EN

Veden laatu


Tampereen talousvesi täyttää hyvin sille asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. Veden laatua tarkkaillan jatkuvasti.

Toiminta

Toimitamme puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä lähes 70 % on pintavettä ja loput pohjavettä. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Järjestelmää seurataan, ohjataan ja kunnossapidetään 24/7. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Tampereen Veden toiminta-alue

Tampereen veden vesijohto, jätevesi- ja sadevesiviemäriverkoston toiminta-alue on esitetty alla olevissa kartoissa.

Tampereen Veden toiminta-alue kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alue kattaa pääosin asemakaavoitettun alueen. Toiminta-alueella asuu yli 200 000 asukasta.

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain määrittelemin perustein. Toiminta-alue määritellään siten, että vesihuoltolaitoksella on taloudelliset edellytykset huolehtia vesihuollosta.

Toimitamme vettä myös Pirkkalaan ja tarpeen mukaan Nokialle, Lempäälään ja Kangasalle. Lisäksi eräiden Ylöjärven raja-alueiden vesihuolto hoidetaan Tampereen suunnasta. Tampere myös ostaa vettä Ylöjärven kunnalta. Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien viemäröidyiltä alueilta kerätyt jätevedet käsitellään Tampereen Veden puhdistamoilla.


Kuva: VVY

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki