Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Filosofia

Pakolliset opinnot:

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)

Opintojaksolla perehdytään filosofian luonteeseen ja filosofisiin kysymyksiin. Keskiössä ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti filosofian työtapoja hyödyntäen. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofisiin kysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI2 Etiikka (2 op)

Opintojaksolla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Tutustutaan eri etiikan teorioihin sekä soveltavaan etiikkaan, kuten ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Lisäksi harjoitellaan jäsentämään ja perustelemaan sekä omia elämänvalintoja että elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. Vaadittavat esitiedot FI1.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

FI3 Yhteiskuntafilosofia (2op)

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät mm. oikeudenmukaisuutta, demokratiaa, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta, sekä oppia soveltamaan yhteiskuntafilosofista tietämystä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka liittyvät mm. ympäristöongelmiin, kulttuurien kohtaamiseen, teknologian ja tekoälyn vaikutuksiin sekä vallan problematiikkaan. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. Vaadittavat esitiedot FI1.

FI4 Totuus (2op)

Opintojaksolla perehdytään filosofisiin teorioihin totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä. Tutustutaan kielen ja merkitysten rooliin todellisuuden hahmottamisessa. Perehdytään tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin, sekä harjoitellaan arvioimaan havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen huomioiden eri tieteiden tavat selittää, ennustaa, ymmärtää ja tulkita tieteellistä tietoa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. Vaadittavat esitiedot FI1.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

FI5 Filosofian kertaus (1 op) 

Opintojaksolla kerrataan filosofian opintojaksoja ja käydään läpi vastaustekniikkaa sekä tehtävätyyppejä. Opintojaksolla tehdään arvioitavia yo-kokeen tehtäviä. 

Vaadittavat esitiedot: FI1-FI4 

FI6 Tekniikan ja teknologian filosofia (2 op) 

Opintojakso tarjotaan joka toinen lukuvuosi. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ajankohtaisiin tekniikan filosofian teemoihin kuten tekoälyn ja algoritmien etiikkaan, keinotekoisiin toimijoihin ja jaettuun agenttiuteen sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen. Opiskelija oppii tekniikan ja teknologian filosofian perusteet ja osaa soveltaa osaamistaan käytännössä.   Opintojaksolla keskustellaan, tutustutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja tehdään erilaisia tutkivan oppimisen tehtäviä. Opiskelijat pääsevät itse vaikuttamaan sisältöjen painotuksiin.  Opintojakso ei sovi itsenäiseen opiskeluun. 

Vaadittavat esitiedot: FI1