Siirry sisältöön
EN

Laatu ja ympäristö

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa Tampereen Veden toimintaa. Tuhansien järvien Suomessa yksi vesiensuojelun kulmakivi on jätevesien puhdistus. Ilman jätevesien keräilyä ja käsittelyä vesistömme pilaantuisivat nopeasti. Vesi- ja viemärilaitostoiminta voidaan lukea lähes kokonaan ympäristötoiminnaksi aina terveellisen juomaveden hankinnasta jätevesien puhdistamiseen saakka.

Tampereen Veden ympäristötoimintaa jätevedenpuhdistamoilla ohjaavat ympäristöviranomaisen myöntämät ympäristöluvat, joissa on asetettu puhdistus- ja tarkkailuvaatimukset puhdistamoille. Talousvedentuotantoa ohjaavat luvat sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamat talousveden laatuvaatimukset. Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat myös kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä Tampereen Veden laatujärjestelmässä vuosittain asetetut tavoitteet.

Tampereen Veden toimintaa on vuodesta 2002 lähtien ohjannut ISO 14001 -sertifikaatin mukainen ympäristöjärjestelmä ja vuonna 2012 saatiin ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti. Tampereen Vesi on asettanut toimintansa kaikille osa-alueille laatu- ja ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Tuotamme asiakkaillemme puhdasta ja korkealaatuista talousvettä sekä palautamme jäteveden puhdistettuna luonnon kiertokulkuun. Osaava ja motivoitunut henkilökuntamme takaa turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle.

Vähennämme negatiivisia ja vahvistamme positiivisia ympäristövaikutuksiamme

Vähennämme vedentuotannon ja -jakelun sekä jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn ympäristöhaittoja parantamalla tuotteidemme ja palveluidemme laatua, kustannustehokkuutta, materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentämällä syntyvien jätteiden määrää. Hankinnoissa ja uusissa hankkeissa painotamme korkean laadun lisäksi ympäristöasioita.

Laatu- ja ympäristötietoisuus on osa henkilöstömme ammattitaitoa

Motivoimme henkilökuntaamme kehittämään ammattitaitoaan, osaamistaan, laatu- ja ympäristötietoisuuttaan sekä ja pidämme yllä korkeaa palvelutasoa jatkuvan koulutuksen avulla.

Toimintamme on tavoitteellista ja seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti

Asetamme toiminnallemme tavoitteita jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Toimimme taloudellisesti ja ympäristömyötäisesti pitäen lakeja ja viranomaismääräyksiä toimintamme vähimmäistavoitteina.

Tiedotamme aktiivisesti ja avoimesti toimintamme tasosta ja sen ympäristövaikutuksista

Kannustamme asiakkaitamme, tavarantoimittajia, urakoitsijoita ja muita sopimuskumppaneita ottamaan ympäristöasiat yhä kiinteämmäksi osaksi toimintaansa.

Laaturyhmä

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tampereen Veden laaturyhmä. Se tekee sisäiset auditoinnit laatu- ja ympäristöasioiden hoidon tasosta ja koordinoi ympäristötoimintaa. Laaturyhmässä ovat mukana kaikkien keskeisten toimintojen vastuuhenkilöt. Järjestelmien mukainen toiminta on koko henkilökunnan vastuulla.

Ekokumppanit Oy

Suurin yksittäinen hanke ympäristötietoisuuden lisäämiseksi on Tampereen Veden yhdessä kaupungin muiden liikelaitosten ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa perustama Ekokumppanit Oy, jonka tehtävänä on mm. tuottaa ympäristönhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja.


Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot