Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Fysiikka

Pakolliset opinnot:

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys tieteellisessä maailmankuvassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat suureet, yksiköt, kokeellisuus ja ilmiöiden mallintaminen.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti.

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat energian käsitteen ymmärtäminen ja energiantuotantotapoihin tutustuminen. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan sisällyttää esimerkiksi opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai -esitykset.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

FY3 Energia ja lämpö (2 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä tutustua termodynamiikan käsitteisiin. Opintojakso antaa valmiuksia osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Opintojakson aikana voidaan teettää esimerkiksi jokin kokeellinen työ, ryhmätyö, erilaisia palautustehtäviä tai useampia laajempia tehtäviä.

Vaadittavat esitiedot FY1-2

FY4 Voima ja liike (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Opintojaksolla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja ja törmäyksiä.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin

Vaadittavat esitiedot FY1-3

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan mekaanisten aaltojen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

Vaadittavat esitiedot FY1-4

FY6 Sähkö (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

Vaadittavat esitiedot FY1-5

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)

Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

Vaadittavat esitiedot FY1-6

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

Vaadittavat esitiedot FY1-7

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

FY1 + FY2 Fysiikka, energia ja yhteiskunta (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä. Opiskelija perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti ja opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai –esitykset.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot :

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

FY9 Mekaniikka II (2 op)

Opintojaksolla syvennetään osaamista mekaniikassa. Opintojakson sisältönä on heittoliike, statiikka, pyörimisen kinematiikka, liikeyhtälö, energia, pyörimismäärän säilyminen, ympyräliike, derivaatta ja integraali fysiikassa.

Vaadittavat esitiedot: FY1+2, FY4 ja FY5

FY10 Kokeellinen fysiikka (2 op)

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä. Opiskelija oppii raportoimaan tekemänsä kokeen ja sen tulokset. Opintojakso voi sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ekskursioita erilaisiin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Opintojakso on mahdollista suorittaa TAMKissa (Mittaamisen ja raportoinnin perusteet, 3op), lisätietoja fysiikan opettajalta.

Vaadittavat esitiedot: FY1-6, Opintojaksoa suositellaan 2. vuoden opiskelijoille 

 FY11 Lukion fysiikan kokonaiskuva (1 op)

Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvan fysiikasta ja syventää eri osa- alueiden osaamista laskennallisella tasolla. Harjoitellaan vastaamaan fysiikan reaalikokeeseen. Opintojakso on tarkoitettu ylioppilaskokeeseen valmistautuville abiturienteille.

Vaadittavat esitiedot: FY1-8

FY12 - 13 Automaatiojärjestelmät 1 ja 2 (Yhteistyössä Tredun kanssa) 2 op/ opintojakso

Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija osaa pneumatiikan ja sähköisten järjestelmien käyttömahdollisuudet koneautomaatiossa, tunnistaa peruskomponentteja ja kykenee asentamaan sekä testaamaan yksinkertaisia automaatiojärjestelmiä ja osaa ohjausjärjestelmien käyttömahdollisuudet sekä ohjelmoinnin perusperiaatteet.Opintojaksoilla tehdään logiikkaohjelmia Siemens S7 sekä Omron CX-one logiikalla

FY14 - 15 Elektroniikan perusteet 1 ja 2 (Yhteistyössä Tredun kanssa)  2 op/ opintojakso

Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu analogia ja digitaalielektroniikan perusasioihin, osaa elektroniikan peruskomponentit ja niiden piirrosmerkitja pystyy valmistamaan ja testaamaan elektronisen laitteensekä hallitsee harjoitustöihin liittyvät työ- ja sähköturvallisuusmääräykset.Opintojaksoilla tutustutaan ohmin lain soveltamiseen kytkennöissä, elektroniikkatuotannon perustyökalujen käyttöön, pienijännitteisten elektroniikkalaitteiden rakentamiseen ja toimintaan ESD-tilass.

FY16 - 17 Robotiikka 1 ja 2 (Yhteistyössä Tredun kanssa) 2 op/ opintojakso

Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija:

Tietää perinteiset robotiikan käyttökohteet, robottien yleisimmät rakennetyypit ja toimintaperiaatteet sekä eri apulaitteiden käyttökohteet sekä tietää robottiin liitettävät tehonsyötöt, pneumatiikan, sähkökäytöt ja tietoliikenneyhteydet, hallitsee tapoja automatisoida kappaleen käsittely- sekä siirtojärjestelmiä ja osaa robotiikan käytön perusteet automaatiojärjestelmän osana.

Tietää roboteissa ja robottisoluissa käytettävien antureiden ja mittalaitteiden toimintaperiaatteet ja konenäön soveltamisen periaatteet tunnistamisessa, paikoituksessa ja turvallisuudessa sekä osaa vaihtaa apulaitteita tarvittaessa.

Osaa ohjelmoida robottia ja käyttää sitä osana automaatiojärjestelmä.

Opintojaksoihin kuuluu käytännön harjoituksia sekä ohjelmointilogiikasta (Omron, Siemens 7) että robottiohjelmoinnista (Mitsubishi, ABB).