Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suositeltu suoritusjärjestys: Suorita pakolliset kurssit numerojärjestyksessä.

Pakolliset kurssit

zS201 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Kerrataan keskeiset suomen kielen rakenteet ja kieliopin käsitteet sekä sananmuodostuskeinot.

zS202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla keskeistä on kielentuntemus ja oman kieli-identiteetin rakentuminen sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen maailman kielten joukossa. Opiskelija soveltaa kielen rakenteiden tuntemustaan omia tekstejä prosessinomaisesti tuottaessaan sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja omaa viestimistä esimerkiksi suunniteltuja puhe-esityksiä pitämällä.

zS203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja kielikuvien, vertausten sekä monitulkintaisten ilmausten kulttuurisidonnaisuuden ymmärtäminen. Kurssissa luetaan jokin suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos, jota käsitellään kirjallisuuskeskustelussa.

zS204 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja. Opiskelija syventää kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita sekä tarkastelee nominaalimuotoja että lauseenvastikkeita.

zS205 Teksti ja konteksti

Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta. Opiskelija valmistaa puhe-esityksen tai osallistuu esimerkiksi paneelikeskusteluun kirjallisuuden tai muiden tekstien pohjalta.

zS206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa. Opiskelija vertailee suomalaista kulttuuria muihin tuntemiinsa kulttuureihin. Laajennetaan sanavarastoa ja perehdytään vaikeisiin kielen rakenteisiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zS207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelija oppii tuntemaan puhutun kielen sävyjä ja eri tyylejä.

Vaadittavat esitiesitiedot: S201 – S203

zS208 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssilla kerrataan kirjoittamisprosessi ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

Vaadittavat esitiesitiedot: S201 – S206

zS209 Lukutaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Tutustutaan kielen analyysin ja erittelyn käsitteisiin sekä jaetaan omia lukukokemuksia. Opiskelija tekee käännösharjoituksen sekä kirjailija- tai teosesittelyn. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

Vaadittavat esitiesitiedot: S201 – S206

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zS210 Tukikurssi

Kurssin tavoitteena on opiskelijoiden kielitaidon taso huomioon ottaen kerrata lukio-opinnoissa tarvittavia suomen kielen taitoja niin kieliopissa, luetun ymmärtämisessä kuin tekstin tuottamisessakin. Kurssilla opiskelija saa ohjausta lukion opiskelukäytänteiden omaksumiseen ja hallintaan. Työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota eri tiedonalojen kielen oppimiseen. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus kokeilla lukiokurssisen suorittamisessa erilaisia oppimisstrategioita ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.