Siirry sisältöön
EN


Toimitamme puhdasta vettä ja vesihuoltopalveluja Tampereelle ja naapurikuntiin.

Toiminta

Tampereen Vesi toimittaa puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 75 % on pintavettä ja loput pohjavettä. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Järjestelmää seurataan, ohjataan ja kunnossapidetään 24/7. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Tampereen Veden toiminta-alue

Vesijohto, jätevesi- ja sadevesiviemäriverkoston toiminta-alue on esitetty alla olevissa kartoissa.

Tampereen Veden toiminta-alue kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alue kattaa pääosin asemakaavoitettun alueen. Toiminta-alueella asuu yli 250 000 asukasta.

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain määrittelemin perustein. Toiminta-alue määritellään siten, että vesihuoltolaitoksella on taloudelliset edellytykset huolehtia vesihuollosta.

Toimitamme vettä myös Pirkkalaan ja tarpeen mukaan Nokialle, Lempäälään ja Kangasalle. Lisäksi eräiden Ylöjärven raja-alueiden vesihuolto hoidetaan Tampereen suunnasta. Tampere myös ostaa vettä Ylöjärven kunnalta. Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien viemäröidyiltä alueilta kerätyt jätevedet käsitellään Tampereen Veden puhdistamoilla.

Tampereen Vesi osallistuu aktiivisesti vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yhteistyötä tehdään eri tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suurimpia käynnissä olevia vesihuoltohankkeita Tampereella ovat Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus sekä Sulkavuoreen rakennettava keskusjätevedenpuhdistamo.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo

Sulkavuoreen toteutetaan uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo kallion sisään. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen – ja siitä edelleen alapuoliseen vesistöön – päätyvä jätevesien aiheuttama vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa.

Uuden keskuspuhdistamon toteutus on usean kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi, kokonaisbudjetti on noin 300 milj. €.

Lisätietoja hankkeen etenemisestä Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n sivuilla.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot