Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kurssitarjonta


Äidinkieli (ÄI)

Pakolliset PA

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus PA
Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Lisäksi kurssilla referoidaan, opetellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja tulkitaan mediatekstejä sekä kuvia.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti PA
Kurssilla keskeistä on kielentuntemus sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen. Opiskelija oppii prosessikirjoittamista sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla perehdytään myös informatiiviseen puhumiseen.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa PA
Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen PA
Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja.

ÄI5 Teksti ja konteksti PA
Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset PA
Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa.

Valtakunnalliset syventävät SY

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen SY
Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen SY

Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen SY
Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

Koulukohtaiset syventävät KSY

ÄI10  Asiatekstien kirjoittaminen  KSY
Opiskelija tutustuu työelämän ja julkisten yhteisöjen kirjalliseen viestintään ja perehtyy asiakirjan vakioasemointiin ja tuottamisen vaiheisiin sekä soveltaa tietoa omaan kirjoittamiseen, mm. cv, kokousasiakirjoja, hakemuksia. Kurssilla vahvistetaan tekstinkäsittelytaitoja ja asiatyylin hallintaa. Kurssilla tuotetuista teksteistä kootaan portfolio. Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö, portfolio sekä muut kurssin alussa sovitut suoritustavat. Vapaa suoritusjärjestys. 

ÄI11  Peruskielioppi ja kielenhuolto KSY
Kurssilla vahvistetaan suomen peruskieliopin hallintaa sekä kerrataan kielenhuollon ohjeita. Tavoitteena on saada tukea ja taitoja tekstien tuottamiseen. Kaikki opiskelijat voivat valita kurssin, mutta äidinkielen opettaja voi tarvittaessa suositella kurssin suorittamista. Puolet kurssista suoritetaan lähiopetuksessa ja puolet etäopiskeluna Moodlessa. 

ÄI12  Luova kirjoittaminen KSY
Opiskelija tutustuu fiktiivisen kirjoittamisen eri tekstilajeihin, tyyliin ja kieleen ja soveltaa tietoa omaan fiktiiviseen kirjoittamiseensa. Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa lukiovuosien aikana. Koulukohtainen soveltava kurssi. Arviointi suoritusmerkinnällä. Vapaa suoritusjärjestys. 

ÄI13  Kirjallisuusdiplomi KSY
Kirjallisuusdiplomiin luetaan 20 kaunokirjallista teosta, jotka valitaan sovitulta listalta. Suoritukseen ei voi ottaa mukaan kirjoja, jotka luetaan muilla kursseilla. Ohjaavan opettajan kanssa sovitaan myös suoritustavat: kustakin teoksesta kirjoitetaan jokin erillisessä ohjeessa esitelty tehtävä. Suorituksista kootaan portfolio, joka voi olla sähköisesti palautettava tiedosto tai oma blogi. Diplomi suoritetaan kolmen lukiovuoden aikana. 

ÄI14  Verkkojulkaisu KSY
Opiskelijat perehtyvät verkkojulkaisun tuottamisen vaiheisiin ja toimittavat Verkkotoveri-lehteä. Kurssin voi suorittaa usean jakson aikana. Opettaja ohjaa kurssin osanottajia etupäässä sähköpostin ja Moodlen välityksellä. 

TA01  Monitaiteellinen musiikkiprojekti KSY
Äidinkielen kurssi TA 1 on tarjolla joka kolmas vuosi projektikurssina yleisöesityksen valmistamista varten. Kurssi toteutetaan yhteistyössä musiikin ja kuvataiteen kanssa. 

TA03B  Taidetta kaikilla aisteilla
KSY

Suomi toisena kielenä (S2)

Pakolliset PA

S21 Tekstit ja vuorovaikutus PA
Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Kerrataan keskeiset suomen kielen rakenteet ja kieliopin käsitteet sekä sananmuodostuskeinot.

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti PA
Kurssilla keskeistä on kielentuntemus ja oman kieli-identiteetin rakentuminen sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen maailman kielten joukossa. Opiskelija soveltaa kielen rakenteiden tuntemustaan omia tekstejä prosessinomaisesti tuottaessaan sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja omaa viestimistä esimerkiksi suunniteltuja puhe-esityksiä pitämällä.

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa PA
Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja kielikuvien, vertausten sekä monitulkintaisten ilmausten kulttuurisidonnaisuuden ymmärtäminen. Kurssissa luetaan jokin suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos, jota käsitellään kirjallisuuskeskustelussa.

S24 Tekstit ja vaikuttaminen PA
Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja. Opiskelija syventää kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita sekä tarkastelee nominaalimuotoja että lauseenvastikkeita.

S25 Teksti ja konteksti PA
Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta. Opiskelija valmistaa puhe-esityksen tai osallistuu esimerkiksi paneelikeskusteluun kirjallisuuden tai muiden tekstien pohjalta. S26 Nykykulttuuri ja kertomuksetKurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa. Opiskelija vertailee suomalaista kulttuuria muihin tuntemiinsa kulttuureihin. Laajennetaan sanavarastoa ja perehdytään vaikeisiin kielen rakenteisiin.

S26 Nykykulttuuri ja kertomukset PA
Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa. Opiskelija vertailee suomalaista kulttuuria muihin tuntemiinsa kulttuureihin. Laajennetaan sanavarastoa ja perehdytään vaikeisiin kielen rakenteisiin.

Valtakunnalliset syventävät SY

S27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen SY
Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelija oppii tuntemaan puhutun kielen sävyjä ja eri tyylejä.

S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen SY
Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssilla kerrataan kirjoittamisprosessi ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

S29 Lukutaitojen syventäminen SY
Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Tutustutaan kielen analyysin ja erittelyn käsitteisiin sekä jaetaan omia lukukokemuksia. Opiskelija tekee käännösharjoituksen sekä kirjailija- tai teosesittelyn. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

Ruotsi B1 (RUB1)

Pakolliset (PA)

RUB1 Minun ruotsini PA
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet PA
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RUB3 Kulttuuri ja mediat PA
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB4 Monenlaiset elinympäristömme PA
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi PA
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtakunnalliset syventävät SY

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen SY
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB7 Kestävä elämätapa SY
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Koulukohtaiset syventävät KSY

RUB08  Abikurssi KSY
Kerrataan kielioppia ja sanasto ja tehdään kuunteluharjoituksia. Valmentaa yo-kirjoituksiin. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. 

RUB09  Kirjoitelmakurssi KSY
Tällä kurssilla harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustehtäviä: lehden yleisönosastokirjoitus, kirje eri muodoissaan, blogi, sähköpostiviesti, puhe ja kutsu. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. 

Englanti A (ENA)

Pakolliset PA

ENA1 Englannin kieli ja maailmani  PA
Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija  perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä. 

ENA2  Ihminen verkostoissa  PA
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija pyrkii parantamaan kommunikaatiovarmuuttaan ja hän tutustuu eri viestintäkanaviin.

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä  PA

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä.

ENA4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  PA
Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja tiedonhakutaitojaan. 

ENA5  Tiede ja tulevaisuus  PA
Kurssilla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. 

ENA6  Opiskelu, työ ja toimeentulo PA
Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Valtakunnalliset syventävät SY

ENA7  Kestävä elämäntapa  SY
Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.   

ENA8  Viesti ja vaikuta puhuen SY
Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

ENA09  Tukea tulokkaille  KSY
  
ENA10  Abikurssi  KSY
Valmistaudutaan yo-kirjoituksiin vankentamalla sanastoa, kertaamalla kielioppia ja tekemällä kuunteluharjoituksia.  
Laajuus 0,5 kurssia. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. 
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. Lukio-opiskelun päättövaiheessa viimeisenä kurssina.

ENA11  Kirjoita englanniksi  KSY
Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, jolla harjoitellaan erilaisten englanninkielisten tekstien laatimista: kirjoitelma, artikkeli, lehden yleisönosastokirjoitus, kirje eri muodoissaan, blogi, sähköpostiviesti, puhe jne. 
Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. Lukio-opiskelun päättövaiheessa. 

ENA12  Debating and Presentation  KSY
This course will focus on the spoken English needed to argue, persuade and express opinions. The aim is to develop the confidence to speak English in front of an audience and to communicate without detailed notes. 
Body language and presentation techniques will be covered, as well as how to keep going when your mind goes blank. Taught by a native speaker. Can’t be studied independently. 
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. Vapaa suoritusjärjestys.

ENA13 Active English  KSY
Active English on tarjolla joka toinen vuosi.  
To activate spoken English. The course will include activities such as role play, pair discussion, group work and language games. Can’t be studied independently 
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana.

ENA14  Basic Business English  KSY
Basic Business English on tarjolla joka toinen vuosi.
Perehdytään liike-elämän sanastoon ja kokoustekniikkaan englanniksi. Kurssilla tutkitaan tilastollisia termejä ja opetellaan esitysten pitämistä. Kukin opiskelija valitsee yrityksen, jonka toiminnasta ja tavoitteista hän pitää lyhyen esityksen. Kurssin suorittamiseen kuuluu myös lyhyt kirjallinen selostus yhdessä valitusta teemasta. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. 
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. 2. opiskeluvuoden aikana.

ENA15  English in the UK   KSY
Ei opetusta lukuvuonna 2020-21. 
A week’s language course in Britain: host family accommodation, lessons, free time activities, excursions. 
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana.

KSO01  American History  KSY
Study history in English! Learn to listen to lectures on the history of the U.S., take notes, write essays and have oral presentations. Study visits. Taught both by a History and an English teacher. Can’t be studied independently. 
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella. Suoritussuositus: HI03-kurssin jälkeen, 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana.

Saksa A (SAA)

Pakolliset PA

SAA1 Kieli ja maailmani PA
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

SAA2 Ihminen verkostoissa PA
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä PA
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma PA
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

SAA5 Tiede ja tulevaisuus PA
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

SAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo PA
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät SY

SAA7 Kestävä elämäntapa SY
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen SY
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

SAA09  Abikurssi KSY
Monipuolista kieliopin, sanaston, kirjoittamisen sekä tekstin ja puheen ymmärtämisen harjoittelua. Sähköisiä tehtäviä. Syvennetään ja vahvistetaan kieliopin osaamista sekä sanavarastoa. Kehitetään ainekirjoituksen suunnittelu- ja kirjoitustaitoa. Ajankohtaista materiaalia internetistä oppikirjan ja kielioppikirjan lisäksi.  

SAA10  Sprachdiplom I  KSY
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Kielidiplomi I on hyödyksi haettaessa työ- tai harjoittelupaikkaa. Kielidiplomissa on kirjallinen osuus (luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja kirjoitelma sisältäen tekstitaito-osion) sekä suullinen osuus (oman elämänpiirin asioista keskusteleminen saksaksi sekä oma suullinen esitys). Diplomin taitotasot ovat eurooppalaisen taitotasoasteikon mukaan A2 ja B1. 

SAA11  Sprachdiplom II  KSY
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso II. Kielidiplomi II korvaa saksankielisten maiden yliopistojen vaatiman todistuksen kielitaidosta. Kielidiplomissa on kirjallinen osuus (luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja kirjoitelma sisältäen tekstitaito-osion) sekä suullinen osuus (annetun aiheen esittely saksaksi sekä oma suullinen esitys). Diplomin taitotasot ovat eurooppalaisen taitotasoasteikon mukaan B2 ja C1.  

Ranska A (RAA)

Pakolliset PA

RAA1 Kieli ja maailmani PA
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

RAA2 Ihminen verkostoissa PA
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAA3 Kulttuuri-ilmiöitä PA
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma PA
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

RAA5 Tiede ja tulevaisuus PA
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

RAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo PA
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät SY

RAA7 Kestävä elämäntapa SY
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

RAA8 Viesti ja vaikuta puhuen SY
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

RAA09  DELF KSY
Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia, jotka valmentavat ranskan kielen virallisen kielitutkinnon (DELF) suorittamiseen.  

RAA10  Ranskan opintomatka KSY
Suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka ranskankieliselle alueelle ja tutustutaan ranskan kieleen ja kulttuuriin autenttisessa ympäristössä. Kyseessä voi olla myös kahdenkeskinen vaihto, jolloin projekti pitää sisällään myös vieraiden vastaanottamisen Suomeen. Kurssia ei toteuteta joka lukuvuosi. Seuraavan kerran todennäköisesti lukuvuonna 2020 - 2021. 

Espanja A (EAA)

Pakolliset PA

EAA1 Kieli ja maailmani PA
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

EAA2 Ihminen verkostoissa PA
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAA3 Kulttuuri-ilmiöitä PA
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

EAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma PA
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

EAA5 Tiede ja tulevaisuus PA
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

EAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo PA
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät SY

EAA7 Kestävä elämäntapa SY
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

EAA8 Viesti ja vaikuta puhuen SY
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Saksa B2 (SAB2)

Valtakunnalliset syventävät SY

SAB201 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB202 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB203 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB204 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB206 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

SAB207 Kansainvälinen toiminta SY
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

SAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen SY
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

SAB210  Sprachdiplom I  KSY
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Kielidiplomi I on hyödyksi haettaessa työ- tai harjoittelupaikkaa. Kielidiplomissa on kirjallinen osuus (luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja kirjoitelma sisältäen tekstitaito-osion) sekä suullinen osuus (oman elämänpiirin asioista keskusteleminen saksaksi sekä oma suullinen esitys). Diplomin taitotasot ovat eurooppalaisen taitotasoasteikon mukaan A2 ja B1. 

SAB211  Sprachdiplom II   KSY
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso II. Kielidiplomi II korvaa saksankielisten maiden yliopistojen vaatiman todistuksen kielitaidosta. Kielidiplomissa on kirjallinen osuus (luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja kirjoitelma sisältäen tekstitaito-osion) sekä suullinen osuus (annetun aiheen esittely saksaksi sekä oma suullinen esitys). Diplomin taitotasot ovat eurooppalaisen taitotasoasteikon mukaan B2 ja C1.  

Ranska B2 (RAB2)

Valtakunnalliset syventävät SY

RAB201 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB202 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB203 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB204 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB206 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

RAB207 Kansainvälinen toiminta SY
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

RAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen SY
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

RAB209  DELF  KSY
Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia, jotka valmentavat ranskan kielen virallisen kielitutkinnon (DELF) suorittamiseen.  

RAB210  Ranskan opintomatka  KSY
Suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka ranskankieliselle alueelle ja tutustutaan ranskan kieleen ja kulttuuriin autenttisessa ympäristössä. Kyseessä voi olla myös kahdenkeskinen vaihto, jolloin projekti pitää sisällään myös vieraiden vastaanottamisen Suomeen. Kurssia ei toteuteta joka lukuvuosi. Seuraavan kerran todennäköisesti lukuvuonna 2020-2021. 

Espanja B2 (EAB2)

Valtakunnalliset syventävät SY

EAB201 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB202 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

EAB203 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAB204 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

EAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB206 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

EAB207 Kansainvälinen toiminta SY
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

EAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen SY

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

EAB209 Kansainvälinen yhteistyö  KSY
Kurssin aikana tehdään kansainvälistä yhteistyötä espanjankielisen yhteistyökumppanin kanssa, mikäli sellainen on saatavilla, tai tutustutaan espanjankieliseen yhteiskuntaan muulla tavoin. Yhteistyön muoto voi vaihdella vuosittain. Kurssiin ei automaattisesti sisälly ulkomaanmatkaa. Osa kurssista opiskellaan itsenäisesti. Opiskellaan yhdessä EAB311-ryhmän kanssa. Arviointi: suoritettu/hylätty.  

Venäjä B2 (VEB2)

Valtakunnalliset syventävät SY

VEB201 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

VEB202 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

VEB203 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

VEB204 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

VEB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

VEB206 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

VEB207 Kansainvälinen toiminta SY
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

VEB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen SY
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset syventävät KSY

VEB209  Venäjän opintomatka KSY
Suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka venäjänkieliselle alueelle ja tutustutaan venäjän kieleen ja kulttuuriin autenttisessa ympäristössä. Matkan aikana pidetään matkapäiväkirjaa tai blogia sekä tehdään esitelmiä matkaan liittyvistä teemoista. 

Saksa B3 (SAB3)

Valtakunnalliset syventävät SY

SAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB302 Matkalla maailmassa SY
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

SAB303 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB304 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB305 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB306 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB308 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtaiset syventävät KSY

SAB309  Kansainvälinen toiminta KSY
Kurssilla syvennetään valmiuksia kohdekielellä toimimiseen vapaaehtoistyössä tai työelämässä. Esitellään esimerkiksi kiinnostavia vapaaehtoisjärjestöjä. Voidaan toteuttaa esimerkiksi jokin projekti kohdekielisen tai samaa kieltä opiskelevan ystävyyskoulun kanssa. Voidaan myös osallistua oman seutukunnan kohdekieliseen kulttuuri- tai yritysyhteystoimintaan ja raportoida siitä esimerkiksi (video)blogin muodossa. Kurssi toteutetaan yhdessä SAB207-kurssin kanssa. 

SAB310  Viesti puhuen ja kirjoittaen KSY
Kurssilla kerrataan arkielämän viestintätilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti sekä laajennetaan taitoja. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen ja keskustelun taitoja. Kurssilla havainnoidaan eri tekstilajien eroja konkreettisista esimerkeistä. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja tai olla verkkoyhteydessä kohdekulttuuriin (tai muualla oleviin) kohdekielen käyttäjiin. Kurssi toteutetaan yhdessä SAB208-kurssin kanssa. 

SAB312  Sprachdiplom I KSY
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Kielidiplomi I on hyödyksi haettaessa työ- tai harjoittelupaikkaa. Kielidiplomissa on kirjallinen osuus (luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja kirjoitelma sisältäen tekstitaito-osion) sekä suullinen osuus (oman elämänpiirin asioista keskusteleminen saksaksi sekä oma suullinen esitys). Diplomin taitotasot ovat eurooppalaisen taitotasoasteikon mukaan A2 ja B1. 

Ranska B3 (RAB3)

Valtakunnalliset syventävät SY

RAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

RAB302 Matkalla maailmassa SY
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

RAB303 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB304 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB305 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB306 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB308 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtaiset syventävät KSY

RAB309  Kansainvälinen toiminta  KSY
Kurssilla syvennetään valmiuksia kohdekielellä toimimiseen vapaaehtoistyössä tai työelämässä. Esitellään esimerkiksi kiinnostavia vapaaehtoisjärjestöjä. Voidaan toteuttaa esimerkiksi jokin projekti kohdekielisen tai samaa kieltä opiskelevan ystävyyskoulun kanssa. Voidaan myös osallistua oman seutukunnan kohdekieliseen kulttuuri- tai yritysyhteystoimintaan ja raportoida siitä esimerkiksi (video)blogin muodossa. Kurssi toteutetaan yhdessä RAB207-kurssin kanssa. 

RAB310  Viesti puhuen ja kirjoittaen  KSY
Kurssilla kerrataan arkielämän viestintätilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti sekä laajennetaan taitoja. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen ja keskustelun taitoja. Kurssilla havainnoidaan eri tekstilajien eroja konkreettisista esimerkeistä. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja tai olla verkkoyhteydessä kohdekulttuuriin (tai muualla oleviin) kohdekielen käyttäjiin. Kurssi toteutetaan yhdessä RAB208-kurssin kanssa. 

RAB311  DELF  KSY
Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia, jotka valmentavat ranskan kielen virallisen kielitutkinnon (DELF) suorittamiseen.  

RAB312  Ranskan opintomatka  KSY
Suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka ranskankieliselle alueelle ja tutustutaan ranskan kieleen ja kulttuuriin autenttisessa ympäristössä. Kyseessä voi olla myös kahdenkeskinen vaihto, jolloin projekti pitää sisällään myös vieraiden vastaanottamisen Suomeen. Kurssia ei toteuteta joka lukuvuosi. Seuraavan kerran todennäköisesti lukuvuonna 2020 - 2021.

Espanja B3 (EAB3)

Valtakunnalliset syventävät SY

EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

EAB302 Matkalla maailmassa SY
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

EAB303 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB304 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAB306 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

EAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB308 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtaiset syventävät KSY

EAB309  Kansainvälinen toiminta  KSY
Kurssilla syvennetään valmiuksia kohdekielellä toimimiseen vapaaehtoistyössä tai työelämässä. Esitellään esimerkiksi kiinnostavia vapaaehtoisjärjestöjä. Voidaan toteuttaa esimerkiksi jokin projekti kohdekielisen tai samaa kieltä opiskelevan ystävyyskoulun kanssa. Voidaan myös osallistua oman seutukunnan kohdekieliseen kulttuuri- tai yritysyhteystoimintaan ja raportoida siitä esimerkiksi (video)blogin muodossa. Kurssi toteutetaan yhdessä EAB207-kurssin kanssa. 

EAB310 Viesti puhuen ja kirjoittaen  KSY
Kurssilla kerrataan arkielämän viestintätilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti sekä laajennetaan taitoja. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen ja keskustelun taitoja. Kurssilla havainnoidaan eri tekstilajien eroja konkreettisista esimerkeistä. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja tai olla verkkoyhteydessä kohdekulttuuriin (tai muualla oleviin) kohdekielen käyttäjiin. Kurssi toteutetaan yhdessä EAB208-kurssin kanssa. 

Venäjä B3 (VEB3)

Valtakunnalliset syventävät SY

VEB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

VEB302 Matkalla maailmassa SY
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

VEB303 Elämän tärkeitä asioita SY
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

VEB304 Monenlaista elämää SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

VEB305 Hyvinvointi ja huolenpito SY
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

VEB306 Kulttuuri ja mediat SY
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

VEB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

VEB308 Yhteinen maapallomme SY
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtaiset syventävät KSY

VEB309  Kansainvälinen toiminta  KSY
Kurssilla syvennetään valmiuksia kohdekielellä toimimiseen vapaaehtoistyössä tai  
työelämässä. Esitellään esimerkiksi kiinnostavia vapaaehtoisjärjestöjä. Voidaan  
toteuttaa esimerkiksi jokin projekti kohdekielisen tai samaa kieltä opiskelevan  
ystävyyskoulun kanssa. Voidaan myös osallistua oman seutukunnan kohdekieliseen kulttuuri- tai yritysyhteystoimintaan ja raportoida siitä esimerkiksi (video)blogin
muodossa. Kurssi toteutetaan yhdessä VEB207 -kurssin kanssa. 

VEB310  Viesti puhuen ja kirjoittaen  KSY
Kurssilla kerrataan arkielämän viestintätilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti sekä laajennetaan taitoja. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen ja keskustelun taitoja. Kurssilla havainnoidaan eri tekstilajien eroja konkreettisista esimerkeistä. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja tai olla verkkoyhteydessä kohdekulttuuriin (tai muualla oleviin) kohdekielen käyttäjiin. Kurssi toteutetaan yhdessä VEB208 -kurssin kanssa. 

VEB311  Venäjän opintomatka  KSY
Suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka venäjänkieliselle alueelle ja tutustutaan venäjän kieleen ja kulttuuriin autenttisessa ympäristössä. Matkan aikana pidetään matkapäiväkirjaa tai blogia sekä tehdään esitelmiä matkaan liittyvistä teemoista. 

Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

Pakolliset PA

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus PA
Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.

MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt PA
Kerrataan ja harjaannutetaan lausekkeiden ja yhtälöiden käsittelyrutiineja. Opitaan eriasteisten polynomiyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisutekniikoita. Tutkitaan funktion käsitettä eri menetelmin.

MAA3 Geometria PA
Harjoitellaan kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien tilanteiden hahmottamista sekä pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista.

MAA4 Vektorit PA
Opiskellaan vektorin käsite ja tutustutaan vektorilaskentaan sekä sen soveltamiseen kaksi- ja kolmiulotteisissa koordinaatistoissa. Tutustutaan erilaisiin yhtälöryhmiin.

MAA5 Analyyttinen geometria PA
Yhdistetään geometriaan koordinaatisto. Esitetään geometriset ominaisuudet funktioina ja tarkastellaan niitä laskennallisesti.

MAA6 Derivaatta PA
Opitaan rationaalifunktion käsite ja tutustutaan sen ominaisuuksiin. Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen havainnollisesti. Opiskellaan derivointikaavat ja sovelletaan niitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa. Ratkaistaan derivaatan avulla ongelmia, joihin liittyy suurin ja pienin arvo.

MAA7 Trigonometriset funktiot PA
Opitaan trigonometristen funktioiden jaksollisuus ja tutustutaan trigonometrisiin perusyhteyksiin ja yksinkertaisiin yhtälöihin Jatketaan MAA7-kurssin teemaa tutkimalla derivaatan avulla trigonometristen funktioiden ominaisuuksia.

MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot PA
Kerrataan potenssi- ja juurilausekkeiden laskutoimituksia. Opiskellaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja tutustutaan niiden ominaisuuksiin myös derivaatan avulla. Mallinnetaan matematiikan avulla erilaisissa ilmiöissä tapahtuvaa muutosta.

MAA9 Integraalilaskenta PA
Opitaan integraalifunktion käsite ja siihen liittyvät integroimiskaavat. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseksi.

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot PA
Tutustutaan diskreetteihin ja jatkuviin jakaumiin ja niiden tunnuslukuihin. Opiskellaan kombinatoriikkaa. Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja sen määrittämiseen laskemalla. Tutkitaan yksinkertaisia todennäköisyysjakaumia.

Valtakunnalliset syventävät SY

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen SY
Opiskellaan logiikan alkeet ja perehdytään erilaisiin todistustehtäviin. Tarkastellaan lukujoukkojen ominaisuuksia. Syvennetään MAA1-kurssilta tuttua lukujonon käsitettä.

MAA12 Algoritmit matematiikassa SY
Tunnistetaan ja harjoitellaan erilaisia algoritmeja. Opiskellaan algoritmista ajattelua. Ratkotaan algoritmien avulla likimääräismenetelmien käyttöä vaativia ongelmia. Perehdytään polynomien jaollisuuteen ja tekijöihin jakoon. Tutkitaan derivaatan ja pinta-alaintegraalien määrittämistä numeerisesti.

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi SY
Syvennetään derivaatta- ja integraalikurssien (MAA6–MAA9) teoreettista ja taidollista perustaa. Opiskellaan käänteisfunktion määrittäminen. Opiskellaan raja-arvon käsite lukujonojen yhteydessä.

Koulukohtaiset syventävät KSY

MAA14  Matematiikan kokonaiskuva  KSY
Kurssilla opiskelija oppii yhdistelemään matematiikan eri osa-alueita, vahvistaa matematiikan keskeisten osa-alueiden hallintaa sekä kertaa erilaisten matemaattisten tehtävien ratkaisuvaiheiden täsmällisen perustelemisen ja kirjallisen ilmaisun. 
  
MAA15  Talousmatematiikka  KSY
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua 

MAA16  Tilastot ja todennäköisyys II   KSY
Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä. 

MAA17  Kompleksiluvut   KSY
Kurssilla opiskelija laajentaa lukujoukkojen tuntemusta rationaali- ja reaalilukujen kautta kompleksilukuihin. Lisäksi opiskelija tutustuu kokonaislukujen induktio-ominaisuuteen ja laajentaa induktiotodistuksen ymmärtämistä. Vastaa kurssia IMAH7. 

MAA18  Ryhmäteoria   KSY
Kurssilla opiskelija oppii tunnistamaan ekvivalenssirelaation ja ekvivalenssiluokat, sekä ryhmän määritelmän ja ryhmäteorian alkeet. Vastaa kurssia IMAH8. 

MAA19  Laskupaja   KSY
Laskupajatyyppinen kurssi, jossa opiskelijoilla on aktiivinen rooli myös ohjaajana. Kurssilla opiskelija kertaa ja täydentää aikaisempien kurssien asioita muodostuvan ryhmän toiveiden mukaisesti. Suoritusmerkintä kurssista kurssin tutoreille. 

MAA20  Harjoittelu vahvistaa   KSY
Kurssilla opiskelija kertaa ja täydentää aikaisempien kurssien asioita muodostuvan ryhmän toiveiden mukaisesti, oppii soveltamaan teoriaa käytäntöön sekä pyrkii laskuvalmiuksiensa harjaannuttamiseen.  

MAA21  Matematiikan digikurssi abeille  KSY
Kurssilla vahvistetaan sähköisessä ylioppilaskokeessa tarvittavia matemaattisia digitaitoja. 

Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset PA

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus PA
Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt PA
Kurssin tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa käytetään verrannollisuutta, lineaarista riippuvuutta, yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö.

MAB3 Geometria PA
Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämistä sekä pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä.

MAB4 Matemaattisia malleja PA
Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käytetään lukujonoja (matemaattisina malleina). Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys PA
Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja diskreettien jakaumien tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

MAB6 Talousmatematiikka PA
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.

Valtakunnalliset syventävät SY

MAB7 Matemaattinen analyysi SY
Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Määritetään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurin ja pienin arvo.

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II SY

Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä.

Koulukohtaiset syventävät KSY

MAB09   Matematiikan kokonaiskuva  KSY
Kurssilla opiskelija oppii yhdistelemään matematiikan eri osa-alueita, vahvistaa matematiikan keskeisten osa-alueiden hallintaa sekä kertaa erilaisten matemaattisten tehtävien ratkaisuvaiheiden täsmällisen perustelemisen ja kirjallisen ilmaisun. 

MAB10  Laskupaja   KSY
Laskupajatyyppinen kurssi, jossa opiskelijoilla on aktiivinen rooli myös ohjaajana. Kurssilla opiskelija kertaa ja täydentää aikaisempien kurssien asioita muodostuvan ryhmän toiveiden mukaisesti. Suoritusmerkintä kurssista kurssin tutoreille. 

MAB11  Harjoittelu vahvistaa   KSY
Kurssilla opiskelija kertaa ja täydentää aikaisempien kurssien asioita muodostuvan ryhmän toiveiden mukaan, oppii soveltamaan teoriaa käytäntöön sekä pyrkii laskuvalmiuksiensa harjaannuttamiseen.

Biologia (BI)

Pakolliset PA

BI1 Elämä ja evoluutio PA
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen

BI2 Ekologia ja ympäristö PA

Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset.

Valtakunnalliset syventävät SY

BI3 Solu ja perinnöllisyys SY
Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Kurssilla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

BI4 Ihmisen biologia SY
Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä.

BI5 Biologian sovellukset SY
Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Koulukohtaiset syventävät KSY

BI06K  Science course for pre-IB  KSY
Tiedekurssilla tutustutaan tieteelliseen ajatteluun, perehdytään laboratoriotyöskentelyn periaatteisiin, tehdään kokeellista työtä ja toteutetaan yhteisprojekti (biologia, kemia, fysiikka). Kurssin aikana osallistutaan tiedekahviloiden luennoille. 

BI07  Kokeellinen biologia   KSY
Biologisten ilmiöiden tutkimista koulun laboratoriossa mikroskopoiden, preparoiden ja erilaisin koejärjestelyin. Voi ottaa jo BI1-kurssin jälkeen. Suoritusmerkintä. 

BI08  Biologian kokonaisuutena  KSY
Kokonaiskuva valtakunnallisten kurssien (BI1-BI5) sisällöistä. Keskeiset aiheet kerraten ja syventäen. Biologian ainereaalikokeeseen vastaaminen. Myös lääketieteellistä biologiaa syventäen. Valmistautuminen biotieteiden opintoihin. Suoritus juuri ennen ainereaalikoetta. 

BI09  Molekyylibiologian perusteet  KSY
Tutustu Life science- tutkijan elämään ja molekyylibiologian perustöihin lukiolaisten omalla laboratoriokurssilla Tampereen yliopiston BioMediTechissä! BMT on osa TaY:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteistä BioMediTech instituuttia. Viikonloppukurssilla tutustutaan molekyylibiologian perustekniikoihin tekemällä DNA- ja proteiinitöitä. Opiskelijat tekevät mm. PCR-reaktioita, ajavat geelielektroforeeseja sekä analysoivat vasta-ainevärjäyksellä proteiinien tuottonäytteitä. 
BI ja / tai KE ainereaalin kirjoittajille tai vastaavat pohjatiedot omaaville (BI03, BI05). Suoritusmerkintä. Sanallinen arviointi pyydettäessä. Kurssi on maksullinen (noin 100e.) 

Maantieto (GE)

Pakolliset PA

GE1 Maailma muutoksessa PA
Kurssilla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ongelmiin geomedian keinoin. Kurssilla käsitellään luonnonriskejä, ympäristöriskejä ja ihmiskunnan riskejä sekä seurataan näihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja uutisointia. Kurssilla kerrataan maantieteellistä nimistöä.

Valtakunnalliset syventävät SY

GE2 Sininen planeetta SY
Kurssilla syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta, esimerkiksi ilmasto ja sää, laattaliikunnot sekä maiseman muodostuminen. Keskeisinä näkökulmina ovat planetaarisuus ja maapallon vyöhykkeisyys.

GE3 Yhteinen maailma SY
Kurssilla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Kurssilla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta.

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta SY
Kurssilla sovelletaan maantieteellisiä tietoja ja taitoja omassa tutkielmassa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat maailmanlaajuiset kehitystrendit, geomedian, esimerkiksi paikkatiedon, käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa sekä osallistuva suunnittelu. Kurssilla tarkastellaan geomedian käyttöä arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden toteuttamisessa.

Koulukohtaiset syventävät KSY

GE05  Maantiede kokonaisuutena  KSY
Rakennetaan kokonaiskuvaa maantieteestä tieteenä. Kerrataan ja syvennetään valtakunnallisten kurssien (GE1-4) sisältöjä. Harjoitellaan geomedian eli erilaisten tietolähteiden, erityisesti karttojen, diagrammien ja tilastojen käyttöä ja tulkintaa sekä ainereaalikokeeseen vastaamista. 

GE06  Kaupunkimaantiede  KSY
Toiminnallinen aluemaantieteen kurssi. Tutustutaan kehittyvään kaupunkiseutuun luonnon- ja ihmismaantieteellisenä alueena. Havainnoidaan ja tutkitaan kaupunkiympäristöjä ja ihmisen toimintaa kaupungin eri alueilla. Tehdään kenttätyötä keskustassa ja kurssilaisten toiveiden mukaisesti lähiöissä tai esikaupunkialueella. Harjoitellaan maisema-analyysien laatimista ja vieraillaan eri kohteissa.  Tarjolla joka toinen vuosi. Tarjolla seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022.

KSO02 (GE/YH) Euroopan yhteiskuntamaantieteen kurssi  KSY
Kurssi toteutetaan maantieteen ja yhteiskuntaopin yhteistyökurssina. Kurssilla perehdytään Euroopan maantieteeseen sekä yhteiskuntiin niin maantieteen kuin yhteiskuntaopin keinoin. Ilmiöitä havainnoidaan siis kahden eri tieteen näkökulmasta erilaisia metodeita ja näkökulmia hyödyntäen ja yhdistellen. Näitä kurssin ilmiöitä ovat mm. luonnonvarat osana Euroopan kehitystä, luonnonvarojen jakautuminen, kaupungistuminen, muuttoliikkeet sekä Euroopan kehityserot.  Tarjolla seuraavan kerran lukuvuonna 2022-2023. 

Fysiikka (FY)

Pakolliset PA

FY1 Fysiikka luonnontieteenä PA
Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

Syventävät SY

FY2 Lämpö SY
Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

FY3 Sähkö SY
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

FY4 Voima ja liike SY
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot SY
Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

FY6 Sähkömagnetismi SY
Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

FY7 Aine ja säteily SY
Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Koulukohtaiset syventävät KSY

FY08  Lukion fysiikan kokonaiskuva   KSY
Kurssilla vahvistetaan fysiikan aiemmilla kursseilla opittuja fysiikan keskeisiä osa-alueita.  

FY09  Johdatus laboratoriotyöhön   KSY
Kurssilla perehdytään tieteellisen ajattelun perusteisiin, työskentelyyn laboratoriossa sekä laboratoriomittausten raportointiin. Kurssiin sisältyy yhteisluentoja, jonne kutsutaan eri tieteenalojen asiantuntijoita tai osallistutaan tiedekahvilatoimintaan. Toteutetaan yhteistyössä fysiikan, kemian ja biologian ryhmän kanssa. Kurssi on englanninkielinen.  

FY10  Kokeellinen fysiikka  KSY
Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilta ja opetellaan raportoimaan tehdyt mittaukset ja mittaustulokset. Kurssi saattaa, mahdollisuuksien mukaan, sisältää vierailuja ja ekskursioita tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. 

FY11  Robotiikka ja elektroniikka   KSY
Kurssilla tutustutaan robotiikan, elektroniikan ja ohjelmoinnin alkeisiin käytännön harjoitusten avulla Arduino-alustaa käyttäen. Kurssilla opittuja taitoja hyödynnetään lopuksi pienen projektityön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

FY12  Ohjelmointi   KSY
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ohjelmoinnin perusteisiin. Hän ymmärtää, mitä tarkoittaa soveltava ohjelmointi ja esineiden internet (IoT) ja osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia IoT-sovelluksia. Kurssi sisältää soveltavan ohjelmoinnin ja IoT:n teoriaa ja harjoituksia sekä projektityön. 

Kemia (KE)

Pakolliset PA

KE1 Kemiaa kaikkialla PA
Kurssilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla. Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

Syventävät SY

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa SY

Kurssilla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

KE3 Reaktiot ja energia SY
Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

KE4 Materiaalit ja teknologia SY
Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

KE5 Reaktiot ja tasapaino SY
Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

Koulukohtaiset syventävät KSY

KE06  Laboratoriotyöt vasta-alkajille KSY  
Kurssilla tutkitaan kemiallisia ilmiöitä kokeellisesti ja tutustutaan keskeisimpiin perinteisiin laboratoriomenetelmiin. Kurssi voi sisältää myös laboratoriovierailuja. Järjestetään joka toinen vuosi. 

KE07  Lukion kemian kokonaiskuva KSY
Syvennetään kurssien KE1 - KE5 keskeisimpien käsitteiden ja ilmiöiden hallintaa ja vahvistetaan laskennallisia taitoja. Harjoitellaan kemian reaalikokeeseen vastaamista. 

KE08  Ihmisen biokemia KSY
Tutustutaan bioyhdisteiden kemiaan (esim. hiilihydraatit, rasvat, proteiinit ja nukleiinihapot). Kurssia voi hyödyntää lukion kemian kokonaiskuvaa vahvistavana tai jatko-opintoihin valmentavana.  

KE08K  Human biochemistry KSY
The course is compulsory for all students choosing chemistry or HL biology and is highly recommended to SL biologists. The course covers central concepts in organic chemistry and human biochemistry (carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleic acids). 

KE09  Science course for pre-IB KSY
Kurssilla perehdytään tieteellisen ajattelun perusteisiin, työskentelyyn laboratoriossa sekä laboratoriotöiden raportointiin. Kurssiin sisältyy myös yhteisluentoja, jonne kutsutaan eri tieteenalojen asiantuntijoita tai osallistutaan tiedekahvilatoimintaan. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille, ja opiskelija osallistuu joko fysiikan, kemian tai biologian laborointikurssiin. 

KE10  Laboratoriotyöt edistyneille KSY
Tehdään haastavampia ja yo-kokeeseen valmentavia laboratoriotöitä. Kurssi saattaa sisältää myös laboratoriovierailuja. Järjestetään joka toinen vuosi.  

Filosofia (FY)

Pakolliset PA

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun PA
Kurssilla otetaan selvää, mitä filosofia ja filosofiset kysymykset ovat. Keskiössä kurssilla ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofian peruskysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa.

FI2 Etiikka PA
Kurssilla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja perustelemaan omia elämänvalintoja ja elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla.

Syventävät SY

FI3 Yhteiskuntafilosofia SY
Kurssilla tarkastelussa ovat yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet ja suuntaukset, esimerkiksi kysymykset yksilön ja yhteisön suhteesta, oikeudenmukaisuudesta, vallasta, demokratiasta, taloudesta ja hyvinvoinnista, vapaudesta sekä tasa-arvosta. Kurssilla tutustutaan poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta. Perehdytään sukupuoleen, informaatioteknologiaan, kulttuurien kohtaamiseen ja kestävään tulevaisuuteen yhteiskuntafilosofian näkökulmasta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus SY

Kurssilla syvennytään metafysiikan ja tietoteorian peruskysymyksiin: opitaan hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia käsityksiä olemassaolosta, todellisuudesta, totuudesta, ja tiedosta. Tutustutaan tieteenfilosofian perusteisiin sekä tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin ja opitaan soveltamaan tietoa lukion eri oppiaineisiin.

Koulukohtaiset syventävät KSY

FI05  Introduction to TOK  KSY
Course FI07 serves as an introduction to the IB subject Theory ofKnowledge (TOK). TOK builds on the critical thinking skills

Psykologia (PS)

Pakolliset PA

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen PA
Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

Valtakunnalliset syventävät SY


PS2 Kehittyvä ihminen SY
Kurssilla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kurssi tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen SY
Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys SY
Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt. Itseymmärryksen kasvun myötä elämänhallinnan taitosi kehittyvät. Kehität taitojasi toimia hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisessa ympäristössäsi.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen SY

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.

Koulukohtaiset syventävät KSY

PS06  Psykologian soveltaminen ajankohtaisiin ilmiöihin  KSY
Kurssilla valitaan tarkasteltavaksi joitakin ihmisten välisten suhteiden ja yhteiskunnan ajattomia ilmiöitä (hyvyys, pahuus, köyhyys), asenteisiin ja ennakkoluuloihin liittyviä ilmiöitä (esim. rasismi), vaikuttamisen keinoihin liittyviä ilmiöitä (esim. mainonta) tai teknologian vaikutuksia ihmisten toimintaan. Suoritusjärjestys vapaa. Ei edellytä muiden psykologian syventävien kurssien opiskelua.  
  
PS07  Psykologinen ajattelu ja argumentointi  KSY
Kurssilla kerrataan ja sovelletaan psykologista tietoa ajankohtaisiin ilmiöihin. Lisäksi harjoitellaan suunnittelemaan psykologinen tutkimus. Edellytyksenä vähintään neljän psykologian kurssin suorittaminen aiemmin. 

KSO04  Stressinhallinta- ja ihmissuhdetaidot  KSY
Kurssilla kokeillaan erilaisia stressinhallinnan keinoja käytännössä ja kehitetään omia sosiaalisia taitoja teoriatietoiskujen ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Käytännönläheistä oppimista omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suoritusjärjestys vapaa. 

Historia (HI)

Pakolliset PA

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa PA
Kurssilla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen pyyntikulttuurista nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista.

HI2 Kansainväliset suhteet PA
Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä sekä tiedonvälitykseen liittyvää kriittistä arviointia eri aikoina.

HI3 Itsenäisen Suomen historia PA
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön.

Valtakunnalliset syventävät SY

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys SY

Kurssilla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi SY

Kurssi tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi kurssilla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat SY

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään kurssilla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Koulukohtaiset syventävät KSY

HI07  Maailmantilanne nyt  KSY
Kurssin tavoitteena on ymmärtää ajankohtaisten maailmanpoliittisten aiheiden historiallista taustaa, analysoida ajankohtaisia tapahtumia sekä kehittää medialukutaitoa. Kurssi suoritetaan HI02. jälkeen, toisena tai kolmantena vuonna. Kurssi arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. Hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssitehtävien tekemistä hyväksytysti. 

HI08  Suomi toisen maailmansodan jälkeen KSY
Kurssin tavoitteena on ymmärtää ja analysoida Suomen historian kehityslinjoja toisesta maailmansodasta nykypäivään. Kurssilla perehdytään Suomen historian keskeisiin sisä- ja ulkopolitiikan tapahtumiin, talouden kehitykseen sekä suomalaisen hyvinvointivaltion muodostumiseen ja haasteisiin.  Kurssi suoritetaan HI 3. jälkeen, toisena tai kolmantena vuonna. Kurssiin kuuluu ylioppilaskirjoituksiin valmistava loppukoe. Kurssi arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. 

HI09  Historian tiedot ja taidot  KSY
Kurssilla kerrataan historian pakollisten kurssien sisältöjä ja harjoitellaan historian eri tehtävätyyppien vastaamista.  Kurssia suositellaan erityisesti historian ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Kurssi arvioidaan hyväksytty S / hylätty H.

HI10  Tampere historian näyttämönä  KSY
Kurssilla tutustutaan Tampereen historian vaiheisiin ja kerrataan samalla Suomen historiaa käsitteleviä kursseja HI03 ja HI05. Kurssilla tutustutaan Tampereen historiaa käsitteleviin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan. Kurssi sopii HI03-kurssin suorittaneille, mutta myös muille Tampereen historiasta kiinnostuneille. Kurssi arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. 

HI12 Sota ja ihminen - tieteiden ristitulessa KSY
Kurssin tavoitteena on tarjota lukio-opiskelijoille tilaisuus tutustua seuraaviin Tampereen yliopiston humanistis-yhteiskunnallisiin tutkimusaloihin: historia, journalismin ja median tutkimus, kansainvälinen politiikka, rauhan- ja konfliktintutkimus ja valtio-oppi. Kurssi kehittää opintojaksoon osallistuvien kykyä sisäistää ja jäsentää kuulemiensa asiantuntijaluentojen sisältöä ja tuottaa niiden pohjalta myös omaan pohdintaan perustuvaa tekstiä. Kurssi avaa lukiolaiselle kyseisten tieteenalojen luonnetta esitysten ja ryhmätöiden avulla. Kurssia suositellaan toisen vuoden opiskelijoille sekä abiturienteille. Se toteutetaan lv. 21-22 Tammerkosken lukion tiloissa.

KSO01  American History  KSY
Ei opetusta lukuvuonna 2020-21. Study U.S. history in English! Learn to listen to lectures on the history of the U.S., to take notes and write essays in English. Taught both by a History and an English teacher. Can’t be studied independently.  Kurssi suositellaan suoritettavaksi HI03 jälkeen, toisena tai kolmantena vuonna. Kurssi arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. 

Musiikki (MU)

Pakolliset PA

MU1 Musiikki ja minä PA
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

MU2 Moniääninen Suomi PA
Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Syventävät SY

MU3 Ovet auki musiikille SY
Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa SY
Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

Koulukohtaiset syventävät KSY

MU05  Vanhojenpäiväyhtye KSY
Kurssilla harjoitellaan tanssimusiikkiohjelmisto, joka esitetään vanhojenpäivän iltatilaisuudessa. Yhtyeeseen mukaan voi tulla sekä laulajia että soittajia. Mukaan voi tulla bändisoitinten ja orkesterisoittimien soittajia sekä pianisteja. Kurssilla keskitytään ohjelmistonharjoittelun lisäksi myös luontevaan esiintymiseen.  

MU06  Yhteismusisointi KSY
MU06 a  Bändikurssi KSY
Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa ja kehitetään omia instrumentti- ja laulutaitoja.  Kurssilla harjoitellaan erityylisiä kappaleita ja mahdollisuuksien mukaan esitetään niitä yleisölle. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
MU06 b  Kitaran alkeet   KSY
Kurssilla opetellaan akustisen kitaransoiton perusteita.  Kurssisisältö: kitaran viritys, laulujen säestäminen perussoinnuin, erilaisten komppien opettelu, tutustuminen tabulatuuri-soittoon ja barre-sointuihin. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
  
MU07  Kuoro KSY
Kuorossa harjoitellaan moniäänistä laulua, tervettä äänenkäyttöä, hengitystekniikkaa ja oman äänen monipuolista ilmaisua. Kuoro harjoittelee koko lukuvuoden yhden kerran viikossa. Ohjelmisto koostuu erityylisistä kappaleista, joita esitetään koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Yhden vuoden aktiivisesta osallistumisesta saa yhden kurssin.  

TA01  Monitaiteellinen musiikkiprojekti (MU/KU) KSY
Kurssi on tarjolla joka kolmas vuosi projektikurssina yleisöesityksen valmistamista varten. Kurssi toteutetaan yhteistyössä musiikin, kuvataiteen ja äidinkielen kanssa.  

TA03B  Taidetta kaikilla aisteilla (ÄI/KU/MU) KSY
KULTAKAUSI kurssilla tutustutaan äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen näkökulmista Suomen Kultakauden kulttuuriin ja taiteilijoihin. Kurssin päätteeksi vieraillaan keväällä opastetulla retkellä Tuusulanjärven rannalla sijaitseviin merkittäviin ateljeekoteihin. Kurssin sisältöön kuuluvat kansallisromantiikan ajan runoilijat, kirjailijat, säveltäjät, arkkitehdit ja kuvataiteilijat. Ajanjaksoon liittyy paljon suomalaisten identiteettiin liittyvää kulttuurihistoriaa.

Yhteiskuntaoppi (YH)

Pakolliset PA

YH1 Suomalainen yhteiskunta PA
Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Kurssilla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.

YH2 Taloustieto PA
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma PA
Kurssilla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kurssilla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa.

Valtakunnalliset syventävät SY

YH4 Kansalaisen lakitieto SY
Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Kurssilla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

Koulukohtaiset syventävät KSY

YH05K  Introduction to economics  
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Erityisesti perehdytään markkinoiden toimintaan ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.  

YH06K  Introduction to Finnish society  
Kurssilla tarkastellaan englanniksi Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista järjestelmää. Keskeisinä näkökulmina ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. Kurssilla käytetään lisämateriaalina esim. mediaa ja erilaisia tilastoja. Asiantuntijat ja vierailut kuuluvat myös kurssin ohjelmaan. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille. 

YH07K  CAS-projekti 
Luovuus, liikunta, lähimmäisyys -projektikurssi. Kurssin tarkoituksena on toimia johdatuksena CAS-ohjelmaan. Harjoittelemme yhdessä luovaa tekemistä ja toisten auttamista sekä tutustumme mahdollisuuksiin CAS-ohjelman toteuttamisessa. Perehdymme myös CAS-aktiviteettien raportointiin ja itsearviointiin. Kurssin aikana toteutetaan projekti, joka painottaa CAS:in osa-alueita; luovuutta, liikuntaa ja auttamista. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille. 

YH08  Yhteiskuntaopin ajatushautomo (4 kurssin kokonaisuus) KSY 
Vain Eurooppa-linjan opiskelijoille suunnattu neljän kurssin kokonaisuus, joka suoritetaan ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Kurssikokonaisuuden aikana perehdytään tilaajataholta saatuun tutkimusaiheeseen eri näkökulmista; aiheen puitteissa tutustutaan vaikuttamisen eri muotoihin, ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun sekä verrataan Suomen ja muun Euroopan tilannetta toisiinsa. Tutkimusaiheesta valmistetaan tilanneelle taholle heidän toiveidensa mukainen esitys.  

YH09  Yrittäjyys  KSY
Kurssilla perehdytään yrittäjyyteen ja yritystoimintaan. Aiheina kurssilla mm. yrityksen perustaminen, toiminta käytännössä sekä yrittäjyys yhteiskunnassa. Kurssilla painottuvat oma tekeminen sekä erilaiset asiantuntijavierailut.  

YH10  Kansainvälinen talous  KSY
Kurssi perehdyttää kansainvälisen talousjärjestelmän kehitykseen ja nykyisiin piirteisiin. Tavoitteena on syventää taloustiedon kurssin (YH2) tietoja painopisteenä kansainvälisen talouden kysymykset sekä talouden tämänhetkinen tila.  

YH11  Talouspolitiikka  KSY
Talouspolitiikan kurssilla lähdetään liikkeelle yleisimmistä talousteorioiden koulukunnista ja edetään pohtimaan julkisen sektorin mahdollisuuksia vaikuttaa ja säännellä taloutta eli harjoittaa talouspolitiikkaa. Tältä pohjalta kurssilla tutustutaan myös vallitsevaan talouspolitiikkaan niin Suomessa kuin EU-tasolla sekä pohditaan vaihtoehtoisia talouspoliittisia keinoja taloustilanteeseen vaikuttamiseksi. 

YH12  Yhteiskuntaopin kertauskurssi  KSY
Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä yhdistäen niitä ajankohtaisiin aiheisiin sekä harjoitellaan yhteiskuntaopin erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista.  

KSO02 (YH13/GE07) Euroopan yhteiskuntamaantieteen kurssi  KSY
Kurssi toteutetaan maantieteen ja yhteiskuntaopin yhteistyökurssina. Kurssilla perehdytään Euroopan maantieteeseen sekä yhteiskuntiin niin maantieteen kuin yhteiskuntaopin keinoin. Ilmiöitä havainnoidaan siis kahden eri tieteen näkökulmasta erilaisia metodeita ja näkökulmia hyödyntäen ja yhdistellen. Näitä kurssin ilmiöitä ovat mm. luonnonvarat osana Euroopan kehitystä, luonnonvarojen jakautuminen, kaupungistuminen, muuttoliikkeet sekä Euroopan kehityserot.  

Uskonto (UE)

Pakolliset PA

UE1 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä PA
Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko PA
Kurssilla tutustutaan kristillisten kirkkojen ja liikkeiden syntyyn sekä niiden erityispiirteisiin. Kurssilla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin eri maanosissa. Tarkastellaan kristinuskon vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Syventävät SY

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä SY
Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa SY
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vierailuiden kautta.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa SY
Kurssilla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen sekä tieteessä, taiteessa että populaarikulttuurissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi uskonnon tieteelliseen tutkimukseen, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

UE6 Uskonnot ja media SY

Kurssilla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssilla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Kurssilla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

Koulukohtaiset syventävät KSY

UE07K  Uskontojen maailmankuvat  KSY
Kurssilla tutustutaan maailman suuriin uskontoihin, uususkonnollisuuden eri ilmentymiin ja uskontojen väliseen dialogiin eli vuoropuheluun. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille. 

KSO03  Ihmisoikeuksia ja eettisiä kysymyksiä  KSY
Kurssi sisältää sekä historiallisesti merkittäviä että ajankohtaisia ihmisoikeuskysymyksiä. Ihmisoikeuksia tarkastellaan ja analysoidaan ajankohtaisten eettisten kysymysten näkökulmasta. Kurssi on ilmiöpohjainen oppiaineiden rajoja ylittävä kurssi. Mahdollisuus toteuttaa vapaaehtoinen matka esim. Strasbourgiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jos lähtijöitä on riittävästi. 

Elämänkatsomustieto (ET)

Pakolliset PA

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu PA
Kurssilla kartoitetaan maailmankatsomuksen, elämänkatsomuksen ja maailmankuvan käsitteet sekä niiden keskinäiset suhteet. Tutustutaan uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin maailmankatsomuksiin ja maailmankuviin sekä elämäntapoihin. Pohditaan, miten maailmankuviin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi koulun, median, taiteen, tieteen ja uskontojen kautta. Kurssilla kartoitetaan ihmisten ajattelua sekä ajattelun vääristymiä, jotka vaikuttavat maailmankuvaan ja saattavat johtaa kritiikittömään päättelyyn.

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä PA

Kurssilla tarkastellaan omia ja muiden ihmisten käsityksiä ihmisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hahmotetaan oman identiteetin osatekijöitä sekä pohditaan niiden merkitystä itselle. Kurssin aikana kehitetään elämänkatsomuksen ja identiteetin ilmaisemista muita kunnioittaen. Pohditaan omia käsityksiä hyvästä elämästä, ihmisoikeuksien sitovuudesta ja merkityksestä.

Syventävät SY

ET3 Yksilö ja yhteisö SY
Kurssilla tarkastellaan ihmistä sosiaalisena toimijana. Käsitellään poliittisen ja taloudellisen vallan muotoja, länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja niiden merkitystä yksilölle. Perehdytään syvällisesti ihmisoikeuksiin, ihmisoikeusloukkauksiin, globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen.

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajana SY
Kurssilla tutustutaan kulttuurien kehitykseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Pohditaan kulttuuriperintöä ja kulttuurin vaikutusta identiteetille ja maailmankatsomukselle. Syvennytään suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja vähemmistökulttuureihin sekä tarkastellaan rasismia ja siihen liittyviä ilmiöitä.

ET5 Katsomusten maailma SY
Kurssilla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn ja historiaan. Opitaan ymmärtämään maailmassa vaikuttavien erilaisten uskonnollisten ja sekulaarien maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan maailmankatsomuksiin, joista ihmiset ammentavat elämälleen sisältöä ja merkitystä.

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus SY
Kurssilla tutustutaan ihmiskunnan kehitystä selittäviin tekijöihin ja sen vaikutuksiin. Pohditaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana. Perehdytään erilaisiin utopioihin ja dystopioihin sekä tulevaisuuden tutkimukseen. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä tulevaisuudelle.

Terveystieto (TE)

Pakolliset PA

TE1 Terveyden perusteet PA
Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään syvemmin terveyttä, sairauksia ja terveystottumuksia sekä niihin liittyviä malleja ja teorioita.

Syventävät SY

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys SY
Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon toteutumista ja turvallisuutta.

TE3 Terveyttä tutkimassa SY
Kurssilla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian kehityslinjoihin, terveyden tutkimiseen, kriittiseen lukutaitoon ja terveysosaamisen soveltamiseen. Terveysosaamista tarkastellaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta lähiympäristöissä ja yhteiskunnassa sekä miten terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä on pyritty maailmanlaajuisesti kehittämään.

Koulukohtaiset syventävät KSY

TE04  Terveystiedon kertauskurssi   KSY
Kurssilla kerrataan terveystiedon pakollisen kurssin (TE01) sekä syventävien kurssien (TE02 ja TE03) sisältöjä ja harjoitellaan terveystiedon ylioppilaskirjoitusten ainereaaliin. 

Liikunta (LI)

Pakolliset PA

LI1 Energiaa liikunnasta PA
Kurssilla opiskelija harjaannuttaa monipuolisesti liikuntataitojaan, fyysisiä ominaisuuksiaan ja kehollista ilmaisuaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija ja saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä.

LI2 Aktiivinen elämäntapa PA

Kurssin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.Valtakunnallinen syventävä

LI3 Terveyttä liikkuen SY
Kurssin tavoitteena on syventää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla laaditaan (henkilökohtainen) liikuntaohjelma, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa apuna käyttäen.

LI4 Yhdessä liikkuen SY
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.

LI5 Hyvinvointia liikkuen SY
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

Koulukohtaiset syventävät KSY

LI06  Rentoutuminen ja kehonhuolto  KSY
Tavoitteena on perehtyä erilaisin tapoihin rentoutua, tukea palautumista fyysisestä ja psyykkisestä rasituksesta ja jännitystiloista. Varsinaisten rentoutusharjoitusten lisäksi virkistämme kehoa liikehallintaa kehittävällä liikunnalla ja huollamme venyttelyllä.  Opiskelija maksaa mahdolliset tutustumiskäynnit koulun ulkopuolisiin liikuntapaikkoihin. 

LI07  Palloillen  KSY
Kurssilla syvennetään osaamista joukkuepallopeleissä (esim. jalkapallo, pesäpallo, jääkiekko/muut jääpelit, koripallo, lentopallo ja käsipallo) sekä verkkomailapeleissä (sulkapallo, pöytätennis, squash ja tennis). Keskeisenä tavoitteena on tarjota liikunnan iloa pelitilanteissa sekä kehittää pelitaitoa ja taktista ajattelua pelaamisen ja yhteistyön avulla. Lajivalikoima valitaan vuodenaika huomioiden ja yhdessä opiskelijoiden kanssa.  Opiskelija maksaa mahdolliset kenttämaksut. 

LI08  Liikunnan projektikurssi   KSY
Kurssilla toteutetaan koulun liikuntakulttuuria tukeva projekti ja projektiin käytetystä työpanoksesta oppilas saa kurssisuorituksen. Projekti voidaan toteuttaa useamman aineenyhteistyönä. Kurssi ei ole yleisesti valittavissa, vaan se toteutetaan tarpeen mukaan koulun toimintaa palvellen. 

LI09  Vanhat tanssit   KSY
Kurssilla opetellaan salonki- ja juhlatansseja sekä harjoitellaan käyttäytymistä juhlatilanteissa. Vanhojen päivän tilaisuudet ovat osa kurssia ja tanssiesiintymisiin osallistuminen edellyttää tämän kurssin suorittamista.   

LI10  Talviliikuntakurssi  KSY
Kurssilla toteutetaan laskettelu- ja hiihtomatka, hiihtovaellus, luisteluretki tai laajempi tutustuminen johonkin muuhun ryhmän valitsemaan talviliikuntamuotoon. Kurssilla laajennetaan talviliikuntataitoja valittujen liikuntalajien lajitaitojen osalta sekä erityisesti talven vaatiman pukeutumisen ja luonnossa liikkumisen suhteen. Opiskelija maksaa kurssimaksun. 

LI12 - LI13 Urheiluvalmennus   KSY
Urheiluvalmennuksen kurssille voivat osallistua urheiluakatemiastatuksen saaneet opiskelijat. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti Tampereen urheiluakatemian järjestämään oman lajin aamuvalmennukseen. Yksi kurssisuoritus koostuu 18 aamuvalmennuskerrasta. Lukio-opiskelun aikana voi saada korkeintaan kahdeksan kurssia. Valmentaja kuittaa allekirjoituksellaan opiskelijan osallistumisen aamuvalmennukseen. Opiskelija toimittaa valmentajan allekirjoittaman harjoituspäiväkirjan lukiolle ja lukio laittaa kurssimerkinnän opiskelijalle oman käytänteensä mukaisesti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Kuvataide (KU)

Pakolliset PA

KU1 Kuvat ja kulttuurit PA
Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Kurssilla opitaan katsomaan, analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt, Design ja arkkitehtuuri PA

Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan?

Syventävät SY

KU3 Osallisena mediassa, Kuvallinen viestintä SY
Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität?

KU4 Taiteen monet maailmat SY
Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?

Koulukohtaiset syventävät KSY

KU05  Arkkitehtuuri  KSY
Kurssilla tutustutaan arkkitehtuuriin Suomessa ja ulkomailla, tehdään teknisiä- ja muita perspektiivipiirustuksia sekä rakennetaan pienoismalleja. Lisäksi vieraillaan Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella ja tutustutaan arkkitehtuuriosaston vanhoihin pääsykoetehtäviin. 

KU6  Kuvataiteen projektityökurssi  KSY
Kurssilla toteutetaan kuvataideprojekti, joka voi olla opiskelijan/opiskelijoiden toteutettu penkkarimaalaus tai -video, vaihtovuonna suoritettu kurssi tai muu kuvataiteellinen projekti. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii työprosessin tavoitteiden asettelua, ajankäytön hallintaa sekä työprosessin sisällön ja muodon suunnittelua ja toteutusta. Projektia dokumentoidaan 
ja arviointi kohdistuu opiskelijan toteuttaman projektin lopputuloksen ja työprosessin hallinnan muodostamaan kokonaisuuteen. Kurssisuoritus arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai hylätty H. 

TA01  Monitaiteellinen musiikkiprojekti (KU/MU) KSY
TA01 on tarjolla joka kolmas vuosi projektikurssina yleisöesityksen valmistamista varten. Kurssi toteutetaan yhteistyössä musiikin, kuvataiteen ja äidinkielen kanssa.  

TA03B  Taidetta kaikilla aisteilla (ÄI/KU/MU) KSY
KULTAKAUSI Kurssilla tutustutaan äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen näkökulmista Suomen Kultakauden kulttuuriin ja taiteilijoihin. Kurssin päätteeksi vieraillaan keväällä opastetulla retkellä Tuusulanjärven rannalla sijaitseviin merkittäviin ateljeekoteihin. Kurssin sisältöön kuuluvat kansallisromantiikan ajan runoilijat, kirjailijat, säveltäjät, arkkitehdit ja kuvataiteilijat. Ajanjaksoon liittyy paljon suomalaisten identiteettiin liittyvää kulttuurihistoriaa.

Opo (OP)

Pakolliset PA

OP1 Minä opiskelijana PA
Kurssilla keskitytään lukion alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle sekä alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja alustava jatko-opintosuunnitelma.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä PA
Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun. OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

Koulukohtaiset syventävät KSY

OP03  Tutor-kurssi  KSY
Kurssin alussa opiskelija osallistuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämälle teoriaosuudelle. Tämän jälkeen suoritetaan käytännön tehtäviä koulussa ja kouluun liittyvissä tapahtumissa. Tutorit osallistuvat lukioon pyrkivien ohjaukseen ja opintonsa aloittavien opastukseen sekä osallistuvat vanhempainiltoihin ja tiedotustilaisuuksiin. 

OP04  LUE-kurssi (0,5)  KSY
Lue-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi. Tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Suoritusmerkintä. 

Lukiodiplomit

KULD02 Kuvataiteen lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. 

LILD04 Liikunnan lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. 

MULD06   Musiikin lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja  toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

Teemaopinnot

TO01 Monitieteinen ajattelu  
Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. 

TO02  Tutkiva työskentely teknologialla  
Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. 

TO03 Osaaminen arjessa 
Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Teemaopintoja toteutetaan erilaisina teema- ja tiimiopintokokonaisuuksina sekä kansainvälisessä yhteistyössä ja projekteissa. Opiskelijoiden on mahdollista lukea hyväksi työelämässä ja koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä hankkimiaan valmiuksia teemaopintoina. 

TO03 Työelämä tutuksi -kurssi 
Kurssi täydentää opiskelijoiden tietämystä työelämästä, ammatinvalinnasta ja koulutusvaihtoehdoista sekä selkiyttää kuvaa jatko-opiskelun vaihtoehdoista. Opiskelija kokoaa kurssilla portfolion, johon liitetään raportit työhön tutustumisjaksoista ja työpaikkaohjaajien haastattelut. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä tutustumista työelämään. Opiskelija ei ole työsuhteessa työelämään tutustuessaan, eikä saa palkkaa tutustumisajaltaan. Kurssin suunnittelussa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Taiteiden väliset kurssit

TA01  Monitaiteellinen musiikkiprojekti
Kurssi TA01 on tarjolla joka kolmas vuosi projektikurssina yleisöesityksen valmistamista varten. Kurssi toteutetaan yhteistyössä musiikin ja äidinkielen kanssa. 

TA03  Taidetta kaikilla aisteilla
KULTAKAUSI  Kurssilla tutustutaan äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen näkökulmista Suomen Kultakauden kulttuuriin ja taiteilijoihin. Kurssin päätteeksi vieraillaan keväällä opastetulla retkellä Tuusulanjärven rannalla sijaitseviin merkittäviin ateljeekoteihin. Kurssin sisältöön kuuluvat kansallisromantiikan ajan runoilijat, kirjailijat, säveltäjät, arkkitehdit ja kuvataiteilijat. Ajanjaksoon liittyy paljon suomalaisten identiteettiin liittyvää kulttuurihistoriaa. 

Koulukohtaiset kokoavat kurssit

KSO01 (EN / HI) American History  
Study history in English! Learn to listen to lectures on the history of the U.S., take notes, write essays and have oral presentations. Study visits. Taught both by a History and an English teacher. Can’t be studied independently.  
Suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella.  
Suoritussuositus: HI3-kurssin jälkeen, 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana 

KSO02 (GE/YH) Euroopan yhteiskuntamaantieteen kurssi 
Kurssi toteutetaan maantieteen ja yhteiskuntaopin yhteistyökurssina. Kurssilla perehdytään Euroopan maantieteeseen sekä yhteiskuntiin niin maantieteen kuin yhteiskuntaopin keinoin. Ilmiöitä havainnoidaan siis kahden eri tieteen näkökulmasta erilaisia metodeita ja näkökulmia hyödyntäen ja yhdistellen. Näitä kurssin ilmiöitä ovat mm. luonnonvarat osana Euroopan kehitystä, luonnonvarojen jakautuminen, kaupungistuminen, muuttoliikkeet sekä Euroopan kehityserot.  

KSO03  Ihmisoikeuksia ja eettisiä kysymyksiä 
Kurssi sisältää sekä historiallisesti merkittäviä että ajankohtaisia ihmisoikeuskysymyksiä. Ihmisoikeuksia tarkastellaan ja analysoidaan ajankohtaisten eettisten kysymysten näkökulmasta. Kurssi on ilmiöpohjainen oppiaineiden rajoja ylittävä kurssi. Mahdollisuus toteuttaa vapaaehtoinen matka esim. Strasbourgiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jos lähtijöitä on riittävästi. 

KSO04  Stressinhallinta- ja ihmissuhdetaidot 
Kurssilla kokeillaan erilaisia stressinhallinnan keinoja käytännössä ja kehitetään omia sosiaalisia taitoja teoriatietoiskujen ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Käytännönläheistä oppimista omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suoritusjärjestys vapaa. 

KSO05  LUMATE-kurssi 
Kurssilla tutustutaan laaja-alaisesti matemaattis-luonnontieteellis-teknisiin tieteenaloihin. Ennakkotietoa teemoista ei tarvita! 
Kurssi pitää sisällään erilaisia teemoja mm. syöpätutkimusta, yliopistofysiikkaa, solu- ja kudosteknologiaa, uusiutuvaa energiaa, simulaatioita ja todellisuutta sekä bioinformatiikkaa. Teemat käsittävät lyhyehköjä teoriaosuuksia ja hands on -työskentelyä.  
Kurssille ilmoittaudutaan KOROTA-tarjottimella 

KSO06  Tekniset apuvälineet kemian ja fysiikan yo-kokeessa 
Kurssilla harjoitellaan kemian ja fysiikan yo-kokeissa tarvittavien ohjelmien (mm. Marvinsketch, Geogebra, Dia) käyttöä.