Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opintojen suorittaminen LOPS2016

Opiskeluaika ja työmäärä

Lukion voi suorittaa kahdessa – neljässä vuodessa, mutta suosittelemme sen suorittamista kolmessa vuodessa. Opiskelijan vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava syventäviä. Jotta lukion suoritus kolmessa vuodessa onnistuisi, on kursseja suoritettava oheisen taulukon mukaisesti:

VUOSI
1.JAKSO
2.JAKSO
3.JAKSO
4.JAKSO
PROJEKTI
5.JAKSO
YHT
1.
6-7 kurssia
6-7 kurssia 6-7 kurssia 6-7 kurssia 0,5-1 kurssia
6-7 kurssia 30-32
2.
6-7 kurssia 6-7 kurssia 6-7 kurssia 6-7 kurssia 0,5-1 kurssia6-7 kurssia
60-64
3.
5-6 kurssia
5-6 kurssia 5-6 kurssia
väh. 75

Abiturienttien on muistettava, että lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen saamiseksi on suoritettava 75 kurssia toukokuun alkuun mennessä. Opintojaan nopeuttava opiskelija voi halutessaan opiskella kahta saman tai eri aineen kurssia samaan aikaan. Asiasta on neuvoteltava kurssin opettajan kanssa. Luvan myöntää rehtori. Mikäli mahdollista, opiskelijan olisi hyvä suorittaa lukion aikana kursseja myös itsenäisesti (katso tarkemmin kohta itsenäinen opiskelu). Syksyllä valmistuvien opiskelijoiden suoritusten pitää olla valmiina ensimmäisen jakson loppuun mennessä.

Kurssin suorittaminen

Oppiaineen opetus on jaettu kursseihin. Yhden kurssin suoritusaika on yleensä jakson mittainen. Kurssi suoritetaan osallistumalla oppitunneille sekä tekemällä kurssin aikana annetut tehtävät ja kurssin välikokeet tai loppukoe. Opiskelija saa yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa (5 tai parempi) osallistumalla kurssille uudelleen, mikäli kurssille mahtuu mukaan. Näistä arvosanoista parempi on kurssin arvosana.

Hylätyn kurssin (arvosana 4) voi yrittää korottaa osallistumalla uusintakuulusteluun tai käymällä kurssi uudelleen, ellei kurssin opettaja ole sopinut toisin opiskelijan kanssa.

Päättöviikot

Periodin lopussa on 7 päivän mittainen päättöviikko. Koko päivä on saman koodin työskentelyä.

Uusintakokeet

Uusintakokeessa voi uusia kyseisen periodin kursseja, jos kurssin koe on tekemättä tai arvosana on 4. Jos ilmoittaudut uusintaan, etkä saavu paikalle, on uusintaoikeus käytetty. Uusintakokeessa voit tehdä enintään 2 kurssin kokeet.

3. periodin uusinnassa helmikuussa ja 5. periodin uusinnassa elokuussa voit uusia mitä tahansa kursseja, joista uusintaoikeus on käyttämättä. Ilmoittaudu näihin laittamalla opettajalle wilmaviesti.


JAKSO ILMOITTAUTUMINEN UUSINTAAN (VIIMEISTÄÄN)
UUSINTAKOE
5/20-21
Torstai 19.8.2021 klo 16
Tiistai
24.8.2021
1/21-22
Torstai 14.10.2021 klo 16
Tiistai 26.10.2021
2/21-22
Torstai 9.12.2021 klo 16
Tiistai 14.12.2021
3/21-22
Torstai 17.2.2022 klo 16
Tiistai
22.2.2022
4/21-22
Torstai 21.4.2022 klo 16
Tiistai
26.4.2022

Kurssin arviointi

Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Arvioinnin edellytyksiä ovat:

• läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen

• kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen

• kurssikoe.

Kurssin alussa opettaja ilmoittaa, mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi.

Kurssiarvosana:

Numeroarviointi:

• arvosteluasteikko 4 - 10

• keskeytetty kurssi = K

Opiskelija, joka on toistuvasti poissa oppitunneilta tai muulla tavalla laiminlyö opiskelua siten, että arvioinnin edellytykset eivät täyty, saa kurssista merkinnän K. Tämä koskee pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Keskeytetty kurssi on opiskeltava uudelleen, jotta siitä voisi saada arvosanan.

• täydennettävä kurssi = T

Vaadittavat täydennykset on suoritettava seuraavan jakson aikana. Mikäli täydennyksiä ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, kurssiarvosana laskee tai kurssisuoritus voi mitätöityä ja opiskelija joutuu suorittamaan kurssin uudestaan. Syynä voi olla esimerkiksi: kirjallinen tehtävä puuttuu, kielikokeen osa puuttuu, materiaalimaksu on maksamatta tai koe on tekemättä.

Sanallinen arviointi:

• suoritettu kurssi = S

• keskeytetty kurssi = K

• täydennettävä kurssi = T

Kurssikertymään ei lasketa täydennettävää (T), keskeytettyä (K) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä (4) suoritettu kurssi lasketaan kurssikertymään. Suoritettujen kurssien arvosanoja ei voi mitätöidä.

Poissaolot ja myöhästymiset voivat vaikuttaa kurssiarvosanaan alentavasti.

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Opiskelijan oppiaineen oppimäärä on kyseisessä aineessa suoritettujen kurssien (pakolliset, syventävät ja soveltavat) määrä. Mitään kurssia ei voi jälkikäteen poistaa. Kurssi on suoritettu, kun siitä on annettu numeroarvosana (4 - 10) tai suoritusmerkintä (S).

Päättötodistuksen saamisen edellytys on, että opiskelija on opiskellut kaikki oppiaineiden pakolliset kurssit, syventäviä kursseja vähintään 10 ja kokonaiskurssimäärä on ainakin 75 kurssia.

Kunkin aineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:


OPPIAINEEN KURSSIMÄÄRÄ
HYLÄTTYJÄ ENINTÄÄN

1 - 2 0

3 - 5
1

6 - 8
2

9 ->
3

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Kunkin oppiaineen oppimäärän arvosana (= päättötodistuksen arvosana) määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella arvioinnin suorittajien harkinnan mukaan. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä.

Jotta koko oppimäärä voidaan arvostella, hylättyjen kurssien määrä ei voi ylittää yllä esitettyjä enimmäismääriä.

Oppimäärän arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa oppimäärän lopullista arvosanaa suullisessa tai kirjallisessa kuulustelussa ennen päättötodistuksen antamista. Korotus voi tapahtua myös kyseisen oppiaineen tentissä ennen ylioppilaskirjoituksia. Silloin on kerrottava aineenopettajalle aikeistaan ennen tenttipäivää.

Läsnäolo koulussa

Lukion opiskelijan on osallistuttava kaikille kurssin oppitunneille. Poissaolot yhteistilaisuuksista katsotaan poissaoloiksi ko. kurssin tunneilta. Poissaolot selvitetään Wilma-ohjelman kautta.

Vanhempiensa/huoltajiensa luona asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolot varmentaa vanhempi/ huoltaja.

Täysi-ikäinen selvittää poissaolonsa itse. Jos koulun henkilöstöllä on syytä epäillä, että toistuvat poissaolot ovat perusteettomia, voi ryhmänohjaaja/ rehtori vaatia tarkempaa selvitystä poissaolon syystä (vanhempien varmennus, lääkärin tai terveydenhoitajan todistus).

Jos opiskelija tietää, että hänen on oltava poissa koulusta, hän pyytää luvan etukäteen hyvissä ajoin. Yhden tunnin poissaolo pyydetään kurssin opettajalta, 1 – 5 päivän poissaoloon pyydetään lupa ryhmänohjaajalta. Poissaoloanomuksen voi tehdä Wilma-ohjelman kautta. Pidemmät poissaololuvat anotaan rehtorilta.

Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla pitää olla läsnä.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija voi suorittaa kurssin tai sen osan osallistumatta opetukseen, mikäli kurssia ei järjestetä teknillisessä lukiossa tai muusta perustellusta syystä. Kurssin itsenäisestä opiskelusta on neuvoteltava ensin opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kanssa. Aineenopettajan kanssa suunnitellaan suoritusaikataulu, ja aineenopettaja kertoo suoritusohjeet. Lopuksi opiskelijan on pyydettävä suunnitelmalleen hyväksyntä rehtorilta.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelu

Tampereen teknillisessä lukiossa järjestetään lähiopetuksena evankelis-luterilaisen ja elämänkatsomustiedon kursseja. Elämänkatsomustiedon syventäviä opintoja on mahdollista suorittaa verkkokursseina. Ortodoksista uskontoa sekä islamin uskontoa opiskellaan verkko-opintoina.

Elämänkatsomustietoa opetetaan opiskelijoille, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Myös opiskelijat, joiden oman uskonnon opetusta ei ole järjestetty, voivat opiskella elämänkatsomustietoa. Elämänkatsomustiedon ja islamin uskonnon kaksi pakollista kurssia suoritetaan kahden lukuvuoden kuluessa. Uuden opetussuunnitelman mukainen islamin uskonto suoritetaan 2. ja 3. lukuvuotena. Tarkemmat tiedot tarjolla olevista kursseista löytyvät Pirkanmaan maakunnalliselta verkkokurssitarjottimelta.

Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeksi

Pitkän matematiikan vaihtamisesta lyhyeen on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa. Vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen, huoltajan allekirjoittama päätös, mikäli opiskelija on alle 18 vuotias.

Opiskelun keskeyttäminen ja eroaminen

Opiskelijan edellytetään opiskelevan yhtäjaksoisesti. Rehtori voi antaa luvan opiskelun keskeyttämiseen erittäin pätevästä syystä. Opintojen keskeyttämistä anotaan kirjallisesti rehtorilta. Jos opiskelija aikoo erota koulusta, niin hänen on ensin keskusteltava jatkosuunnitelmistaan opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Saadakseen erotodistuksen opiskelijan on käymiensä keskustelujen lisäksi allekirjoitettava eroanomus.