EN

Veden laatu


Tampereen talousvesi täyttää hyvin sille asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. Veden laatua tarkkaillan jatkuvasti.

Toiminta

Maailman parhaan hanaveden puolesta!

Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Vesi on olennainen osa Suomea ja suomalaisuutta. Puhdas hanavesi sekä puhtaat vesistöt ovat yhteistä ja arvokasta kansallisomaisuuttamme, josta voimme olla ylpeitä.

Tampereen vesilaitos on perustettu jo vuonna 1898 ja vesihuoltoa on siitä lähtien jatkuvasti kehitetty. Puhdasta hanavettä toimitetaan Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä, josta 70 % on pintavettä ja loput pohjavettä.

Vesihuoltopalvelut ovat korkealla tasolla, mistä kertoo esimerkiksi se, että meillä:

• Hanavesi on laadukasta eli turvallista, hajutonta, mautonta ja väritöntä. Veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön veden terveydelliselle laadulle asettamat vaatimukset erinomaisesti. Lisätietoja talousveden laadusta Tampereella voi lukea kohdassa Veden hankinta ja käsittely.

• Hanavesi on edullista. Yksi juomalasillinen maksaa Suomessa keskimäärin 0,06 senttiä - ämpärillisen saat 3 sentillä!

• Hanavettä on saatavilla ympäri vuorokauden.Kuva: VVY

Jotta Sinä saisit erinomaista hanavettä

Tampereen Vesi tekee laadukkaan hanaveden eteen paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Puhdas hanavesi toimitetaan veden käyttäjille, eli Sinulle, maan alla olevan vesijohtoverkoston kautta ympäri vuorokauden, kaikkina päivinä. Vesihuoltolaitokset seuraavat, ohjaavat ja kunnossapitävät järjestelmää herkeämättä varmistaakseen puhtaan hanaveden jatkuvan toimituksen. Lisäksi vesihuoltolaitokset keräävät ja puhdistavat tehokkaasti käytetyn hanaveden eli jäteveden ja palauttavat veden takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Tampereen Veden toiminta-alue

Tampereen Veden toiminta-alue kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-aluetta yhtenäistettiin 2011 kattamaan pääosin asemakaavoitettu alue. Toiminta-alueella asuu yli 200 000 asukasta.

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain määrittelemin perustein. Toiminta-alue määritellään siten, että vesihuoltolaitoksella on taloudelliset edellytykset huolehtia vesihuollosta.

Toiminta-alueen laajentaminen muun kunnallistekniikan rakentumisen ja maankäytön kehittymisen yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullisinta. Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Tampereen Veden toiminta-alueen päivitys hyväksyttiin Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa 18.1.2011.

Tampereen veden vesijohto, jätevesi- ja sadevesiviemäriverkoston toiminta-alue on esitetty alla olevissa kartoissa.

Toimitamme vettä myös Pirkkalaan ja tarpeen mukaan Nokialle, Lempäälään ja Kangasalle. Lisäksi eräiden Ylöjärven raja-alueiden vesihuolto hoidetaan Tampereen suunnasta. Tampere myös ostaa vettä Ylöjärven kunnalta. Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien viemäröidyiltä alueilta kerätyt jätevedet käsitellään Tampereen Veden puhdistamoilla.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki