Siirry sisältöön
EN

Jäteveden käsittely

Tampereen jätevedenpuhdistamoilla puhdistetaan myös Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien jätevedet. Puhdistamoilla käsitellään vuosittain noin 33 miljoonaa kuutiometriä jätevettä.

Jäteveden viipymä puhdistamolla on noin vuorokausi. Puhdistamoilla jätevedet käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti.

Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa mikrobit käyttävät hyväkseen jäteveden orgaanista ainesta muodostaen jatkuvasti kasvavaa biomassaa. Biomassaa kierrätetään prosessissa ja poistetaan lietteenkäsittelyyn tietyssä suhteessa.

Jätevedenkäsittelyssä syntyvä liete tiivistetään, mädätetään hapettomissa olosuhteissa noin kuukauden ajan ja kuivataan lingoilla. Mädätyksessä syntyvä biokaasu hyödynnetään tuottamalla energiaa laitoksen käyttöön.

Lietteen loppusijoituksessa tavoitteena on ympäristöystävällisyys ja kaatopaikkasijoituksen välttäminen. Nykyisin kaikki liete käytetään viherrakentamiseen ja maanparannusaineeksi. Tampereen Veden puhdistamoilla muodostuva jätevesiliete täyttää maanparannusaineeksi käytettävälle lietteelle asetetut tiukat laatuvaatimukset.

Jätevedenpuhdistamot ja niiden puhdistusprosessit

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1972 mekaaniseksi puhdistamoksi. Vuosien varrella puhdistamon prosessia on tehostettu monessa vaiheessa. Nykyisellään se käsittää mekaanisen vaiheen (välppäys, hiekanerotus ja esiselkeytys) ja biologiskemiallisen puhdistuksen.

Biologinen puhdistus toteutetaan aktiivilietemenetelmällä. Menetelmällä poistetaan jäteveden sisältämä orgaaninen aines ja hapetetaan jäteveden ammoniumtyppi nitraatiksi purkuvesistön happitilanteen parantamiseksi. Biologiskemiallisessa puhdistuksessa fosforin ja osittain myös orgaanisen aineen poisto toteutetaan ferrisulfaattiliuoksella saostamalla.

Prosessissa syntynyt liete sakeutetaan, mädätetään ja kuivataan lingoilla ennen sen kompostointia. Kompostoitu liete hyödynnetään viherrakentamisessa ja maanviljelyssä. Mädätyksessä hajoamistuotteena syntyvästä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä kaasumoottorigeneraattorilla.

Raholan jätevedenpuhdistamo

Raholan jätevedenpuhdistamo on biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, joka valmistui vuonna 1962. Puhdistamolla jätevesi on käsitelty alusta alkaen biologisesti ja lietteen stabilointimenetelmänä on käytetty mädätystä. Fosfori poistetaan kemiallisesti saostamalla ferrisulfaatilla. Raholassa käsitellään myös pääosa Ylöjärven ja Pirkkalan jätevesistä.Kaikki mädätyksessä syntyvä biokaasu on pääosin käytetty mikroturbiinien polttoaineena.

Kämmenniemen ja Polson jätevedenpuhdistamot

Molemmat laitokset ovat katettuja biologis- kemiallisia Metoxy -rinnakkaissaostuslaitoksia.

Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailutulokset

Asumajätevesistä poikkeavat jätevedet

Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista. Alla linkki lisätietoihin.

Lämpökaivojen porausvesien johtamisesta lisätietoja kohdassa liittyminen.

Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat

Viinikanlahti

Rahola

Kämmenniemi

Polso

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot