Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Yhteiskuntaoppi

YH1 Suomalainen yhteiskunta (pa, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Opintojaksolla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.  

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on informaation kriittinen hallinta, esimerkiksi media-analyysin kautta.

YH2 Taloustieto (pa, 2 op)

Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on tilastojen lukutaito.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (pa, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde voi olla opiskelijan kyky tarkastella analyyttisesti henkilökohtaisia ja siitä poikkeavia mielipiteitä.

YH4 Lakitieto (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opintojaksolla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on lakitiedon käsitteet, niiden hallinta sekä kyky etsiä oikeudellista tietoa.

YH5 Yhteiskuntaopin kertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan yhteiskuntaopin keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH6 Suomi ja maailma nyt (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään useista tekijöistä koostuvia laajoja yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä kehityskulkuja ja pyrkiä hahmottamaan näiden syitä ja vaikutuksia. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia asiantuntijavierailuja. Opiskelija laatii opintojakson aikana lähdemateriaaliin ja vierailuihin perustuvia vapaavalintaisia opinnäytteitä, jotka muodostavat perustan arvioinnille. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH7 Työelämä ja yrittäjyys (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia yrittäjyyteen, yritystoimintaan ja työelämään liittyviä tietoja ja taitoja. Yrityselämään tutustutaan esimerkkien ja mahdollisten vierailujen avulla. Opintojakson alussa sovitaan, mitä yritystalouden osa-alueita opinnoissa painotetaan ja millaisiin näyttöihin arviointi perustuu. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH8 Tulevaisuudentutkimus (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan selviytymisstrategioita ja tulevaisuuden näköaloja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Opiskelija laatii opintojakson aikana lähdemateriaaliin perustuvan vapaavalintaisen lopputyön. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

YH9 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti yhteiskuntatieteiden tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.