Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Äidinkieli

Pakolliset opinnot:

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä. Opiskelijan tekstitietoisuus syventyy keskeisiä tekstilajeja analysoimalla. Opiskelija kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjoittamisprosessin hallintaan.

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan.

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan viestijäkuvaa, ryhmäviestintätaitoja ja viestintärohkeutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii kehittämään vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan omien vuorovaikutustaitojen hallintaan.

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taitoihin.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Monimuotoisia tekstejä tutkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä suullisia että kirjallisia kantaa ottavia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan.

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kirjoittamisen taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kirjoittamisen prosessina ja harjoittelee tekstin tuottamisen eri vaiheita. Rohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esiintymistaitoja lisäämällä esiintymisrohkeutta. Opiskelija oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Lisäksi opiskelija harjoittelee analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi puheen pitämisen taitoihin.

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta ja ymmärrystä kontekstien merkityksestä. Opiskelija tutustuu keskeisiin Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden teemoihin ja teksteihin. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjallisuuden kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjoittelee ja oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään monipuolisiin vuorovaikutustaitoihin.

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän tekstin rakentamisen taitojaan. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitustaidon harjoituksia.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan lukutaidon harjoituksia.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

ÄI1+ÄI2+ÄI3 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (4 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan kieli- ja tekstitietoutta ja viestintätaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Analyysitaidot kehittyvät eri tekstilajeihin syventymällä. Omaa kirjoittamisprosessiaan opiskelija kehittää harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista ja vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan sekä kirjallisissa että suullisissa tehtävissä.

ÄI5+ÄI6+ÄI7 Tekstit ja kirjoittaminen (4 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan medialuku-, kirjoittamis- ja esiintymistaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan ja tutkii monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja prosessikirjoittamista sekä oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Ilmaisurohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan, opiskelijan puhe- ja kirjoittamistaitoihin.

ÄI10+ÄI11 Kirjoittaminen ja tekstien tulkinta (4 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitus- ja lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän ja analyyttisen sekä tulkitsevan tekstin rakentamisen taitojaan. Opiskelija syventää kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstin rakentamisen ja analyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitus- ja lukutaidon harjoituksia.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

ÄI12 Koulun lehti (2 op)

Opiskelijat toimittavat Hepolamminkadun kampusalueen lehden opettajan ohjauksessa. Lehden sisältö ideoidaan yhdessä, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja suunnitellaan ja toteutetaan niiden visuaalinen ilme. Valmis lehti syntyy yhteistyössä painoviestinnän opiskelijoiden kanssa.    

ÄI13 Lukupiiri (1op) ja Kirjallisuuden kunniakirja (1op)

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti kaunokirjallisuuden erilaisiin suuntauksiin ja lajeihin sekä tietokirjallisuuden nykysuuntauksiin. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista suorittaa “Kirjallisuuden kunniakirja", josta hän saa erillisen todistuksen.

ÄI14 Kielenhuolto (2 op)

Opintojaksolla kerrataan kielenhuollon perusasioita sekä hyvän ja ymmärrettävän tyylin periaatteita. Pyritään myös tiedostumaan omalle tekstille tyypillisistä virheistä ja puutteista. Tavoitteena on päästä eroon toistuvista ja tekstin luettavuutta haittaavista virheistä.  

ÄI15 Ilmaisutaito 1 (2 op)  

Opintojaksolla harjoitellaan ryhmässä toimimista. Keskeistä on osallistujien kokema turvallisuuden tunne esiintymistilanteissa. Keskiössä ovat aistit, tunne, liike, miimi, ääni, puhe, improvisointi sekä rentoutuminen. Opintojaksoon liittyy teatterikäynti tai muu vierailu. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa.   

ÄI16  Ilmaisutaito 2 (2 op)  

Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja draamaharjoitusten keinoin. Tavoitteena on saada tutustua omiin esiintymiskykyihinsä ja teatterin tekemiseen. Opintojakson aikana tuotetaan itse tai valitaan ja dramatisoidaan teksti, jonka pohjalta valmistetaan pienimuotoinen esitys, joka esitetään opiskelijaryhmän päätöksen mukaisesti joko laajalle tai pienelle yleisölle. Opintojaksoon liittyy teatterikäynti tai muu vierailu. Opiskelijalta edellytetään aktiivista läsnäoloa.  

ÄI17 Äidinkielen ja kirjallisuuden tukikurssi

Opintojaksolla tarjotaan opiskelijalle yksilöllistä tukea niillä lukemisen ja kirjoittamisen alueilla, joilla lukio-opintojen alkuvaiheessa havaitaan puutteita.