Siirry sisältöön
EN

Laatu ja ympäristö

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa Tampereen Veden toimintaa. Tuhansien järvien Suomessa yksi vesiensuojelun kulmakivi on jätevesien puhdistus. Ilman jätevesien keräilyä ja käsittelyä vesistömme pilaantuisivat nopeasti. Vesi- ja viemärilaitostoiminta voidaan lukea lähes kokonaan ympäristötoiminnaksi aina terveellisen juomaveden hankinnasta jätevesien puhdistamiseen saakka.

Tampereen Veden ympäristötoimintaa jätevedenpuhdistamoilla ohjaavat ympäristöviranomaisen myöntämät ympäristöluvat, joissa on asetettu puhdistus- ja tarkkailuvaatimukset puhdistamoille. Talousvedentuotantoa ohjaavat luvat sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamat talousveden laatuvaatimukset. Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat myös kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä Tampereen Veden laatujärjestelmässä vuosittain asetetut tavoitteet.

Tampereen Veden toimintaa on vuodesta 2002 lähtien ohjannut ISO 14001 -sertifikaatin mukainen ympäristöjärjestelmä ja vuodesta 2012 myös ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti. Tampereen Vesi on asettanut toimintansa kaikille osa-alueille laatu- ja ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Ympäristönäkökohdat 2020


Kuvassa on esitetty ympäristönäkökohtamme vuodelta 2020. Klikkaa kuva suuremmaksi

Näkökohdat pdf-muodossa, klikkaa linkistä:

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Tuotamme asiakkaillemme puhdasta ja korkealaatuista talousvettä sekä palautamme jäteveden puhdistettuna luonnon kiertokulkuun. Koko toimintamme vaikuttaa ympäristöön.

Vastaamme talousveden turvallisuudesta ja riittävyydestä, mikä on sekä elintärkeää ihmisille, että välttämättömyys yhteiskunnan toiminnalle ja kehitykselle. Hallitsemme riskejä ja turvaamme vedenhankinnan ja jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen kaikissa tilanteissa. Kehitämme seutuyhteistyötä.

Kaupungin kasvaessa vastaamme asiakkaidemme odotuksiin varmalla toiminnalla, palveluiden kehittämisellä ja näkyvällä viestinnällä uutta teknologiaa hyödyntäen.

Olemme sitoutuneet toimintamme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Tampere hiilineutraaliksi 2030-tavoitteen mukaisesti. Seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Edistämme hankinnoissa elinkaariajattelua ja ekologista kestävyyttä, jotka tukevat toimintavarmuuttamme ja veden korkeaa laatua. Parannamme toimintamme energiatehokkuutta.

Vahvuutenamme on sitoutunut, tavoitteellinen ja osaava henkilöstö, joka kokee työnsä merkitykselliseksi.

Toimintaamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaisten myöntämät luvat sekä kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet. Koko toimintamme täyttää ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatujärjestelmästandardien vaatimukset.

Laatu- ja ympäristöryhmä

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tampereen Veden laatu- ja ympäristöryhmä. Se tekee sisäiset auditoinnit laatu- ja ympäristöasioiden hoidon tasosta ja koordinoi ympäristötoimintaa. Laaturyhmässä ovat mukana kaikkien keskeisten toimintojen vastuuhenkilöt. Järjestelmien mukainen toiminta on koko henkilökunnan vastuulla.

Ekokumppanit Oy

Suurin yksittäinen hanke ympäristötietoisuuden lisäämiseksi on Tampereen Veden yhdessä kaupungin muiden liikelaitosten ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa perustama Ekokumppanit Oy, jonka tehtävänä on mm. tuottaa ympäristönhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot