EN

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos

Tampereen Veden Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos Näsijärven rannalla Kaupin kansanpuistossa on tuottanut kaupunkilaisille puhdasta vettä jo vuodesta 1928. Vuonna 2011 aloitettiin vedenpuhdistuslaitoksen kunnostamisprojekti jonka tarkoituksena on tehdä laitoksesta Tampereelle toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle.


Kaupinoja toukokuussa 2016

Hankkeen esittely

Vedentarve tulee kasvamaan kaupungin laajentuessa sekä naapurikuntien varaveden tarpeen kasvaessa. Kaupinojan laitoksen vuorokausikapasiteetti nousee jopa 66 000 vesikuutioon, mikä riittää Tampereen Veden jakelualueen koko vedentarpeeseen.

Uusi vesihuoltolaki tulee painottamaan erityistilanteiden hallintaa vesihuollossa. Uusittu Kaupinojan laitos pystyy täysipainoisesti korvaamaan Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen. Raakavettä voidaan ottaa kahdesta raakavesilähteestä ja näin voidaan turvata kaupunkiseudun vedenjakelu tulevaisuudessakin.

Rakennustöiden vaiheita

Kaupinojan esisuunnitelma valmistui vuonna 2011. Siinä kartoitettiin eri mahdollisuuksia saneerauksen toteuttamiseksi. 2012 tehtiin yleissuunnitelma ja kilpailutettiin urakoitsijat. Kaupinojan saneerauksessa käytetään uusinta tekniikkaa sovittaen se vanhaan rakennukseen sekä Kaupin puistomaiseen ympäristöön. Laitos uusitaan tekniikaltaan kokonaan ja kapasiteetti nostetaan yli kolminkertaiseksi.

Rakennustyöt alkoivat laitoksen osalta lokakuussa 2013, ennen sitä oli aloitettu raakavesiputken rakentaminen. Joulukuun 2013 loppuun mennessä laitoksen tekniset siipirakennukset ja puolet prosessitiloista purettiin.

Tammikuussa 2014 aloitettiin louhinta uuden tulopumppaamosiiven alta ja heti sen jälkeen alkoivat rakennustyöt. Tulopumppaamon runkorakenteet valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Keväällä 2015 on aloitettu mm.väliseinin rakentaminen ja raakaveden kemikalointilaitteiden asennus.

Kaupinoja on koko saneerauksen ajan varalaitoskäyttövalmiudessa ja sen veden laatua seurataan jatkuvasti.

Viisikerroksinen tulopumppaamo valmistui 2015. Kaksilinjainen vedenpuhdistuslaitos uusittiin kahdessa vaiheessa. B-linjan saneeraus valmistui kesällä 2015. A- linjan saneeraustyöt käynnistyivät tämän jälkeen Koko laitoksen koekäyttö alkaa hienäkuussa 2016, kun A-linjan saneeraus vanhalla puolella valmistuu.

Vuoden 2016 aikana on lisäksi asennettu prosessitekniikkaa, kuten kemikaalisäiliöitä, pumppuja venttiilejä ja mittaulaitteistoa.

Kaupinojan laitos tulee olemaan miehittämätön, ja sitä ohjataan etänä Ruskon vedenpuhdistamon keskusvalvomosta käsin.

Puhtaan veden lisäksi laitoksella tuotetaan myös lämpöä omaan tarpeeseen hyödyntämällä lämmönlähteenä järvivettä.. Periaate on sama kuin maalämmössä.

Kaupinojan saneerausta seurataan Tampereen Veden Vesitehras-asiakaslehdessä, joka jaetaan joka kotiin Tampereella ja Pirkkalassa kaksi kertaa vuodessa. Verkkolehteä pääsee lukemaan alla olevasta linkistä.

Teknisiä tietoja

Teknisiltä piirteiltään Kaupinoja tulee olemaan samankaltainen kuin Ruskon vedenpuhdistuslaitos. Laitoksen kapasiteetiksi tulee 50 000 m3/d, jatkossa jopa 72 000 m3/d. Vedenpuhdistusprosessiksi tulee perinteinen puhdistusprosessi (flotaatioselkeytys – hiekkasuodatus – aktiivihiilisuodatus). Kemikaloinniltaan Kaupinoja on lähes samanlainen kuin Rusko. Koagulointikemikaalina on rauta(III)sulfaatti, alkalointikemikaalina kalkki ja desinfiointikemikaalina kloori. Lisäksi veden puhtaus varmistetaan UV-desinfioinnilla.


Laitos talvella 2016

Vedenotto- ja ympäristöluvat

1. Kaupinojan pintavedenpuhdistamon pintaveden ottaminen Näsijärvestä sekä uuden imuputken ja huuhteluveden purkuputken rakentaminen sekä valmistelulupa, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 50/2013/2 18.6.2013 sekä Aluehallintoviraston päätös 12.5.2015 luvan muuttamisesta lupamääräysten 8 ja 12 osalta, päätös nro 55/2015/2

2. Kaupinojan pintavedenpuhdistamon huuhteluvesien johtaminen Näsijärveen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 99/2013/1, 18.6.2013, sekä Aluehallintovirasto päätös 12.5.2015 luvan muuttamisesta lupamääräysten 17, 18 ja 19 osalta ja uusien lupa-määräysten 21 ja 22 lisäämisestä, päätös nro 81/2015/1

3. Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen 4.3.2015 myöntämä terveydensuojelulain mukainen lupa, joka mahdollistaa saneeratun osan käyttämisen varavedenottamona

Uusi ympäristö- ja vesilupa mahdollistaa aiempaa suuremman raakaveden ottomäärän sekä suuremman huuhteluvesimäärän laskemisen järveen. Lisäksi luvassa on mm. määräyksiä vesistötarkkailuista ja järveen johdettavan veden lämpötilasta.

Yhteistyötä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa

Vedenpuhdistuslaitoksen rakennetaan yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n kanssa kaukojäähdytyslaitosta. Laitokset hyödyntävät samaa raakaveden tuloputkea. Kaukojäähdytyslaitos valmistuu Sivun alkuun

Kaupinojan asemakaavan muutos

Kaupinojan kaavamuutoksen tarkoituksena oli uudistaa uudelleen käyttöön otettavan Kaupinojan vedenottamon asemakaava vastaamaan tulevaa käyttöä yhdessä tontille sijoittuvan kaukokylmälaitoksen kanssa. Samalla tarkistettiin, muutettiin ja laajennettiin ympäristön asemakaavatilanne vastaamaan Kauppi-Niihama osayleiskaavan tavoitteita. Asemakaavaehdotus nro 8506 hyväksyttiin Tamperen kaupunginvaltuustossa 20.10.2014. Asemakaava nro 8506 sisältää: Kauppi-Petsamo, Kaupinojan vesilaitoksen muutos ja laajennus, kaukokylmälaitos, uimapaikka ja sauna, Kaupinpuistonkatu, kortteli 883, yhdyskuntateknisen huollon kortteli, katu-, puisto-, uimaranta- ja vesialueet.

Kaupinojan historiaa


Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos vuonna 1965

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki