irti tontin rajasta
siten, että suunnitellun rakennuksen ja kadun väliin voidaan istuttaa puurivi, mistä on asemakaavassa määräys. Lisäksi rakennuksen kor-
keutta on madallettu rakennusalan eteläosassa, jolloin vasta myöhäisiltapäivä ja ilta tuovat varjon Papinkadun vastakkaisella puolella ole-
van taloyhtiön pihaan. Koska rakennusten välinen etäisyys on pidempi kuin uudisrakennusten korkeus, ei uudisrakentaminen varjosta vastak-
kaisen puolen asuntoja.

Vanhaa asuinrakennuksen ja konttorirakennuksen kokonaisuutta koskevat asemakaavamääräykset ovat tarkistetussa kaavaehdotuksessa saatujen
mielipiteiden mukaiset. Museovirasto on hyväksynyt ehdotuksen.

36 Erityispiirteet ja suojelukohteet

Pyynikin panimon vanhin tehdasrakennus Koulukadun varren laajennusosineen samoin kuin Koulukadun varren asuinrakennus ja panimon konttori-
rakennus on merkitty suojelukohteiksi.

37 Ympäristön häiriötekijät

Liikennemelu on ajoittain häiritsevää Tiiliruukinkadulla. Sen vuoksi kadun varteen kaavoitetulle kadun suuntaiselle asuinrakennukselle
annetaan rakenteiden ääneneristävyyttä koskeva määräys.

Maaperän saastumisen tai puhtauden toteamiseksi tulee tehdä selvitys ennen rakennusluvan hakemista.

4 TOTEUTTAMINEN

Tontin rakentaminen asemakaavan muutosehdotuksen mukaisesti käynnistynee välittömästi kaavan vahvistuttua.

5 SUUNNITTELUVAIHEET

Tontin omistajan aloite 24.11.1997.
Kaavoitus 28.11.1997.
Dno YVI: 8324/611/97.

Ympäristölautakunnalle asemakaavan muutoshanke esiteltiin pienoismallin avulla alustavasti 7.4.1998.

RakA:n 154 §:n mukainen kuuleminen 23.4.- 14.5.1998. Hanketta esiteltiin pienoismallilla.

Suunnitelmaa on tarkennettu saatujen mielipiteiden perusteella.

Asemakaavan muutoksen pohjana ollut suunnitelma on esitelty naapureille 25.03.1999.

Asemakaavan muutosehdotuksesta on pyydetty kaupungin asianomaisten eri hallintokuntien lausunnot sekä lausunto Museovirastolta.

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen 21.11.2000. Nähtävilläoloaikana ehdotusta vastaan jätettiin viisi muistutusta, joiden käsit-
telyn yhteydessä ehdotusta tarkistettiin siirtämällä muutosalueelle Papinkadun varteen suunnitellun uudisrakennuksen kadun puoleista ra-
kennusalan rajaa tontille päin 1,5 metriä. Karttaa tarkistettiin 18.1.2001.

Asemakaavan muutosehdotus on laadittu Tampereen kaupungin ympäristötoimen kaavoitusyksikössä.


6 TILASTOTIEDOT

Käyttö- Pinta-ala Kerrosala Tonttite- Pinta-alan Kerrosalan Asukasluku
tarkoitus ha m2 hokkuus e= muutos muutos ohjevuonna
-------------------------------------------------------------------------------------------

AK-37 0,9739 20470 2,3 +0,9739 +22097 420 +1627
TT-2 -0,9739 -21913

---------------------------------------------------------------
yht. 0,9739 22097 2,3 + 184 420

TAMPEREEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖTOIMI
KAAVOITUSYKSIKKÖ
Nro 7536/08.03.1999, tarkistettu 28.04.2000, 06.11.2000 ja 18.1.2001

Mikko Järvi

Kristiina Jääskeläinen