Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Fysiikka

Pakollinen kurssi

zFY01 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zFY02 Lämpö

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

Vaadittavat esitiedot: FY01

zFY03 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

Vaadittavat esitiedot: FY01

zFY04 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

Vaadittavat esitiedot: FY01, mielellään myös FY02 tai FY03

zFY05 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY04

zFY06 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY03, FY04, FY05

zFY07 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY04, FY05, FY06

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zFY08 Mekaniikan jatkokurssi

Kurssilla syvennetään osaamista mekaniikassa. Ennen kurssia on FY01, FY04 ja FY05 oltava suoritettuina. Kurssin sisältönä on pyörimisen kinematiikka, liikeyhtälö, energia, pyörimismäärän säilyminen, ympyräliike, heittoliike, voimien jako komponentteihin ja kalteva taso.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY04 ja FY05

zFY09 Kokeellinen fysiikka

Kurssilla opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä. Opiskelija oppii raportoimaan tekemänsä kokeen ja sen tulokset. Kurssi sopii sekä 1. 2. että 3.vuoden opiskelijoille. Kurssi voi sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ekskursioita erilaisiin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Kurssi on mahdollista suorittaa TAMKissa (Mittaamisen ja raportoinnin perusteet, 3op), lisätietoja fysiikan opettajalta.

Vaadittavat esitiedot: FY01

zFY10 Lukion fysiikan kokonaiskuva (1/2 kurssia)

Kurssia tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvan fysiikasta ja syventää eri osa- alueiden osaamista laskennallisella tasolla. Kurssilla harjoitellaan vastaamaan fysiikan reaalikokeeseen. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskokeeseen valmistautuville abiturienteille.

Vaadittavat esitiedot: FY01- FY07

Yhteistyökurssit Tredun kanssa:

Kurssien suoritusjärjestys: kurssi 1 ennen kurssia 2

zFY11 - 12 Releohjaukset 1 ja 2

zFY13 - 14 Logiikkaohjaus 1 ja 2

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija:

Tuntee sähköisten, pneumaattisten ja hydraulisten toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat sekä yleisimpien automaatioverkkojen tai kenttäväylien toimintaperiaatteet ja rakenteet

Kytkee automaatiojärjestelmiä ja niiden komponentteja, venttiilit, venttiiliterminaalit, anturit, logiikat ja kenttäväylät

Hallitsee ohjelmoitavien logiikoiden ja teollisuustietokoneiden käytön ja niihin liittyvät kytkennät, sulautettujen järjestelmien ja ohjelmoitavien ohjauslaitteiden toiminnan ja käytön periaatteet kone- ja laiterakennuksessa ja automaatiolaitteiden rakentamista koskevien koneturvallisuusdirektiivien keskeiset määräykset ja ohjeet

Omaa hyvät tietotekniset valmiudet ohjelmointiin.

zFY15 - 16 Automaatiojärjestelmät 1 ja 2

zFY17 - 18 Elektroniikan perusteet 1 ja 2

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija:

Tutustuu elektroniikan peruskomponetteihin ja kytkentöihin

Rakentaa ja mittaa kytkentää

Tutustuu sulautettuihin järjestelmiin

Rakentaa (valmistaa) yksinkertaisen sulautetun laiteen ja laatii sille ohjelman

zFY19 - 20 Robotiikka 1 ja 2

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija:

Tietää hyvin perinteiset robotiikan käyttökohteet, robottien yleisimmät rakennetyypit ja toimintaperiaatteet sekä eri apulaitteiden käyttökohteet sekä tietää robottiin liitettävät tehonsyötöt, pneumatiikan, sähkökäytöt ja tietoliikenneyhteydet.

Toimii ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat robotin ohjelmoinnissa ja testauksessa ja noudattaa työ- ja sähkötyöturvallisuutta robotin käyttöympäristössä

Tunnistaa eri valmistajien robotteja, tietää niiden käyttöliittymien ja ohjelmointikielien eroavaisuuksia ja hallitsee perusliikekäskyt

Tietää roboteissa ja robottisoluissa käytettävien antureiden ja mittalaitteiden toimintaperiaatteet, konenäön soveltamisen periaatteet tunnistamisessa, paikoituksessa ja turvallisuudessa sekä osaa vaihtaa apulaitteita tarvittaessa

Käyttää perusliikekäskyjä ja hyödyntää koordinaatistoja ja työkalupisteitä toiminnassaan

Omaa hyvät tietotekniset valmiudet ohjelmointiin

Käyttää ja ohjelmoi robottia sekä testaa ohjelman, määrittää työkalupisteen ja käyttäjäkoordinaatiston, siirtää ohjelmaa koordinaatistossa itsenäisesti ja hallitsee jonkin robottisolun päivittäisen käytön tuotannoss

Hyödyntää aliohjelmia, funktioita tai toistokäskyjä ohjelmoinnissa sekä ymmärtää niiden käyttökohteet ja toiminnan.