Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suositeltu suoritusjärjestys: Suorita pakolliset kurssit numerojärjestyksessä.

Pakolliset kurssit

zÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Lisäksi kurssilla referoidaan, opetellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja tulkitaan mediatekstejä sekä kuvia.

zÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla keskeistä on kielentuntemus sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen. Opiskelija oppii prosessikirjoittamista sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla perehdytään myös informatiiviseen puhumiseen.

zÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu.

zÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja.

zÄI05 Teksti ja konteksti

Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta.

zÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden.

Vaadittavat esitiedot: ÄI01 – ÄI03

zÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

Vaadittavat esitiesitiedot: ÄI01 – ÄI06

zÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen

Vaadittavat esitiesitiedot: ÄI01 – ÄI06

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zÄI10 Toimittajakurssi

Kurssin tavoitteena on oppia kirjoittamaan lehti- ja verkkotekstejä ja saada niitä myös julkaistuksi lehdissä tai verkkomediassa. Opiskelijat toimittavat Hepolamminkadun kampusalueen lehden opettajan ohjauksessa. Lehden sisältö ideoidaan yhdessä, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja suunnitellaan niihin kuvitus. Valmis lehti syntyy yhteistyössä painoviestinnän opiskelijoiden kanssa.

zÄI11 Kirjallisuusdiplomikurssi

Kirjallisuusdiplomin tavoitteena on tukea opiskelijan lukuharrastusta ja laajentaa hänen tietämystään kirjallisuuden eri lajeista, teemoista ja tyylikausista. Tavoitteena on myös tutustua klassikkoteoksiin sekä nykykirjallisuuteen. Kirjallisuusdiplomi on tarkoitettu kirjallisuudesta ja kulttuurista kiinnostuneille opiskelijoille. Teknillisen lukion kirjallisuusdiplomiin luetaan kaikkiaan 20 teosta (kotimaisia ja ulkomaisia klassikkoja sekä nykykirjallisuutta). Teoksista voi kirjoittaa esim. lukupäiväkirjaa, analyysejä, arvosteluja tai esseitä. Niistä voidaan myös pitää esitelmiä tai blogia tai käydä kirjallisuuskeskustelua. Opiskelija voi itse valita suoritustavat, mutta hänen tulee hyväksyttää ne ohjaavalla opettajalla. Diplomi suoritetaan kolmen opiskeluvuoden aikana vapaavalintaisessa järjestyksessä osa-alue kerrallaan.

zÄI12 Kielenhuollon kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii havaitsemaan ja korjaamaan erilaisten tekstien kielioppivirheitä ja oppii välttämään teksteissään tavallisia vieras-, kapula ja puhekielisyyksiä. Kurssilla kerrataan kielenhuollon perusasioita, sekä hyvän ja ymmärrettävän tyylin periaatteita. Pyritään myös tiedostumaan omalle tekstille tyypillisistä virheistä ja puutteista. Tavoitteena on päästä eroon toistuvista ja tekstin luettavuutta haittaavista virheistä.

zÄI13 Ilmaisutaito 1

Kurssin tavoitteena on kokonaisilmaisun vapautuminen ja omien ilmaisukanavien löytäminen. Kurssilla harjoitellaan ryhmässä toimimista. Keskeistä on osallistujien kokema turvallisuuden tunne esiintymistilanteissa. Kurssien keskiössä ovat aistit, tunne, liike, miimi, ääni, puhe, improvisointi sekä rentoutuminen. Kurssiin liittyy teatterikäynti tai muu vierailu. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa kurssilla.

zÄI14 Ilmaisutaito 2

Kurssin tavoitteena esimerkiksi koulun tilaisuudessa järjestettävän performanssin, näytelmän, musikaalin tai vastaavan valmistaminen ja esittäminen. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja draamaharjoitusten keinoin. Tavoitteena on saada tutustua omiin esiintymiskykyihinsä ja teatterin tekemiseen. Kurssin aikana tuotetaan itse tai valitaan ja dramatisoidaan teksti, jonka pohjalta valmistetaan pienimuotoinen esitys, joka esitetään opiskelijaryhmän päätöksen mukaisesti joko laajalle tai pienelle yleisölle. Kurssiin liittyy teatterikäynti tai muu vierailu. Opiskelijalta edellytetään aktiivista läsnäoloa kurssilla.